You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 15, 2019 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 2 Stop for egenbetaling til kommunale akutpladser

  Brev_fra_KL_vedr._stop_for_egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser.pdf Brev_fra_SUM_om_stop_for_egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser.pdf

  Pkt. 2

  Stop for egenbetaling til kommunale akutpladser

  Sagsnr. 314537 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen har i finanslovsaftalen for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. KL udsendte den 20. december brev til alle landets kommuner med opfordring til at stoppe opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at egenbetaling på Roskilde Kommunes rehabiliteringspladser ophører pr. 1. februar 2019.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen har i finansloven for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling til kommunale akutpladser. Aftalen indebærer, at "det i regelgrundlaget præciseres, at begrebet kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen betyder, at kost, linned, tøjvask og lignende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads".
  KL udsendte den 20. december 2018 brev til landets kommuner med opfordring til stop for egenbetaling på kommunale akutpladser.
  Af brevet fremgår det, at Sundheds- og Ældreministeriet den 18. december 2018 ved brev til KL har anbefalet, at kommuner, der varetager indsatser ved en kommunal akut-funktion organiseret som en kommunal akutplads, fremadrettet undlader at opkræve borgere egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign., mens de har ophold på akutpladsen.
  Sundheds- og Ældreministeriet oplyser ved samme lejlighed, at de nødvendige regelændringer i gældende bekendtgørelse om hjemmesygepleje ventes at være på plads i starten af 2019.
  KL oplyser, at det forventes, at kommunerne kompenseres økonomiske for konsekvenserne af regelændringerne.
  Roskilde Kommune har ikke etableret akutpladser, men på kommunens rehabiliteringspladser på rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven modtages nyudskrevne borgere, som er i målgruppen for kommunale akutpladser.
  Roskilde Kommune opkræver på nuværende tidspunkt en egenbetaling på 137,50 kr. pr døgn for kost og tøjvask på midlertidige pladser, herunder rehabiliteringspladserne. Den samlede indtægt i 2018 er beregnet til 1.636.000 kr. Det forventes, at Roskilde Kommune kompenseres for de manglende indtægter ved midtvejsreguleringen.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet indtægtstabet på 1.499.000 kr. i 2019 svarende til 11 måneders tabte indtægter, finasieres på følgende måde:
  Tabet foreslås finansieret i 2019 ved at inddrage det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr., samt uforbrugte afledte driftsmidler for 2018 og 2019 til samme initiativ for i alt 600.000 kr. Rådighedsbeløbet og afledt driftsmidler i 2018 på i alt 1.000.000 kr. vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen på anlæg i marts, til dækning af den mistede indtægt.
  Såfremt der ikke kommer midler fra staten over midtvejsreguleringen, afholdes mindreindtægten på 1.636.000 kr. inden for rammen i budgettet for 2020-2023.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 2

  Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at såfremt der ikke kommer finansiering fra staten over midtvejsreguleringen, skal den fremtidige finansiering afklares i budgettet for 2020.
  Enhedslisten og Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen på baggrund af den af forvaltningen foreslåede finansiering og begærer sagen i byrådet.
  Et enigt udvalg anbefaler, at der skal rettes henvendelse til ministeren, hvor det indskærpes, at initiativet bør ledsages af finansiering.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 3 Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. egenbetaling til kommunale akutpladser

  Pkt. 3

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. egenbetaling til kommunale akutpladser

  Sagsnr. 314537 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at få optaget en sag om egenbetaling på kommunale akutpladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at følgende sag optages på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
  “Dansk Folkeparti ønsker egenbetaling på akutpladser stoppet omgående med udgangspunkt i den netop indgåede finanslov.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 3

  Drøftet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 4 Etablering af Demenscenter Kristiansminde

  Pkt. 4

  Etablering af Demenscenter Kristiansminde

  Sagsnr. 314430 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres visionen om at omdanne plejecenter Kristiansminde til Roskilde Kommunes samlende demenscenter, når Asterscentret lukker, med henblik på at styrke indsatsen til borgere med demens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at plejecenter Kristiansminde fra primo 2020 bliver et samlet plejecenter til borgere med demens.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har, som en del af demensstrategien, en vision om at være en demensvenlig kommune, der sætter fokus på, at borgere med demens trives i dagligdagen og oplever en hverdag med livskvalitet og værdighed uagtet, at borgerne er i et fremskredet stadie af deres demenssygdom. Plejen af borgere med demens kræver særlige kompetencer og viden om socialpædagogiske og kommunikative metoder for at understøtte, at de demensramte borgere og deres pårørende er trygge i deres dagligdag. Op mod 90.000 mennesker har en demenssygdom i Danmark, heraf skønnes det, at ca. 1300 borgere i Roskilde Kommune har en demenssygdom.
  For at imødegå det stigende antal borgere med demens og skabe en styrket indsats til borgere med demens anbefaler forvaltningen, at plejecenter Kristiansminde etableres som et demenscenter med stor faglig viden om demens, Seniorhøjskole for borgere med demens samt flere faste aflastningspladser end det er tilfældet i dag. I dag er 40 af de 100 pladser på plejecenter Kristiansminde allerede målrettet borgere med demens. Fra 2020 vil alle 100 pladser blive målrettet borgere med demens.
  Plejecenter Kristiansminde kan som demenscenter skabe de optimale rammer for borgere med demens og deres pårørende. Ved at samle en række tilbud til borgere med demens, understøttet af høj faglighed, kan der skabes tryghed, forudsigelighed og nærvær i alle faser, fra borgeren kommer i Seniorhøjskolen, i overgangen fra eget hjem til en plejebolig og til hverdagen på plejecentret.
  De fysiske rammer på plejecenter Kristiansminde, de mange boliger, samt opdelingen i mindre boenheder, gør det muligt at skabe varierende tilbud med afsæt i den enkelte borgers behov, herunder tilbud til borgere med særlige behov, som fx borgere med frontotemporal demens og yngre borgere med demens
  I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at udfase det utidssvarende Asterscenter fra primo 2020. Beboerne på Asterscentret tilbydes at flytte til plejecenter Kristiansminde sammen med personalet eller alternativt til plejecenter Hyrdehøj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Flytningen kan give anledning til en forventet mindre kortvarig stigning i tomgangshusleje, som Roskilde Kommune afholder.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 4

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 5 Produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere

  Pkt. 5

  Produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 301984 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal gennemføres udbud om mad til hjemmeboende i foråret 2019. Udvalget drøfter de overordnede tildelingskriterier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter
  1. at der fortsat skal tilbydes varmholdt mad til hjemmeboende
  2. at økologi i madproduktionen skal indgå som et af tildelingskriterierne ved det kommende udbud.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Mad til hjemmeboende borgere er underlagt reglerne om frit valg i serviceloven og borgerne skal derfor have mindst to leverandører at vælge imellem. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 14. august 2018, at der skal gennemføres et udbud for at finde to private leverandører.
  I budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at hvis kun én relevant leverandør byder ind på opgaven, så etableres et kommunalt produktionskøkken, således at borgerne sikres en valgmulighed.
  Udgangspunktet for udbuddet er, at det holdes inden for samme økonomiske ramme som hidtil (2,4 mio. kr.).
  Roskilde Kommune har et mål om 90% økologi i 2025. Forvaltningen vurderer, at en højere mængde af økologi i madproduktionen vil medføre en merudgift. Inden for de givne økonomiske rammer kan der derfor ikke stilles krav om en økologi procent på 90 % i udbuddet.
  Forvaltningen indstiller derfor, at økologi i madproduktionen indgår som et af tildelingskriterierne ved det kommende udbud, således at det vil tælle til en leverandørs fordel, hvis de kan levere mere økologi end de øvrige tilbudsgivere.
  Den kommende udbudsperiode forventes at dække perioden fra 2019 til 2023. Borgerens egenbetaling for mad er reguleret med et øvre loft og udgør i Roskilde Kommune 53 kr. pr. hovedret i 2018-priser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 5

  AD 1: Godkendt.
  Ad 2: Godkendt af et flertal af udvalget. Enhedslisten kan ikke godkende indstillingen og ønsker en minimums procent på økologi på 30-60 % svarende til den mad, der serveres på Roskilde Kommunes plejecentre.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 6 Første drøftelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje for 2019

  Pkt. 6

  Første drøftelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje for 2019

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter udmøntning af udviklingspuljen for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udmøntning af udviklingspuljen for 2019 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fra tidligere budgetforlig har Sundheds- og Omsorgsudvalget haft to udviklingspuljer. Den ene pulje på 600.000 kr. er tidligere udmøntet til brede initiativer inden for sundheds- og omsorgsområdet. Den anden pulje på 500.000 kr. har haft fokus på indsatser rettet mod velfærdsteknologi, træning, demens og ensomhed. I forhold til udmøntning af budget 2019 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. november 2018 at sammenlægge de to puljer til én samlet udviklingspulje på 1 mio. kr., der skal dække udviklingsinitiativer bredt til sundheds- og omsorgsområdet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter indledende mulige indsatser til udviklingspuljen 2019.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i 2018 at fordele midlerne i de to puljer til følgende indsatser:

  - 300.000 kr. til styrkelse af mental sundhed for børn og unge via skilsmissegrupper
  - 200.000 kr. til uddannelse af nye frivillige til at indgå i Fortæl for Livet
  - 250.000 kr. til indkøb af flere aktive senge til plejecentre,
  - 200.000 kr. til etablering af mandefællesskaber og
  - 150.000 kr. til etablering af Motionsvenner i Roskilde Kommune
  På baggrund af drøftelsen under dette punkt, vil forvaltningen på det kommende møde vende tilbage med et konkret forslag til udmøntning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 6

  Drøftet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 7 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 7

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  - Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  - Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  - Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  - Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  - Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 7

  O og V foreslår, at afbureaukratiseringsgruppen anmodes om at undersøge muligheden for frikommuneforsøgstemaer.
  For stemmer: Karsten Lorentzen (O) og Jacob Søegaard Nielsen (V). Imod stemmer Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A) og Theresa Olesen (Ø).
  Et enigt udvalg beder forvaltningen forelægge muligheder for at indgå i frikommuneforsøg løbende.

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 8 Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland

  Pkt. 8

  Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland

  Sagsnr. 48807 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen om ”Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune” forelægges udvalget et overblik over eksisterende samarbejder mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe om ”Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune”. Borgmesteren leder arbejdet med afsæt i dels den strategi for hospitalsbetjeningen i Roskilde Kommune, som byrådet vedtog den 26. oktober 2016 dels det indgåede budgetforlig for 2018. Foruden borgmesteren består arbejdsgruppen af ét medlem fra henholdsvis Venstre og SF. Endvidere inviteres regionsrådsmedlemmer fra lokalområdet til møderne.
  Roskilde Kommune samarbejder med Region Sjælland inden for en række områder på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Det drejer sig både om samarbejder af projektlignende karakter samt om løbende samarbejder. De enkelte indsatser er listet herunder.
  Samarbejder af projektkarakter:
  - Projekt delesygeplejersker (et satspuljeprojekt i samarbejde med Sjællands Universitetshospital Roskilde, som løber t.o.m. september 2019)
  - Midlertidige palliative pladser (et samarbejdsprojekt med Hospice Sjælland i forbindelse med etablering af plejecenter Hyrdehøj)
  - Videokonference med almen praksis via BEAM
  - Roskilde Kommune er ankerkommune for uddannelsen i borgernær sygepleje og samarbejder med Region Sjælland om uddannelsen opbygning samt praktikpladser
  - Tværsektoriel kompetenceudvikling omkring den geriatriske patient (der gennemføres to forløb med deltagelse fra alle kommuner og sygehuse i Region Sjælland i 2018 og 2019)
  Løbende samarbejde:
  - Kommunal Lægeligt Udvalg (samarbejdsforum mellem Roskilde Kommune og almen praksis)
  - Samarbejde i mødefora i regi af Sundhedsaftalen på det somatiske område (involverer både Region Sjællands sygehuse og almen praksis)
  - Opfølgende hjemmebesøg v. almen praksis efter udskrivelse af sårbare ældre patienter
  - Indførelse af plejecenterlæger på Roskilde Kommunes plejecentre (ordningen er til og med 2019 finansieret af satspuljemidler)
  - Henvisning til sundheds- og forebyggelsestilbud i Roskilde Kommune (både fra sygehuse og fra almen praksis)
  - Henvisning til genoptræning via genoptræningsplan

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 8

  Drøftet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 9 Orientering om finansloven for 2019 på sundheds- og omsorgsområdet

  Uddrag_fra_finanslovsaftalen_for_2019.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om finansloven for 2019 på sundheds- og omsorgsområdet

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om de væsentligste dele af finanslovsaftalen for 2019 på sundheds- og omsorgsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I finanslovsaftalen for 2019 er der, for perioden 2019-2022, afsat i alt 650 mio. kr. til ældreområdet. Midlerne er opdelt i forhold til følgende indsatsområder:
  Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. Indsatsen indebærer bl.a. at bekendtgørelsen om værdighedspolitikker ændres, så kommunerne skal beskrive i værdighedspolitikken, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der er afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022, som udmøntes til kommunerne via nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.
  Der er afsat midler til at udvikle nye metoder, som skal bidrage til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos både hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre. Der er afsat 5 mio. kr. til udvikling og afprøvning af metoden.
  Der er afsat midler til en række indsatser, som skal medvirke til både at rekruttere og fastholde personale på området. Der er bl.a. afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som opstartstilskud til at styrke praktikvejledning i kommunerne. Forligsparterne ønsker samtidig at indgå en ny dimensioneringsaftale for praktikpladser.
  Der er afsat 15 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en handlingsplan, der skal reducere udadreagerende adfærd, herunder fokus på borgere med en demenssygdom.
  Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at udvikle og måle den borgeroplevede kvalitet i ældreplejen via udvikling af kvalitetsindikatorer.
  Der etableres forsøg med ledsagerordning for borgere med synshandicap, som er fyldt 67 år. Der er afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Initiativet kan ses i forlængelse af den forsøgsordning for ledsagelse til borgere over 67 år, som Roskilde Kommune i øjeblikket gennemfører.
  Forligsparterne ønsker samtidig at præcisere reglerne for egenbetaling for en kommunal akutplads. En eventuelt ændring af regelgrundlaget vil kræve en lovændring.
  I forhold til sundhedsområdet, forventer regeringen primo 2019 at udmelde en større sundhedsreform. Formålet er bl.a. at sikre bedre sammenhæng på tværs af sektorer og at understøtte en omstilling af behandlingen af bl.a. kronikere fra sygehusene til primærsektoren. Der er derfor i finansloven for 2019 etableret en reserve på samlet 536 mio. kr. i perioden 2019-2022. Reserven udmøntes i forhold til den kommende sundhedsreformen.

  De væsentligste afsnit fra finanslovsforliget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 9

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 10 Orientering om frit valg til genoptræning

  Pkt. 10

  Orientering om frit valg til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af en ændring af sundhedsloven har borgerne ret til at vælge genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehuset.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  En ændring af sundhedslovens § 140, stk. 6 betyder, at borgere, der er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, har ret til at vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehuset.
  Loven pålægger KL at indgå de aftaler med private leverandører af genoptræning, som borgerne skal have mulighed for at benytte. Det er nu ved at være på plads, idet SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Indkøb) på vegne af KL har oprettet et datterselskab FritValgService, som indgår aftaler med interesserede private leverandører. Aftalerne vil omfatte alle de basale genoptræningsområder som fx genoptræning af knæ, hofte og skulder.
  Planen er, at borgerne får adgang til at benytte de private leverandører fra midten af februar 2019. Fra dette tidspunkt skal kommunerne kunne informere borgerne om muligheden for at benytte en privat leverandør, hvis kommunen ikke selv kan starte genoptræningen inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus. FritValgService laver skabelon til borgerbrev og en vejledning til kommunerne, som beskriver, hvordan kommunerne skal tildele forløb hos private leverandører på baggrund af genoptræningsplanerne. Endvidere holdes der informationsmøder for kommunerne og de private leverandører i midten af januar 2019.
  Det bemærkes, at Roskilde Kommune er en af de kommuner i landet, som har de korteste ventetider til genoptræning, og at hovedparten af borgerne tilbydes genoptræning inden syv dage efter, at de var udskrevet fra sygehuset. PÅ udvalgets møde i december 2018 blev udvalget præsenteret for nedenstående statistik for ventetid på genoptræning. På grund af overgang til nyt omsorgssystem er data for november og december endnu ikke opgjort.
  Tabel 1

  2017 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
  § 86 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4

  Tabel 2

  2018 J F M A M J J A S O
  §140 4 5 4 4 5 3 3 2 2 2
  § 86 4 4 4 4 5 3 2 2 3 2

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 10

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 11 Orientering om status på implementering af Nexus og FSIII

  Pkt. 11

  Orientering om status på implementering af Nexus og FSIII

  Sagsnr. 305389 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering på implementering af Nexus og FSIII

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er i gang med at implementere det nye omsorgssystem Nexus, som erstatter det nuværende omsorgssystem KMD Care. Nexus er et fælles omsorgssystem, der samler alt information om den enkelte borger på tværs af alle enheder. Alle medarbejdere i Social og Sundhed skal anvende Nexus.
  Samtidig med at der implementeres et nyt omsorgssystem, implementeres der også en ny dokumentationsmetode kaldet Fælles Sprog III (FSIII). FSIII er udviklet af Kommunernes Landsforening og skal implementeres i alle landets kommuner. FSIII er en ny måde at udveksle oplysninger om borgeren på, som gør det lettere at kommunikere, lettere at finde informationer og lettere at dokumentere. Samtidig stiller metoden større krav til personalets faglighed, og giver en større viden om borgerens helbred og funktionsevne.
  I september 2018 startede den egentlige implementering med myndighedsområdet, herefter hjemmeplejen og efterfølgende på plejecentrene samt i træning og sundhed. Nedenfor ses implementeringsprocessen i 2018.

  Den nye dokumentationsmetode har bevirket, at det ikke har været muligt at konvertere data fra KMD Care til KMD Nexus automatisk. Alt historisk data er blevet lagt ind i Nexus som pdf, hvorefter alle borgere skal oprettes manuelt, hvilket tager 3-4 timer pr borger.
  I hjemmeplejen og sygeplejen modtager ca. 2200 borgere indsatser, mens ca. 500 borgere er tilknyttet plejeboligerne i Roskilde Kommune. Grundet det store tidsforbrug vil konverteringen strække sig ind i 2019.
  Af hensyn til patientsikkerheden og plejen i hverdagen, er borgerne blevet prioriteret ud fra kompleksitet således, at de borgere, der modtager mange indsatser både i forhold til serviceloven og sundhedsloven, er blevet prioriteret først.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 11

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 12 Orientering om afholdelsen af ordinært valg til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene

  Pkt. 12

  Orientering om afholdelsen af ordinært valg til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været holdt valg til bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre i Roskilde Kommune torsdag den 22. november 2018. Der er fortsat bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Alle plejecentre i Roskilde Kommune har et valgt bruger- og pårørenderåd. Rådene har repræsentanter fra beboere, pårørende og andre interesserede og skal repræsentere beboerne over for kommunen, så den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er tillagt plejecentrets ledelse. Til hvert bruger- og pårørenderåd er tilknyttet en repræsentant fra den daglige ledelse, som dog ikke har stemmeret. Samtidig kan
  bruger- og pårørenderådene invitere en kontaktperson fra Ældrerådet til rådets
  møder.
  Der er ordinære valg til bruger- og pårørenderåd hver andet år. Der blev afholdt valg til bruger- og pårørenderåd på samtlige plejecentre torsdag den 22. november 2018.
  Den generelle tilbagemelding fra plejecentrene er, at der fortsat bakkes op om rådenes arbejde blandt både brugere, pårørende og interesserede borgere. På Bernadottegården er der ligeledes fortsat repræsentation i bruger- og pårørenderådet fra 2 repræsentanter fra de tidligere KZ-fanger og modstandsfolk fra 2. verdenskrig.
  Det er ikke på samtlige plejecentre, at rådet er fuldtallige med syv medlemmer. De fleste råd har valgte repræsentanter med 5 til 6 medlemmer.
  Der vil i perioden 2019 til og med 2020 være bruger- og pårørenderåd på samtlige plejecentre i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 12

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 13 Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i sundhedskampagner

  Pkt. 13

  Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i sundhedskampagner

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune gennemfører hvert år en række sundhedskampagner, som sætter fokus på de mest udbredte risikofaktorer for udvikling af sygdom, eksempelvis alkohol og tobak.Udvalget orienteres om kampagner, som Roskilde Kommune planlægger at understøtte med en lokal indsats i 2019.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedskampagner er med til at skabe fokus på områder med stor folkesundhedsmæssig betydning, herunder forebyggelse af kronisk sygdom, tobak og alkohol. Formålet med kampagnerne er bl.a. at give borgerne et informeret grundlag til at træffe beslutninger om egen sundhedsadfærd samt at give handlingsanvisninger til eksempelvis hjælp til rygestop. Kampagnerne bidrager til holdnings- og adfærdsændringer og er effektive til at skabe synlighed om lokale sundhedstilbud i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune har tradition for at understøtte udvalgte nationale kampagner i samarbejde med blandt andre lokale patientforeninger.
  Roskilde Kommune planlægger at understøtte nedenstående kampagner i 2019.

  2019 Kampagnetema Afsender
  Januar Hvid januar (alkohol)
  But why smoke (rygning blandt unge)
  Sundhedsstyrelsen
  Sundhedsstyrelsen
  Marts Respektkampagne (alkoholbehandling) Alkohol og Samfund
  Maj Blodtryksdag
  World no tobacco day (rygning)
  Hjernesagen
  Røgfri Fremtid
  Juni Mens Health Week (mænds sundhed) Forum for mænds sundhed
  August Sundhedsdagen
  Vandrefestival
  Roskilde Kommune
  Region Sjælland
  September Kun med kondom (seksuel sundhed)
  Hygiejneuge
  Huskeuge 38
  Sundhedsstyrelsen
  Rådet for bedre hygiejne
  Alzheimerforeningen
  Oktober Uge 40 (alkohol) Sundhedsstyrelsen
  November Verdens diabetesdag
  Lungedagen
  Diabetesforeningen
  Lungeforeningen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 13

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 14 Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Notat_om_benyttelse_af_Roskilde_Kommunes_aeldreboliger.pdf

  Pkt. 14

  Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag modtager udvalget en orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. december 2017 at modtage en halvårlig status over benyttelsen af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.
  I vedlagte bilag gennemgås udviklingen i tomgang på boligerne fra maj 2018 til og med oktober 2018. Henover perioden ses sæsonudsving, hvor tomgangen for boligerne svinger mellem 2 % til 3 %.
  I efteråret 2018 ses der størst tomgang i forhold til boligerne ved Toftehøjen og Plænen i Viby Sjælland, Rosenhaven i Jyllinge og Sct. Maria Park.

  Opstår der for meget tomgang på ældreboliger, tilbydes borgere på venteliste til en udelukkende handicapegnet bolig, en ældrebolig. Denne dispensation er bl.a. tidligere benyttet i forhold til ældreboligerne i Æblehaven og Damtoften.

  Af vedlagte bilag fremgår det også, at der fortsat ses et fald i antal borgere på venteliste til en ældrebolig.
  I 2017 var det samlet 131 ansøgninger om en ældre- og handicapegnet bolig. Til sammenligning var der 105 ansøgninger i løbet af de første 9 måneder af 2017 mod 96 ansøgninger i 2018 i de første 9 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 14

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 15 Afsluttet udbud af befordring

  Pkt. 15

  Afsluttet udbud af befordring

  Sagsnr. 301804 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om afsluttet udbudsrunde på befordringsopgaver for kommunen. Samlet er der tale om nettomerudgifter på 1,8 mio.kr. årligt, men da aftalerne først træder i kraft pr. 1. august 2019, udgør nettomerudgiften i 2019 0,75 mio. kr., som finansieres inden for Skole og Børneudvalgets ramme efter omplacering af 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  De forventet nettomerudgifter vil have fuld effekt fra 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der omplaceres 0,3 mio.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til kørsel til ITC og SCR Kommunikation. Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til kørsel til Seniorhøjskolerne og Genoptræning. Sagen forelægges ydermere Skole- og Børneudvalget i forhold til kørsel til Specialbørnehaven Bjerget, SCR, Skolebuskørsel i syd og nord, svømmeundervisning og øvrig visiteret kørsel på Skole og Børns område. Endvidere indeholder udbuddet kørsel til egen læge/speciallæge samt ad hoc-buskørsel for hele kommunen.
  Kommunen har udbudt befordringsopgaver, hvori kravspecifikationen er opbygget med mindstekrav til kvalitet og serviceniveau fx krav til transporttid, chaufførerne, bilernes indretning og sikkerhed, krav om Euronorm 6 for begrænsning af udledning af CO2 samt kommunikation i forbindelse med afvikling af kørslerne. Mindstekravene skal opfyldes uden forbehold af alle tilbudsgivere, som dermed konkurrerer på prisen.
  Udbuddet var delt op i elleve delaftaler:
  - Delaftale 1: Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget (SBU)
  - Delaftale 2: Visiteret kørsel på skole- og børneområdet (SBU)
  - Delaftale 3: Skolekørsel til tilbud under Specialcenter Roskilde (SBU)
  - Delaftale 4: Skolekørsel i Roskilde Nord (SBU)
  - Delaftale 5: Skolekørsel i Roskilde Syd (SBU)
  - Delaftale 6: Kørsel til svømmeundervisning (SBU)
  - Delaftale 7: Liftkørsel til Specialcenter Roskilde Kommunikation (SBU)
  - Delaftale 8: Kørsel til egen læge/speciallæge
  - Delaftale 9: Kørsel af borgere til og fra seniorhøjskolerne og genoptræning (SOU)
  - Delaftale 10: Kørsel til ITC (BSU)
  - Delaftale 11: Ad hoc-buskørsler

  Serviceniveauet for alle delaftaler er uændret.
  Der indkom tilbud fra ni tilbudsgivere. Tilbudsgiverne afgav alle tilbud på én eller flere tilbud. Dog afgav to tilbudsgivere ukonditionsmæssige tilbud på henholdsvis delaftale 4 og 6 samt delaftale 11.
  Jf. udbudsmaterialet blev aftalerne tildelt til de tilbudsgivere, som samlet set gav den billigste kombination af tilbud for Roskilde Kommune.
  Dette gjorde, at delaftale 1, 2, 3, 7, 8, 9 og 10 blev tildelt til DitoBus Servicetrafik A/S, delaftale 4, 6 og 11 blev tildelt til Brønnums A/S og delaftale 5 blev tildelt til Gadstrup Bustrafik A/S.
  Alle delaftaler træder i kraft d. 1. august 2019.
  I foråret vil Roskilde Kommune udarbejde en implementeringsplan for hver enkelt delaftale, som vil sikre en så glidende overgang som muligt fra tidligere leverandører til de nye leverandører. Implementeringsplanerne vil være udarbejdet i samarbejde med DitoBus Servicetrafik, Brønnums A/S og Gadstrup Bustrafik.
  Ydermere vil Roskilde Kommune kontakte alle berørte institutioner og samarbejdskommuner med informationsmateriale, som vil blive videreformidlet til forældre, borgere og pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Befordring gennemføres som samlet udbud på tværs af udvalgenes opgaver, da det store volumen giver de bedst mulige priser for alle udvalg. På denne baggrund betragtes økonomien samlet, så mindreudgifter på nogle områder er med til at dække merudgifter på andre områder. Den samlede nettomerudgift finansieres inden for rammen i tråd med princippet om ingen tillægsbevillinger.
  Udgifterne til befordring for Roskilde Kommune har i perioden 1.7.2017 til 30.6.2018 været 24,4 mio. kr. Fremadrettet vil denne udgift stige med forventet 8 % og dermed vil den forventede samlede udgift til befordring for Roskilde Kommune være 26,2 mio. kr. årligt.
  Da aftalerne først træder i kraft pr. 1. august 2019, har de forventede nettomerudgifter ikke fuld effekt i 2019 og nettomerudgiften på 0,75 mio. kr. finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme efter omplacering af 0,3 mio. kr. fra Sundhed- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  De forventede nettomerudgifter vil have fuld effekt fra 2020 og indarbejdes i budgettet for 2020-2023.
  Roskilde Kommune har de sidste mange år har haft yderst favorable priser, på specielt den visiterede kørsel, mens der nu generelt er en merudgift på visiteret kørsel. De økonomiske konsekvenser ved hver enkel delaftale er som følger:
  - Delaftale 1: Forventet merudgift på 275.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 2: Forventet merudgift på 825.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 3: Forventet merudgift på 1.400.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 4: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 5: Forventet prisreduktion på 50.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 6: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 7: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 8: Forventet merudgift på 15.000 kr. årligt (hele kommunen)
  - Delaftale 9: Forventet prisreduktion på 700.000 kr. årligt (SOU)
  - Delaftale 10: Samme udgiftsniveau (BSU)
  Delaftale 11: Forventet merudgift på 20.000 kr. årligt (hele kommunen)

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 15

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-01-2019, pkt. 16

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog i stedet for.