You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 15, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, Mødelokale 1A
 • Pkt. 54 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 54

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 54

  Godkendt.

 • Pkt. 55 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 55

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 289554 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet afholdes den 15. maj 2018 kl. 8.00 i mødelokale 2B.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:
  - Brug af de uforbrugte frivilligmidler for 2018/19: Drøftelse om, at foreningerne også kan søge om midler til aktiviteter for pårørende - evt. på tværs af foreninger. For at understøtte implementering af Pårørendepolitikken.
  - De uanmeldte tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen i 2017: Hjemmeplejen opnår kun resultatet "Tilfredsstillende" - der er to kategorier højere: Meget tilfredsstillende og Særdeles tilfredsstillende. På den baggrund vil vi gerne høre, hvilke planer kommunen har for at forbedre indsatsen her.
  - Drøftelse af den nye sundhedsprofil for Roskilde Kommune, hvor nogle kategorier er blevet dårligere: Højt stressniveau, svær overvægt, dårligt mentalt helbred, og der er flere borgere både med mindst én langvarig sygdom og med multisygdom (dvs. over 2 kroniske sygdomme).
  - Hvad ligger der af projekter på udvalgets område i 2018, og hvordan kan udvalget og Handicaprådet indgå i et fortsat konstruktivt samarbejde?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 55

  Drøftet.

 • Pkt. 56 Præsentation af opgaver og indsatser på sundheds- og træningsområdet i Roskilde Kommune

  Pkt. 56

  Præsentation af opgaver og indsatser på sundheds- og træningsområdet i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 83649 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for de opgaver og indsatser, som udføres på sundheds- og træningsområdet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opgaver og indsatser relateret til sundheds- og træningsområdet i Roskilde Kommune drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere de opgaver og indsatser, som udføres på sundheds- og træningsområdet i Roskilde Kommune. På denne baggrund bedes udvalget drøfte indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 56

  Udvalget ønsker, at forvaltningen forbereder et oplæg om børn og unge og mental sundhed til drøftelse i udvalget. I den sammenhæng ønskes det bl.a. undersøgt, hvilke indsatser der er for målgruppen i indskolingen.

 • Pkt. 57 Status på klippekortsordningen i hjemmeplejen

  Pkt. 57

  Status på klippekortsordningen i hjemmeplejen

  Sagsnr. 267230 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en status på klippekortsordningen i hjemmeplejen. Forvaltningen foreslår, at den udvidede målgruppe for ordningen fortsætter indtil videre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den udvidede målgruppe for klippekortsordningen i hjemmeplejen fortsætter indtil videre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med finansloven for 2015 blev der afsat en pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Klippekortsordningen i Roskilde Kommune trådte i kraft 1. juli 2015. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, at midlerne skulle målrettes borgere med det mest omfattende behov for hjemmepleje ved at tilbyde borgerne i målgruppen ½ time ekstra tid til hjemmehjælp om ugen.
  Med udmøntningen af værdighedsmidlerne besluttede udvalget den 10. maj 2016 at anvende 1 mio. kr. til at udvide ordningen for målgruppen fra ½ time til 1 time om ugen. Som en del af ordningen er det besluttet, at borgeren kan opspare op til 4 timer hen over 4 uger. Tiden i klippekortsordningen kan benyttes til ekstra hjælp til en række indsatser, der øger borgerens livskvalitet. Det kan være hjælp til rengøring, ledsagelse til aktiviteter, hjælp til madlavning eller indkøb, hjælp til personlig pleje eller sociale aktiviteter såsom udflugter mm.
  Roskilde Kommune fik i 2015 et tilskud på 1,1 mio. kr. 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016. Herudover afsatte udvalget 1 mio. kr. via værdighedsmidlerne til en udvidelse af klippekortsordningen.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i april 2017 at udvide målgruppen for klippekortsordningen til også at omfatte:
  - Borgere med psykiske og sociale problemstillinger, fx ensomhed eller social isolation
  - Borgere, hvor pårørende løfter en stor opgave i hjemmet på grund af sygdom hos samlever eller ægtefælle
  - Nyvisiterede borgere, der er i et forløb i hjælp til selvhjælpsteamet.

  Den udvidede målgruppe kan indeholdes indenfor den økonomiske ramme for klippekortsordningen.Forvaltningen gør dog opmærksom påpkt. 30 SOU dagsorden den 13-03-18, om ”Orientering om temaanalyse vedr. pleje og træning til budget 2019-2022”, som bl.a. ser på de statslige såvel som kommunale puljemidler, som er kendetegnet ved at være øremærket til indsatser, der ligger ud over kernedriften og det grundlæggende serviceniveau. Klippekortsordningen er omfattet af denne temaanalyse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 57

  Godkendt.

 • Pkt. 58 Afholdelse af Sundhedsdag 2018

  Pkt. 58

  Afholdelse af Sundhedsdag 2018

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har gennem en årrække været afholdt Sundhedsdag på Hestetorvet i Roskilde med stande fra en række frivillige foreninger, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Region Sjælland samt aktiviteter med en række kommunale enheder og aktører fra sundheds- og omsorgsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Sundhedsdagen afholdes den 25. august 2018 ud fra samme principper som i 2017
  2. Temaet for Sundhedsdagen 2018 bliver ”Mental sundhed”

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Sundhedsdagen er at skabe fokus og dialog om forebyggelse og sundhedsfremme mellem borgerne i kommunen og patientforeninger, region og andre centrale aktører. Der sker dels ved arrangementet på selve dagen, dels ved udgivelse af en Sundhedsavis som indstik i Roskilde Avis op til Sundhedsdagen.
  Sundhedsdagen i Roskilde blev holdt på Hestetorvet for 22. gang den 26. august 2017. Formålet med dagen er at sætte fokus på sundhed sammen med foreninger, region og andre centrale aktører samt at komme i dialog med borgerne om vigtige emner om sundhed og forebyggelse. Roskilde Kommune var for anden gang hovedarrangør af dagen. Kommunen deltog med medarbejdere fra alle de områder, der arbejder med forebyggelse og sundhed: Tandplejen, Hjemmeplejen, Sundhedsplejen, Træningsafsnittet, Hjælpemiddelafsnittet og Sundhedscenteret. Endvidere havde kommunen et samarbejde med Madkulturen, hvor borgerne i tre ”værksteder” kunne få ideer til at smøre spændende rugbrødsmadder. Teltet var velbesøgt med 300 - 400 besøgende.
  Roskilde Kommune stod også for arrangementet i det store telt, hvor Lindy Aldahl kendt fra TV-programmet ”Rigtige mænd” fortalte om omlægning til en sund livsstil på en sjov og spændende måde. Cirka 250 borgere overværede oplægget.
  Der var i lighed med sidste år tilmeldt 32 frivillige foreninger heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Psoriasisforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Frivilligcentret, Handicaprådet og Ældrerådet deltog også. Roskilde Sygehus og Region Sjælland deltog med repræsentanter fra forskellige områder blandt andet patientvejledere.
  Temaet for Sundhedsdagen i 2017 var ”Sundhed i alle aldre”. Som tema for årets Sundhedsdag foreslås ”Mental sundhed”. Den nyligt udarbejdede Sundhedsprofil viser, at både mentalt og fysisk oplever en større andel af borgerne i Region Sjælland, at de har et dårligere selvvurderet helbred. Antallet af personer med stress, depressioner og øvrige psykiske lidelser har ligeledes været stigende over en årrække.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet udgiften afholdes inden for rammen. Udgiften forventes at udgøre i størrelsesordenen 0,3 mio. kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 58

  Godkendt.

 • Pkt. 59 Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Hospice Sjælland

  Pkt. 59

  Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Hospice Sjælland

  Sagsnr. 294316 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en status på samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Hospice Sjælland om midlertidige palliative pladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til udvalgets godkendelse, at der i forbindelse med det kommende Hyrdehøj Plejecenter etableres fire midlertidige palliative pladser i samarbejde med Hospice Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Hospice Sjælland kontaktede ultimo 2016 Roskilde Kommune med henblik på et fremtidigt samarbejde omkring midlertidige palliative pladser i Roskilde Kommune.
  Baggrunden er, at 12-14 % af de patienter, der indlægges på hospice, oplever en så betydelig bedring i deres helbredstilstand, at patienten ikke længere har behov for et specialiseret palliativt tilbud og kan udskrives fra hospice til eget hjem, rehabiliteringsplads eller plejebolig. Ved udskrivelse fra hospice overgår pleje og den fortsatte palliative indsats til kommunalt regi. På den baggrund kontaktede Hospice Sjælland Roskilde Kommune med henblik på et styrket samarbejde omkring de patienter, der udskrives til en fortsat palliativ indsats i kommunalt regi.
  Roskilde Kommune varetager palliative forløb både i borgerens eget hjem og på Roskilde Kommunes rehabiliteringspladser. Rehabiliteringscenter Trekroner har løbende 1-2 borgere i et terminalt palliativt forløb. Hovedparten af disse borgere venter på hospiceplads.
  Der har i december 2016 været afholdt et indledende møde mellem borgmester Joy Mogensen, udvalgsformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov, bestyrelses- og ledelsesrepræsentanter fra Hospice Sjælland, samt forvaltningen i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen har drøftet de konkrete muligheder for et samarbejde med ledelsen af Hospice Sjælland.
  Forvaltningen foreslår, at der etableres et samarbejde om følgende:
  - I forbindelse med ibrugtagning af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj etableres fire midlertidige palliative pladser
  - Patienter fra Roskilde Kommune, som udskrives fra Hospice Sjælland følges fortsat lægefagligt af Hospice Sjælland
  - Roskilde Kommune og Hospice Sjælland indgår et samarbejde omkring kompetenceudvikling af medarbejdere tilknyttet de midlertidige palliative pladser
  Det foreslåede samarbejde forventes at understøtte smidige forløb på tværs af sektorer med fokus på kontinuitet og høj faglighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 59

  Godkendt.

 • Pkt. 60 Nyt koncept om 75 års fødselsdagsarrangement

  Pkt. 60

  Nyt koncept om 75 års fødselsdagsarrangement

  Sagsnr. 303368 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at der årligt arrangeres fødselsdagsarrangementer for borgere, som fylder 75 år, for at give borgere i Roskilde mulighed for en god introduktion til det frivillige arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om årlig afholdelses af 75 års fødselsdagsarrangement godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  En gruppe frivillige foreninger tog i januar 2018 kontakt til Roskilde Kommune med det ønske, at iværksætte en indsats for at forebygge ensomhed hos ældre. Kommunen, repræsenteret ved borgmesteren, formændene for Sundheds- og Omsorgsudvalget og beskæftigelses- og Socialudvalget har deltaget i en række møder, hvor det har været drøftet, hvilke indsatser, der kan sættes iværk.
  Blandt forslagene har været, at etablere en 75-års fødselsdag - et arrangement, hvor alle, som fylder 75 inden for et kalenderår gives mulighed for en god introduktion til de frivillige foreninger i Roskilde Kommune.
  Formålet med at introducere de 75-årige til de frivillige foreninger er at understøtte nye fællesskaber. Et godt og aktivt seniorliv er ofte forbundet med socialt samvær, fællesskaber og stærke netværk, som kan træde til, når man har brug for det. For de fleste er det præcis sådan, seniorlivet leves – men der er også en del seniorer, som oplever ensomhed.
  Et centralt element for at forebygge ensomhed er, at man allerede i den tidlige del af seniorlivet, får mulighed for at etablere nye netværk, når de naturlige netværk, man er en del af i arbejdslivet, forsvinder.
  De frivillige foreninger spiller en helt central rolle her. De frivillige kan både tilbyde socialt samvær for dem, som er frivillige, men også for dem, som nyder godt af de frivilliges aktiviteter. Det gælder på tværs af interesser, køn og baggrund i øvrigt.
  Der vil i 2018 være 798 borgere i Roskilde Kommune, som fylder 75 år baseret på indbyggersammensætningen pr. årsskiftet 2017/2018.
  Rammen kunne være de tre sundhedscentre i Jyllinge, Æblehaven og på Toftehøjen i Viby. De indbudte gæster er de borgere, som fylder 75 år det pågældende kalenderår. Derudover skal kommunens frivillige foreninger deltage med stande, hvor man fortæller om sit arbejde.
  Fødselsdagsarrangementet skal have karakter af en form for markedsplads, hvor fødselarerne kan gå rundt mellem standene og orientere sig. Desuden kan man have et kort indledende program, hvor en repræsentant fra byrådet (borgmester/ udvalgsformand) byder velkommen, og man kan have et inspirationsindslag i form af et oplæg, musik eller andet. Der vil endvidere være en let beværtning i form af kaffe og lagkage.
  Det foreslås, at første arrangement afholdes i starten af september i år og har en varighed på 2-3 timer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for budget 2018, da udgifterne holdes inden for rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 60

  Godkendt.

 • Pkt. 61 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2018.pdf

  Pkt. 61

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Sagsnr. 301070 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes der ingen afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Dette dækker over bl.a. følgende udsving og opmærksomhedspunkter:
  - Merindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende Pleje og Træning som følge af, at det ved en målrettet indsats er lykkedes at nedbringe antallet af dage hvor færdigbehandlede patienter venter på udskrivning fra sygehus til et kommunalt tilbud (liggedage) til noget nær nul. Da den seneste finansieringsreform ’præmierer’ netop kommuner med et lavt antal liggedage, kan Roskilde i år forvente en merindtægt fra kommuner i Region Sjælland med et højt antal liggedage.
  - Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. tab på garantier som skyldes manglende søgning til ældreboliger, især på Toftehøjen.
  - Der ses en stigning i aktiviteten på udeområdet, som følge af stigende venteliste til plejehjemspladser og det forventes, at denne tendens vil fortsætte frem mod ibrugtagning af Hyrdehøj. Udgifterne finansieres af de samlede tilførte demografimidler til pleje i eget hjem og på plejecentre.
  - Merforbrug på 0,5 mio. kr. ved den kommunale tandpleje vedrører bl.a. stigende børnetal samt rekrutteringsproblemer.
  - I 2018 er den Aktivitetsbestemte medfinansiering reformeret, så kommunernes betaling er gjort afhængig af borgernes alder, hvilket har medført et markant højere budget og forventet udgiftsniveau. Region Sjælland gået over til at anvende Sundhedsplatformen. Særligt pga. problemerne med overgangen til Sundhedsplatformen, som har medført forsinkelser i indberetning, dokumentation og løbende afregning, er det fortsat for tidligt at vurdere det forventede resultat for 2018. P.t. forventes dog, at budgettet overholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 61

 • Pkt. 62 Orientering om økonomien indenfor pleje og omsorg sammenlignet med andre kommuner

  Bilag_1_Kend_din_kommune_2017_pleje_om_omsorg.pdf Bilag_2_Udsnit_af_benchmark_Roskilde_Kommune_2016_pleje_og_omsorg.pdf Bilag_3_Notat_om_ydelser_i_hjemmeplejen_og_normering_paa_plejecentre_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 62

  Orientering om økonomien indenfor pleje og omsorg sammenlignet med andre kommuner

  Sagsnr. 303065 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om tilrettelæggelsen af økonomien på pleje og omsorgsområdet i forhold til andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har bedt om en orientering om tilrettelæggelsen af økonomien på pleje- og omsorgsområdet i forhold til andre kommuner.
  Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig i 2015[1] i Roskilde Kommune udgør 38.841 kr. Sammenlignet med de øvrige kommuner placerer Roskilde Kommune sig på en 53. plads, hvor 52 kommuner har færre nettodriftsudgifter pr. 65 årig i 2015, jf. bilag 1 med udsnit af KLs nøgletalspublikation ”Kend din Kommune – brug nøgletal i styringen 2017”.
  Roskilde Kommune har højere udgifter til pleje og omsorg end sammenlignelige kommuner, når der korrigeres for udgiftsbehov[2]. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter i 2014-16 viser, at Roskilde Kommune ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år er faldende i både Roskilde Kommune og gruppen af sammenlignelige kommuner sammenholdt med landsgennemsnittet, jf. bilag 2 med udsnit af benchmarkrapport vedr. Roskilde Kommunes serviceudgifter, regnskab 2016.


  Tabel - Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på ældreområdet 65+ fra 2014-2016
  (Hele landet = indeks 100)
  I bilag 3 beskrives kort normering på plejecentrene samt ydelserne i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 62

  [1] (2017-pl og B17-opgaveniveau)

  [2] Sammenlignelige kommuner består af Hillerød, Greve, Tårnby, Køge og Herning

 • Pkt. 63 Orientering om status på mobilt laboratorium

  Pkt. 63

  Orientering om status på mobilt laboratorium

  Sagsnr. 300102 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2018 at anskaffe en mobil laboratoriebus. Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orientering om status på samarbejdet med Region Sjælland om indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2018 vedtog byrådet at afsætte midler til anskaffelse af en mobil laboratoriebus. Formålet med det mobile laboratorium er at understøtte indsatsen omkring tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn og faldende funktionsevne hos kommunens ældre borgere. Dette med henblik på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, der kan betyde en kraftig reduktion af borgerens livskvalitet og mulighed for at blive i eget hjem.
  Et mobilt laboratorium kan understøtte, at akutteamet, i samarbejde med praktiserende læge eller vagtlæge, selv kan iværksætte blodprøver og andre laboratorieanalyser, uden at borgeren behøver at blive indlagt for dette. Herefter er det muligt at igangsætte en konkret behandling i borgerens eget hjem og dermed forebygge indlæggelser.
  Region Sjælland har etableret et mobilt laboratorium i tilknytning til klinisk mikrobiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. Det mobile laboratorium er indtil udgangen af juni 2018 et samarbejdsprojekt med Køge og Solrød kommuner samt almen praksis i de to kommuner. Køge Kommune har dog valgt at træde ud af samarbejdet pr. 1. juli 2018.
  Forvaltningen i Roskilde Kommune har afholdt møder med ledelsen af Sjællands Universitetshospital, samt Køge og Solrød Kommuner med henblik på, at Roskilde Kommune kunne tilslutte sig den eksisterende bus, frem for at etablere en ny.
  Den eksisterende bus har ledig kapacitet som kunne anvendes i Roskilde. Der har blandt alle parter været interesse i at få Roskilde kommune med, men på grund af det mobile laboratoriums projektstatus er finansieringen fra 1. juli 2018 blandt samarbejdspartnerne ikke endeligt afklaret.
  Det afsættes 0,7 mio. kr. til initiativet i 2018 samt 300.000 kr. årligt fra 2018 til afledt drift.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Som en del af budget 2018 er der afsat 700.000 kr. til initiativet samt 300.000 kr. årligt fra 2018 til afledt drift.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 63

 • Pkt. 64 Orientering om status på Roskilde Kommunes akutteam og palliationsteam

  Pkt. 64

  Orientering om status på Roskilde Kommunes akutteam og palliationsteam

  Sagsnr. 263065 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orientering om status på de to sygeplejeteams tilknyttet hjemmeplejen; et akutteam og et palliativt sygeplejeteam.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune er oprettet to sygeplejeteams tilknyttet hjemmeplejen. Det drejer sig om akutteamet og palliationsteamet.
  De to teams er finansieret af midler fra henholdsvis ældremilliarden og værdighedsmidlerne. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2016 at anvende værdighedsmidler til oprettelsen af et kommunalt palliativt team. Udvalget besluttede desuden i marts 2017 at anvende midler fra ældremilliarden til etablering og drift af et akutteam i hjemmesygeplejen.
  Formålet med et akutteam er at styrke indsatsen i borgerens akutte sygdomsfase med henblik på:
  - at forebygge forværring af sygdom og dermed forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser
  - at styrke opfølgningen på sygehusets pleje- og behandlingsindsats i en periode efter borgeren er blevet udskrevet og hermed undgå genindlæggelser.

  Formålet med et palliationsteam er at sikre en solid basal palliativ indsats, hvor borgere, der ønsker at dø i eget hjem, kan gøre dette med en høj faglig kommunal indsats.
  Begge teams modtager henvendelser fra almen praksis, sygehuse og den øvrige hjemmesygepleje. De hyppigste henvendelsesårsager til akutteamet omhandler:
  - opfølgning efter udskrivelse
  - opfølgning efter fald i hjemmet
  - borgere med forværring af kendt sygdom og behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse
  De hyppigste henvendelser til palliationsteamet vedrører:
  - opfølgning og pleje efter udskrivelse fra palliativ afdeling
  - borgere med palliative behov, henvist fra øvrige afdelinger eller almen praksis, som ikke i forvejen er kendt af hjemmeplejen
  Hovedparten af de borgere, der er i forløb i akutteamet har haft en forudgående problematik vedr. infektion, KOL eller dehydrering. Akutteamet iværksætter relevante sygeplejefaglige indsatser i samarbejde med egen læge eller på baggrund af behandlingsplan fra sygehus.
  Hovedparten af borgere i forløb i palliationsteamet er borgere med kræft. Antallet af borgere med palliative behov pga. andre sygdomme er dog stigende. Palliationsteamet varetager det palliative forløb og udarbejder en plan for forløbet i samarbejde med en palliativ afdeling på sygehuset og/eller almen praksis.
  Begge teams har desuden til opgave at rådgive og evt. sikre kompetenceudvikling af medarbejdere i sygeplejen og hjemmeplejen vedr. borgere med komplekse sygeplejefaglige behov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 64

  Udskydes.

 • Pkt. 65 Orientering om boligformer på ældreområdet

  Notat_om_boligformer_paa_aeldreomraadet.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om boligformer på ældreområdet

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om de forskellige boligformer, som eksisterer på ældreområdet i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har en række forskellige boligformer, som stilles til rådighed for borgere, der har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem.
  I de årligt politisk reviderede kvalitetsstandarder for serviceniveauet i Roskilde Kommune beskrives de grundlæggende kriterier, som danner baggrund for individuelle og konkrete afgørelser af, hvorvidt en borger kan tildeles en anden boligform. Forvaltningen træffer altid konkret og individuel afgørelse om en anden boligform.
  I vedlagte notat beskrives de forskellige boligformer, som er til rådighed i Roskilde Kommune, hvilke er:
  - Ældre- og handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som har vanskeligt ved at klare sig i deres eget hjem, og hvor det ikke længere er muligt at indrette dette hensigtsmæssigt fx til hjælpemidler. Roskilde Kommune har i alt 439 ældre- og handicapegnede boliger.
  - Handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som på grund af en lettere funktionsnedsættelse har behov for en bolig i stueplan eller i en bebyggelse med elevator. Roskilde Kommune har i alt 270 handicapegnede boliger.

  - Plejeboliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, der har behov for omfattende pleje og omsorg. Til en plejebolig er der tilknyttet personale hele døgnet. Roskilde Kommune har i alt 506 plejeboliger.
  - Midlertidige pladser. Roskilde Kommune stiller en række pladser til rådighed for borgere med behov for et midlertidigt ophold. Et korterevarende ophold i en midlertidig bolig kan være relateret til behovet for en rehabiliterende indsats efter sygdom, indtil borgeren igen kan klare sig i eget hjem. Et midlertidigt ophold kan også være relateret til behovet for et aflastningsophold, fx når en ægtefælle til en borger med demens er indlagt eller på ferie. Roskilde Kommune har i alt 57 midlertidige boliger.
  Yderligere beskrives i notatet kort seniorbofællesskaber. Seniorbofællesskaber dækker over ældreegnede boliger, der er bygget eller indrettet med tanke på at kravene til boligen ændres, når man bliver ældre.Kommunen har normalt ikke visitationsret til seniorbofællesskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Udvalget besluttede, at sagen sættes på igen ved næste møde.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 51

  Udskydes.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 65

  Udskydes.

 • Pkt. 66 Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 66

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 506 permanente plejeboliger samt 57 midlertidige plejeboliger.
  I figur 1 fremgår det, at antallet af borgere på venteliste har været ekstraordinært høj i 3. kvartal og 4. kvartal 2017. En af årsagerne til den ekstraordinært høje venteliste i denne periode skyldes et stigende antal borgere fra andre kommuner på ventelisten. Fra første kvartal 2018 ses igen en faldende tendens.

  Figur 1.
  I forhold til det samlede antal ansøgninger til plejebolig ses ligeledes en nedadgående tendens begyndende fra 1. kvartal 2018, jf. figur 2. En del af faldet i første kvartal 2018 kan skyldes, at mange ældre svækkede borgere døde, mens Danmark var hårdt ramt af influenza.

  Figur 2.
  Opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre ses i figur 3. Roskilde Kommune har i perioden overholdt plejeboliggarantien.

  Figur 3. Note: Borgere på venteliste er beregnet som gennemsnit over antal borgere på venteliste i første kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 66

 • Pkt. 67 Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Nationale_maal_for_sundhedsvaesenet_2017_2._udgave.pdf Opdateret_status_for_Roskilde_Kommune_paa_de_nationale_maal_for_sundhedsvaesenet.pdf

  Pkt. 67

  Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen, Danske Regioner og KL blev i 2016 enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. En national status på målene udarbejdes årligt. Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en opdateret version af seneste status.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL blev i 2016 enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal styrke fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål samt resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren.
  De otte nationale mål er:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  - Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  - Behandling af høj kvalitet
  - Hurtig udredning og behandling
  - Øget patientinddragelse
  - Flere sunde leveår
  - Mere effektivt sundhedsvæsen.
  For hvert af de otte mål er der knyttet en række indikatorer, der viser udviklingen for de enkelte mål.
  Sundheds- og Ældreministeriet udarbejder årligt en status på udviklingen i de nationale mål. Sundheds- og Omsorgsudvalget fik forelagt status i oktober 2017 for perioden 2015-2016.
  Sundheds- og Ældreministeriet udsendte i marts 2018 en opdateret status på de nationale mål for sundhedsvæsenet 2015-2016. En oversigt over udviklingen i udvalgte indikatorer fra 2015-2016 fremgår af vedlagte bilag.
  For Roskilde Kommune har den opdaterede status betydet en ændring på to indikatorer; ventetid på genoptræning og antallet af akutte indlæggelser på type 2 diabetes patienter. For indikatoren ventetid til genoptræning er der sket en forbedring fra 16 til 10 ventedage. Der er sket en mindre stigning i forhold til antallet af akutte indlæggelser pr. 1000 diabetes type 2 patienter fra 383 til 385.
  Forvaltningen har opdateret vedlagte notat, hvor udviklingen i de enkelte indikatorer i Roskilde Kommune er uddybet.
  En status på de nationale mål for sundhedsvæsenet for 2016-2017 forventes at blive udsendt medio 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 67

 • Pkt. 68 Eventuelt

  Pkt. 68

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 68

 • Pkt. 69 Anmodning om optagelse af sag vedr. fritvalgsbevis til madleverandør

  Pkt. 69

  Anmodning om optagelse af sag vedr. fritvalgsbevis til madleverandør

  Sagsnr. 305850 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jacob Søegaard Nielsen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få en sag optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Jacob Søegaard Nielsen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få følgende sag vedr. fritvalgsbevis optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
  ”Venstre ønsker flg. punkt på næste dagsorden i SOU 15/5 2018:
  Fritvalgsbevis til madleverandør
  Er det i Roskilde kommune mere besværligt og bureaukratisk at benytte/tilmelde sig fritvalgsbeviset i forhold til andre kommuner?
  Gives der hjælp til at ansøge til borgere, der ikke har adgang til pc?”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 69

  Udsættes.