You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 16, 2015 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 34 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 34

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 34

  Fællesmødet med Handicaprådet flyttes til det sidste punkt på dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt

 • Pkt. 35 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 35

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 267665 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder der årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 8.30, og det holdes i Byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der årligt et fællesmøde.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:
  - Modvirke ulighed i sundhed
  - Nye sundhedspolitiske mål
  - Hvordan fungerer samarbejdet mellem region og kommune?
  - Generel orientering om tiltag på sundhedsområdet
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 35

  Drøftet.

 • Pkt. 36 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2014

  aeldreraadets_aarsberetning_2014.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2014

  Sagsnr. 248875 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2014 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2014, fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  I 2014 har Ældrerådet i Roskilde Kommune været meget aktiv på social- og sundhedsområdet, men har også gennemført flere aktiviteter, som fx omhandler involvering i trafiksikkerhedsplanen for Roskilde Kommune, sikring af ældre borgeres interesser i borger-dialogforum i forbindelse med den nye svømmehal og lignende. Ældrerådet afholdte også i foråret 2014 et meget velbesøgt arrangement med Movia om indførelse af det nye rejsekort. Ældrerådet holdt i 2014 ligeledes deres årlige borgermøde med titlen ”Fremtiden for ældre borgere i Roskilde Kommune – udfordring og udvikling”.
  Ældrerådet har i 2014 holdt dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt møder med formændene for henholdsvis Plan- og Teknikudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
  Ældrerådet er repræsenteret på alle plejecentre som kontaktpersoner i bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet bruger sin viden fra deltagelse i bruger- og pårørenderåd i de generelle drøftelser om ældrepolitiske spørgsmål i Roskilde Kommune.
  Den 1. oktober 2014 – på FN’s internationale ældredag – holdt Ældrerådet, sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget og flere frivillige sociale foreninger, en velbesøgt tema-eftermiddag med overskriften ”Et samfund for alle – ingen skal være udenfor”. Temaeftermiddagen bidrog med de første input til den kommende revision af ældrepolitikken i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet peger i årsberetningen på, at 2015 byder på flere spændende udfordringer for rådet, herunder udformningen af det kommende plejecenter i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 36

 • Pkt. 37 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2015

  Pkt. 37

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2015

  Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af en ansøgning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet en ansøgning fra foreningen Café SMIL om støtte fra frivilligmidlerne, som forvaltningen har behandlet.
  Foreningen Café SMIL etablerede den første café i Ringparken i 2014. Der er ansøgt om 45.000 kr. af frivilligmidlerne til nye aktiviteter i forbindelse med etablering af yderligere to caféer i boligområderne Solparken, Trekroner og Havslunde, Himmelev. Boligselskabet Sjælland stiller beboerlokaler til rådighed og bidrager med 5.000 kr. per café i etableringsomkostninger.
  Målgruppen for café SMIL er enlige, ensomme og ældre. Café SMIL vil gerne opnå, at få aktiveret flere ældre til at være sociale med andre ældre og samtidig sikre, at de ældre får et sundt måltid mad. Madordningen er samtidig med til at begrænse madspild, da hovedparten af maden bliver leveret af fødevarebanken.
  Der er bevilget 35.000 kr. til Café SMIL.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er bevilget 35.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 373.535 kr. Der er således 338.535 kr. tilbage i frivilligpuljen 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 37

 • Pkt. 38 Orientering om brugerundersøgelse på ældreområdet

  Pkt. 38

  Orientering om brugerundersøgelse på ældreområdet

  Sagsnr. 82151 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der i første halvår af 2015 skulle gennemføres en brugerundersøgelse blandt beboere på plejecentre og modtagere af hjemmeplejeydelser i Roskilde Kommune. Brugerundersøgelsen gennemføres i perioden 15. april 2015 til 8. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byrådets behandling af Resultater i Roskilde den 18. juni 2014 blev det besluttet, at brugerundersøgelsen på ældreområdet skulle følge KL’s standardiserede brugerundersøgelse, som tillader sammenligning med andre kommuner på tilfredshedspotalen.dk.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 2. oktober 2014, at spørgsmålene i brugerundersøgelsen skulle være de spørgsmål, der indgår i KL’s model.
  Brugerundersøgelsen gennemføres blandt beboere på de kommunale og private plejecentre og blandt modtagere af hjemmeplejeydelser fra kommunale og private leverandører i Roskilde Kommune. Undersøgelsen gennemføres fra den 15. april til den 8. maj 2015. Alle besvarelser behandles anonymt og undersøgelsen varetages af et eksternt konsulentfirma.
  Der vil blive informeret om brugerundersøgelsen i de lokale aviser og i tillægget 60+. Bruger- og pårørenderådene på plejecentrene vil blive inddraget i forhold til at kunne bistå de beboere, der skulle have behov for hjælp til udfyldelse af spørgeskemaerne, og hvor der ikke er pårørende, der kan hjælpe.
  Resultatet af brugerundersøgelsen forventes at blive behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter i forbindelse med brugerundersøgelsen afholdes indenfor rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 38

 • Pkt. 39 Evaluering af erfaringer med brug af robotstøvsugere i borgernes eget hjem

  Pkt. 39

  Evaluering af erfaringer med brug af robotstøvsugere i borgernes eget hjem

  Sagsnr. 230403 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for erfaringer med brug af robotstøvsugere i borgernes eget hjem. Udvalget skal beslutte den fremtidige brug af robotstøvsugere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det besluttes, om det fortsat skal være frivilligt for borgeren at få en robotstøvsuger, som erstatning for manuel støvsugning, eller
  2. det besluttes, at der tildeles en robotstøvsuger til nyvisiterede og revisiterede borgere, der vurderes at kunne blive selvhjulpne i forhold til denne ydelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg besluttede den 3. december 2013, at afprøvning af robotstøvsugere i borgernes eget hjem fortsatte i 2014. Målgruppen var borgere, der frivilligt ønskede en robotstøvsuger til afprøvning. Der er nu samlet erfaringer fra ca. 2 års afprøvning af robotstøvsugere. Fra januar 2013 til marts 2015 har i alt 106 borgere valgt at afprøve en robotstøvsuger i eget hjem, heraf har 70 borgere valgt at fortsætte med at have robotstøvsuger. Robotstøvsugeren er finansieret af Roskilde Kommune, da den anvendes som et arbejdsredskab.
  Forvaltningen har i januar 2015 gennemført en evaluering af brugen af robotstøvsugere blandt borgere og medarbejdere. Et repræsentativt udsnit på 33 borgere blandt de nuværende 70 brugere af robotstøvsugere har medvirket. Evalueringen viser, at et flertal af borgerne har en positiv oplevelse af at anvende robotstøvsuger, mens et mindretal har en negativ oplevelse. Et flertal af borgerne oplever ligeledes en større fleksibilitet i forhold til, hvornår de kan få støvsuget. Blandt medarbejderne er der ligeledes en positiv oplevelse af robotstøvsugeren, mens et mindretal har en negativ oplevelse. Et stort flertal af medarbejderne fremhæver, at robotstøvsugeren har en positiv indvirkning på deres arbejdsmiljø herunder, at den især skåner ryg og arme. Medarbejderne oplever ligeledes, at robotstøvsugeren skaber en øget fleksibilitet i hverdagen og frigiver tid til andre opgaver.
  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om det fortsat skal være frivilligt for borgerne, at støvsugning sker med hjælp fra robotstøvsugere. I stedet for en frivillig ordning kan udvalget beslutte, at robotstøvsugere anvendes hos nyvisiterede og revisiterede borgere, der har potentiale for at blive selvhjulpne i forhold til støvsugning overvejes. Dette har sammenhæng til den generelle indsats i forhold til hjælp til selvhjælp og til den nye lovgivning, som også er indskrevet i Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder. Dette kan suppleres med, at det er et tilbud til andre borgere, der fortsat vil modtage praktisk hjælp til støvsugning, og som frivilligt ønsker at anvende robotstøvsuger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.
  Ca. 1800 borgere modtager i dag praktisk hjælp til støvsugning. Af disse vurderes det, at ca. 400 borgere har potentiale for at blive selvhjulpne i forhold til støvsugning, ved anvendelse af robotstøvsugere. Ved en indførelse af robotstøvsugere til nyvisiterede og revisiterede borgere vil der kunne frigøres ca. 1 mio. kr., som vil have helårsvirkning fra 2017, når alle borgere, der i dag får praktisk hjælp har været igennem revisitering jf. gældende lovgivning. Ved en frivillig ordning vurderes det, at der vil kunne frigøres ca. 500.000 kr. i 2017. Produktiviteten hentes via reduktion i færre leverede timer til praktisk hjælp.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 39

  Udvalget beslutter, at Ad 1 godkendes, således at Ad 2 bortfalder.

 • Pkt. 40 Eventuelt

  Pkt. 40

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 16-04-2015, pkt. 40

  Temamøde i forbindelse med revision af ældrepolitik den 13. august 2015

 • Pkt. 41 Valg af leverandør for genoptræningsområdet(Lukket)