You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 17, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 103 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 103

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 103

 • Pkt. 104 Anmodning om optagelse af sag vedrørende fastlæggelse af praksis for orientering og invitation af udvalgets medlemmer til arrangementer

  Pkt. 104

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende fastlæggelse af praksis for orientering og invitation af udvalgets medlemmer til arrangementer

  Sagsnr. 295305 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jacob Søegaard Nielsen (V) har anmodet om at få optaget sag vedrørende praksis for, hvornår udvalgets medlemmer orienteres samt inviteres til fremtidige arrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Jacob Søegaard Nielsen (V) ønsker at få følgende optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
  ”Vi ønsker et punkt på næste møde med fastlæggelse af praksis i fremtiden hvornår udvalgets medlemmer orienteres samt inviteres til fremtidige arrangementer.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 104

  Udvalget er enigt om, at udvalget inviteres, når der udsendes presseinvitationer i forbindelse med begivenheder og arrangementer. I forbindelse med ministerbesøg o.l. henvises der til Retningslinjer for folketingskandidater, medlemmers og ministres besøg i kommunale institutioner.

 • Pkt. 105 Anmodning om optagelse af sag vedrørende forslag om køb af to AlterG Løbebånd

  Pkt. 105

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende forslag om køb af to AlterG Løbebånd

  Sagsnr. 295453 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget sag om køb af to AlterG løbebånd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) ønsker at få følgende optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagorden:
  ” Forslag om anskaffelse af to AlterG løbebånd
  På Venstres vegne anmoder jeg om at få en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets førstkommende dagsorden med forslag om, at Roskilde Kommune anskaffer to AlterG løbebånd (Anti-Gravity-Treadmills).
  AlterG løbebåndet, som oprindeligt blev udviklet af NASA til træning af astronauter i vægtløs tilstand, bygger på den nyeste computerteknologi og giver mulighed for en ny type vægtaflastende genoptræning/træning.
  Den vægt-aflastende træning hjælper bevægelseshæmmede til at genvinde funktionsevnen hurtigt, sikkert og smertefrit, fordi noget af tyngdekraften ophæves.
  AlterG løbebåndet anvendes til rehabilitering af bevægelseshæmmede, f. eks. genoptræning af personer, der har haft apopleksi, personer med parkinson, skelrose, senhjerneskade og gigt, geriatriske patienter og nyligt opererede efter fraktur.
  AlterG's vægtaflastende metode er videnskabeligt dokumenteret fra Københavns Universitet.
  AlterG løbebåndet består af et løbebånd og en pose, der omslutter løbebåndet. Borgeren træner i specielle shorts, som lynes på posen, hvorefter den fyldes med luft. Ved hjælp af luften kan vægten reduceres med op til 80 %, hvilket gør, der kan trænes med mindre belastning af led og muskler.
  Omkring 20 af landets kommuner anvender med stor succes AlterG løbebånd, som sætter nye standarder for rehabilitering. Flere kommuner har to AlterG løbebånd, f. eks. Randers og Skive.
  Venstre foreslår, at Roskilde Kommune anskaffer to AlterG løbebånd, og at det ene placeres i Træningsafsnittet på et plejehjem og det andet i et Sundheds- og Omsorgscenter.
  Udgiften til to AlterG løbebånd, ca. 640.000 kr. kan dækkes af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016 på 2.673 mio. kr., jf. indtægtsbevilling pkt. 90, fra etablering af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven.
  Annie Larsen (V)
  Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 105

  Punktet behandles under pkt. 110.

 • Pkt. 106 Fællesmøde ml. udvalget og FMU

  Pkt. 106

  Fællesmøde ml. udvalget og FMU

  Sagsnr. 294341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes mindst én gang om året et møde mellem fagudvalg og forvaltningens MED-udvalg. I 2017 er der planlagt et møde den 17. august i forbindelse med udvalgsmødet. Fællesmødet begynder kl. 8.00 og varer en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget og FMU drøfter de emner, som de ønsker.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” aftaler forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg tilrettelæg-gelsen af regelmæssige møder 1-2 gange årligt. I 2017 er der planlagt et møde til den 17. august i forbindelse med udvalgsmødet.
  Mødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og FMU begynder kl. 8.00, og der er afsat ca. ½ time til mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 106

  FMU Social, Job og Sundhed aflyste mødet.

 • Pkt. 107 Orientering om hovedprojekt for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 107

  Orientering om hovedprojekt for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj. Udvalget modtager orientering om hovedprojektet, der danner baggrund for den kommende hovedentreprise.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det kommende plejecenter ved Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet op til 60 borgere. Træning, mv. foregår i rehabiliteringsboligen, da en række borgere med erhvervet hjerneskade vil have svært ved at forlade boligen. Her kan skillevæggen i rehabiliteringsboligen med fordel fjernes. For disse borgere vil der være tale om fleksibel løsning med mere plads. Dette baseres på en konkret og individuel vurdering. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre borgere med udviklingshæmning.
  Senest har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. april 2017 godkendt projektforslaget for byggeriet. Projektforslaget, som er baseret på det vindende tilbud fra arkitektkonkurrencen fra 2016, danner baggrund for det endelige udbudsmateriale.
  Siden projektforslaget har forvaltningen og de rådgivende arkitekter arbejdet videre på hovedprojektet.
  Formålet med hovedprojektet er at udarbejde detailtegninger af byggeprojektet. Med hovedprojektet sikres det, at det samlede materiale er helt detaljeret og entydigt. Hovedprojektet danner herefter grundlag for den endelige afklaring af udbudsmaterialet til hovedentreprisen og efterfølgende kontraktindgåelse med hovedentreprenør.
  Den kommende udbudsproces varer indtil ultimo 2017. Kontraktunderskrivelse med vinderen af hovedentreprisen forventes at være i januar 2018. Den oprindelige tidsplan for færdiggørelse af plejecenteret er fortsat medio 2019.
  Bygningschef Lauge Brandt deltager på mødet og præsenterer status på byggeprojektet, herunder status på indretningen af udearealerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 107

 • Pkt. 108 Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Takstbilag_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Budgetbemaerkninger_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Blokliste_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Bloktekster_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Notat_om_mulige_budgetforbedringer_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Demografinotat_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Budgetnotat_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 108

  Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.056,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 26,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2018. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 44,4 mio. kr. i 2018.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning identificeret budgetforbedringsmuligheder. Fagudvalgene har drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Sundheds- og Omsorgsudvalget på 12,35 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august at opfordre fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område.

  Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Den sundhedsfaktor, der indgår i den nuværende demografimodel på ældreområdet, indebærer, at faktoren for sund aldring er den samme uanset, hvilken alder borgeren har, og uanset om borgeren bor på plejecenter eller i eget hjem. Samtidig viser den nuværende model tegn på at undervurdere konsekvenserne af en sundere aldring i forhold til behov for ydelser fra kommunen. Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til en ny demografimodel med virkning fra 2018. Modellen og dens konsekvenser er nærmere beskrevet i særskilt bilag.
  Fra og med 2018 ændres den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Formålet med ændringen er at øge kommunernes incitament til at forebygge behandling i regionalt regi. Derfor bliver de ældste og yngste borgere dyrere for kommunen end de 3-64-årige, fordi de ældste og yngste er i tættere kontakt med kommunen, fx via sundhedspleje og hjemmepleje. Den samlede konsekvens af denne ændring samt af regeringens økonomiaftale med regionerne er en forhøjelse af budgettet med 15,7 mio. kr. Forhøjelsen er fuldt finansieret, da kommunen via bloktilskuddet er blevet kompenseret med 19,4 mio. kr. Forvaltningen vil have særligt fokus på at følge udviklingen i 2018, da KL´s prognose som følge af de store ændringer er behæftet med en større usikkerhed end normalt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budgetlægningen for 2018-2021.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 108

  Godkendt.

 • Pkt. 109 Handlingsplan for pårørendepolitikken

  Handlingsplan_for_paaroerendepolitikken.pdf

  Pkt. 109

  Handlingsplan for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte pårørendepolitikken den 14. juni 2017. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler forslag til handlingsplan for pårørendepolitikken og de indsatser, der iværksættes for at opfylde de konkrete politiske mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handlingsplanen for pårørendepolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen er der vedtaget en række målsætninger og konkrete politiske mål. Forslag til handlingsplan, som fremgår af bilag, indeholder forslag til konkrete indsatser, der skal føre til at nedenstående politiske mål opfyldes:
  Alle kommunalt ansatte i berøring med borgeren skal bidrage til, at de pårørende bliver aktivt involveret i borgerens liv. Samtidig må ingen pårørende føle sig forpligtet ud over egne muligheder.
  Pårørende får nem adgang til information om aktiviteter og støttetilbud. Det gælder både i forhold til borgerens behov og til den pårørende. De pårørende skal også gøres opmærksom på, hvor de kan få yderligere information. Kommunen kan enten selv eller via foreninger m.fl. tilbyde relevant støtte.
  Pårørendes oplevelser og synspunkter inddrages i vurderingen og udviklingen af kvaliteten i et tilbud. Dette kan gøres på forskellige måder, og det er lokalt (fx på det enkelte plejecenter eller botilbud) at leder, borger og pårørende beslutter, hvordan det skal foregå.
  Den enkelte borger oplever respekt for sit valg af, hvilke pårørende han eller hun ønsker at inddrage og i hvilket omfang, inddragelsen skal ske.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 109

  Godkendt.

 • Pkt. 110 Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016

  Pkt. 110

  Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget midler til etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven. Da midler fra ældremilliarden tidligere har været afsat til dette formål, bedes udvalget drøfte anvendelse af de nu ikke disponerede midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til udmøntning af de ikke disponerede midler på i alt 2,238 mio.kr. fra ældremilliarden for 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældremilliarden er fra 2016 en varig del af budgettet. Indsatser i forhold til rehabilitering, borgere med demens og tidlig opsporing af sygdomstegn og begyndende funktionsnedsættelse er af blivende karakter og fortsætter således. I forhold til ikke disponerede midler fra ældremilliarden besluttede byrådet den 25. maj 2016 at anvende i alt 3,56 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven. Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i februar 2017 en ansøgningspulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Roskilde Kommune blev den 1. maj 2017 bevilget 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet på Kastanjehaven. De resterende udgifter til etablering af køkkenet indgår som egenfinansiering. Byrådet godkendte indtægts- og udgiftsbevilling den 14. juni 2017. Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet bevilget Roskilde Kommune 1,295 mio. kr. til renovering af tre andre produktionskøkkener på plejecentre. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017 at anvende 435.000 kr. til egenfinansiering af renoveringen fra de ikke disponerede midler.
  På denne baggrund bedes udvalget drøfte anvendelse af de ikke disponerede midler på i alt 2,238 mio.kr. Indsatsområder som kan overvejes er:

  Demensvenlig indretning af plejecentre.

  Udvalget har tidligere bevilget midler til en mere demensvenlig indretning af plejecentre. Dele af Sct. Jørgensbjerg og Bernadottegården samt Asterscenteret er blevet demensvenligt indrettet. Udvalget besluttede den 4. maj 2017, at Demensalliancens boligrejsehold skal besøge en række plejecentre i Roskilde Kommune, hvilket sker medio august 2017, hvorefter der forventes en række forslag til forbedringer. Samlede forventede omkostninger: 2,238 mio. kr.

  Flere varme hænder til Seniorhøjskolen.

  Seniorhøjskolen er via værdighedsmidlerne bevilget 1,5 mio. kr. til årsværk. For yderligere at styrke den rehabiliterende tilgang i Seniorhøjskolens aktiviteter, kan der med fordel tilknyttes to terapeuter mere til Seniorhøjskolen. Samlede omkostninger: 960.000 kr.

  Styrket palliationsindsats.

  For yderligere at styrke palliationsindsatsen i forhold til gennemførelse af Kræftplan IV, kan der afsættes midler til ansættelse af en sygeplejerske. Samlede omkostninger: 480.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 110

  Sagen udskydes til næste udvalgsmøde i september. I den forbindelse udarbejder forvaltning en faglig vurdering af pkt. 105 om køb af AlterG Løbebånd, ligesom udvalget får en orientering om Demensalliancens boligrejseholds forslag til forbedringer.

 • Pkt. 111 Forslag til anvendelse af de ikke disponerede frivilligmidler

  Pkt. 111

  Forslag til anvendelse af de ikke disponerede frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges forslag til, hvordan de ikke disponerede frivilligmidler kan tænkes anvendt i relation til særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre, forebyggelse samt palliation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anvendelsen af de 1,6 mio. kr. ikke disponerede frivilligmidler drøftes med udgangspunkt i nedennævnte forslag til fordeling på fire hovedområder.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. maj 2017 blev redegjort for akkumuleringen af ikke disponerede frivilligmidler samt modeller for, indenfor hvilke temaer disse midler eventuelt kan anvendes. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen udarbejde mere detaljerede forslag inden for de valgte temaer.
  Et hovedområde, som midlerne kunne anvendes indenfor, er til særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge. I Roskilde Kommune har blandt andre foreningerne Ventilen, Headspace og Ungdommens Røde Kors fokus på unge i alderen 15-25 år, der føler sig ensomme, og man kunne forestille sig projekter mellem disse og eventuelt andre foreninger anvendt i et netværkssamarbejde, således at man kunne komme bredere ud. Til dette område kunne fordeles 0,7 mio. kr.
  Et andet hovedområde, hvor de ikke disponerede frivilligmidler kunne anvendes, er i forhold til initiativer for at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere. Til dette område kunne fordeles 0,5 mio. kr.
  Endvidere kan peges på forskellige initiativer på forebyggelsesområdet: Samarbejde med den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse om fx temaet ”Røgfri årgang 2030”, jf. at TV2´s årlige ”Knæk Cancer-arrangement” bl.a. foregår i Roskilde i efteråret 2017.
  Andre mulige initiativer kunne være samarbejde med Lænken vedr. bekæmpelse af alkoholmisbrug samt kampagner i forhold til nedbringelse af udbredelsen af clamydia hos unge mennesker. Til dette område kunne fordeles 0,2 mio. kr.
  Endelig kan anvendes midler vedrørende palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende. Til dette område kunne fordeles 0,2 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Forslaget indebærer at de tilbageværende ikke anvendte frivilligmidler på 1,6 mio. kr. anvendes i de nærmeste år.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 111

  Et flertal i udvalget (S) ønsker at fordele frivilligmidlerne på følgende måde:
  - Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge 0,7 mio. kr.
  - Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere 0,3 mio. kr.
  - Initiativer på forebyggelsesområdet 0,3 mio. kr.
  - Palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende 0,3 mio. kr.
  Midlerne fordeles i henhold til eksisterende kriterier for uddeling af frivilligmidler. Ansøgningerne ønskes forlagt til godkendelse i udvalget inden midlerne udbetales.
  V og O kan ikke godkende flertallets forslag til fordeling og begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 112 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. renovering af produktionskøkkener på tre plejecentre

  Pkt. 112

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. renovering af produktionskøkkener på tre plejecentre

  Sagsnr. 290362 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 1,295 mio. kr. til renovering af ældre produktionskøkkener på tre plejecentre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1,295 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet havde i maj 2017 genopslag af puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Genopslag af puljen skyldes, at der fortsat var midler tilbage i puljen. I det første opslag af puljen modtog Roskilde Kommune den 1. maj 2017 i alt 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven.
  I den følgende ansøgningsrunde har Roskilde Kommune den 31. maj 2017 modtaget i alt 1,295 mio. kr. til renovering og indkøb af nyt udstyr til tre ældre lokale produktionskøkkener. Disse er placeret på henholdsvis plejecenter Astersvej, plejecenter Bernadottegården og plejecenter Toftehøjen.
  Det overordnede mål med renoveringen er, at de tre produktionskøkkener også fremadrettet kan lave mad, som er produceret lokalt og i omgivelser, som er mere tidssvarende. Det er ligeledes hensigten, at renoveringen medfører, at køkkenerne bliver mere tilgængelige for beboerne.
  Det samlede budget for renoveringen er på i alt 1,730 mio. kr. Der er fra ministeriet krav om minimum 25 % egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 435.000 kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017, at egenfinansieringen dækkes af ikke disponerede midler fra ældremilliarden fra 2016.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 1,295 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 112
  Anbefales.
  Udvalget ønsker at præcisere i sagsfremstillingen, at der med renovering af produktionskøkkenerne ikke er tale om, at beboerne deltager i madlavningen i produktionskøkkenerne. Der henvises til sætningen i sagsfremstillingen "Det er ligeledes hensigten, at renoveringen medfører, at køkkenerne bliver mere tilgængelige for beboerne". Renoveringen skal bl.a. forbedre mulighederne i produktionskøkkenerne til at uddelegere opgaver til de decentrale anretterkøkkener, hvor beboerne kan inddrages i mindre madlavningsopgaver.

 • Pkt. 113 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt det kulinariske kørekort

  Pkt. 113

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt det kulinariske kørekort

  Sagsnr. 293729 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 906.707 kr. til gennemførelse af projekt, som skal forbedre hjemmeboende borgeres oplevelse af måltidet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 235.007 kr. i 2017, 486.693 kr. i 2018 og 185.007 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af 46 ansøgninger valgt 6 projekter, som skal bidrage til en bedre måltidsoplevelse og ernæringstilstand hos ældre borgere, der modtager madservice i eget hjem. Sundheds- og Ældreministeriet har tildelt Roskilde Kommune, i samarbejde med Madkulturen og madleverandøren Det Danske Madhus, i alt 906.707 kr. til at gennemføre projektet ”Det kulinariske kørekort”. Projektet gennemføres i perioden fra 2017 til 2019. Roskilde Kommune er projektleder på projektet.
  Fra maden produceres til den indtages af borgeren i eget hjem, er der specielt et område, hvor måltidsoplevelsen kan styrkes via nye tiltag. Dette er i selve leveringen af maden til borgeren. Chaufførerne som leverer maden ud, samt plejepersonalet, er de sidste personer som borgeren ser inden måltid nydes. I projektet er det derfor hensigten at løfte chaufførerne, der bringer maden, samt plejepersonalets kompetencer og viden i forhold til at præsentere og anrette måltidet for den enkelte borger. En god anretning af maden vurderes at have stor betydning for oplevelsen og indtagelsen af måltidet. Roskilde Kommune har gjort lignende erfaringer på plejecentrene, hvor der via værdighedsmidlerne er ansat måltidsværter.
  Med det kulinariske kørekort er det hensigten, at der skabes en ny fælles forståelse af det gode måltid både blandt de hjemmeboende borgere, chaufførerne, plejepersonale, pårørende og madproducent. Det er ligeledes målet, at borgeren oplever en markant bedre oplevelse af måltidet når der sættes ekstra fokus på præsentation og anretning af måltidet.
  Projektet skal ses i forlængelse af de tiltag, der i forvejen er gennemført i Roskilde Kommune de seneste år for at højne ernæringsindsatsen, herunder ansættelse af flere ernæringsterapeuter.
  Med projektet er der en samlet egenfinansiering på i alt 146.625 kr. således, at det samlede budget udgør 1.053.332 kr. Roskilde Kommunes andel af egenfinansieringen udgør 62.400 kr. som findes indenfor den eksisterende ramme. Det resterende beløb til egenfinansiering kommer fra Det Danske Madhus og Madkulturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune har fået bevilget 235.007 kr. i 2017, 486.693 kr. i 2018 og 185.007 kr. i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 113

  Anbefales.

 • Pkt. 114 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt: Er du sund og rask? Et partnerskab mellem FOA Roskilde og Roskilde Kommune

  Pkt. 114

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Er du sund og rask? Et partnerskab mellem FOA Roskilde og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 293465 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 2,1 mio. kr. fra puljen Sundhedstjek: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 i 2017, 900.000 i 2018 og 700.000 i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen udmeldte 31. januar 2017 en ansøgningspulje på 27 mio. kr. til styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud.
  Formålet med puljen er at afprøve metoder, der skal styrke den målrettede rekruttering til kommunale sundhedstilbud gennem systematiske sundhedstjek. Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 40-60 år, som har særlig risiko for at udvikle muskel-skelet lidelser, KOL, diabetes, hjertekarsygdomme.
  Puljen kunne søges af kommuner i partnerskaber med private organisationer eller foreninger, for eksempel fagbevægelse eller pensionskasser, om at styrke rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud.
  Forvaltningen har i partnerskab med FOA Roskilde indsendt puljeansøgning og er blevet tildelt 2,1 mio. kr.
  De væsentligste indsatser i projektet er:
  - Rekruttering af FOA’s medlemmer på arbejdspladser i Roskilde Kommune til sundhedstjek
  - Gennemførelse af to systematiske sundhedstjek i regi af sundheds- og omsorgscentrene
  - Udvikling af tilbud til borgere med muskel-skelet lidelser i regi af sundheds- og omsorgscentrene
  - Kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med fokus på at styrke deres sundhedskompetencer og understøtte rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud
  Projektet forventes startet: 1. august 2017
  Projektet forventet afsluttet: 31. juli 2020
  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om projektets midtvejsevaluering samt slutevaluering.

  Økonomi

  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 i 2017, 900.000 i 2018 og 700.000 i 2019. De tildelte puljemidler fordeles over projektårene.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 114

  Anbefales.

 • Pkt. 115 Indtægts- og udgiftsbevilling om styrket indsats i forhold til kræftplan IV

  Pkt. 115

  Indtægts- og udgiftsbevilling om styrket indsats i forhold til Kræftplan IV

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 er der afsat midler til at realisere initiativer i forbindelse med Kræftplan IV. Da midlerne tilgår kommunen via bloktilskuddet, anmodes om en udgiftsbevilling således, at de afsatte midler kan benyttes efter hensigten i satspuljeaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der til gennemførelse af initiativerne i Kræftplan IV gives en udgiftsbevilling på 615.000 kr. i 2017, 611.000 kr. i 2018, 638.000 kr. i 2019, 701.000 kr. i 2020 og 834.000 kr. permanent fra 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat midler i Finansloven 2017 og Satspuljen for sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til Kræftplan IV. Dette er udmøntet i en aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL.
  Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner, og ambitionen bag kræftplan IV er at styrke forebyggelsen, så færre skal opleve at få en kræftsygdom, at forbedre udredning og behandlingen så flere overlever kræft, og at alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs. Planen indeholder 16 initiativer under overskrifterne:
  - Patienten først og fremmest
  - Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper
  - Øget kvalitet og forbedret overlevelse
  - Rettidig omhu
  Med satspuljen er der afsat penge til et løft af den kommunale kræftrehabilitering med fokus på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Sundhedsstyrelsen gennemfører et servicetjek af kræftpakkeforløbene blandt andet for at opstille klarere mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering.
  Der er ligeledes afsat midler til at styrke kvaliteten og sammenhængen i den basale palliative indsats for patienter og deres pårørende, herunder at flere patienter får mulighed for at dø i eget hjem. Derudover er der afsat midler til tilskud til rygestopmedicin til udsatte grupper samt regionale midler til udvikling og udbredelse af hjemmebehandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017 i det midlerne tilgår kommunen via bloktilskuddet. Bevillingerne for 2018-21 finansieres ligeledes af bloktilskuddet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 115

  Anbefales.

 • Pkt. 116 Indsatser under kræftplan IV

  Henvendelse_fra_Kraeftens_Bekaempelse.pdf

  Pkt. 116

  Indsatser under kræftplan IV

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om indsatser, der iværksættes under kræftplan IV. Udvalget orienteres desuden om henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse af specifikke indsatser.
  Forvaltningen indstiller, at der på den baggrund udarbejdes en tilbagemelding til Kræftens Bekæmpelse Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 er der afsat midler til at realisere initiativer i forbindelse med Kræftplan IV. Roskilde Kommune tilføres 615.000 kr. i 2017, 611.000 kr. i 2018, 638.000 kr. i 2019, 701.000 kr. i 2020 og 834.000 kr. permanent fra 2021 via bloktilskuddet.
  Roskildes Lokalforening i Kræftens Bekæmpelse har fremsendt et brev til Sundheds- og Omsorgsudvalget, da afdelingen er interesseret i hvordan Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at anvende midlerne.
  Roskilde Kommune har iværksat en række indsatser, som understøtter intentionerne i Kræftplan IV. Disse vedrører blandt andet etablering af et palliativt team samt forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser i forhold til kræft. Indsatserne består blandt andet af systematisk kræftkoordinering og samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis om borgere med kræft.
  Midlerne fra Kræftplan IV vil styrke og udbygge den rehabiliterende og palliative indsats i forhold til kræft i Roskilde Kommune, herunder flere sammenhængende forløb på tværs af fx sundhedscenter, genoptræning og jobcenter samt nye indsatser i forhold til tobaksforebyggelse.
  Forvaltningen giver en yderligere orientering om aktuelle indsatser på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 116

  Drøftet.

 • Pkt. 117 Roskilde Kommune som partner i Røgfri Fremtid

  Pkt. 117

  Roskilde Kommune som partner i Røgfri Fremtid

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kræftens Bekæmpelse har kontaktet Roskilde Kommune med henblik på at blive partner i Røgfri Fremtid.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af de politiske visioner for Roskilde Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt. Partnerskabet er et led i Roskilde Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for tobak.
  Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed og er medvirkende årsag til langvarig belastende sygdom og død.
  Kræftens Bekæmpelse har kontaktet Roskilde Kommune med henblik på at blive partner i Røgfri Fremtid. Visionen er et røgfrit Danmark i 2030. Målet er, at ingen børn og unge ryger, og færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.
  Røgfri Fremtid er en del af en international bevægelse og er forankret i WHO’s rammekonvention om tobak. Her har Danmark forpligtet sig til at beskytte både nuværende og kommende generationer modfølgerne af tobaksbrug.
  Røgfri Fremtid engagerer aktører i et bredt partnerskab, som baner nye veje for arbejdet med tobaksforebyggelse. For at blive partner skal man bakke op om Røgfri Fremtids vision og målsætning om et røgfrit Danmark i 2030, hvor ingen børn og unge ryger og færre end 5 procent af den voksne befolkning ryger. Hver partner er unik og kan på sin egen måde bidrage til, at vi i 2030ser de første røgfri generationer i Danmark.
  Der er flere kommuner med i partnerskabet, heriblandt København, Aalborg og Odense. Sundhedsstyrelsen bakker ligeledes op om partnerskabet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 117

  Godkendt.

 • Pkt. 118 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 118

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - andel børn og unge, der er overvægtige
  - sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
  - gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
  - brugertilfredshed med hjemmeplejen
  - andel +75 årige, der er selvhjulpne
  - andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 118

  Anbefales.

 • Pkt. 119 Flytning af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Billede_af_legepladsen_ved_Byparken.pdf

  Pkt. 119

  Flytning af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Sagsnr. 73312 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Legepladsen ved plejecenter Trekroner kan med fordel flyttes til Byparken. Årsagen er, at legepladsen ved plejecenteret ikke benyttes i tilstrækkelig omfang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Legepladsen ved plejecenter Trekroner nedlægges
  2. Legepladsen flyttes til Byparken

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plejecenter Trekroner blev indviet i januar 2013. I budget 2013 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af en legeplads ved plejecenter Trekroner. Byrådet frigav beløbet til legepladsen den 30. april 2014, og legepladsen blev herefter etableret. Legepladsen blev udformet som en miniature af Domkirken.
  Formålet var, at både lokale daginstitutioner og den lokale folkeskole samt børn til pårørende kunne benytte legepladsen ved besøg. Skole og daginstitutioner skal dog, på grund af trafikale forhold, benytte en større omvej til plejecenteret, som ikke gør det naturligt for disse at benytte legepladsen i hverdagen. Samtidig har børn til pårørende heller ikke benyttet legepladsen.
  Det frigivne areal på plejecenter Trekroner, hvor legepladsen i dag er placeret, kan i stedet benyttes til etablering af et aktivitetsdrivhus, hvor beboerne har mulighed for at sysle med blomsterkasser, mv. Flere beboere har udtrykt interesse i etablering af et drivhus. Aktiviteter i drivhus kan også ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats. Bendixen og Rasmussens fond, som støtter aktiviteter relateret til plejecenter Trekroner, vil gerne donere beløb til etablering af et aktivitetsdrivhus ved plejecenteret.
  For at sikre, at legepladsen i et langt større omfang benyttes og kommer børn til gavn i kommunen, kan legepladsen flyttes til Byparken, hvor den eksisterende legeplads har behov for udskiftning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det forventes at flytningen kan afholdes indenfor Plan- og Teknikudvalgets driftsmidler til parkdrift.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 119

  Et flertal i udvalget (S) tiltrådte indstillingen.
  V og O er ikke enige i indstillingen og begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 120 Status på ældrepolitisk handleplan: Midtvejsstatus vedr. projekt En Værdig Død i eget hjem

  Pkt. 120

  Status på ældrepolitisk handleplan: Midtvejsstatus vedr. projekt En Værdig Død i eget hjem

  Sagsnr. 273369 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. december 2015 handleplan for ældrepolitikken. Der gives hermed en status for den indsats i handleplanen, som relaterer sig til projekt En Værdig Død – i eget hjem og projektets udviklede redskaber

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i byrådets ældrepolitik er, at Roskilde Kommune bliver modelkommune i forhold til tværsektorielle løsninger med det formål, at borgeren i videst muligt omfang kan plejes og behandles i eget hjem, når det er muligt, og i kommunale sundheds- og omsorgscentre eller i et af kommunens midlertidige tilbud, hvor det er muligt.
  Af Roskilde Kommunes værdighedspolitik fremgår det herudover, at Roskilde Kommune skal være modelkommune i forhold til at udvikle og kvalificere den kommunale palliative indsats. Herunder at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger ønsker at dø og øvrige ønsker dertil. Der udvikles sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb, hvor borgerens ønsker for livets afslutning er i fokus og med videst mulig inddragelse og kommunikation med pårørende. Roskilde Kommune vil udvikle og optimere kompetencer hos egne medarbejdere og understøtte sammenhængende forløb med andre aktører.
  Roskilde Kommune modtog i 2016 3.380.000 kr. til gennemførelse af satspuljeprojektet En Værdig Død – i eget hjem i perioden 2016-2018 i samarbejde med Roskilde Sygehus og almen praksis. Projektet har til formål at sikre, at borgere, der ønsker at dø i eget hjem, kan få mulighed for dette via et styrket samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis.
  Nuværende status er, at der er udarbejdet et forventningsafstemningsredskab til brug for den afklarende samtale med borgeren og borgerens pårørende om ønsker og tanker om den sidste tid.
  Derudover er der i projektet udviklet at læringsspil til tværsektoriel kompetenceudvikling. Spillet har til formål at præsentere de dilemmaer, som borgere og fagpersoner kan møde i et palliativt forløb. I spillet får fagpersoner på tværs af sektorer mulighed for at drøfte de beskrevne dilemmaer og træffe fælles beslutninger om den sundhedsfaglige indsats i konkrete borgerforløb.
  Spillet afprøves på tværsektorielle workshops i august og september måned. Der deltager medarbejdere fra Roskilde Kommune, Roskilde Sygehus og almen praksis i de enkelte workshops.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få demonstreret læringsspillet på dagens møde.
  Projektet afsluttes 30. september 2018 og Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges den samlede evaluering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Projektet finansieres via satspuljemidler.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 120

  Udskydes til udvalgets møde i september.

 • Pkt. 121 Orientering om Sundhedsdag 2017

  Pkt. 121

  Orientering om Sundhedsdag 2017

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedsdagen afholdes for 22. gang med deltagelse af en række patientforeninger, Roskilde Kommune, Region Sjælland med flere. Der bliver en række indslag og muligheder for at være aktiv og høre om sundhed og forebyggelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsdagen afholdes vanen tro på Hestetorvet i Roskilde den sidste lørdag i august, hvilket i år er den 26. august 2017, kl. 10-14.
  Temaet for Sundhedsdagen er ”Sundhed i alle aldre”, jævnfør udvalgets beslutning på mødet den 4. maj 2017.
  I lighed med de tidligere år udgives en Sundhedsavis som indstik i Roskilde Avis i ugen op til Sundhedsdagen. Sundhedsavisen har omtale af de forskellige aktiviteter, interviews med nogle af dem man kan møde på Sundhedsdagen samt artikler af Roskilde Kommunes borgmester og formanden for Region Sjælland.
  Blandt de væsentligste indslag på Sundhedsdagen kan nævnes:
  - Foredrag ved Lindy Aldahl som er kendt fra TV-programmet ”Rigtige mænd”, og som på underholdende vis fortæller, hvordan man kan ændre livsstil i mere sund retning
  - Madkulturen deltager med et madværksted, hvor man fx kan få inspiration til at lave velsmagende og sunde rugbrødsmadder
  - Der opsættes en forhindringsbane for børn og barnlige sjæle, som er udviklet i et samarbejde mellem DGI og FysioDanmark
  Hertil kommer som altid mere end 60 telte med en række patientforeninger, Ældrerådet, Handicaprådet, samt Roskilde Kommune og Region Sjælland, som byder på aktiviteter, informationer samt mulighed for dialog.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 121

 • Pkt. 122 Orientering om status på Huskeuge kampagnen

  Pkt. 122

  Orientering om status på Huskeuge kampagnen

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om status på gennemførelsen af Huskeuge kampagnen, som afholdes i september måned i samarbejde med frivillige sociale foreninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017, at der indledes et samarbejde med Alzheimerforeningen om gennemførelse af en Huskeuge kampagne i uge 38, hvor den internationale Alzheimerdag i forvejen afholdes den 21. september.
  Forvaltningen har afholdt møde med Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune samt de lokale afdelinger af Ældre Sagen, som ligeledes gerne vil indgå i kampagnen. Som omtalt i sagen den 8. juni 2017 til Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer både Roskilde Kommune og de frivillige sociale foreninger til kampagnen. Det samlede beløb for kampagnen forventes dog at blive mindre end det tidligere omtalte beløb på 100.000 kr.
  Der afholdes en række aktiviteter i Huskeugen i hele Roskilde Kommune. I forhold til oplægsholdere har forvaltningen indgået aftaler med Frederik Lindhardt, som fortæller om hans families erfaringer som pårørende til faderen tidligere biskop Jan Lindhardt, der fik alzheimer. Gerontopsykiater Rolf Spang Olsen holder oplæg, hvor borgere kan få mere viden og forståelse for demens.
  Endvidere opfører skuespillerne Sonja Oppenhagen og Rikke Wölck teaterstykket ”glemmer jeg”, der er skrevet med afsæt i to prisbelønnede teaterforestillinger. Stykket handler om livet som pårørende og hvordan sygdommen langsomt fjerner borgeren med demens fra dem man elsker og holder af. Efter teaterstykket afholdes en debat som faciliteres af Rejsescenens psykolog Kirsten Juul Andersen.
  Der afvikles også en række lokale foredrag og oplysningsmøder, hvor demenskoordinatorerne vil informere om de forskellige tilbud, som Roskilde Kommune har på demensområdet, herunder præsentation af forskellige hjælpemidler. Farmaceut fra Domapoteket deltager ligeledes i disse arrangementer. Ældre Sagens tilbud om frivillige demensaflastere og Alzheimerforeningens tilbud om demensvenner vil ligeledes blive præsenteret.
  Udvalget bliver på mødet præsenteret for det foreløbige program med tids- og stedangivelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommunes medfinansiering findes inden for rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 122

 • Pkt. 123 Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Pkt. 123

  Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Sagsnr. 284652 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har haft Roskilde Kommunes kontrakter på rengøring af daginstitutioner, klubber, biblioteker, Jyllinge Skole, Sundheds- og Omsorgscenter Nord, opgangs - og bofællesskaber, samt materielgårde i udbud.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev rengøring af daginstitutioner og klubber i Roskilde Kommune udliciteret. Rengøringskontrakterne blev indgået for en 4-årig periode.
  Forvaltningen har genudbudt kontrakterne og udbudt øvrige rengøringskontrakter, hvor det er en privat leverandør, som varetager rengøringsopgaven. Der er fundet to nye leverandører, som overtog rengøringen i Roskilde Nord og Syd den 1. maj 2017. Kontrakterne er tildelt Alliance+ og Forenede Service.
  Omkostningerne til rengøring inden for Sundhed - og Omsorgsudvalgets område var i 2016 på kr. 101.000. Der er opnået en produktivitetsforbedring på kr. 30.000 inden for området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. For 2018 og frem til 2021 vil besparelsen indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 123

 • Pkt. 124 Orientering om resultat af udbud på indkøb af fødevarer

  Pkt. 124

  Orientering om resultat af udbud på indkøb af fødevarer

  Sagsnr. 270563 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har haft Roskilde Kommunes kontrakt på indkøb af fødevarer i udbud og har fundet en leverandør af fødevarer til alle institutioner og køkkener i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltning har haft kontrakten på indkøb af fødevarer i udbud og har fundet en ny leverandør. BC Catering afgav det for Roskilde Kommune mest fordelagtige tilbud og blev tildelt kontrakten. BC Catering skal fra den 1. juli 2017 levere fødevarer til alle enheder i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune har med den nye kontrakt fået et bredt udvalg af økologiske varer til gode priser, samt mulighed for at efterspørge bestemte produkter, herunder lokale fødevarer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 124

 • Pkt. 125 Orientering om forventet udvikling i behovet for plejeboliger

  Kapacitetsanalyse_i_forhold_til_plejeboliger.pdf

  Pkt. 125

  Orientering om forventet udvikling i behovet for plejeboliger

  Sagsnr. 98944 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har beregnet den årlige forventede behov for plejeboliger i de kommende år.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har for kapacitetsanalysen for 2017 bedt KL’s konsulentvirksomhed (KLK) om at udarbejde en kapacitetsanalyse, der bygger på flere parametre end blot demografisk fremskrivning og dækningsgrad, herunder lokale forhold som rehabilitering, sociale og sundhedsmæssige faktorer.
  Den samlede plejeboligkapacitet udgør i 2017, 507 permanente plejeboliger samt 57 midlertidige pladser, herunder pladser til rehabilitering, dvs. en samlet kapacitet på 564 boliger og pladser. I 2019 forventes den samlede kapacitet at være på samlet 661 boliger og pladser. Ændringen i kapaciteten sker via brug af det nye plejecenter ved Hyrdehøj, frigørelse af rehabiliteringspladser på Trekroner til plejeboliger samt lukning af rehabiliteringspladser på henholdsvis plejecenter Kastanjehaven og Trekroner.
  I analysen konkluderes det, at bl.a. rehabilitering, sociale og sundhedsmæssige faktorer, en højere middellevealder for 65-årige end gennemsnitligt for hele landet, medvirker til at udskyde behovet for en plejebolig.
  Den samlede konklusion fra KLK-analysen er, at Roskilde Kommune bør være forsigtig i forhold til yderligere udbygning på plejeboligområdet. Baseres fremskrivningerne på Roskilde Kommunes nuværende serviceniveau, er det KLK’s skøn, at der om tre til fire år vil være en overkapacitet på 20 til 30 boliger, når den besluttede kapacitetsudvidelse fra og med 2019 indregnes.

  På længere sigt er det KLK’s skøn, at der om ti år vil være 670 til 710 borgere med behov for en plejebolig. Behovet er forskelligt afhængigt af de fremskrivninger som benyttes. Med en fortsættelse af den aktuelle fordeling på køb og salg af pladser og anvendelse af friplejehjemspladser, indikerer det et behov for mellem 40 til 80 yderligere plejeboliger i kommunen på en tiårs-sigt. Til sagen er der vedhæftet notat, som fremhæver hovedkonklusionerne fra KLK’s analyse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 125

 • Pkt. 126 Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 126

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 507 permanente plejeboliger samt 57 rehabiliteringspladser.
  I nedenstående figur fremgår det, at borgere på venteliste til en plejebolig har fastholdt et stabilt niveau siden slutningen af 2016, dog med en stigende tendens i juli 2017. Roskilde Kommune efterlever endvidere plejeboliggarantien.
  Tal i figuren dækker både borgere i Roskilde Kommune samt borgere fra andre kommuner, som står på venteliste til en plejebolig i Roskilde Kommune. Der er sæsonudsving med stigende efterspørgsel henover specielt efterår og vinter.

  Den seneste udvikling i antal ansøgninger til plejebolig ser ud som følgende:

  Note: Juli 2017 indgår ikke i figuren, da der alene behandles et begrænset antal sager i juli.
  Opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre ser ud som følgende:

  Note: Borgere på venteliste er beregnet som gennemsnit over antal borgere på venteliste i midten af maj, juni og juli 2017
  * Gl. Roskilde omhandler plejecentre i den tidligere Roskilde Kommune før Kommunalreformen
  ** Ægteparbolig omhandler antal ægteparboliger, og ikke antal borgere
  *** Borgere under plejeboliggarantien indgår ikke med særligt ønske til plejecenter

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 126

 • Pkt. 127 Orientering om afrapportering fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  Afrapportering_Udvalg_om_det_naere_og_sammenhaengende_sundhedsvaesen.pdf

  Pkt. 127

  Orientering om afrapportering fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  Sagsnr. 294459 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget om en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har ultimo juni offentliggjort 20 anbefalinger for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om afrapporteringen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 indgået aftale om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en kommende plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner.
  Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet.
  Udvalgets arbejde har været fokuseret omkring følgende tre specifikke målgrupper:
  - Den ældre medicinske patient
  - Patienter med kroniske sygdomme
  - Mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med samtidigt misbrug
  Udvalget har fået til opgave at udarbejde forslag til en styrkelse af indsatsen på følgende områder:
  - Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
  - Rette kompetencer til rette opgaver
  - Ensartet kvalitet over hele landet
  - Bedre digital understøttelse og brug af data
  Udvalgets vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er:
  ”Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højst mulig livskvalitet”
  Udvalget har formuleret 20 anbefalinger, som vil indgå i regeringens arbejde med et udspil til en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsenet. Planen forventes at blive præsenteret i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 127

 • Pkt. 128 Eventuelt

  Pkt. 128

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 128