You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 18, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 59 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 59

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 59

  Pkt. 60 flyttes til sidste pkt. på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 60 Temadrøftelse af status for ensomhedsindsatsen

  Pkt. 60

  Temadrøftelse af status for ensomhedsindsatsen

  Sagsnr. 270318 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter indsatser og aktiviteter i forhold til forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Forvaltningen vil i mødet holde et kort oplæg om status for ensomhedsindsatsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget afsatte i 2015 midler til indsatser, der har til formål at bekæmpe social isolation og ensomhed blandt ældre borgere. Midlerne er en udmøntning af ældremidlerne i budget 2015 og en del af finanspuljen 2015.
  Formålet med indsatserne er, at styrke opsporing og forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere blandt andet i samarbejde med praktiserende læger og frivillige sociale foreninger. De gennemførte aktiviteter har resulteret i, at ældre borgere i Roskilde Kommune screenes for, om de oplever ensomhed, og medarbejdere i Sundhed og Omsorg har fået redskaber til at støtte den ensomme ældre til at mestre ensomheden og danne sociale relationer, blandt andet gennem det frivillige foreningsliv.
  I 2015 er der gennemført en række aktiviteter, der har haft fokus på kompetenceudvikling og et systematisk styrket samarbejde med de frivillige sociale foreninger på ældreområdet samt de praktiserende læger.
  Kompetenceudviklingen og den efterfølgende opsporing og forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere sker i tæt sammenhæng med indsatserne omkring rehabilitering og tidlig opsporing i Roskilde Kommune.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil på mødet blive præsenteret for de konkrete gennemførte indsatser, som bl.a. vedrører:
  - Kompetenceudvikling i systematisk opsporing og forebyggelse af ensomhed for forandringsagenter
  - En udvidelse af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg
  - Samskabelseskonference med det frivillige sociale foreningsliv
  - Præsentation af frivillige sociale foreningers tilbud på hjemmesiden www.aktivtældreliv.dk
  - Uddannelse i Fortæl For Livet metoden og etablering af nyt gruppetilbud.
  Desuden er der afsat midler til udvikling af en borgerrettet digital løsning (app), der understøtter opsporingen og forebyggelsen af ensomhed. App’en er fortsat under udvikling og forventes at kunne offentliggøres primo september 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 60

  Drøftet.

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 61 Status på indsats for sund aldring

  Pkt. 61

  Status på indsats for sund aldring

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. november 2015 at iværksætte et pilotprojekt i forhold til sund aldring. Formålet med projektet er at styrke ældre borgeres viden og handlekompetencer i forhold til naturlig aldring, begyndende sygdomstegn og funktionsnedsættelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager hermed en status på indsatsen om sund aldring for ældre borgere i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indsatsen om sund aldring bliver et fast sundheds- og forebyggelsestilbud for ældre borgere i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Indsatsen omkring sund aldring er et led i tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse hos ældre borgere. Den primære målgruppe modtager ikke i forvejen hjemmepleje- eller sygeplejeydelser.
  Sund aldring er blevet gennemført som et to timers kursus, hvor deltagerne er rekrutteret i samarbejde mellem de lokale Sundheds- og Omsorgscentre samt lokale foreninger/klubber, caféer og bofællesskaber. Personale fra Sundheds- og Omsorgscentrene har stået for undervisningen. Kurset er dialogbaseret og har berørt emner som for eksempel naturlig aldring, aktivitet, sund kost, sociale relationer og selvobservation i forhold til tidlig opsporing af begyndende sygdom eller funktionsnedsættelse. Midlerne til pilotprojektet blev prioriteret indenfor rammen til lovpligtige hjemmebesøg.
  Der har været gennemført 25 kurser med i alt 400 borgere geografisk fordelt i hele kommunen. 95 % af deltagerne har tilkendegivet at have været godt tilfreds eller tilfreds med kursus om sund aldring og 69 % har angivet, at de i høj grad eller i nogen grad har fået ny viden. 40 % har angivet, at de i høj grad eller i nogen grad er blevet inspireret til at foretage ændringer i deres liv.
  Forvaltningen indstiller, at indsatsen omkring sund aldring bliver en permanent del af Roskilde Kommunes indsats omkring tidlig opsporing samt forebyggelses for ældre borgere i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Permanent tilbud om sund aldring kan afholdes inden for udvalgets ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 61

  Godkendt.

 • Pkt. 62 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune

  vaerdighedspolitikken_i_roskilde_kommune_som_godkendt_af_byraadet_den_27._april_2016.pdf redegoerelse_for_anvendelsen_af_midlerne_til_en_mere_vaerdig_aeldrepleje_i_2016.pdf

  Pkt. 62

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 14,64 mio. kr. i 2016 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 14,64 mio. kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 10. maj 2016 redegørelse for udmøntningen af midlerne.
  Hovedemnerne i redegørelsen vedrører følgende indsatser:
  - Aktivitet, træning, anskaffelse og oplevelser på plejecentre
  - Kompetenceudvikling af personalet i ernæring og måltidets betydning
  - Ansættelse af måltidsværter på plejecentre
  - Midler til styrket aflastningsophold for fx borgere med demens eller parkinson, der har behov for regelmæssig ophold på aflastningsplads
  - Udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til
  - Etablering af seniorhøjskole som en udvikling af dagcenter/lokalcenter til en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens selvstændige og meningsfulde liv. Tilbuddet skal indeholde en vifte af kulturelle, sociale og fysiske aktiviteter i et tæt samarbejde med frivillige, klubber og sundheds- og omsorgscentre
  - Styrkelse af den nuværende inkontinensindsats
  - Udvidelse af indsatsen omkring ernæringstilstand hos hjemmeboende
  - Kompetenceudvikling af personalet i værdig og inddragende kommunikation af borgere og pårørende
  - Midler til velfærdsteknologi, der understøtter selvhjulpenhed, i form af skylletoiletter til borgere i eget hjem og på plejecentre og til forflytningssenge, der kan indstilles til sidde- spise og hvileposition.
  Sundheds- og Ældreministeriet godkendte Roskilde Kommunes redegørelse den 20. maj 2016. Godkendelsen fra ministeriet var ligeledes forudsætning for udbetaling af midlerne. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 14,64 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 62

  Anbefales.

 • Pkt. 63 Resultater i Roskilde 2016

  resultater_i_roskilde_2016.pdf forslag_til_resultater_i_roskilde_2016.pdf

  Pkt. 63

  Resultater i Roskilde 2016

  Sagsnr. 239364 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i oktober 2015, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - eventuelle ændringer af resultater.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - andel børn og unge, der er overvægtige
  - sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
  - gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
  - brugertilfredshed med hjemmeplejen
  - andel +75 årige, der er selvhjulpne
  - andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger.
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 63

  Anbefales.

 • Pkt. 64 Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  sundheds-_og_omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf budgetnotat_2017_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf takstbilag_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_sundheds-_og_omsorgsudvalgets_omraade.pdf budgetbemaerkninger_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf blokliste_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf bloktekster_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 64

  Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.048,1 mio. kr., mens der indgår anlæg for 30,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2017. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 83,3 mio. kr. Der er udarbejdet et katalog over budgetforbedringsmuligheder med henblik på, at disse kan indgå i budgetdrøftelserne.

  Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  I den strategiske anlægsplan indgår etablering af et nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringsboliger. Projektet er igangsat, og der er frigivet 1,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016. Der foreslås afsat 27,0 mio. kr. i 2017, 27,0 mio. kr. i 2018 og 13,0 mio. kr. i 2019. Plejecenteret forventes ibrugtaget i 2018.

  I forbindelse med etableringen af plejecenteret etableres 10 boliger til ældre udviklingshæmmede. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016, og der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2017 samt 4,5 mio. kr. i 2018.

  Regeringen indgik i juni 2016 aftale om at afsætte i alt 805 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 250 mio. kr. til at løfte indsatsen for de ældre medicinske patienter. Som led i aftalen indgår, at der afsættes 445 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 og herefter årligt 170 mio. kr. til, at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner. Roskilde Kommunes andel af de afsatte midler udgør 4,1 mio. kr. fordelt over perioden 2016 til 2018 og 2,4 mio. kr. varigt fra og med 2019. Beløbene vedrørende 2016-2018 udmøntes som særligt tilskud, og det foreslås derfor, at der afsættes en blok på 1,4 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. i 2018. Kommunerne skal i 2018 gøre status for, hvordan midlerne er blevet anvendt og forventes anvendt fremadrettet. Fra 2019 tilføres midlerne som en del af de almindelige kommunale tilskud.
  Det foreslås, at Roskilde Kommune afsætter demografimidlerne for 2017 som en generel reservepulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af midlerne til serviceområderne afgøres, når det er kendt, om der tilføres yderligere budgetmidler til området i forbindelse med finansloven for 2017. Demografimidlerne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område udgør 9,8 mio. kr. i 2017, 24,5 mio. kr. i 2018, 35,4 mio. kr., i 2019 og 49,5 mio. kr. i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2017-2020.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 64

  Ad 1-2 Godkendt.

 • Pkt. 65 Orientering om status på forebyggelsespakkerne i Roskilde Kommune

  status_for_realiseringen_af_sundhedsstyrelsens_forebyggelsespakker_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om status på forebyggelsespakkerne i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 196080 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab har offentliggjort en evaluering, der præsenterer resultaterne af kommunernes arbejde med at implementere de 11 forebyggelsespakker. Udvalget orienteres om status på implementering af forebyggelsespakkerne i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har i perioden 2012 til 2013 udgivet 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Pakkerne skal bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal indsats af høj faglig kvalitet vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne formidler den aktuelt bedste viden inden for de 11 indsatsområder og bidrager til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser og anvende ressourcerne målrettet.
  Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab har i januar 2016 udgivet en evaluering af kommunernes arbejde med at implementere de 11 forebyggelsespakker.
  Det fremgår af evalueringen, at Roskilde Kommune er langt fremme i forhold anbefalingerne på flere områder. Således har Roskilde Kommune stort set gennemført anbefalingerne i forebyggelsespakkerne vedrørende fysisk aktivitet, mental sundhed, overvægt og tobak, mens der i forhold til fx seksuel sundhed og solbeskyttelse skal gennemføres en række af anbefalingerne. Af bilag fremgår hovedresultater fra evalueringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 65

 • Pkt. 66 Orientering om motorisk screening

  Pkt. 66

  Orientering om motorisk screening

  Sagsnr. 250476 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede med budget 2014 at gøre motorisk screening i 0. klasse obligatorisk på alle skoler. Denne sag er en orientering om resultaterne af motorisk screening for skoleåret 2015/16.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Indsatsen med motorisk screening har til formål at identificere de børn, hvis motoriske usikkerhed sætter begrænsninger for at deltage i fællesskaber såsom leg, dagligdags aktiviteter, fritidsaktiviteter og indlæring i skolen, og giver samtidig børnene et tilbud om fysisk aktivitet med henblik på at fremme deltagelse i fællesskaber.
  Resultaterne for skoleåret 2015/16 viser, at 855 børn i 0.klasse er blevet motorisk screenet. Den første screening viste, at 177 børn havde behov for et intensivt træningsforløb. Efter 10 ugers intensiv træning havde 158 børn forbedret deres motoriske færdigheder i en sådan grad, at de ikke havde behov for yderligere træning. 12 børn havde stadig motoriske udfordringer og fik tilbudt udredning i Inklusionscentret.
  Af resultaterne ses en klar tendens til, at den intensive indsats til børn med motorisk usikkerhed har god effekt i forhold til at styrke de motoriske færdigheder.
  Motorisk screening bliver gennemført af et tværfagligt team, der består af medarbejdere fra skolen, SFO’en og sundhedsplejen. Det tværfaglige team på skolerne screener alle børn i 0. klasse. De børn, der har motoriske udfordringer, tilbydes et intensivt forløb med motorisk træning 4 x 30 minutter om ugen i omkring 10 uger. Den motoriske træning bliver tilrettelagt med aktiviteter, der afvikles som lege, hvor motorikken styrkes og usikkerheder afdækkes. Forældrene bliver inddraget igennem forløbet og får udleveret inspirationsmateriale om motorisk stimulering i hverdagen. Efter det intensive forløb på 10 uger genscreenes barnet. Enkelte børn bliver ikke genscreenet, hvis de fx fraflytter kommunen eller ikke tager imod tilbuddet. Hvis der fortsat er motoriske udfordringer, tilbydes en udredning i Inklusionscenteret, som kan give vejledning til forældre og medarbejdere i skole og SFO om motorisk stimulering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 66

 • Pkt. 67 Orientering om klippekortsordning om øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

  Pkt. 67

  Orientering om klippekortsordning om øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

  Sagsnr. 267230 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en status for udmøntningen af klippekortsordningen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med finansloven for 2015 blev der afsat en pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2015 at ansøge om centrale midler til en klippekortsordning i Roskilde Kommune. Udvalget besluttede samtidig, at midlerne målrettes borgere med det mest omfattende behov for hjemmepleje samt, at der tilbydes ½ time ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren kan benytte pr. uge eller opspare over tid til maksimalt 4 timer opsparet over 8 uger. Den 24. april 2015 modtog Roskilde Kommune tilsagn om støtte i 2015 og 1016 til klippekortsmodellen. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2015.
  Med udmøntningen af værdighedsmidlerne besluttede udvalget den 10. maj 2016 at anvende 1 mio. kr. til at udvide ordningen for målgruppen fra ½ time til 1 time om ugen. Der kan fortsat opspares 4 timer, men nu over kun 4 uger. Ændring af ordningen trådte i kraft den 1. juli 2016.
  Størstedelen af borgerne, som benytter sig af ordningen, bruger den ekstra tid til sociale aktiviteter som fx at lave mad sammen med hjælperne, gåture til butiksområder, cafébesøg, deltagelse i familieaktiviteter og højtlæsning. En del af borgerne i ordningen benytter ligeledes tid til ekstra rengøring. Et eksempel på en af de sociale aktiviteter, der er etableret i forbindelse med klippekortsordningen, er ældre borgere, der finder sammen i fællesskaber, hvorefter personale forbereder middag til dem sammen.
  Primo august 2016 var 239 borgere tilmeldt ordningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 67

 • Pkt. 68 Orientering om program for Frivillig Fredag

  Pkt. 68

  Orientering om program for Frivillig Fredag

  Sagsnr. 279954 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er nu udarbejdet program, målrettet de frivillige sociale foreninger, for Frivillig Fredag 2016, som i år finder sted fredag den 30. september.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser den 7. april 2016 om årets frivillig fredag har forvaltningen udarbejdet program for den del af dagen, som er målrettet de frivillige sociale foreninger. Programmet er sammensat, så det både indeholder eksternt inspirationsoplæg, drøftelser og konkrete eksempler fra Roskilde Kommune.
  Programmet for de frivillige sociale foreninger foregår om eftermiddagen fra kl. 13.15 til 16.30.
  Temaet for årets frivilligdag er ”Veje til deltagelse”, og programmet er sammensat, sp der både er plads til networking, inspiration og drøftelser. Der indledes med frokost og mulighed for networking kl. 13.15, hvorefter formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget byder velkommen kl. 13.45 og indleder dagens program. Der vil være et eksternt oplæg fra Paul Natorp fra ”Sager der samler”. ”Sager der samler” er en forening/organisation fra Århus, der arbejder med udvikling af aktivt medborgerskab og inddragelse af borgere. Efterfølgende vil ”Sager der samler” facilitere drøftelser blandt deltagerne om, hvordan eksisterende og nye aktiviteter og samarbejder kan udvikles.
  Eftermiddagen vil derudover byde på inspirationsoplæg fra lokale aktører i Roskilde Kommune, der hver på deres måde kan inspirere til, hvordan man kan udvikle aktiviteter og få flere til at deltage i frivillige fællesskaber.
  Eftermiddagens program slutter kl. 16.30 og fra kl. 17.30-22.00 er der fælles aftenarrangement for alle foreninger i Roskilde Kommune.
  Arrangementet holdes i Roskilde Kongrescenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016
  Udgifterne til Frivillig Fredag holdes indenfor rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 68

 • Pkt. 69 Orientering om tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015

  tilsynsrapport_for_hjemmeplejen_i_roskilde_kommune_2015.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015

  Sagsnr. 277427 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 29. oktober 2014, at der fra 2015, som led i tilsynspolitikken for borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem, gennemføres uanmeldt tilsyn af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er i 2015 gennemført uanmeldt tilsyn af den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynet tager udgangspunkt i Byrådets vedtagne tilsynspolitik for borgere i eget hjem, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for resultaterne af tilsynet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den samlede gennemgang af tilsynet i de tre kommunale distrikter viser, at der er en god sammenhæng mellem den bevilgede hjælp og leveringen af hjælpen. Der ses dog i distrikt Nord en tendens til, at der i 2015 har været udfordringer i forhold til at sikre en tilstrækkelig sammenhæng mellem bevilget hjælp og leveret hjælp. Baggrunden for dette er primært identificeret til ledelsesmæssige udfordringer i forlængelse af den organisatoriske sammenlægning af de to tidligere områder Jyllinge og Team Nord. Det er dog væsentligt at bemærke, at den nye ledelse i distrikt Nord arbejder videre med systematisk at få rettet op på dette.
  I forhold til at få foretaget den rette dokumentation er der givet få og mindre væsentlige bemærkninger i alle tre distrikter. Der arbejdes således godt med at få foretaget tilstrækkeligt og korrekt dokumentation. Ved tilsynet er det dog bemærket, at specielt dokumentation af samtykke fra borgeren skal dokumenteres bedre.
  Med hensyn til tidlig opsporing er det konklusionen, at der i alle tre distrikter bliver arbejdet systematisk med dette. Dog er det tilsynets konklusion, at der fortsat skal arbejdes med at sikre forankring af det digitale Roskilde Hjul i den daglige drift.
  På baggrund af interviews med udvalgte borgere i de tre distrikter er det konklusionen, at de interviewede borgere generelt er tilfredse med den personlige pleje. Der er også tilfredshed med den praktiske hjælp, selvom nogle borgere gerne så, at der var mulighed for yderligere rengøring. De interviewede borgere udtrykker ligeledes generelt tilfredshed med medarbejderne, som kommer i hjemmet og nævner, at de bliver behandlet med respekt af medarbejderne. Dog mener de fleste borgere, at der skal mere fokus på kontinuitet i forhold til de medarbejdere, som kommer i hjemmet.
  Afslutningsvis konkluderer tilsynet, at der er et godt samarbejde mellem Myndighedsservice og distrikterne, hvilket medvirker til at sikre en god løbende sammenhæng mellem den bevilgede hjælp og den leverede hjælp.
  Tilsynsrapport for den kommunale leverandør fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 69

 • Pkt. 70 Orientering om national handlingsplan for den ældre medicinske patient

  national_handlingsplan_for_den_aeldremedicinske_patient.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om national handlingsplan for den ældre medicinske patient

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager hermed en orientering om hovedindholdet i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen indgik i juni 2016 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at afsætte i alt 805 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 250 mio. kr. til at løfte indsatsen for de ældre medicinske patienter. I bilag til denne sag vedlægges den nationale handlingsplan, der beskriver indsatserne.
  Indsatserne kan opdeles i følgende hovedindsatser:
  - Tidligere opsporing og mere rettidig indsats. I samarbejde med KL vil Sundhedsstyrelsen foretage en kortlægning af kommunernes erfaringer med tidlig opsporing af tidlig sygdom. Herefter udarbejder Sundhedsstyrelsen anbefalinger for tidlig opsporing til kommunerne. Endvidere er der fokus på indsats i forhold til ernæring samt forslag til ændring af den kommunale medfinansiering ved sygehusindlæggelse. Der er ikke afsat centrale midler til denne indsats.
  - Styrkede kommunale akutfunktioner. Der afsættes 445 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 og herefter årligt 170 mio. kr. til, at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner. Fra 2018 skal kommunerne kunne efterleve Sundhedsstyrelsens kommende kvalitetsstandarder til kommunale akutfunktioner. Roskilde Kommunes andel af de afsatte midler udgør 4,1 mio. kr. fordelt over perioden 2016 til 2018 og 2,4 mio. kr. varigt fra og med 2019.
  - Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Der afsættes 125 mio. kr. i perioden 2016 til 2018 til medfinansiering af kompetenceløft blandt de medarbejdere, som løser sygeplejefaglige opgaver. Roskilde Kommunes andel af de afsatte midler udgør 1,8 mio. kr. fordelt over perioden.
  - Flere udadgående sygehusfunktioner. Der afsættes 175 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 til regionerne og herefter årligt 65 mio. kr. til en mere fleksibel anvendelse af sygehusenes kompetencer og viden. Den endelige fordeling af midlerne foreligger ikke endnu.
  - Bedre styr på medicinen. Der afsættes 15 mio. kr. i perioden 2017 til 2019 og herefter årligt 5 mio. kr. til bl.a. at styrke kommunerne i deres arbejde med sikker medicinhåndtering. Endvidere afsættes der 5 mio. i 2016 kr. til en pulje, som kan søges af regionerne til konkrete projekter med medicingennemgang. Den endelige fordeling af midlerne foreligger ikke endnu.
  - Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb. Der afsættes 25 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 og herefter årligt 5 mio. kr. til bedre digitalt samarbejde om komplekse patientforløb. Den endelige fordeling af midlerne foreligger ikke endnu.
  - Opfølgning og videreudvikling. Der afsættes 15 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 og herefter årligt 5 mio. kr. til at sikre opfølgning, monitorering, analyser og evaluering for løbende at videreudvikle området.
  Indsatserne skal ses i sammenhæng med aftalen mellem regeringen og ovennævnte partier fra februar 2016 om styrket indsats mod overbelægning, hvor der er afsat 415 mio. kr. til regionerne i perioden 2016 til 2019 og herefter årligt 50 mio. kr. til indsatser, der skal reducere problemer med overbelægning på sygehusene. Handlingsplanens indhold er i øvrigt i godt samspil med de indsatser, Roskilde Kommune allerede arbejder med herunder tidlig opsporing, akutfunktioner, bedre medicinhåndtering, sygeplejefaglige kompetenceløft samt styrket tværsektorielt samarbejde. Midler under den nationale handlingsplan forventes udmøntet til kommunerne fra efteråret 2016 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 70

 • Pkt. 71 Eventuelt

  Pkt. 71

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2016, pkt. 71

  Sundhedsdagen 27. august 2016

 • Pkt. 72 Orientering om kørsel(Lukket)