You are here

Referat

Dato: Mandag, Januar 19, 2015 - 08:00
Sted: Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 1

  Dagsordenen blev godkendt.

 • Pkt. 2 Orientering om afholdelsen af valg til bruger- og pårørenderåd

  Pkt. 2

  Orientering om afholdelsen af valg til bruger- og pårørenderåd

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været holdt valg til bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre i Roskilde Kommune. Der har været en god interesse for valgene, og der er også i perioden 2015-2016 bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Alle plejecentre i Roskilde Kommune har et valgt bruger- og pårørenderåd. Rådene har repræsentanter fra beboere, pårørende og andre interesserede og skal repræsentere beboerne overfor kommunen, så den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er tillagt plejecentrets ledelse.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. november 2014 at godkende de reviderede vedtægter til rådene, som betyder, at der holdes valg til rådene hvert 2. år i stedet for hvert 4. år.
  Der blev afholdt valg til bruger- og pårørenderåd på samtlige plejecentre onsdag den 26. november 2014.
  Den generelle tilbagemelding fra plejecentrene viser en god interesse for valget blandt beboere, pårørende og andre interesserede. Der er således også i perioden 2015 til og med 2016 bruger- og pårørenderåd på samtlige plejecentre i Roskilde Kommune.
  Det er muligt i den nye valgperiode at afholde suppleringsvalg, såfremt det bliver nødvendigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 2

 • Pkt. 3 Orientering om samarbejdet med Madkulturen

  Pkt. 3

  Orientering om samarbejdet med Madkulturen

  Sagsnr. 264628 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er med budget 2015 afsat 250.000 kr. årligt til fortsat samarbejde med Madkulturen. Roskilde Kommune samarbejder med Madkulturen og andre partnerskabskommuner om at skabe vækst og velfærd gennem mad og måltider. Der er fokus på lokale fødevarer, mad i skolen, mad til ældre og strategiudvikling i forhold til måltidets betydning for sundhed.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i 2013 og 2014 i partnerskab med Madkulturen og Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre og Ringkøbing-Skjern kommuner arbejdet med at gå nye veje i forhold til at skabe vækst og velfærd gennem mad og måltider. Roskilde Kommune har i denne opstart finansieret sin del af samarbejdet via udviklingspuljen. Samarbejdet med Madkulturen overgår nu til en driftsfase, og der er med budget 2015 afsat 250.000 kr. om året til formålet.
  Partnerskabet i 2013-14 har blandt andet medført, at Roskilde og Ringkøbing-Skjern kommuner har fået støtte fra Markedsmodningsfonden til via projektet ”Godt Købmandsskab” at undersøge om kommunen indenfor gældende lovgivning kan købe flere lokale fødevarer til brug i de kommunale køkkener. Hvis det er muligt, munder projektet ud i indkøbsaftaler med fokus på lokale råvarer.
  Roskilde Kommune har lokalt, i samarbejde med Madkulturen, afprøvet og udviklet Madværksteder til ældre på daghjem. Madværksteder på daghjem er en aktivitet, hvor borgerne tilbereder mad med vejledning fra personalet og en kok, og de spiser måltidet sammen. Målet er at styrke færdigheder, så borgeren bevarer lysten til at lave mad i eget hjem. Erfaringerne har vist, at borgerne ved at deltage i aktiviteten har genoptaget madfærdigheder, som var glemt, og de har haft glæde af samværet og fællesskabet, der opstår i et arbejdende madværksted.
  Derudover er der gennemført mindre indsatser i samarbejde med Madkulturen, som fx madværksteder for børn i kommunens klubber, med fokus på maddannelse.
  Fra 2015 inviteres nye kommuner ind i partnerskabet. Partnerskabet bliver struktureret i fire grupper, der skal arbejde med henholdsvis:
  - Mad og læring i skolen: madordninger samt hvordan mad og måltider skaber læring og inklusion.
  - Mad til ældre: det gode værtskab i ældreplejen og madværksteder for ældre
  - Lokale fødevarer: lokale fødevareindkøb i det offentlige og udvikling af fødevarehubs (fødevareklynger)
  - Politik og strategi omkring fødevarer, mad og måltider
  Roskilde Kommune deltager i alle fire arbejdsgrupper.
  Økonomiudvalget vil halvårligt få en status på samarbejdet med Madkulturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 3

 • Pkt. 4 Omlægning til økologisk madproduktion på ældreområdet

  Pkt. 4

  Omlægning til økologisk madproduktion på ældreområdet

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indgår i et projekt der betyder, at den mad, der laves i de kommunale køkkener til beboere på plejecentrene, gradvist omlægges til at være økologisk.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der sker en omlægning af madproduktionen på ældreområdet, så der efter 2 år er minimum 30% økologisk produktion.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har igennem flere år arbejdet målrettet med kost og ernæring på de kommunale plejecentre. I den nuværende ældrepolitik er et af målene at sprede de gode erfaringer fra indsatsen ”god mad – godt liv”, som viste gode resultater i forhold til, at beboerne på plejecentrene fik sund og nærende kost og samtidig havde gode spiseoplevelser i fællesskabet.
  Roskilde Kommune har søgt om at blive en del af et 2-årigt projekt, der har som målsætning at øge de offentlige køkkeners brug af økologiske fødevarer. Projektet begynder 1. januar 2015 og får støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Roskilde Kommune er, sammen med 9 andre kommuner, blevet udpeget til at indgå i projektet. BDO, Kommunernes Revision har fået tildelt midlerne, og gennemfører projektet i et bredt samarbejde med kommunerne, Øko++ og danske og udenlandske forskere. Roskilde Kommune vil, som deltager i projektet, få undervisning af medarbejdere og ledere i køkkenerne på plejecentrene, så de opnår et kompetenceløft, der sætter dem i stand til at øge forbruget af økologiske madvarer. Det indebærer også en gennemgang af arbejdsgange, der bidrager til at optimere driften i forhold til vaner for indkøb, tilrettelæggelse af driften, madspild med videre. Denne optimering forudsættes at medvirke til, at omlægningen kan ske uden merudgifter.
  Omlægningen omfatter køkkenerne på ældreområdet i Roskilde Kommune.
  I projektet er det målsætningen at omlægge til minimum 30 % økologisk produktion blandt de deltagende køkkener. I dag bruger de deltagende køkkener kun økologiske råvarer i begrænset omfang.
  Projektet omfatter teoretiske og køkkenpraktiske kurser, som ledes af konsulenter med erfaring i blandt andet kommunale køkkeners omlægning til økologi. Køkkenpersonalet vil også opnå viden om økologisk fødevareproduktion og viden om udbud af økologiske fødevarer samt viden om økonomien i økologisk omlægning.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få en midtvejsevaluering af projektet i første kvartal 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 4

  Godkendt, således at udvalget er enige om at indgå i projektet, hvor der skal ske en omlægning af madproduktionen, så der opnås en højere grad af økologisk produktion, og at niveauet herfor indgår i revision af sundhedspolitikken.

 • Pkt. 5 Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje

  Pkt. 5

  Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje

  Sagsnr. 193697 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag får udvalget en status på de konkrete projekter, der blev besluttet for 2014. Udvalget skal derudover have en første drøftelse af, hvordan udviklingspuljen for 2015 skal anvendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. status for udmøntning af udviklingspuljen for 2014 godkendes, og
  2. udvalget drøfter anvendelse af udviklingspuljen for 2015.

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har en årlig udviklingspulje på 600.000 kr. Den 6. marts 2014 besluttede udvalget, at følgende tre projekter, skulle finansieres af udviklingspuljen for 2014:

  Forsøg med etablering af inkontinensklinikker

  Hensigten var at tilbyde udredning og behandling af borgere over 65 år i tværfaglige forløb. Som supplement til den sygeplejefaglige udredning afprøves der nu bleer med sensorer. Der blev afsat 200.000 kr. til indsatsen, som har ført til, at borgerne opnår bedre brug af bleer, og at der for de 100 borgere, der har deltaget, er sket et samlet fald på 12 % i brug af bleer. Det svarer til, at der ved samlet udbredelse af indsatsen kan opnås en samlet produktivitet på årligt 0,5 mio. kr. fra 2016.

  Udvikling af tilbuddene i daghjem og lokalcentre

  Indsatsen på daghjemmene har haft det formål at udvikle et tilbud for borgerne med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Der blev afsat 200.000 kr. til indsatsen. Der er påbegyndt mange nye aktiviteter, som er udviklet i samarbejde med borgere og pårørende. Der er indgået aftale med lokale kirker, grundejerforeninger, skoler med flere. Aktiviteterne er fx, at Asterscenteret samarbejder med Jakobskirken, hvor der er udflugter til kirken og fortællinger om kirkens rum. I lokalcentret på Kristiansminde har frivillige fra en lokal grundejerforening startet en fortællergruppe. På Bernadottegården er der nu tilbud om siddedans startet af en frivillig instruktør, som selv er 90 år.

  Brugerdreven innovation på et udvalgt plejecenter

  Hensigten var at inddrage beboere, pårørende og medarbejdere på nye måder i udvikling af det udvalgte plejecenter. Der blev afsat 200.000 kr. til indsatsen. På plejecenter Kastanjehaven er der i 2014 arbejdet målrettet med at organisere centret både i forhold til fysisk indretning, dagens indhold og aktiviteter, samt tilrettelæggelse af plejen på en måde, der skaber værdi for borgeren. Dette er sket med inddragelse af borgere og pårørende. Kastanjehavens bruger- og pårørenderåd har med indsatsen oplevet en markant positiv ændring på Kastanjehaven.
  I forhold til udmøntning af udviklingspuljen for 2015, udarbejder forvaltningen et konkret oplæg på baggrund af udvalgets drøftelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 5

  Ad 1: Godkendt
  Ad 2: Drøftet

 • Pkt. 6 Evaluering af mad fra Din Private Kok

  Pkt. 6

  Evaluering af mad fra Din Private Kok

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Din Private Kok er en af de to private leverandører af mad til hjemmeboende borgere i kommunen. På udvalgets møde i december 2014 præsenterede Din Private Kok smagsprøver på udbuddet af hovedretter og biretter, der tilbydes borgerne og gav samtidig informationer om produktion og levering af maden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Din Private Kok er en af de to private leverandører, der har vundet udbuddet af mad til hjemmeboende borgere. Hygiejne- og kvalitetschef Sonja Andersen fra Din Private Kok præsenterede den 4. december 2014 udvalget for leverandørens retter og fortalte om maden og de valgmuligheder, som borgerne har. Herefter havde udvalgsmedlemmerne mulighed for at smage på en række af de retter, som Din Private Kok tilbyder borgerne. Der er ca. 300 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune, der får mad fra Din Private Kok.
  Der er i alt ca. 500 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune, der er visiteret til madordning. De sidste ca. 200 borgere får mad fra Det Danske Madhus, som præsenterer sit udbud af retter for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. februar 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 6

  Drøftet, således at udvalget samlet set er tilfreds med maden fra Din Private Kok og afventer en samlet evaluering efter præsentation af maden fra Det Danske Madhus den 5. februar 2015.

 • Pkt. 7 Revision af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, mv. samt træning efter serviceloven

  Pkt. 7

  Revision af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, mv. samt træning efter serviceloven

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemgået den nye lovgivning i serviceloven om rehabilitering. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de lovpligtige kvalitetsstandarder revideres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarderne for 2015 revideres.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, byrådet har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Byrådet godkendte de seneste kvalitetsstandarder den 29. oktober 2014 og blev samtidig orienteret om, at der var fremsat lovforslag, som kunne betyde, at der i begyndelsen af 2015 skulle foretages en revision af kvalitetsstandarderne.
  Folketinget tiltrådte lovforslaget den 19. december 2014, og lovændringen har virkning fra den 1. januar 2015.
  Lovændringen understøtter den rehabiliterende hjælp, som Roskilde Kommune allerede tilbyder borgerne. Dog kan tekst og indhold i Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder yderligere præciseres i forhold til intentionerne i lovgivningen herunder specielt, at der nu også er krav om at fastsætte mål og løbende opfølgning herpå for borgere med kompenserende ydelser. Endvidere er midlertidig hjemmehjælp fjernet som begreb fra serviceloven og dermed også betalingen for midlertidig hjemmehjælp.
  Forvaltningen indstiller derfor, at kvalitetsstandarderne gennemgås og revideres med afsæt i lovændringen. Ældrerådet og Handicaprådet vil blive inddraget i forhold til at udarbejde udkast til revision af kvalitetsstanderne. De reviderede kvalitetsstandarder vil blive forelagt til politisk behandling i marts 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 7

  Godkendt

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 19-01-2015, pkt. 8

  Udvalgets studietur til Amsterdam den 8. - 10. februar 2015