You are here

Referat

Dato: Mandag, Januar 20, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, Rådhusbuen 1, Mødelokale 3 A
 • Pkt. 5 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 5

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 5

  Punkt 7 flyttes til det sidste punkt på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 6 Forslag til politisk mødeplan for 2014

  udkast_politisk_moedeplan_2014_til_fagudvalgene.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til politisk mødeplan for 2014

  Sagsnr. 237317 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødeplan for 2014 besluttes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2013 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag til en samlet mødeplan for alle udvalg, der tager hensyn til ferier, helligdage med mere, juli måned er holdt mødefri. Mødeplanen fremgår af bilag.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2014.
  Byrådets mødeplan blev jf. Styrelseslovens § 8 godkendt på byrådets møde den 30. oktober 2013, pkt. 250.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 6

  Godkendt.
  Venstre ønsker, at møderne holdes onsdag kl. 17.00

 • Pkt. 7 Introduktion til sundheds- og omsorgsområdet

  notat_om_introduktion_til_sundheds-_og_omsorgsomraadet.pdf

  Pkt. 7

  Introduktion til sundheds- og omsorgsområdet

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen gennemgår hovedopgaverne på udvalgets område, organiseringen på direktørområdet Velfærd samt forslag om afholdelse af temamøder og besigtigelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afholdes 4 temamøder i 2014 i forbindelse med de ordinære møder, og at temamøderne omhandler ældreområdet, træning og rehabilitering, sundhed og forebyggelse samt frivilligområdet, og
  2. der afholdes 2 besigtigelser med besøg til institutioner i første halvdel af 2014 udenfor de aftalte mødedatoer.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af en mundtlig introduktion til organisering og hovedopgaver på udvalgets område. Hovedopgaver på sundheds- og omsorgsområdet fremgår tillige af bilag.
  Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver kan inddeles i to store områder. Det er dels opgaver beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt § 10 om økonomi, som er ens for alle udvalg og dels de opgaver, der er beskrevet i § 16, som beskriver udvalgets faglige kompetenceområde.
  I medfør af § 10 i styrelsesvedtægten skal udvalget sikre, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er fastsat i budgettet ikke overskrides. Udover de afsatte beløb i budgettet kan udvalget foretage indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.
  Af § 16 i styrelsesvedtægten fremgår alle udvalgets faglige kompetenceområder. Samlet er det fastlagt, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver på kommunens sundhedsområde, ældre- og omsorgsområde, herunder opgaver vedrørende:
  - den overordnede sundhedsindsats, herunder sundhedsaftaler
  - overordnet sundhedspolitik og -strategi
  - sundhedsøkonomi
  - sundhedspleje
  - forebyggelse og sundhedsfremme, herunder eventuelle sundhedscentre
  - tandpleje
  - frivilligmidler i henhold til serviceloven
  - ældreområdet, herunder plejecentre, madservice, hjemmepleje mv.
  - genoptræning
  - hjælpemidler
  - drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
  udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10
  anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
  Med henblik på yderligere information og dialog om udvalgets opgaver foreslår forvaltningen, at der afholdes 4 temamøder i 2014 i forbindelse med udvalgets ordinære møder. Som temaer for møderne foreslås ældreområdet, træning og rehabilitering, sundhed og forebyggelse samt det sociale frivilligområde. Mødernes varighed vil være cirka tre kvarter. Endvidere foreslår forvaltningen, at der gennemføres 2 besigtigelser i første halvdel af 2014 i form af besøg til relevante institutioner på udvalgets område. Besigtigelserne planlægges gennemført på andre datoer end udvalgsmøderne og som udgangspunkt med en varighed på cirka 3 timer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 7

  Udsat.

 • Pkt. 8 Beskrivelse af kompetencefordeling

  Pkt. 8

  Beskrivelse af kompetencefordeling

  Sagsnr. 250397 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen orienteres om gældende snit i forhold til delegation af kompetence fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau. Der lægges endvidere op til, at delegation for de enkelte udvalg kan tages op i det enkelte udvalg senere på foråret 2014 som følge af tilpasning af struktur og opgaver på det enkelte udvalgs område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den nuværende delegation til forvaltningsniveau fortsætter, og
  2. udvalget beslutter proces for fornyet behandling af delegationerne fra udvalgs- til forvaltningsniveau.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af hensyn til hensigtsmæssig indretning af den offentlige forvaltning sker delegation i den offentlige sektor i vidt omfang. Delegation fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau sker i en lang række tilfælde ud fra forskellige hensyn blandt andet adgangen til at træffe afgørelser indenfor rimelig tid, samt i forhold til administrative beslutninger om det offentliges indretning, hvor det drejer sig om rutinemæssige afgørelser, og hvor der kan forventes vægtige arbejdsmæssige begrundelser.
  En stående delegation er gældende, indtil den trækkes tilbage af den delegerende myndighed. Uanset hvor beslutningskompetencen ligger, træffes afgørelser og beslutninger altid indenfor lovgivningens rammer.
  I forbindelse med indtræden af et nyt Byråd er det hensigtsmæssigt, at de nye stående udvalg introduceres til de områder, hvor der er givet delegation.
  Der lægges med denne sag ikke op til, at der skal ske en gennemgribende revision af kommunens delegationsniveau. En nærmere drøftelse i de enkelte udvalg omkring delegationsniveauet mellem udvalg og forvaltning kan med fordel ske efter at den af Byrådet igangsatte undersøgelse om det politiske arbejde er gennemført.
  For Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er konkrete, personrelaterede afgørelser delegeret til forvaltningen. Endvidere er det delegeret til forvaltningen, at de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen behandles efter de fastsatte kriterier, og at udvalget orienteres om behandlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Anvendelse af de ekstra midler til ældreområdet fra finansloven for 2014

  notat_-_aeldrepulje.pdf

  Pkt. 9

  Anvendelse af de ekstra midler til ældreområdet fra finansloven for 2014

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Finanslovsaftalen for 2014 indebærer, at der afsættes 1 mia. kr. til ældreområdet. Der er på forhånd reserveret 14,3 mio. kr. til Roskilde Kommune, men kommunen skal i lighed med andre kommuner, søge om beløbet og hvad det skal anvendes til. Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes til en styrket demens-, rehabiliterings-, samt træningsindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter forslag til udmøntning af de ekstra midler til ældreområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2014 indeholder et løft til ældreområdet på 1 mia. kr. Roskilde Kommunes andel af midler udgør 14,3 mio. kr. på baggrund af de objektive kriterier, der ligger til grund for fordeling af midlerne.
  Kommunen bestemmer selv, hvordan midlerne skal anvendes. Det sker for at kunne målrette indsatserne til det, der bedst bidrager til at levere en bedre ældrepleje lokalt. Kommunen skal søge om midlerne hos Social-, Børne-, og Integrationsministeriet, hvor der er ansøgningsfrist den 14. februar 2014.
  Ministeriet nævner i sin udmelding af puljen, at der fx kan søges indenfor konkrete temaer som:
  - Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
  - Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
  - Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem.
  Som det fremgår af bilag, skal kommunen ved ansøgning om midlerne redegøre for de indsatser, der vil blive iværksat med midlerne, ligesom der skal fremgå, at indsatserne ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet. Ministeriet vil følge op på, hvordan midlerne anvendes, og kommunen skal kunne redegøre for, at midlerne er anvendt til de formål og indsatser, som beskrives i ansøgningen.
  Forvaltningen vurderer, at midlerne i Roskilde kommune særligt vil bidrage til at styrke indsatsen for de svageste ældre, der er visiteret til ydelser i hjemmeplejen indenfor områderne rehabilitering, træning og demensområdet. Med udgangspunkt i rammerne fra Hjemmehjælpskommissionens nationale anbefalinger fra 2013 foreslås derfor tre hovedindsatser for en styrket ældreindsats i 2014.

  1. En styrket rehabiliteringsindsats, som blandt andet inkluderer etablering af et udgående akutteam med flerfaglig kompetence. Hensigten er at skabe en øget og målrettet indsats for borgere i eget hjem efter sygehusindlæggelse. Indsatsen medfører flere tværfaglige tiltag som fokus på ernæring, træning, dagtilbud, samt fokus på mere deltagelse i foreningslivet.
  2. En styrket træningsindsats samt hjælp til selvhjælp, som inkluderer mere træning for borgere på plejehjem og borgere, der er i målgruppen for vedligeholdelsestræning og/eller er visiteret til daghjem.

  3. En styrket demensindsats, som specielt fokuserer på et kvalitetsløft for borgere i eget hjem, bl.a. i form af udvikling af pårørendetilbud i samarbejde med patientforeninger, kompetenceløft af medarbejderne, samt udvikling og styrkelse af dagtilbud for målgruppen.
  Udvalget vil senere i foråret 2014 få forelagt sager om konkret udmøntning af indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 9

  Godkendt.

 • Pkt. 10 Udbud af mad til hjemmeboende borgere

  Pkt. 10

  Udbud af mad til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende kontrakt til produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere i område Roskilde udløber pr. 31. maj 2014. Der skal derfor gennemføres udbud i foråret 2014. I områderne Ramsø og Gundsø har der ikke tidligere være udbud. Her leveres maden efter fritvalgsreglerne, og kommunen er hovedleverandør. Med ny lovgivning bliver det nemmere at foretage en harmonisering af tilbuddene til borgere, som modtager mad i eget hjem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der foretages et samlet udbud af produktion og transport af mad til hjemmeboende borgere i hele kommunen, og at kommunen ikke byder på opgaven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lovgivningen siger, at der skal være frit valg for borgerne, og kommunalbestyrelsen er forpligtet til at indgå kontrakt med minimum to leverandører på et specifikt område inden for praktisk hjælp og personlig pleje, herunder madområdet. Det er med ny lovgivning nu muligt at foretage et udbud, hvor minimum to leverandører vinder udbuddet, som erstatning for fritvalgsreglerne. Ældrekommissionen anbefaler udbudsordningen, da den både giver borgeren det frie valg, men samtidig skaber et bedre grundlag for en styrket kvalitet og et bedre samarbejde med kommunen, end det er muligt ved et stort antal af private leverandører.
  Der er ikke efter kommunesammenlægningen i 2007 sket en harmonisering af madordningen til hjemmeboende borgere, som fortsat er organiseret forskelligt og opdelt i områderne Roskilde, Ramsø og Gundsø.
  Ved den seneste udbudsforretning i område Roskilde i 2010 blev Din Private Kok hovedleverandør i området, hvor KRAM også efterfølgende er godkendt til levering af mad. Begge disse leverandører er også efterfølgende godkendt til levering af mad i områderne Gundsø og Ramsø efter fritivalgsreglerne.
  I områderne Ramsø og Gundsø har der ikke tidligere været gennemført udbud. Her er kommunen hovedleverandør til hjemmeboende borgere, men et stigende antal borgere har benyttet sig af muligheden for at vælge en af de to private leverandører, jf fritvalgsreglerne. Multitrans har i dag opgaven med transport af mad for både de kommunale køkkener, Din Private Kok og KRAM.
  Der er godt 500 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune, der er visiteret til mad, hvoraf aktuelt 69 har valgt at få mad fra den kommunale leverandør, mens resten har valgt de private leverandører. Der opleves en stigende tendens til, at flere vælger en privat leverandør, særligt på grund af at de har et større udvalg af menuer.
  Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at harmonisere madordningen nu, så der gennemføres et samlet udbud for hele kommunen, hvor der som minimum findes to leverandører, som fremadrettet leverer mad til alle hjemmeboende borgere. Det bemærkes, at kommunen ikke selv vil byde på opgaven.
  De private leverandører, som har en større produktion, kan levere mere fleksibelt og kan tilbyde væsentlig flere valgmuligheder end den kommunale madleverandør. Der blev i sidste byrådsperiode gennemført to brugertilfredsundersøgelser på ældreområdet, som begge viste, at der ikke er markant forskel på brugernes tilfredshed mellem den kommunale og de private leverandører.
  En harmonisering af tilbud af mad til hjemmeboende borgere vil have følgende fordele:
  - Borgere med samme behov vil have adgang til de samme tilbud
  - Borgerne vil få flere valgmuligheder med større leverandører på området
  - Med udgangspunkt i en harmonisering af mad til hjemmeboende borgere, forventes en skarp konkurrence på prisen i en udbudsforretning. Det er samtidig hensigten, at stille høje krav om kvalitet og leveringssikkerhed, mv. i udbudsforretningen
  - Der kan planlægges en mere effektiv kørsel af mad til hjemmeboende
  Kriterierne for levering vil være de samme som er gældende nu. Forvaltningen vil herudover i det kommende udbud have fokus på, at der stilles krav til leverandørerne om overholdelse af de kommende nationale krav om brug af økologi samt, at der arbejdes med brug af sæsonens råvarer, jævnfør hensigterne i Ny Nordisk Hverdagsmad, som Roskilde Kommune har et tæt samarbejde med Madkulturen om at udbrede.
  Forvaltningen skal bemærke, at det fortsat vil være muligt for de borgere, der er visiteret til mad at tilmelde sig spis-ude ordningen. Det er en ordning, hvor borgerne kan vælge at anvende deres visitation til madordning som en spisebillet, der kan anvendes på cafeer på de kommunale plejecentre og private cafeer, hvor der er indgået aftale om ordningen.
  Efter endt udbudsforretning skal Sundheds- og Omsorgsudvalget i april 2014 godkende vindere og kommende leverandører.

  Økonomi

  De samlede udgifter for madområdet har i 2013 været ca. 10,7 mio. kr. Indtægter i forhold til egenbetaling har været ca. 9,5 mio. kr. hvilket giver en kommunal nettoudgift på ca. 1,2 mio. kr. Det er forventningen, at et samlet udbud, i mindre omfang, kan bidrage positivt til udvalgets produktivitetsudfordring i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 10

  Der foretages et samlet udbud af produktion og transport af mad til hjemmeboende borgere opdelt i 3 geografiske områder - nord, syd og midt, og kommunen giver selv kontrolbud på områderne nord og syd. Det skal være muligt at byde enten samlet på opgaven for hele kommunen og/eller på enkelte af de 3 områder.
  Borgere, der bor i Toftehøjens ældreboliger og som er visiteret til madordning, vil fortsat få leveret mad fra det kommunale køkken, og dermed er ordningen uændret for dem.

 • Pkt. 11 Eventuelt

  Pkt. 11

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 11

  Intet.