You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 20, 2019 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, Mødelokale 2A
 • Pkt. 81 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 81

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 81

  Godkendt.

 • Pkt. 82 Status på Plejecenter Trekroner og Akutpleje og Rehabilitering Roskilde

  Pkt. 82

  Status på Plejecenter Trekroner og Akutpleje og Rehabilitering Roskilde

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget får en status på det ledelsesmæssige arbejde med Plejecenter Trekroner og Akutpleje og Rehabilitering Roskilde (tidligere Trekroner Rehabilitering).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Sundheds- og Omsorgsudvalget får en status det ledelsesmæssige arbejde med Plejecenter Trekroner og Akutpleje og Rehabilitering Roskilde (tidligere Trekroner Rehabilitering).
  2. Sundheds- og Omsorgsudvalget afsætter 100.000 kr. af ikke disponerede mider fra udvalgets udviklingspulje i 2019 til specialuddannelsen i borgernær sygepleje for to sygeplejersker fra Akutpleje og Rehabilitering Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2017 en plan for reorganisering af rehabiliteringsindsatsen i Roskilde Kommune. Hensigten med reorganiseringen var at forkorte antal liggedage på rehabiliteringspladserne samt, at indsatserne i langt højere grad ydes som hjælp til selvhjælp og via akutteam.
  Arbejdet blev i begyndelsen af 2019 udmøntet i en sammenlægning af Trekroner Rehabilitering og HTSH-teamet i én enhed – Akutpleje og Rehabilitering Roskilde. Enheden samles fysisk på Hyrdehøj primo 2020.
  Med flytningen af akut- og rehabiliteringspladserne fra Trekroner til Hyrdehøj, vil antallet af plejeboliger på Plejecenter Trekroner bliver forøget fra 91 boliger til 107 boliger.
  På udvalgets møde vil chef for borgerflow og rehabilitering Lisbeth Juel Jensen samt leder af Plejecenter Trekroner Louise Lund Møller præsentere de nuværende og fremadrettede planer og indsatser for henholdsvis Akutpleje og Rehabilitering Roskilde samt Plejecenter Trekroner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 82

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 83 Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

  Pkt. 83

  Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

  Sagsnr. 315572 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget drøfter opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet, som blev gennemført tidligere i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 4. juni 2019 præsenteret for resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet. Udvalget besluttede, at forvaltningen fremlagde en opfølgning på resultaterne, muligheden for en pårørende undersøgelsen samt muligheden for at sammenligne med andre kommuner.
  Opfølgning
  Forvaltningen har drøftet resultaterne af undersøgelsen med alle ledere på plejecentrene og i hjemmeplejen. De lokale opfølgninger drøftes alle steder i LMU og på plejecentrene også med bruger-pårørende rådet.
  Herudover er der identificeret 4 områder til fælles opfølgning:
  ̵ Hurtigere besvarelse af kald (Plejecentre)
  ̵ Styrkelse af tiltag, der sikrer at beboerne i højere grad kommer ud (Plejecentre)
  ̵ Tilfredsheden med praktisk hjælp (hjemmepleje og HTSH-team)
  ̵ Medarbejderkontinuitet (hjemmepleje og HTSH-team)

  For alle områderne vil der indledningsvis ske en præcisering af årsagerne til den manglende tilfredshed. F.eks. interviewes borgere i hjemmeplejen omkring leveringen af praktisk hjælp. Herefter aftales de konkrete indsatser. Udvalget får en samlet status på arbejdet sommeren 2020.
  Private leverandører
  Som det fremgik af undersøgelsen peger resultaterne hos de private leverandører i forskellige retninger. Der er behov for at samle op på resultaterne, og forvaltningen vil følge op på møder med leverandøren af hjemmepleje og de 2 private plejecentre.
  Pårørendeundersøgelse
  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 4. juni 2019 med Ældrerådet, hvorvidt der kan være et behov for at udføre en pårørendeundersøgelse. Forvaltningen anbefaler, at denne i givet fald prioriteres til plejecentre, hvor det ofte for flere beboere kan være vanskeligt at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse. Udformningen kan tilrettelægges som enten et udsendt spørgeskema eller via kvalitative interviews med udvalgte pårørende på hvert plejecenter. En pårørendeundersøgelse på plejecentrene forventes at koste ca. 100.000 kr.
  Sammenligning
  Forvaltningen har bedt Epinion om at undersøge, hvorvidt Roskilde Kommunes normale sammenligningskommuner har udført brugertilfredshedsundersøgelser. En række af kommunerne har udført undersøgelser, men disse er af ældre dato, og resultaterne er ikke umiddelbart sammenlignelige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 83

  Drøftet.
  Udvalget ønsker at modtage en skriftlig tilbagemelding på forvaltningens opfølgning med de private leverandører.
  Merete Dea Larsen (O) stiller forslag om, at forslaget om en pårørendeundersøgelse til 100.000 kr. oversendes som et blokforslag til budgetforhandlingerne.
  Der stemmes om forslaget. For stemte Merete Dea Larsen (O) og Susanne Lysholm Jensen. I mod stemte Morten Gjerskov (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Kaj V Hansen (A) og Jacob Søegaard (V).
  Merete Dea Larsen (O) begærer punktet i Byrådet.

 • Pkt. 84 Resultater i Roskilde 2019

  Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 84

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, herunder ændring af resultatkravet vedr. målet for brugertilfredshed med hjemmeplejen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er følgende forslag til ændring på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område: Resultatkravet vedr. målet for brugertilfredshed med hjemmeplejen ændres fra:

  ”Mindst 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje i deres private hjem eller på deres plejecenter”
  til:
  ”Tilfredsheden i Roskilde Kommune med den personlige pleje og praktiske hjælp på henholdsvis plejecentre og i hjemmeplejen ligger over landsgennemsnittet fra Sundheds- og Ældreministeriets løbende brugerundersøgelser på ældreområdet”.
  Baggrunden for den foreslåede ændring er, at resultaterne af den nyeste brugerundersøgelse, der er lavet i 2019, ikke kan sammenlignes med de tidligere undersøgelser, da brugertilfredsheden nu opgøres på en anden måde. Til forskel fra den seneste undersøgelse fra 2015 fremgår således nu svarkategorien ”ved ikke”, hvilket alt andet lige, kan medføre en lavere ”tilfreds/meget tilfreds”-procent.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Andel børn og unge, der er overvægtige
  - Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
  - Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
  - Brugertilfredshed med hjemmeplejen
  - Andel +75 årige, der er selvhjulpne
  - Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 84

  Udskydes.

 • Pkt. 85 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Takstkatalog_SOU.pdf Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_budgetbemaerkninger.pdf SOU_blokliste_-_2020-2023.pdf SOU_bloktekster_-_2020-2023.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker_-_SOU.pdf

  Pkt. 85

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.104,4 mio. kr., og der indgår anlæg for 8,4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i økonomiudvalget og byrådet og ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Antallet af ældre borgere i Roskilde Kommune er stigende inden for alle aldersgrupper fra 65 år og opefter. Der er derfor igangsat tiltag som skal imødekomme den tilgang og det medfølgende udgiftspres stigningen vil give til området, blandt andet ved tilpasning af kapaciteten på plejecentrene og forbedring af udnyttelsen af personaleressourcerne i den rehabiliterende indsats.
  Plejecentre
  I 2020 sker der større ændringer i antallet af plejehjemspladser. Primært som følge af åbningen af det nye Hyrdehøj Plejecenter samt udfasningen af Asterscentret, begge fra 2020 og frem. På plejecentrene vil dækningsgraden opdateres til at indeholde ekstra 29 pladser i 2020 og frem. Samtidig er der indregnet en reduktion i de samlede udgifter, da det antages, at borgere visiteret til Hyrdehøj, i et vist omfang kommer fra hjemmeplejen.
  Forvaltningen ser nærmere på behovet for et kommende plejecenter fra 2025, og dette vil blive taget op i forbindelse med drøftelsen af den strategiske anlægsplan i foråret 2020.
  Rehabiliteringsforløb
  Med den organisatoriske sammenlægning af den rehabiliterende indsats i borgerens eget hjem med den indsats, som foregår på rehabiliteringspladserne opnås et mere sammenhængende borgerforløb. Sammenlægningen medfører, at hjælpen kan planlægges og ydes mere effektivt end tidligere, bl.a. ved en bedre udnyttelse af rehabiliteringspladserne samt ved at sikre hurtigere og mere optimale overgange fra en rehabiliteringsplads til eget hjem. Besparelsen medfører bl.a. en reduktion i terapeutindsatsen, hvor opgaver flyttes til andet fagpersonale eller reorganiseres. Der vil ligeledes være en tilpasning af de strukturerede arbejdsgange i rehabiliteringsmodellen, herunder ændringer i frekvensen af screeninger og løbende opfølgninger.

  Demografiregulering

  Som følge af udviklingen i antallet af ældre i kommunen, gennemføres hvert år, som led i budgetlægningen, en demografiregulering af økonomien på ældreområdet. Det stigende antal ældre betyder, at der samlet set vil være behov for at udvide ældreområdet og for at rekruttere og ansætte mere personale i de kommende fire år.
  Modellen for regulering justeres løbende hvert tredje år, og blev senest justeret ved budgetlægningen i 2017. Justeringerne i modellen betyder, at der tages højde for en højere grad af en sundere aldring blandt kommunens borgere bl.a. som følge af kommunens rehabiliteringsindsats, og dermed et lavere forventet udgiftspres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 85

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale de forslåede besparelser, der vil føre til forringede arbejdsvilkår for medarbejderne, til serviceforringelser og til forringet livskvalitet for kommunes ældre borgere. Vi vil samtidig pege på, at besparelser på den forebyggende indsats er et udtryk for meget kortsigtede løsninger

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller følgende budgetudvidelsesforslag til budgettet:

  Opnormeringer i ældreplejen

  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår 2020 til 2023:

  2020 2021 2022 2023
  -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

  Ansættelse af en socialsygeplejeske

  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår 2020 til 2023:

  2020 2021 2022 2023
  -600 -600 -600 -600

  Enhedslistens her fremsatte forslag i udvalget skal ses i sammenhæng med, at Enhedslisten arbejder for et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi sørger således for finansieringsforslag der som minimum matcher de her fremsatte udgiftskrævende forslag. Enhedslisten ser i den forbindelse meget gerne gennemført en generel forøgelse af kommunens indtægter, ikke via indkomstskatterne men gennem forøgelse af først og fremmest grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil således være uden elementer, der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår, og vi ser gerne noget sådant gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der ikke opnås flertal for noget sådant, fremsætter vi imidlertid senere i processen et selvstændigt samlet Enhedsliste-budgetforslag, der opfylder disse kriterier.

 • Pkt. 86 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020_-_SOU.pdf

  Pkt. 86

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 86

  Godkendt.

 • Pkt. 87 Anvendelse af udviklingspuljen for 2019 til digitalt værktøj til forbedring af dialog med pårørende

  Pkt. 87

  Anvendelse af udviklingspuljen for 2019- digitalt værktøj til forbedring af dialog med pårørende

  Sagsnr. 322665 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der præsenteres forslag om udmøntning af midler i Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget afsætter 200.000 kr. af ikke disponerede midler fra udvalgets udviklingspulje i 2019 til udvikling af digitalt værktøj til forbedret dialog mellem plejecentre og pårørende, under forudsætning af, at KL bevilliger et tilsvarende beløb.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er blevet præsenteret for ideen om at udvikle et digitalt værktøj til forbedring af dialogen mellem plejecentre og pårørende. Det vurderes, at løsningen bl.a. ligger i tråd med de politiske ambitioner i den gældende værdighedspolitik om et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, der modtager hjælp, hvorfor der er påbegyndt en indledende dialog i samarbejde med et plejecenter.
  Værktøjet vil bl.a. adressere udfordringer som:
  ̵ Nyheder og aktiviteter fra plejecentrene, der ikke når ud til de pårørende
  ̵ Tilbagemeldinger til plejecentret fra de pårørende, når de pårørende tager beboerne med på tur
  ̵ Øget fokus på beboeroplysninger og livshistorie
  ̵ Bedre kalenderkoordinering
  Målsætningen er at understøtte en større grad af aktivering og involvering af pårørende og ultimativt at skabe større glæde ved hverdagen for både beboere, pårørende og personale.
  KL’s Rammearkitekturpulje
  KL opfordrer start-up virksomheden bag app’en til i samarbejde med en kommune at søge midler til udviklingen i KL’s Rammearkitekturpulje.
  Rammearkitekturpuljen har til formål at understøtte it-udvikling, der skaber værdi i løsningen af kommunale kerneopgaver, og som kan fungere som komponenter i den fælles kommunale rammearkitektur.
  Der kan søges op til 200.000 kroner og puljemidlerne kan maksimalt dække 50% af projektsummen. Projektperioden skal have en varighed på op til 12 måneder.
  Udviklingspuljen 2019
  Efter udvalgets beslutninger om anvendelse af udviklingspuljen på møde 5. marts 2019 resterer der 304.000 kr. til senere udmøntning. Heraf er 100.000 kr. indstillet til anvendelse til uddannelse i specialuddannelsen i borgernær sygepleje for to sygeplejersker fra Akutpleje og Rehabilitering Roskilde (jf. sag nr. 82). De resterende 200.000 kr. indstilles til udvikling ovennævnte app til pårørende. Hertil afventer konkretisering af anvendelsen af 300.000 kr. afsat til indsatser vedr. børn og unges mentale sundhed.
  Udvalget modtager en orientering, når KL har givet svar på, hvorvidt Roskilde Kommune modtager midler til projektet. Dernæst modtager udvalget en løbende orientering om projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Tilbud til hjemmeboende borgere om madservice på plejecentre

  Pkt. 88

  Tilbud til hjemmeboende borgere om madservice på plejecentre

  Sagsnr. 301984 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget bedes tage stilling til udmøntningen af ordning, hvor visiterede hjemmeboende borgere til madservice, som alternativ, kan spise på et lokalt plejecenter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at;

  1. ordning med bespisning på plejecentre for hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice påbegyndes i oktober 2019, og
  2. den tidligere forsøgsordning med spisevenner udfases.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de indledende drøftelser af udbud af madservice til hjemmeboende visiterede borgere, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14. august 2018, at
  det skal være muligt for borgere at hente og indtage måltider på de lokale plejecentre.
  Den 14. maj 2019 blev udvalget orienteret om, at leverandørerne Café Heiss og Det Danske Madhus havde vundet udbud om madservice til hjemmeboende borgere. Ordningen med de to madleverandører er gældende fra den 1. september 2019 til den 31. august 2023.
  Forvaltningen er derfor ved at forberede muligheden for, at de visiterede hjemmeboende borgere samtidig, som et alternativ til at modtage maden i eget hjem, kan tage til et lokalt plejecenter og spise. Samtlige plejecentre kan indgå i en ordning. Dog anbefaler forvaltningen, at Oasen, som ikke har de rette spisestuefaciliteter samt er et hjem for borgere med demens, ikke inddrages i en ordning.
  Borgere, som ønsker at tage på et lokalt plejecenter for at spise, skal meddele dette dagen inden til det pågældende plejecenter, således aflysning kan sendes til leverandøren, der normalt leverer maden i hjemmet. Bespisning på de specifikke plejecentre tilbydes til aften, når køkkenet i forvejen tilbereder varm mad til beboerne. På plejecentre med tilknyttet seniorhøjskole, kan der også tilbydes varm mad ved middagstid. Visiterede borgere vil ligeledes kunne afhente maden og bringe den med hjem, hvis det ønskes.
  Forvaltningen vil sende breve ud til de visiterede borgere om ordningen i løbet af september 2019, og ordningen forventes at kunne træde i kraft fra oktober 2019. Forvaltningen vil følge ordningen og give en status til udvalget om brug af ordningen i 2020.
  I november 2011 afsatte det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg 150.000 kr. til at afprøve en ordning med frivillige spisevenner til enlige ældre, der er visiteret til mad. I august 2014 besluttede det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg, at afprøvningsperioden fortsatte inden for den eksisterende økonomiske projektramme på 150.000 kr. Trods inddragelse af flere frivillige organisationer og omtale af spisevenner, har brug af ordningen været yderst begrænset. Forvaltningen indstiller derfor, at ordningen udfases samtidig med, at nærværende bespisning på plejecentrene iværksættes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2019. De resterende midler i ordningen på 123.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 88

  Ad 1.: Godkendt
  Ad 2.: Udvalget ønsker at hensætte de resterende 123.000 kr. til evt. at styrke ordningen omkring bespisning på plejecentre for hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice yderligere, hvis det af forvaltningen vurderes, at der er behov for at styrke yderligere.

 • Pkt. 89 Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskaber til mænd +65 år

  Ansoegning_fra_Roskilde_Kommune_til_puljen_Sammenhaengende_indsatser_imod_ensomhed_og_mistrivsel_hos_aeldre.pdf

  Pkt. 89

  Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt vedr. etablering og forankring af varige fællesskaber til mænd +65 år

  Sagsnr. 302645 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i satspuljen 2019-22 har Roskilde Kommune fået tildelt 1.428.668 kr. fra puljen ”Sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Heraf går 28.168 kr. til Røde Kors Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på hhv. 714.334 kr. i 2019 og 714.334 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019 – 2022 afsat 35 mio. kr. til initiativet ”Sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Roskilde Kommune har fra puljen fået tilsagn om 1.428.668 kr. til projektet ”Etablering og forankring af varige fællesskaber for mænd +65 år” fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er givet for perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.
  Formålet med projektet er at forankre eksisterende og etablere nye varige fællesskaber for mænd over 65 år og derved bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt sårbare ældre mænd, som er satspuljens primære formål.
  Med fokus på tre elementer skal midlerne bruges til at bygge bro mellem kommune og civilsamfund. Projektet skal bidrage til at

  1. Sundhedscenteret kan videreudvikle, afprøve og beskrive modellen for mandefællesskaberne
  2. Sundhedscenteret kan forankre modellen i et samarbejde med en frivillig forening – Røde Kors Roskilde
  3. Indsatsen evalueres, og der indsamles data der muliggør udbredelse af modellen nationalt

  Hvert år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2020 og 2021, skal fremsendes en årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om statusrapporterne.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået tilsagn om 1.428.668 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på hhv. 714.334 kr. i 2019 og 714.334 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 89

  Godkendt

 • Pkt. 90 Program for studietur i Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Udkast_til_program_-_Skotland.pdf

  Pkt. 90

  Program for studietur i Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsnr. 311049 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Program for Sundheds- og Omsorgsudvalgets tur til Skotland skal drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til endeligt program godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udkast til studietur drøftes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 90

  Godkendt.

 • Pkt. 91 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019_-_SOU.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Serviceudgifter under Sundheds- og Omsorgsudvalget viser et forventet merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget på 10,8 mio. kr. er en forværring på 10,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning

  Merforbruget består af:
  ̵ Forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. på fagområdet Pleje og træning vedr. udeområdet. I merforbruget er der indregnet tiltag, der skal modvirke yderligere merforbrug. Der ses en højere aktivitet end budgetteret på området, men merforbruget er behæftet med en vis usikkerhed, da en igangværende implementering af et nyt omsorgssystem medfører usikkerhed om aktivitetsniveauet. Dette gør det vanskeligt at følge op på aktivitetsudviklingen, og dermed de forhold som driver udgifterne. Der er iværksat en handleplan for at reducere merforbruget i videst mulige omfang (forværring på 10,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

  ̵ Forventet merforbrug 0,8 mio. kr. på fagområdet Pleje og træning vedr. hjælpemidler, som primært skyldes stigende udgifter til stomi- og inkontinens grundet manglende fornyelse af fælles indkøbsaftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 91

 • Pkt. 92 Orientering om kommende større sager - august 2019

  Pkt. 92

  Orientering om kommende større sager - august 2019

  Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Ældre- og værdighedspolitik
  2. Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde
  3. Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik 2020
  4. Sundhedspolitik
  5. Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Uddeling af frivilligmidler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 92

 • Pkt. 93 Eventuelt

  Pkt. 93

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2019, pkt. 93