You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 21, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 75 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 75

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 75

  Pkt. 76 udgår af dagsordenen.
  pkt. 93 behandles som det første pkt. på dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 76 Fællesmøde med FMU i Velfærd

  Pkt. 76

  Fællesmøde med FMU i Velfærd

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale aftaler Forvaltnings MED-Udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg regelmæssige møder mindst en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalg og FMU.
  Fællesmødet afholdes den 21. august 2014 fra kl. 8.00 – 8.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 76

  Punktet udgår af dagsordenen

 • Pkt. 77 Orientering om status på finanspuljemidler 2014

  notat_om_status_paa_finanpuljemidlerne.pdf

  Pkt. 77

  Orientering om status på finanspuljemidler 2014

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag præsenteres udvalget for en status på udmøntning af finanspuljemidlerne på ældreområdet for 2014.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2014 indeholdt et løft til ældreområdet på 1 mia. kr. Roskilde Kommunes andel udgjorde 14,3 mio. kr.
  Den 20. januar 2014 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at midlerne i Roskilde Kommune særligt skulle bidrage til at styrke indsatsen for de svageste ældre, der er visiteret til ydelser i hjemmeplejen indenfor områderne rehabilitering, træning og demensområdet, jf. anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen.
  For at styrke både udmøntning af finanspuljemidlerne samt sikre en forankring af indsatserne, er der etableret en tværgående organisering indenfor hjemmeplejen og plejecentrene, hvilket nu bidrager til en stor dynamik i at nå de opstillede mål indenfor en meget kort tidshorisont, hvor alle pengene skal anvendes i 2014.
  Med de 14,3 mio. kr. har det været muligt at sætte en udvikling i gang på ældreområdet med meget fokuserede emner, der alle medvirker til at kvalificere den fremadrettede indsats, herunder udfordringer i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, levere en endnu mere specifik indsats, skabe bedre viden om de enkelte borgers situation samt yderligere professionalisere ældreplejen i forhold til de stigende krav som ses på området.
  Regeringen indgik den 19. juni 2014 en aftale om Fremtidens Hjemmehjælp med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I aftalen konkretiseres blandt andet behovet for at tilbyde borgerne et indledende rehabiliteringsforløb samt arbejde med rehabiliterende mål sammen med borgeren. De indsatser, der er valgt i Roskilde Kommune i forbindelse med anvendelse af finanslovmidlerne har god sammenhæng til elementerne i aftalen om Fremtidens Hjemmehjælp.
  Af bilag fremgår de konkrete aktiviteter, der er igangsat indenfor de tre hovedspor, som blev besluttet med finanspuljemidlerne i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 77

 • Pkt. 78 Orientering om priser på plejepladser beliggende i Roskilde Kommune

  Pkt. 78

  Orientering om takster på plejepladser

  Sagsnr. 97176 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres Sundheds- og Omsorgsudvalget om takster på plejepladser beliggende i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har bedt om en sag, der orienterer om taksterne på plejepladser på henholdsvis de kommunale og de private plejeboliger. Disse fremgår af oversigt nedenfor.
  Grundlaget for takstberegningerne for de kommunale plejeboliger er de gældende regler fra Socialministeriet om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Efter reglerne i rammeaftalen er der indregnet et administrationsbidrag på 4 %. Tillige indgår andele af centrale puljer for udvendig vedligeholdelse med videre, forrentning og afskrivning samt fællesomkostninger til fx fælles administration, IT, telefoni og lønadministration.
  Den gennemsnitlige takst for en plejeplads i Roskilde Kommune udgør:

  2014 – priser Døgntakst i kr. Årstakst i kr.
  Kommunale plejeboliger 1.384 505.160

  Note: I ovenstående takster er indregnet omkostninger til skærmede pladser (demens).
  Takst ved køb af plejeplads på Margrethe Hjemmet og Himmelev gl. Præstegård er:

  2014 – priser Døgntakst i kr. Årstakst i kr.
  Margrethe Hjemmet 1.632 595.680
  Himmelev gl. Præstegård 1.507 550.055

  Roskilde Kommune har indgået driftsaftale med Margrethe Hjemmet. Af driftsaftalen fremgår et opsigelsesvarsel på 9 måneder, dog tidligst til ophør pr. 31. december 2030, samt at samarbejdet, herunder behov for justering af driftsaftalen, drøftes i første kvartal i lige år.

  Himmelev gl. Præstegård er under ombygning, og vil herefter overgå til at være friplejeboliger. Det vil medføre et nyt regelsæt for takstberegning. KL og Socialministeriet arbejder i øjeblikket på at udvikle en ny takstmodel for friplejeboliger, som vil blive efterprøvet i 2015, inden der fremsættes eventuel ny lovgivning med model for afregning.
  Til seks af kommunens plejecentre er der tilknyttet køkkener, som også fremstiller mad til øvrige plejecentre med videre.Ved sammenligning af taksterne betyder det, at der kan være mindre forskelle, som skyldes enkelte stordriftsfordele for de kommunale plejecentre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 78

 • Pkt. 79 Orientering om indhold og kriterier ved pladser indenfor rehabilitering

  Pkt. 79

  Orientering om indhold og kriterier ved pladser indenfor rehabilitering

  Sagsnr. 258806 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget bad den 10. juni 2014 om en orientering i forhold til indhold og kriterier ved de forskellige typer af pladser indenfor rehabilitering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samtlige midlertidige botilbud har til hensigt, at borgeren skal tilbage i eget hjem. Derfor har de alle et rehabiliterende sigte. De midlertidige botilbud tildeles som henholdsvis aflastnings-, rehabiliterings- eller tryghedstilbud.
  Tilbud om aflastning bevilges af kommunen. Tilbuddet bevilges ofte, når borgerens plejebehov er blevet for stort i eget hjem. Aflastning kan også bevilges på grund af sociale årsager, som fx enindlagt rask ægtefælle, en ægtefælle som er på ferie eller lignende. Roskilde Kommune har i dag ni boliger, der kan bevilges som aflastning. Boligerne er placeret på Asterscenteret, Bernadottegården, Oasen og Toftehøjen.
  Rehabiliteringspladser bevilges af kommunen. Der er primært tale om borgere, der er færdigbehandlet på sygehus og som udskrives med eller uden en genoptræningsplan. Borgerne har alle et nyligt erhvervet funktionstab eller har tab af færdigheder med potentiale for generhvervelse af disse. Borgere der er færdigbehandlet på sygehus og som har et fortsat komplekst sygeplejeforløb har også mulighed for at få en rehabiliteringsplads. Det kan fx være borgere med erhvervet hjerneskade. Under opholdet vil Hjælpemiddelafsnittet normalt vurdere behovet for hjælpemiddelforanstaltninger og/ eller boligtilpasning i borgerens eget hjem. Roskilde Kommune har i dag 40 rehabiliteringspladser, som er placeret på Rehabiliteringscenter Trekroner samt plejecentrene Kastanjehaven, Bernadottegården og Toftehøjen.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at der som et pilotprojekt etableres fire tryghedspladser i to boliger på Rehabiliteringscenter Trekroner. Disse pladser vil blive bevilget af kommunen eller i samarbejde med egen læge. Målgruppen er ældre hjemmeboende borgere, der i forvejen modtager kompleks pleje i eget hjem, og som er kommet i en yderligere akut risiko på grund af opblussen i en kronisk lidelse eller en i øvrigt almen tilstand. Det kan fx være en lungesyg borger med forværring, som kræver behandling med ilt eller maske, eller en borger der i en periode glemmer at spise og drikke, og derfor bliver konfus. Målgruppen er således borgere der med fordel kan undgå en indlæggelse, hvis de visiteres til en tryghedsplads. Med tryghedspladser vil der være behov for rammer, hvor der er permanent personale tilstede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 79

 • Pkt. 80 Orientering om momspligt ved caféordning på plejecentre

  Pkt. 80

  Orientering om momspligt ved caféordning på plejecentre

  Sagsnr. 69810 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skatterådet har tidligere truffet en principiel beslutning om at lægge moms på salget fra kommunale caféer, eksempelvis plejecentre, når det sker til borgere, der ikke er visiteret til madservice. Dermed skal pårørende og andre gæster betale moms, når de spiser på kommunale caféer. Med denne sag orienteres udvalget om indholdet i den principielle beslutning fra Skatterådet samt konsekvens for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Skat definerer pligter til at lægge moms på salg af mad og drikkevarer således, at borgere, der er visiteret til madservice, kan købe fra kommunale caféer uden at betale moms, mens alle andre, der køber fra de samme caféer, skal betale moms.
  Det betyder, at der ikke er momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafé, når det drejer sig om salg til personer, der er visiteret til at modtage madservice efter servicelovens § 83. Det er uden betydning om modtageren bor hjemme eller i en plejebolig eller et botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.
  Salg af mad og drikke fra en kommunal café på fx et plejecenter skal være pålagt moms, når der sælges til plejebeboeres pårørende. Det samme gælder salg fra en kommunal café til dagcentergæster og borgere, der er visiteret til træning i tilknytning til et plejecenter.
  Om der er offentlig adgang eller ej til de pågældende caféer er uden betydning for den momsmæssige forpligtigelse.
  Roskilde Kommune har i lighed med en række andre kommuner hidtil haft én pris for mad og drikke solgt fra caféer på plejecentrene, således at der ikke var forskellig pris for visiterede og ikke visiterede borgere.
  Denne praksis bliver nu ændret på baggrund af Skatterådets beslutning, således at der nu pålægges moms på mad og drikkevarer, der sælges til borgere, der ikke er visiteret til madservice.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet momsen opkræves og viderebetales til SKAT.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 80

 • Pkt. 81 Orientering om status på anvendelse af ny GPS til borgere med demens

  Pkt. 81

  Orientering om status på anvendelse af ny GPS til borgere med demens

  Sagsnr. 230466 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af drøftelser i Ældre- og Omsorgsudvalget i august og oktober 2013, blev det besluttet at øge brugen af GPS til borgere med demens samt give GPS med et mere forebyggende sigte. Forvaltningen har drøftet tekniske løsninger med flere leverandører og der er valgt et nyt og mere moderne GPS-system.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede den 20. august 2013 de tekniske løsninger, som plejecentrene og hjemmeplejen benytter sig af for at borgere med demens og deres pårørende kan opretholde en hverdag uden frygt for, at borgeren med demens bliver væk. På baggrund af efterfølgende orientering til udvalget i oktober 2013 blev det besluttet at anvende GPS i et mere forebyggende perspektiv til hjemmeboende borgere med demens samt øge brugen af GPS til målgruppen.
  Forvaltningen har i foråret 2014 at indledt et tættere samarbejde med firmaet SafeCall, som i øjeblikket er en af de mest anvendte leverandører af GPS til målgruppen.
  SafeCall har udviklet en vifte af teknologiske løsninger, herunder en avanceret sporingsenhed, som gør brug af flere teknologier og derved bedre kan spores end de tidligere GPS-enheder. Batterilevetiden er på op til 2 år, hvilket er en kraftig forbedring fra den tidligere batterilevetid på kun op til 14 timer.
  Roskilde Kommune har indgået aftale om op til 50 GPS-enheder. Der har i gennemsnit de seneste år været 20 borgere ad gangen, der har haft en GPS. Efter beslutningen om at anvende GPS med et mere forebyggende sigte er antallet af enheder steget til 50.
  De 50 enheder er inddelt i tre hovedtyper, afhængig af, hvor langt borgeren er i et demensforløb. Er borgerens demenssygdom meget fremskreden er GPS-enheden tilsvarende mere simpel. Med det nye GPS-system bliver det ligeledes muligt for de pårørende, hvis det ønskes, selv i første omgang at finde den demente borger uden at kontakte Roskilde Brandvæsen. Mange pårørende har givet udtryk for, at de ønsker en sådan mulighed.
  Forvaltningen vurderer, at flere af de borgere, som har gavn af de nye GPS i eget hjem, vil kunne medbringe disse, når de senere flytter til en plejebolig på plejecenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udgifterne til udskiftning af GPS system holdes indenfor det afsatte budget til hjælpemidler.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 81

 • Pkt. 82 Orientering om genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014

  Pkt. 82

  Orientering om rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014

  Sagsnr. 219069 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har tidligere modtaget puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at styrke genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Der blev bevilget 2,158 mio. kr. til udvikling af indsatsen i perioden 2012-2014. Med denne sag gøres der status for projektet, og der redegøres for den afsluttende del.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det treårige projekt, som ministeriet har givet puljemidler til skal øge kompetencerne hos medarbejdere, der arbejder med rehabilitering af hjerneskadede. Desuden skal det udvikle kommunens samarbejde med specialiserede leverandører sådan, at Roskilde Kommune kan tilbyde en indsats på et meget højt niveau. Sammenlignet med en del andre kommuner anvender Roskilde Kommune ikke projektmidlerne til løn. Det skyldes blandt andet, at Roskilde Kommune allerede har en hjerneskadekoordinator. Som en del af projektet er der afsat midler til evaluering.
  Hvert år rammes omkring 160 personer i Roskilde Kommune af en hjerneskade. De hyppigste årsager er blodprop, hjerneblødning eller slag i hovedet. Efter udskrivning fra sygehuset foregår rehabiliteringen primært i kommunen.
  Borgeren gennemgår ofte et meget langstrakt og kompliceret forløb, som involverer mange forskellige fagpersoner og instanser. Det særlige for rehabilitering af hjerneskade er derfor, at indsatsen stiller store krav til koordinering. Samtidig kan en skade i hjernen udtrykke sig på mange måder, og rehabiliteringen vil derfor være forskellig.
  Et resultat af projektet er, at borgerne vil modtage en rehabiliterende indsats på et højere fagligt niveau, hvor medarbejderne i Roskilde Kommune understøttes af højt specialiseret viden – fx fra Hjerneskadecentret BOMI og SpecialCenter Roskilde.
  Projektet sigter på at udvikle kvaliteten i indsatsen i hele kommunen, men især med fokus på de tre væsentligste udførere, nemlig Træningsafsnittet, Team Senhjerneskade og Rehabiliteringscentret Trekroner. Udviklingen er sket gennem kompetenceudvikling og supervision i konkrete borgerforløb ved BOMI.
  Kompetenceudviklingen har været målrettet medarbejdere, der beskæftiger sig med rehabilitering af hjerneskadede. Det vil sige sagsbehandlere og rådgivere, og særligt medarbejdere, der varetager genoptræning af hjerneskadede. Undervisningsforløbene er sket i et tæt samarbejde med University College Sjælland (UCSJ) og BOMI. Forløbet ved UCSJ har inddraget eksperter inden for en række specialer.
  I den sidste del af projektet vil BOMI være tilknyttet Rehabiliteringscentret og Træningsafsnittet på Trekroner to faste dage om ugen. Tilsvarende er SpecialCenter Roskilde tilknyttet en fast dag om ugen. Målet er at afprøve modeller for, hvordan samarbejdet skal fortsætte, når puljemidlerne udløber, for at sikre at de gode resultater fortsætter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 82

 • Pkt. 83 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler

  Pkt. 83

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler

  Sagsnr. 255950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om, at der er kommet en ansøgning fra Ældresagen Gundsø.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældresagen Gundsø har søgt om 108.000 kr. til tilskud til projekt Spisevenner, som har oplevet en markant stigning i antallet af brugere. Med Projekt Spisevenner har Ældresagen Gundsø en aktivitet målrettet enlige og ensomme, ældre borgere, der får følgeskab til at komme ud blandt andre mennesker og være en del af et socialt samvær omkring et godt måltid mad en gang om ugen. Projekt Spisevenner har tidligere fået bevilget midler fra frivilligpuljen, men da der har været en markant stigning i antallet af ældre til aktiviteten er ansøgningen imødekommet. Ældresagen Gundsø har fået bevilget 40.000 kr. til aktiviteten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Der er bevilget i alt 40.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 363.619 kr. Der er således i alt 323.619 kr. tilbage i frivilligpuljen 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 83

 • Pkt. 84 Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  sundheds-_og_omsorgsudvalgets_budgetramme_og_den_videre_budgetlaegning.pdf budgetnotat.pdf borgerrettede_takster_2015.pdf budgetbemaerkninger.pdf blokliste.pdf bloktekster.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf bloktekster_til_strategisk_anlaegsplan.pdf

  Pkt. 84

  Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  3. der afsættes en blok på 4,9 mio. kr. til sundhedsområdet finansieret af bloktilskud og
  4. der afsættes en blok på 250.000 kr. i 2015 og årene til frem til videreførelse af samarbejdet med Madkulturen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 983,5 mio. kr., mens der indgår anlæg for 1 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Særlige forhold vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Med økonomiaftalen for 2015 er der givet et permanent løft på 350 mio. kr., svarende til 4,9 mio. kr. for Roskilde Kommune, til at understøtte de fælles mål i sundhedsaftalen med Region Sjælland om patientrettet forebyggelse for alle borgere, herunder både børn og voksne med psykiatriske lidelser. I forbindelse med den samlede kommunale borgerrettede sundheds – og forebyggelsesindsats er Roskilde Kommune forpligtet til at udvikle og implementere nye styrkede indsatser i forlængelse af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i samarbejde med sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske som led i en national dagsorden om at sikre sammenhængende patientforløb. Formålet er, at bidrage til folkesundheden gennem kommunale indsatser med konkrete, faglige anbefalinger til det kommunale forebyggelsesarbejde og i indsatsen for kronikere. De nye opgaver skal sikre en intensiveret indsats i den patientrettede forebyggelse og dermed færre indlæggelser og færdigbehandlede patienter. Implementeringen følges af Sundhedsstyrelsen med opfølgende dokumentation fra kommunerne. Det foreslås, at de 4,9 mio. kr. tilføres udvalgets område, med henblik på at løse disse nye og udvidede opgaver på det samlede sundhedsområde. Forslaget fremgår af bloklister og -tekster.
  Udviklingen i aktiviteten i sygehusvæsenet betyder, at der i 2014 forventes et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,0 mio. kr. Budgettet for 2015 er derfor ved en teknisk korrektion opskrevet med et tilsvarende beløb baseret på KL´s prognose for 2015 og kommunens aktuelle prognose for 2014.
  Samarbejdet med Madkulturen, som er lokaliseret i Roskilde Kommune, har i en opstartsfase været finansieret via udviklingspuljen. Samarbejdet overgår nu til en driftsfase og det foreslås, at der afsættes en blok årligt i budgettet til samarbejdet på 250.000 kr. Forslaget fremgår af bloklister- og tekster.
  Produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune har været i udbud. Der forventes en årlig meromkostning på 1,0 mio. kr. Beskrivelse fremgår af bloklister og –tekster. Sagen behandles i særskilt sag på udvalgets møde i august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2015-2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 84

  Ad 1-4: oversendes til 1. behandlingen.

 • Pkt. 85 Finanspuljen for 2015

  Pkt. 85

  Finanspuljen for 2015

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udmelder snart ansøgning om brug af finanspuljemidler på ældreområdet for 2015. Udvalget skal drøfte, hvordan de 14,3 mio. kr., der kan tildeles i 2015, skal anvendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at brug af finanspuljemidlerne for 2015 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som det fremgår af anden sag på dagsordenen, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. januar 2014, at finanspuljemidlerne for 2014 i Roskilde Kommune særligt skulle bidrage til at styrke indsatsen for de svageste ældre, der er visiteret til ydelser i hjemmeplejen indenfor områderne rehabilitering, træning og demensområdet, jf. anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen.
  En række af indsatserne, som er iværksat i 2014 vil række ind i 2015. Det gælder specielt en styrket rehabiliteringsindsats, hvor der ligeledes forventes en skærpet lovgivning, jf. aftalen om Fremtidens Hjemmehjælp fra juni 2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Af de 14,3 mio. kr. kommunen kan søge om for 2015, forventes det, at de ca. 9,5 mio. kr. skal bruges til at videreføre de igangsatte aktiviteter indenfor de tre valgte hovedspor, rehabilitering/træning, demensområdet samt tidlig opsporing.
  Udvalget skal drøfte, hvordan de resterende ca. 5 mio. kr. for 2015 skal anvendes. Overordnede temaer, som ligger i forlængelse af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, er styrkelse af den frivillige sociale indsats på ældreområdet, indsats i forhold til at forebygge ensomhed blandt ældre borgere, yderligere fokus på ernæring samt understøttelse af forebyggende indsatser, sundhedsfremme og det fortsatte arbejde med at sikre gode overgange for borgeren mellem sygehus og kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da det vedrører midler, der skal ansøges om for 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 85

  Drøftet.

 • Pkt. 86 Status på spisevensordningen

  Pkt. 86

  Status på spisevensordningen

  Sagsnr. 227809 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i samarbejde med frivillige foreninger på ældreområdet afprøvet spisevenner til hjemmeboende, enlige ældre. Erfaringerne viser, at spisevenner gavner borgerens trivsel og livskvalitet, og at det tager tid at etablere ordningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. spisevensordningen fortsætter i en forsøgsperiode indenfor den eksisterende bevilling på 150.000 kr. og
  2. målgruppen udvides, så alle hjemmeboende ældre, med risiko for vægttab og ensomhed, kan tilbydes en frivillig spiseven, som led i tidlig opsporing.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I november 2011 afsatte Ældre- og Omsorgsudvalget 150.000 kr. til at afprøve en ordning med frivillige spisevenner til enlige ældre, der er visiteret til mad. Det er dokumenteret, at både appetit og livslyst stiger, når man spiser sammen med andre. Ældresagen og Odense Kommune afprøvede som de første i landet spisevenner med stor succes målt som øget livskvalitet hos borgerne.

  Spisevenner i Roskilde Kommune er etableret i et konstruktivt samarbejde mellem Roskilde Kommune, Ældre Sagen (3 afdelinger), Ældre hjælper Ældre, Roskilde Ældre Motion og Frivilligcenter Roskilde. Ordningen indebærer, at en frivillig spiseven og spiseværten spiser et fælles måltid i borgerens hjem en gang om ugen. De afsatte midler finansierer den frivilliges måltid. Formålet er at fremme sundheden og forebygge ensomhed ved at flere ældre borgere får god og tilstrækkelig mad og får styrket socialt netværk. Spiseværterne henvises fra både hjemmeplejen, visitatorer, foreninger og andre. Cirka 100 borgere er personligt eller telefonisk tilbudt en spiseven. I alt 10 borgere har fået en spiseven, den aktuelle status er på 7 spise-par. 10 interesserede borgere var ikke visiteret til mad, og kunne derfor ikke få en spiseven.

  Erfaringerne fra spiseven Roskilde viser, som på landsplan, at det tager tid at opbygge ordningen og rekruttere spiseværter, men at både spiseven og spisevært har stor gavn af ordningen, når den kører. Eksempelvis fik en spisevært mod på selv igen at lave mad og afmeldte den kommunale madordning. Det vurderes, at flere borgere med behov kan have gavn af en spiseven. Forvaltningen indstiller derfor, at ordningen fortsætter. Samtidig foreslås det, at målgruppen udvides, så alle hjemmeboende ældre, der er visiteret til tilbud indenfor hjemmeplejen, med risiko for vægttab og ensomhed, kan tilbydes en frivillig spiseven, som led i tidlig opsporing. Borgere, der ikke er visiteret til mad, betaler sit eget måltid og kommunen betaler for spisevennens.
  Alle projektets parter mødes jævnligt i en netværksgruppe for at følge projektets fremdrift og få inspiration til andre spisefællesskaber, til gavn for ældres sundhed og trivsel. Netværket har også foranlediget nye tværgående samarbejder og initiativer i de frivillige foreninger.
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Afprøvningsperioden fortsætter indenfor den eksisterende økonomiske projektramme på 150.000 kr.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 86
  Ad 1-2: Godkendt.

 • Pkt. 87 Proces for kvalitetsstandarder for 2015

  kvalitetsstandarder_for_2015.pdf kort_udgave_af_kvalitetsstandarder_for_2015.pdf

  Pkt. 87

  Proces for kvalitetsstandarder for 2015

  Sagsnr. 78633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning skal revideres en gang årligt. Forvaltningen indstiller, at der ikke foretages ændringer af kvalitetsstandarderne i 2015 og at serviceniveauet dermed fastholdes. Med aftalen fra juni 2014 i Folketinget om Fremtidens Hjemmehjælp forventes det, at der kommer ny lovgivning, som vil få konsekvenser for kvalitetsstandarderne, særligt i forhold til at der skal tilbydes rehabiliteringsforløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der ikke foretages ændringer af kvalitetsstandarderne,
  2. forslaget til kvalitetsstandarder sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet og
  3. udvalget orienteres om konsekvenser for kvalitetsstandarderne, når ny lovgivning foreligger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2015. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes, som det blev besluttet af byrådet med de nuværende kvalitetsstandarder den 30. oktober 2013.
  Forvaltningen foreslår, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder for 2015 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter behandler Sundheds- og Omsorgsudvalget kvalitetsstandarderne igen på mødet den 2. oktober, hvorfra de går videre til endelig behandling i byrådet. Kvalitetsstandarderne vil træde i kraft 1. januar 2015.
  I forbindelse med aftalen om Fremtidens Hjemmepleje fra juni 2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, vil der med høj sandsynlighed blive vedtaget ny lovgivning på ældreområdet med virkning fra primo 2015. Ny lovgivning på området forventes særligt at relatere sig til behovet for at tilbyde borgerne et indledende rehabiliteringsforløb, hvor der skal sættes rehabiliterende mål sammen med borgeren. Det forventes derfor, at der vil opstå et behov for at revidere kvalitetsstandarderne i foråret 2015 som følge af ny lovgivning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 87

  Ad 1-3: Godkendt.

 • Pkt. 88 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2015

  tilsynspolitik_for_personlig_pleje_og_praktisk_hjaelp_mv.pdf

  Pkt. 88

  Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2015

  Sagsnr. 204108 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens tilsynspolitik i forhold til hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp, skal ifølge lovgivningen revideres mindst en gang årligt. Forvaltningen foreslår, at tilsynspolitikken fremover medfører, at der gennemføres et uanmeldt tilsyn hos de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilsynspolitikken 2015 for hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet forud for endelig godkendelse i byrådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge serviceloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik i forhold til hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynspolitikken skal revideres årligt.
  Tilsynspolitikken skal omfatte retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med både kommunale og private leverandører samt med hjælpens udførelse, og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne. Endvidere skal det indgå i tilsynspolitikken, hvordan der følges op på, at hjælpen til borgerne svarer til borgerens aktuelle behov, og hvordan den løbende tilbagemelding fra leverandørerne af ydelserne til den kommunale myndighed skal foregå. Samtidig skal det fremgå, hvordan kommunalbestyrelsen udfylder de gældende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning.
  Kommunalbestyrelsen har i forvejen ansvaret for at føre tilsyn med deres tilbud efter serviceloven og følge op på, at alle borgere, der er berettiget til at modtage ydelser, modtager den rette hjælp.
  Af bilag til sagen fremgår forslag til tilsynspolitik for 2015 for hjemmeboende borgere. Der er grundlæggende tale om en videreførelse af den nuværende tilsynspolitik, der fungerer som et godt styringsinstrument i forhold til både den kommunale leverandør af hjemmehjælp samt de private leverandører.
  Med den nye tilsynspolitik skal der fra 2015 foretages mindst ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg hos kommunale og private leverandører af hjemmehjælp. Inspirationen til dette er taget fra de uanmeldte tilsynsbesøg Roskilde Kommune som myndighed, i dag foretager på plejecentrene. Hensigten med de nye tilsynsbesøg er at sikre, at ydelser leveres i henhold til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og styrker den tværfaglige viden mellem leverandører samt højner kvaliteten af indsatsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. De ekstra tilsyn kan gennemføres indenfor budgettet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 88

  Godkendt.

 • Pkt. 89 Handleplan for forebyggende indsatser i forhold til rygning

  handleplan_for_forebyggende_indsatser_i_forhold_til_rygning.pdf

  Pkt. 89

  Handleplan for forebyggende indsatser i forhold til rygning

  Sagsnr. 258800 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges en handleplan med forebyggende initiativer i forhold til at nedbringe antallet af rygere i Roskilde Kommune. Sundhedsprofil 2013 viste at Roskilde Kommune har en forholdsvis høj andel af rygere, og at en stor andel af disse ønsker at stoppe med at ryge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. maj 2014 at sætte fokus på den forebyggende indsats i forhold til blandt andet rygning. Baggrunden er Sundhedsprofil 2013, som viser, at der i Roskilde Kommune er 15 procent af borgerne som ryger dagligt. Det er kun i Solrød Kommune, at der er færre daglige rygere (14 procent). Roskilde Kommune har endvidere den højeste andel af borgere, som aldrig har røget nemlig 51 procent. Selvom der i Roskilde Kommune er relativt få rygere, så har kommunen også den højeste andel af borgere, der gerne vil stoppe med at ryge: 84 procent. I hele Region Sjælland er andelen 73 procent.
  En række tiltag kan medvirke til, at flere vælger et røgfrit liv. Foruden lovgivning har informationsindsatser, rygestoptilbud og røgfrie miljøer en positiv effekt i forhold til at få flere til at stoppe med at ryge. Hvad angår rygestop er der evidens for, at en kort samtale eller lignende med en læge eller en sundhedsperson, der møder borgeren via deres arbejde, har effekt på, hvor mange der stopper. Erfaringer viser også, at rygestopforløb målrettet specifikke målgrupper, hvor man både opsøger rygerne og etablerer målrettede og fleksible rygestoptilbud tæt på, hvor rygerne er, øger deltagelsen af rygere med kort eller ingen uddannelse. Derfor kan en målrettet rygestopindsats bidrage til at udligne social ulighed i sundhed på tobaksområdet.
  I Roskilde Kommune viser sundhedsplejens udskolingsundersøgelse i 9. klasse, at der i 2011 var 72 procent som aldrig havde røget og 17 procent, som havde prøvet at ryge. I 2012 var denne andel steget, da der var 78 procent, som aldrig havde røget og 15 procent, som havde prøvet at ryge. Det er dokumenteret, at 50-60 procent af alle dagligrygere starter med at ryge, før de bliver 18 år, og 80 procent inden de bliver 20 år. Derfor kan en målrettet tidlig forebyggende indsats medvirke til at understøtte den positive tendens, som ses af tallene fra sundhedsplejens udskolingsundersøgelser.
  Følgende indsatser foreslås i handleplanen:
  - Projekt om indsats i forhold til storrygere
  - Fortsat forebyggelse og indsatser målrettet unge
  - Samarbejde med frivillige organisationer og fortsat oplysningsvirksomhed

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet initiativerne finansieres inden for det eksisterende budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 89

  Godkendt.

 • Pkt. 90 Anlægsregnskab for Trekroner Plejecenter og Lindelunden - Servicearealtilskud

  Pkt. 90

  Anlægsregnskab for Trekroner Plejecenter og Lindelunden - Servicearealtilskud

  Sagsnr. 243898 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over servicearealtilskuddet vedrørende Trekroner Plejecenter og Lindelunden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 7. januar 2013 blev 155 boliger taget i brug på Trekroner Plejecenter og Lindelunden. Der blev forelagt anlægsregnskab for Byrådet den 27. november 2013 på både boligdel og servicearealer.
  Tilskuddet til servicearealerne er modtaget i 2013 og regnskabet for tilskuddet aflægges separat i forhold til sagen, der blev godkendt den 27. november 2013.
  Byrådet gav den 29. maj 2013 en indtægtsanlægsbevilling på 6.200.000 kr. til servicearealtilskud vedr. Trekroner Plejecenter og Lindelunden. Anlægsregnskabet udviser indtægter på i alt 6.200.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014, da det vedrører 2013.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 90

  Anbefales.

 • Pkt. 91 Høring vedrørende Sundhedsaftalen

  den_politiske_del_af_sundhedsaftalen.pdf

  Pkt. 91

  Høring vedrørende Sundhedsaftalen

  Sagsnr. 196080 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt et udkast til sundhedsaftale i høring med høringsfrist den 15. september 2014. Udkastet er også sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den politiske del af sundhedsaftalen drøftes, og at der eventuelt afgives høringssvar.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.
  Udarbejdelsen af sundhedsaftaler varetages af Sundhedskoordinationsudvalget i hver region, som består af repræsentanter udpeget af Regionsrådet, Kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen.
  Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og byråd i de kommuner, som ligger i regionen, og der skal indgå én sundhedsaftale for hver region. Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, som vurderer aftalerne på, om de lever op til de krav, der er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
  De overordnede mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 er:
  - Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland
  - Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
  - Mere sundhed for de samme penge.
  Forslaget til Sundhedsaftale, som nu er i høring og fremgår af bilag, består af:
  - Den politiske aftale: Vision, strategi for forandring samt sammenhæng og effekt
  - Den administrative aftale: Tværgående temaer, obligatoriske indsatsområder, udviklingsprojekter og –spilleregler, organisering af samarbejdet m.v. Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, genoptræning og rehabilitering samt Sundheds-it og digitale arbejdsgange. Derudover er der særligt fokus på at skabe ligestilling mellem somatik og psykiatri inden for de fire områder samt større sammenhæng for borgere med samtidige forløb i flere sektorer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 91

  Godkendt

 • Pkt. 92 Eventuelt

  Pkt. 92

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 21-08-2014, pkt. 92

  - Rehabiliteringscenter Trekroner og Plejecenter Trekroner.

 • Pkt. 93 Resultat af udbud på produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere (Lukket)

 • Pkt. 94 Personlig pleje i konkret sag(Lukket)