You are here

Referat

Dato: Fredag, November 3, 2017 - 07:30
Sted: Business House, Jernbanegade 23 B, 4000 Roskilde
 • Pkt. 56 Godkendelse af referat

  Pkt. 56

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 8. september 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 56

  Godkendt

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

 • Pkt. 57 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 57

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 57

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

 • Pkt. 58 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Statusnotat_Erhvervsforum_Roskilde.pdf

  Pkt. 58

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet for oktober 2017 er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 58

  Hans-Bo Hyldig (SMV-Danmark)

  Håndværksrådet har fået nyt navn og hedder nu SMV Danmark. Hvad det kommer til at betyde for den lokale afdeling, vides endnu ikke. Det går fortsat godt i byggeriet.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Oktober har været en svær måned for detailhandelen i Roskilde. Det er dog forhold der er gældende for detailhandelen i hele Danmark. Detailhandelen må generelt forholde sig til, at de nye forbrugere tænker anderledes. Nye forbrugere vil bl.a. have oplevelser som en del af indkøbet. Webshops har en stigende omsætning, men også her er der behov for kontinuerlig nytænkning.
  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)
  To enige bestyrelser fra hhv. Erhvervsforum og Roskilde Handel arbejder fortsat henimod en fusion af de to organisationer fra 1. januar 2018. Den nye organisation får navnet "Roskilde Handel og Erhverv".
  Derudover understøtter Erhvervsforum arbejdet med etablering af klyngedannelser ude i de mindre samfund. Var bl.a. medarrangør af det netop afholdte klyngenetværksmøde i Ågerup.

  Torben Strand (Dansk Industri)

  Stor tilfredshed med den indsats der er gjort for, at få Jobcenteret til at fungere. Godt signal fra Roskilde Kommune om, at man har fokus på erhvervslivets mangel på arbejdskraft.
  Tak til de politikere, som valgte at prioritere en tur med DI-bussen. Et af de emner der optager DI, er bl.a. hvordan man fra offentlig side sikrer en bedre koordination af henvendelserne til virksomhederne.

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Der arbejdes med forskellige markedsføringstiltag. Roskilde lykkes med at tiltrække flere turister, så markedsføringen virker. Et stort fald i antallet af besøgende skole-elever på byens kulturinstitutioner. Det ville være prisværdigt, hvis man kunne sætte politisk fokus på dette.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

 • Pkt. 59 Status på udbredelsen og anvendelsen af "Alle tiders Roskilde"

  Pkt. 59

  Status på udbredelsen og anvendelsen af Alle tiders Roskilde

  Sagsnr. 71754 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  UVEG igangsatte ultimo 2015 på forespørgsel fra Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel en analyse med henblik på at kortlægge Roskilde´s DNA. Dette blev efterfølgende til brandingkampagnen ”Alle Tiders Roskilde”. Der gives en status på kampagnens udbredelse og anvendelse.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd besluttede på Byrådsmødet den 31. august 2016, efter anbefaling fra UVEG, at igangsætte og udrulle – brandingkampagnen ”Alle Tiders Roskilde”. En ramme for en fælles branding af Roskilde i samarbejde med lokale virksomheder, foreninger og andre aktører i Roskilde Kommune. Det blev besluttet at arbejde videre med følgende mission, vision og slogan:
  Vision: ”At blive Greater Copenhagens førende kommune indenfor nyskabende sammenkobling af historie, service, kultur, erhverv og uddannelse”.
  Mission: ”Vi gør gæster til nye borgere – vi gør borgere til samskabende brugere”.
  Slogan: ”Alle tiders Roskilde”.
  Hvordan er status så her efter at kampagnen har kørt i et års tid? Roskilde Kommunes Kommunikations- og pressechef Michael Dahl Nielsen vil på mødet give en status på udbredelsen og udrulningen af kampagne og designmanual. En analyse af om de lokale organisationer og foreninger har taget ”Alle tiders Roskilde” – brandet til sig. Michael viser et par eksempler på hvordan slogan og tilhørende designmanual kan bruges aktivt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 59

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

 • Pkt. 60 Evaluering af bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Pkt. 60

  Evaluering af bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Et flertal i Byrådet besluttede den 21. december 2016, at fastsætte en bagatelgrænse på 300.000 kr. som arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter i en forsøgsperiode frem til august 2017. Forvaltningen har nu evalueret på ordningen og udvalget skal beslutte hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen med udgangspunkt i den beskrevne evaluering med henblik på en anbefaling til Byrådet om en permanent fastsat grænse ved arbejdsgarantier

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Venstre foreslog på hhv. UVEG-mødet den 28.oktober 2016 og efterfølgende på byrådsmødet den 21. december 2016, at Roskilde Kommune burde indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr. Dette forslag blev af et flertal i Byrådet ændret til en bagatelgrænse på 300.000 kr., som skulle afprøves i en forsøgsperiode frem til august 2017.
  Forvaltningen har nu evalueret ordningen og tilbagemeldingerne er følgende:
  I den angiven forsøgsperioden er der i Kommunale Ejendommestillet krav om sikkerhedsstillelse i 19 tilfælde. I to tilfælde, med en entreprisestørrelse på over 500.000 kr., vil det blive nødvendigt at trække på garantien, for at få færdiggjort mangelafhjælpningen, idet entreprenøren er gået konkurs.
  To af de 19 garantistillelser er på en størrelse, så der ikke ville have været krav om sikkerhedsstillelse, hvis grænsen havde været fastlagt til 500.000 kr. Det er ikke opgjort i hvor mange tilfælde der ikke er stillet krav om sikkerhedsstillelse, efter beslutningen om at udelade garantistillelse under entreprisesummer på under 300.000 kr. men et anslået antal er ca. 20.
  Til orientering omkring sikkerhedsstillelse er forholdet det, at entreprenøren stiller en sikkerhedsstillelse gennem bank eller kautionsselskab på 15 % af entreprisesummen, til sikkerhed for gennemførelse af entrepriseaftalen. Denne garanti bliver nedskrevet til 10 % ved afleveringen, og yderligere nedskrevet til 2 % ved 1- års gennemgangen. Denne sikkerhed bibeholdes til 5 år efter afleveringen. Formålet med sikkerhedsstillelsen er, at sikre bygherren økonomisk ved entreprenørkonkurser i byggeperioden, og sikre afhjælpning af fejl og mangler i garantiperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 60

  Venstre og Det Konservative Folkeparti stiller forslag om, at bagatelgrænsen permanent hæves til 500.000 kr.
  Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, SMV Danmark, Dansk Industri, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde anbefaler Venstres forslag overfor Byrådet. Socialdemokratiet undlader at stemme.
  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

 • Pkt. 61 Renovering af kommunale turistskilte

  Eksempler_paa_daarligt_vedligeholdte_skilte.pdf

  Pkt. 61

  Renovering af kommunale turistskilte

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  En lang række af de kommunale turistskilte er i en meget dårlig forfatning. Udvalget skal tage stilling til om man i givet fald vil afsætte midler fra UVEG-puljen til, at renovere de kommunale turistskilte eller om sagen skal oversendes for Plan- og Teknikudvalget, som tidligere har afholdt omkostninger til vedligehold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At sagen oversendes til Plan- og Teknikudvalget eller
  2. At det undersøges hvad det vil koste med en opgradering af de skilte der trænger mest med henblik på fremlæggelsen af en sag på næste UVEG-møde den 8. december 2017

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og globalisering

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (Venstre) har anmodet om, at få denne sag forelagt udvalget, da hun ved en borgerhenvendelse er blevet gjort opmærksom på, at en del af kommunens skilte med turistinformationer trænger til en kraftig renovering. Borgeren gør opmærksom på, at skiltenes forfatning er et rigtig dårligt signal overfor turisterne, og ikke særlig god reklame for Roskilde som turistkommune.
  På nogle af disse skilte er teksten ulæselig og på andre skilte meget svært at læse.
  Som dokumentation på nogle af disse skilte er vedhæftet billeder af hhv. et skilt ved Skt. Ibs Kirke, et skilt ved Skt. Hans Kirke og et skilt Byparken. Dette er vedlagt som bilag.
  Roskilde Museum har tidligere lavet opdateringer for Roskilde Kommune på et par af skiltene og så har driften i Vej- og Parkafdelingen betalt produktion og opsætning. Roskilde Museum har tidligere meldt tilbage at de ikke ”tid” til at prioritere opgaven, medmindre Roskilde Kommune betaler alle omkostninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 61

  Der bevilges 100.000 kr. til en renovering af de kommunale turistskilte. Desuden anbefales det, at Plan- og Teknikudvalget udover turistskiltningen tager hånd om den generelle skiltning i bymidten.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 62 Ansøgninger til UVEGs pulje til Erhvervs- og turismefremme oktober 2017

  Indkomne_ansoegninger_UVEG_oktober_2017.pdf

  Pkt. 62

  Ansøgninger til UVEG´s pulje til Erhvervs- og turismefremme oktober 2017

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  UVEG besluttede på deres møde den 8. september 2017, at efterspørge gode projekter i offentligheden mhp., at understøtte disse med udviklingsmidler. Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at imødekomme nogle af de 10 indkomne ansøgninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter de af Forvaltningen anbefalede projekter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 8. september 2017, at efterspørge gode projekter i offentligheden, som kan understøtte Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismepolitikken. For at nå så bredt ud som muligt og sikre sig, at alle har haft samme muligheder for at søge, har der været indrykket annoncer om puljen i såvel Paperboy som Roskilde Avis.
  Der er modtaget 10 ansøgninger. I vedlagt bilag kan læses alle de modtagne ansøgninger.
  Indkomne ansøgninger:
  Nr.1: ”Viden og Vækst med Big Data”. Ansøgte beløb kr. 126.000
  Nr.2: ”Potentiale for at tiltrække og fastholde musik- og musikrelaterede virksomheder”.
  Ansøgte beløb kr. 250.000
  Nr.3: ”Verdensarvsdag i Roskilde lørdag den 18. marts 2018”.
  Ansøgte beløb kr. 100.000
  Nr.4: ”Udvikling af en B&B, Shelters og salgsbutik i Ramsømagle”.
  Ansøgte beløb kr. 51.000
  Nr.5: ”Didaktik – udvikling i et vækstperspektiv”.
  Ansøgte beløb kr. 315.500
  Nr.6: ”Fra grå til BLÅ mandag i Roskilde”.
  Ansøgte beløb kr. 345.000
  Nr. 7 ”Kreative Tanter”.
  Ansøgte beløb kr. 580.000
  Nr.8: ”Støtte til at løfte booking, markedsføring og afvikling af Byparkskoncenterne”.
  Ansøgte beløb kr. 245.000
  Nr.9: ”Grønt netværk – Roskilde”
  Ansøgte beløb kr.70.000
  Nr. 10: ”AlleTidersBykort”.
  Ansøgte beløb kr. 225.000
  Samlet ønske om støtte-beløb: kr. 2.307.500,00
  Projekterne er vurderet på baggrund af de fra udvalget udstukne retningslinjer: http://roskilde.dk/nyheder/erhverv/soeg-stoette-til-lokale-erhvervs-og-turismeprojekter
  To af disse ansøgninger, nemlig nr. 4 og nr. 7 vurderes ikke, at opfylde de af udvalget udstukne retningslinjer og falder samtidig udenfor rammerne af kommunalfuldmagten, da der er tale om tilskud til drift og udvikling af private virksomheder. Desuden er ansøgning nr. 10 modtaget 5 dage efter deadline. Disse tre ansøgninger vurderes dermed ikke, at overholde de givne retningslinjer for ansøgningerne.

  Forvaltningen indstiller, at der gives støtte til følgende 6 projekter:

  Nr. 1: ”Viden og Vækst med Big Data”.
  Beløb kr. 100.000*
  Nr. 2: ”Undersøgelse af potentiale for at tiltrække og fastholde musik- og
  musikrelaterede virksomheder”
  Beløb kr. 125.000**
  Nr. 3: ”Verdensarvsdag i Roskilde lørdag den 18. marts 2018”.
  Beløb kr. 100.000 (fulde ansøgte beløb)
  Nr.5: ”Didaktik – udvikling i et vækstperspektiv”.
  Beløb kr. 315.500 (fulde ansøgte beløb)
  Nr. 6: ”Fra grå til BLÅ mandag i Roskilde”.
  Beløb kr. 200.000 kr.***
  Nr. 9: ”Grøn Vækst, bæredygtig udvikling og sammenhængskraft”.
  Beløb kr. 70.000 (fulde ansøgte beløb)
  Total beløb for indstillede projekter: 910.500 kr.
  * Dette er ikke det fulde søgte beløb, så det forudsættes at de pågældende virksomheder selv må medfinansiere de opfølgende tests.

  ** Dette er det halve af det søgte beløb. Tilskuddet forudsætter af de resterende 125.000 kr. f.eks. tages fra midlerne til realiseringen af musikby-strategien.
  *** Dette er ikke det fulde ansøgte beløb: Projektet kan opfattes som pilotprojekt, og dertil behøves ikke nødvendigvis 500 deltagere år 1. Med andre ord bevilges tilskuddet på kr. 200.000 kr., hvis projektsøgerne kan nedskalere projektet med et tilsvarende antal deltagere.
  Ansøgning nr. 8 ”Støtte til at løfte booking, markedsføring og afvikling af Byparkskoncenterne” er fravalgt med den begrundelse, at Roskilde Kommune i forvejen støtter byparkskoncerterne i 2018 med 726.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da midlerne tages fra eksisterende pulje.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 62

  Annie Larsen (Venstre) erklærede sig inhabil ifm. behandlingen af ansøgning nr.3, idet hun er medlem af Verdensarvsrådet, som står bag den pågældende ansøgning,
  Marie Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel) og Torben Strand (Dansk Industri) erklærede sig inhabile i forhold til behandlingen af ansøgning nr. 10.
  Udvalget besluttede, at ansøgningen fra VisitRoskilde optages på dagsorden, selvom den først blev modtaget efter den fastlagte deadline. Det blev dog indskærpet, at ansøgninger fremadrettet skulle overholde de udmeldte deadlines for at kunne komme i betragtning.
  Det blev desuden besluttet, at såfremt UVEG fortsætter efter valget og man fortsat vil udlodde midler til gode projekter, skal Forvaltningen udarbejder en ansøgningsskabelon til dette formål.
  Udvalget godkender den af Forvaltningen anbefalede støtte til følgende projekter:
  Nr. 1: ”Viden og Vækst med Big Data”.
  Beløb kr. 100.000
  Nr. 2: ”Undersøgelse af potentiale for at tiltrække og fastholde musik- og
  musikrelaterede virksomheder”
  Beløb kr. 125.000
  Nr. 3: ”Verdensarvsdag i Roskilde lørdag den 18. marts 2018”.
  Beløb kr. 100.000 (fulde ansøgte beløb)
  Nr.5: ”Didaktik – udvikling i et vækstperspektiv”.
  Beløb kr. 315.500 (fulde ansøgte beløb)
  Nr. 9: ”Grøn Vækst, bæredygtig udvikling og sammenhængskraft”.
  Beløb kr. 70.000 (fulde ansøgte beløb)
  Derudover bevilges ansøgning nr. 10 "Alletidersbykort", det ansøgte beløb på 225.000 kr.
  Udvalget ønsker ikke at støtte ansøgning Nr. 6:”Fra grå til BLÅ mandag i Roskilde”. Dette skyldes, at udvalget har vanskeligt ved at få øje på de erhvervs- eller turismemæssige perspektiver i projektet.
  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 63 Status på DTU Reaktor

  DTU_Reaktor_-_projektet_i_hovedtraek.pdf Ansoegning_til_Vaekstforum_Sjaelland_Risoe_Reaktor_22092017.pdf

  Pkt. 63

  Status på inkubator - projektet - DTU Reaktor

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  UVEG besluttede på mødet den 20. januar 2017, at reservere midler til etableringen af inkubator- projektet DTU Reaktor. Der gives hermed en status på projektet samtidig med, at udvalget skal tage stilling til om man vil allokere flere midler til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at orienteringen godkendes
  2. At udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at halvdelen af 2018 - midlerne fra puljen ”større events og udviklingen af grønne erhverv” reserveres til projektet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  UVEG fik den 20. januar 2017 præsenteret de indledende tanker omkring etableringen af et inkubator-miljø på DTU. DTU har siden januar arbejdet videre med projektet, og har nu indsendt en foreløbig ansøgning til Region Sjælland, hvor der søges omkring 10 mio. kr. i regionalfondsmidler. En ansøgning som er blevet principgodkendt i Regionen. En kort beskrivelse af projektet, de involverede aktører og ansøgningen til Region Sjælland er vedlagt som bilag. Som det ses af det vedlagte budget, har projektet et budget på knap 19 mio. kr. Derudover skal ligges en forventet brugerbetaling fra virksomhederne på knap 6 mio.kr. Projektet forventes opstart 1. januar 2018.
  I forbindelse med budgetforliget 2017 blev der afsat 2.500.000 kr. til ”større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune”. Økonomiudvalget har allerede efter anbefaling fra UVEG (mødet den 20. januar 2017) besluttet, at reservere halvdelen af puljen fra 2017 til projektet, altså 1.250.000 kr. For at understøtte projektet yderligere foreslås det, at UVEG overfor Økonomiudvalget anbefaler, at også halvdelen af puljemidlerne fra 2018, altså yderligere 1.250.000 kr. reserveres til projektet.
  I forbindelse med UVEG´sbehandling af sagen den 20. januar 2017 blev det ligeledes godkendt, at den 1 mio. kr. der var afsat til projektet ”Roskilde-Lampen”, som Regionen har lukket ned også skulle allokeres til DTU-Reaktor projektet. Region Sjælland har dog i mellemtiden valgt, at lade denne ene mio. kr. løbe tilbage i de regionale kasser, med den argumentation, at Roskilde Kommune havde haft rigeligt med muligheder for at bruge pengene ifm. arbejdet omkring Risø Park.
  Endelig er der fortsat 1 mio. kr. tilbage af de oprindelige 6 mio. kr. som Region Sjælland i sin tid bevilligede Roskilde Kommune som kompensation for at man placerede supersygehuset i Køge. Denne 1. mio. kr. har UVEG også tidligere reserveret til projektet. Så hvis UVEG og Økonomiudvalget vælger at følge indstillingen i denne sagsfremstillingen, vil Roskilde Kommune bidrage til projektet med samlet set 3.500.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 63

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).

 • Pkt. 64 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 64

  Meddelelser for formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 64

  Worldpride i København (og Roskilde?) i2021

  Happy Copenhagen har vundet rettet til at afholde WorldPride i København i 2021. UVEG har tidligere støttet op om budsprocessen med en bevilling på kr. 50.000. Forhåbningen er, at eventen kommer til at sætte København og Hovedstadsregionen (herunder Roskilde)på det globale LGBTQ-verdenskort med et mega-event for op til 500.000 besøgende/deltagere i 10 dage.

  Happy Copenhagen har tidligere ytret ønske om, at Roskilde Kommune bidrager med yderligere 1-2 mio. kr. I så fald er ønsket, at disse midler, både finansielle som inkind-ressourcer, frigives løbende fra 2019.

  Ny tal for beskæftigelsen

  Roskilde Kommune har fået Væksthus Sjælland til at trække de nyeste beskæftigelsestal. Af disse fremgår det, at der det seneste år fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 netto er skabt ca. 300 nye private jobs i Roskilde Kommune

  Erhvervsafdelingen og Musicon har afholdt investeringskonference

  Erhvervsafdelingen og Musicon afholdte den 18. september 2017 en succesfuld investeringskonference med deltagelse af omkring 80 udviklere og andre interesserede.

  Beskæftigelseskonference og jobbørs ”Vækst & Vilje”

  Beskæftigelseskonference ”Vækst og Vilje”, som var planlagt til afholdelse den 11.oktober, måtte desværre aflyses pga. af manglende tilmeldinger fra erhvervslivet.

  Business Roskilde nr. 4

  Erhvervsmagasinet Business Roskilde er på vej med sin fjerde udgivelse. Denne gang er det CORO der er temaet. Denne udgave af magasinet er helt uden kommunal medfinansiering

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).

 • Pkt. 65 Eventuelt

  Pkt. 65

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 65

  Efter årets sidste udvalgsmøde, som finder sted hos Elindco i Jyllinge den 8. december 2017 foreslås det at Jyllingehallerne besøges, og at udvalget efterfølgende afholder en fælles frokost som afslutningen på de fire år i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).

 • Pkt. 66 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf

  Pkt. 66

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 66

  Ingen bemærkninger.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).