You are here

Referat

Dato: Fredag, April 5, 2019 - 08:00
Sted: Virksomheden Coromatic, Præstemarksvænge 17, 4000 Roskilde
 • Pkt. 10 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 10

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 10

  Godkendt.

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 11 Status på etableringen af Erhvervshus Sjælland

  Pkt. 11

  Status på etableringen af Erhvervshus Sjælland

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Den 1. januar 2019 trådte den nye erhvervsfremmereform i kraft, hvilket bl.a. betyder at de tidligere væksthuse er blevet omdannet til seks tværkommunale erhvervshuse, som i Region Sjælland har fået sin hovedafdeling i Sorø. Direktøren for det nye erhvervshus kommer forbi og giver en status på etableringen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Omdannelsen fra Væksthuse til Erhvervshuse skulle gerne resultere i at Erhvervshusene kommer til at fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre, som samler de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.
  Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder (mod tidligere kun vækstvirksomheder) med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark. Erhvervshusene skal endvidere fungere som fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og sikre adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.
  Kommunerne har i forbindelse med denne nye reform skulle betale et forhøjet bidrag til driften af Erhvervshusene. Dette har bl.a. har affødt en række interessante drøftelse om snitfladerne mellem Erhvervshusene og de lokale erhvervsservicetilbud, som enten er drevet af kommunerne selv eller udliciteret til det lokale erhvervsråd (i Roskilde sidstnævnte i form af UVEG´s kontrakt med Erhvervsforum Roskilde).
  Direktøren for Erhvervshus Sjælland Mads Kragh vil på mødet give en kortfattet gennemgang af hvordan det nye Erhvervshus er kommet fra start og hvordan snitfladerne mellem Erhvervshuset og den lokale erhvervsfremme er tænkt. Desuden vil han give sit bud på hvordan Roskilde og virksomhederne beliggende i Roskilde Kommune, vil kunne få mest gavn af det nye erhvervshus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 11

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 12 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 12

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Roskilde Handel har afholdt generalforsamling, hvor der bl.a. blev lanceret et nyt digitalt årshjul, hvor alt hvad der kommer til at foregå i Roskilde bliver samlet ét sted. Den nye portal hedder www.4000.nu og bliver et sted der samler kultur, turisme og handel.
  Roskilde Handel vil ud over digitaliseringen sætte større fokus på service, som bliver den afgørende faktor for detailhandelen i fremtiden, og desuden vil der blive indledt en dialog med ejerne af butiksbygningerne for at sikre gode butikker i bymidtens lejemål.
  Detailhandelen flytter sig fra ren detail til også at skulle inkorporere elementer af oplevelse og fritid. Derfor har Roskilde Handel bl.a. også udviklet en playliste på Spotify, som man kan lytte til imens man er ude at shoppe.
  Fortsat udfordring med at finde midler til driften af julebelysningen pga. manglende indbetalinger fra byens butikker.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Væksten i byggeriet kører lidt op og ned. Lønnen er fortsat stigende, men den generelle indtjening på byggeprojekterne er for nedadgående. Det er lidt forskelligt med hvordan det går med at få lærlinge ud i virksomhederne rundt om i landet. Her i vores område er der rigtig god afsætning på lærlinge.
  Dansk Byggeri er engageret i Boss Ladies, som er et projekt der er søsat med henblik på at får flere piger ud på de tekniske uddannelser.

  Ole Holse Olsen (LO - Roskilde-egnen)

  LO er sammen med Dansk Byggeri gået sammen i et projekt, hvor man skal få kortlagt efteruddannelsesbehovet i byggebranchen.
  3F er blevet hovedsponsor i superligaen, hvilke har betyder at medlemmerne får gratis billetter til kampene. Der er blevet taget rigtig godt imod aftalen ude blandt medlemmerne.
  FGU endnu ikke på plads. Spændende hvordan det ender, FGU-ØST håber på en etablering på BOMI.

  Carsten Johnsen (Dansk Erhverv)

  Nøgletallene for økonomien stikker i lidt forskellige retninger. Lav ledighed, men dalende optimisme og usikkerhed om eksporten bl.a. på grund af situationen om Brexit.
  Usikkerhed omkring iværksætteriet pga. afskaffelsen af selskabstypen IVS, hvor man har kunne etablere et selskab med et kapitalindskud på én krone. Formålet med ordningen var netop at gøre det nemt og billigt for iværksættere at komme i gang uden at sætte privatøkonomien på spil.

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  Gymnasiereformen med de nye adgangskrav har en effekt på erhvervsuddannelserne. Flere unge går bl.a. ud og tager et job og færre gennemfører en erhvervsuddannelse.
  Der er en stor efterspørgsel efter lærlinge. Studerende bliver allerede kontaktet af virksomhederne mens de går på grundforløb 1. Det giver et pres på nogle skoler, som bliver nødt til at fastholde elever pga. økonomien.
  Boss Ladies et rigtig godt projekt, og der er flere erhvervsuddannelser hvor det giver rigtig god mening, at få flere piger ind.

  Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde)

  En samlet bestyrelse har valgt at opsige samarbejdet med den nu forhenværende direktør Mette Ehlers Mikkelsen. Bestyrelsen har valgt, at konstituere turistchef Lara Klingbeil som midlertidig direktør.
  Erhvervsforum Roskilde afholder generalforsamling den 9. april. Der er kommet 70 nye medlemmer i foreningen i det forgangne år.

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Lille vækst i antallet af besøgende turister på de store attraktioner her i lavsæsonen. Der er ved at blive gjort klart til højsæsonen.
  Der er et stort potentiale for at skabe mere turisme i kommunens yderområder bl.a. Jyllinge. Det drejer sig bl.a. om at lokalsamfundene skal åbne mere op og fortælle om de muligheder der er.
  Afholdt pressekonference om Tour de France på Vikingeskibsmuseet. Et kæmpe turismemæssigt potentiale i denne begivenhed, og derfor skal i gang nu.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 12

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 13 Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 13

  Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022. Handleplanen sendes til orientering i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2. at handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 13

  Udvalget har taget orienteringen til efterretning.

 • Pkt. 14 Forberedelse af temamøde om klima, infrastruktur og Miljø

  Pkt. 14

  Forberedelse af temamøde om klima, infrastruktur og miljø

  Sagsnr. 71754 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal den 21. juni 2019 afholde temamøde om klima, infrastruktur og miljø, og bedes tage en drøftelse af hvad mødet mere specifikt skal omfatte samt tidspunktet for mødets afholdelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget udpeger nogle specifikke emner inden for områderne, som man gerne vil drøfte med udvalgsformændene på temamødet.
  1. udvalget tager stilling til forespørgslen om at bytte om på tidspunkterne for afholdelsen af det ordinære UVEG-møde og temamødet.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Det er indskrevet i kommissoriet for UVEG, at der skal afholdes halvårlige møder med fokus på klima, infrastruktur og miljø med henblik på, at styrke de tværgående sammenhænge, som der er på erhvervsområdet. Møder hvor Borgmester Joy Mogensen og udvalgsformændene for hhv. Plan- og Teknikudvalget (Thomas Breddam), Klima- og Miljøudvalget (Karim Arfaoui) og Klimarådet (Jeppe Trolle) inviteres med.
  Seneste temamøde blev afholdt den 16. november 2018 på DTU Risø, hvor der ikke blev drøftet nogle specifikke emner, men hvor de tre formænd hver især gav en kort introduktion til deres respektive områder.
  Udvalget bedes drøfte hvilke specifikke temaer/problemstillinger/udviklingspotentialer som man gerne vil drøfte på mødet den 19. juni 2019. Det kan være alt fra trafik og infrastruktur over grøn omstilling og energieffektivitet til byrumsinventar, myndighedsbehandling, indholdet i den kommende kommuneplan osv.
  Det skal i den forbindelse tilføjes, at Planchef Vilfred Hvid og Vejchef Ivan Hyllested er booket til at komme på det ordinære UVEG-møde og tage en drøftelse om udlæg af erhvervsområder, og den dertil knyttede trafikale infrastruktur. Et emne som udvalget tidligere har efterspurgt, at der ville blive tid til en udvidet drøftelse af.
  Med hensyn til tidspunktet for temamødets afholdelse, så er der kommet en forespørgsel fra Klima- og miljøudvalgets formand Karim Arfaoui om muligheden for at bytte om på de to møder, således at temamødet afholde først fra 08.00 -10.00 og det ordinære UVEG-møde afholdes efterfølgende fra 10.00-12.00.
  Begge møder er i øvrigt planlagt til afholdelse hos Fysiocenter Roskilde på Københavnsvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 14

  Ad. 1.: Udvalget vil gerne drøfte følgende temaer på fællesmødet. Infrastruktur, skiltning, parkeringssituationen, togbetjening (S-tog) og den fremtidige anvendelsen af de centrale torve i Roskilde (Stændertorvet og Hestetorvet).
  Ad. 2.: Udvalget besluttede at bytte om på møderne, således at temamødet afholdes fra 08.00 - 10.00, mens det ordinære UVEG-møde afvikles fra 10.00 - 12.00

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Hans-Bo Hyldig (SMV-Danmark).

 • Pkt. 15 FN`s Verdensmål

  Pkt. 15

  FN`s Verdensmål

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Kommunes budgetaftale for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde”. Der tages en fælles dialog blandt udvalgets medlemmer om - og i givet fald hvordan de enkelte organisationer arbejder med FN´s Verdensmål.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune begynder FN`s Verdensmål mere og mere at blive en integreret del af det daglige arbejde. Blandt andet er der i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til den nye planstrategi udviklet et virtuelt redskab som fremadrettet skal benyttes ved udarbejdelse af relevante strategier, politikker og planer i hele kommunen
  Desuden har Byrådet på deres møde den 27. marts 2019 truffet en strategisk beslutning om, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde og at Kommunens relevante samarbejdsaftaler og ejer-strategier skal forholde sig til verdensmålene i forbindelse med kommende revisioner.
  Derfor giver det god mening for Roskilde Kommune, og formentlig også for udvalgets andre aktører, at tage en runde med vidensdeling om -og i givet fald hvordan de enkelte organisationer arbejder med og forholder sig til FN´s Verdensmål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 15

  Udvalget drøftede sagen, og for de fleste af organisationernes vedkommende har man udpeget et par af de 17 Verdensmål, for dermed at kunne arbejde mere målrettet.
  Roskilde Kommune orienterede om, at man sammen med Danske Bank, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Mediecenter har arrangeret, at der kommer en karavane forbi Roskilde på seks lørdage fra maj-september, med det formål at synliggøre seks af de 17 verdensmål.
  CORO og Roskilde Kongrescenter arbejder på realiseringen af en konference om FN´s 17 verdensmål målrettet det lokale erhvervsliv.

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Hans-Bo Hyldig (SMV-Danmark).

 • Pkt. 16 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 16

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 16

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:

  Håndværkermøde

  Roskilde Kommune afholdte i samarbejde med CORO et håndværkermøde på Rådhuset onsdag den 3. april. Omkring 100 håndværkere, entreprenører, udviklere mv. deltog. Her kunne de bl.a. høre om Roskilde Kommunes mange projekter, om udbudsbetingelser, bæredygtigt byggeri og teknologiens indtog i byggebranchen. Flere virksomheder inden for drone- og robotter viste den nyeste teknologi.

  Byggesagstider

  - Den endelig opgørelse for opfyldelsen af det politiske servicemål ( 8 uger) for erhvervs- og etageboligbyggerier i 2018:
  1. kvartal: 100% af sagerne overholdt servicemålet (gns. sagsbehandlingstid 17 dage)
  2. kvartal: 100% af sagerne overholdt servicemålet (gns. sagsbehandlingstid 8 dage)
  3. Kvartal: 73% af sagerne overholdt servicemålet (gns. sagsbehandlingstid 37 dage)
  4. Kvartal: 91 % af sagerne overholdt servicemålet (gns sagsbehandlingstid 30 dage)

  Start på bosætningskampagne

  De kommende måneder er alle sejl sat ind på at vise de københavnske børnefamilier Roskilde Kommunes mange muligheder. Bosætningskampagnen har sloganet "Flyt til Roskilde- her er bedre plads til at være sammen", og vil vises via webbannere på en lang række nyhedssider, præsentationer på boligsider, film i forskellige biografer i København og forskellige tiltag på de sociale medier. Bosætningskampagnen er bygget op om en række familier, der alle har valgt at flytte til kommunen. De fortæller i korte træk, hvorfor valget netop faldt på Roskilde, som deres hjemby. Det er UVEG der finansierer kampagnen via betalingen til "Alle Tiders Roskilde".

  Tour de France

  Hvis det er gået nogens næse forbi, så kommer Tour de France til Roskilde, og det lokale erhvervsliv skal inddrages i og aktiveres til at få skabt en række arrangementer i 1. halvår af 2021.Arbejdet med at planlægge og koordinere er så småt gået i gang, og der bliver efter sommerferien indkaldt til de første informationsmøder.

  Sommerarrangement for erhvervslivet

  Der er nu sat en dato for det årligt tilbagevendende sommerarrangement for erhvervslivet, som i år kommer til at løbe af stablen lidt senere end den plejer, nemlig tirsdag den 10. september 2019. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

  Den kommunale økonomi

  Roskilde Kommune skal spare 70 mio. kr. i budget 2020 ud over de 25 mio. kr. der i forvejen skal findes ved produktivitetsstigninger. Der er lagt op til, at der skal findes 1 mio. kr. årligt i UVEG´s budget.

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Hans-Bo Hyldig (SMV-Danmark).

 • Pkt. 17 Eventuelt

  Pkt. 17

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-04-2019, pkt. 17

  Intet at bemærke.

  Fraværende: Jesper Steen Christensen (Finans Danmark), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Hans-Bo Hyldig (SMV-Danmark).