You are here

Referat

Dato: Fredag, December 5, 2014 - 07:30
Sted:
 • Pkt. 52 Godkendelse af referat

  Pkt. 52

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referat fra seneste udvalgsmøde fredag den 31. oktober 2014

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 52

  Stig Bo Jensen, Erhvervsforum Roskilde ønskede en status for LIV-projektet (se yderligere under udvalgsformandens orientering pkt. 54).

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl, Karsten Lorentzen

 • Pkt. 53 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 53

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 53

  Godkendt

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl, Karsten Lorentzen

 • Pkt. 54 Meddelelser for formanden

  Pkt. 54

  Meddelelser for formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalgets formand Carsten Wickmann vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 54

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:

  - Det planlagte erhvervsmøde i Viby måtte aflyses grundet for få tilmeldinger
  - LIV-projektet, som tidligere har været behandlet i udvalget kan ikke realiseres ud fra den oprindelige idé. Derfor opgives planen om, at realisere projektet via de "Risø -park"- midler, som er reserveret hos Region Sjælland.
  - Den konference som udvalget på seneste møde besluttede at være vært ved, vil blive afholdt torsdag den 29. januar kl. 9-13 i byen hus. En konference hvor entreprenører, potentielle investorer og andre der kunne have interesse i at udvikle og investere i Roskilde vil blive indbudt. Såfremt nogle af udvalgets medlemmer har forslag til interessante oplægsholdere, så er de meget velkomne til at kontakte Forvaltningen.
  - At der udover denne konference er planlagt for tre andre erhvervsrelaterede arrangementer i løbet af januar, nemlig:
  - Nytårskur for erhvervslivet - 12. januar 2015
  - Byggearrangement i samarbejde med bl.a. håndværksrådet - 20. januar 2015
  - Seminar om Bymidten - 26. januar 2015
  - Forvaltningen har kontakt med en række spændende virksomheder, der kunne have interesse i at placere sig i Roskilde.
  - Næste udvalgsmøde afholdes i Roskilde Lufthavn fredag den 27. februar 2015. Udover tema-drøftelsen om "Infrastruktur som vækstmotor", er der indtil videre vil følgende sager bliver behandlet på mødet.
  - Et oplæg til hvordan den i budgetforliget afsatte udviklingspulje på 3
  mio. kr. i 2015 og 2.5 mio. kr. i 2016 og 2017 kan administreres.
  - Opstarten på en ny Erhvervs - og Vækstpolitik
  - SKAT er fortsat meget interesseret i Roskilde og der arbejdes på forskellige mulige lokationer.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl, Karsten Lorentzen

 • Pkt. 55 Orientering om Vækstvilkår 2014 og Verdensbankens Vækstanalyse

  bilag_vedr._vaekstanalyse_2014_og_verdensbanken.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om Vækstvilkår 2014 og Verdensbankens Vækstanalyse

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Vækstforum Sjælland har netop udarbejdet publikationen Vækstvilkår 2014 for Roskilde Kommune. Desuden udgav Verdensbanken ultimo oktober analysen ”Doing Business”, som placerer Danmark i toppen af lande, hvor det er nemt at starte egen virksomhed. Udvalget orienteres om resultaterne fra begge analyser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Vækstforum Sjælland har netop udgivet publikationen Vækstvilkår 2014. En analyse der udarbejdes for hver af de 17 kommuner i Region Sjælland, og som giver et øjebliksbillede af erhvervsudviklingen i hver af de pågældende kommuner. Desuden efterspurgte udvalget på seneste møde en orientering om, hvad der var de bagvedliggende årsager til, at Danmark ifølge Verdensbankens nye analyse ”Doing Business”, er blandt de 4 lande i verden, hvor det er nemmest at opstarte egen virksomhed. Der er vedlagt et bilag, som giver et kort resume af de to rapporter.
  De vigtigste konklusioner i Vækstforum Sjællands analyse for Roskilde Kommune er:
  - Den private beskæftigelse har oplevet en mindre nedgang, grundet færre
  ansatte inden for især industri- og finanssektoren. Detailhandlen samt informations- og kommunikationsbranchen oplever dog vækst i antal ansatte.
  - Kommunen har flere videntunge service-erhverv med et højt uddannelsesniveau end resten af regionen.
  - Der opleves en kraftigt stigende vækst i antallet af eksportvirksomheder.
  - Der etableres ca. 300 nye virksomheder årligt i kommunen. Især inden for håndværksvirksomheder er antallet stigende.

  De vigtigste konklusioner i Verdenbankens ”Doing Business” rapport er:
  - Danmark får topscore inden for kategorien ”Opnåelse af byggetilladelser”.
  - Danmarks effektive skattesystem vurderes i Top 3 og er kraftig medvirkende til at forenkle processen med at opstarte virksomhed.
  - Bankernes lånevillighed rangeres til at ligge i Top 10, hvorved Danmark har en væsentligt bedre rangering end f.eks. Norge og Sverige, der begge ligger i Top 20.
  - Eksportvirksomheder har gode vilkår i Danmark, hvor ”Handel på tværs af landegrænser” rangeres i Top 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 55

  Orientering blev taget til efterretning

  Fraværende : Cecilia Bonefeld-Dahl, Karsten Lorentzen

 • Pkt. 56 Orientering om Turisme-samarbejde

  turisme-samarbejde_hensigtserklaering.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om turisme-samarbejder

  Sagsnr. 241041 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der sker en større omorganiseringen af turismeindsatsen i øjeblikket. Nedenfor gives en orientering om nogle af de samarbejder, der er under etablering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med reorganiseringen af turismen regionalt og nationalt, er det blevet besluttet at nedlægge Østdansk Turisme.

  Det synes endnu ikke helt klart, hvordan den fremtidige organisering vil tage sig ud, men KKR Sjælland og KKR Syddanmark har taget skridt til at skabe er Østersøpartnerskab, der har til formål at samarbejde om bl.a.
  - Markedsføring
  - Oplevelsesudvikling
  - Kompetenceudvikling
  - Viden & analyser
  - Rammebetingelser og lobbyisme
  Roskilde kommune har besluttet at gå aktivt ind i Fokuseret Vækst Dagsorden – Copenhagen, som er et samarbejde mellem kommunerne og regionerne på Sjælland med henblik på at brande området internationalt som ”Copenhagen”.
  Det betyder imidlertid ikke, at vi skal glemme den lokale indsats på de nævnte områder, tværtimod. Men hvis de lokale Visitorganisationer skal have indflydelse på, hvilken retning dette, og evt. andre kommende samarbejder, skal gå, synes det umiddelbart som en god idé at klynge sig i større enheder.

  Denne erkendelse har allerede ført til en egentlig sammenlægning af Visit organisationerne i Køge, Faxe, Stevns, Vordingborg og Næstved – Visit Sydsjælland-Møn. Visit Vestsjælland eksisterer allerede og omfatter Slagelse og Kalundborg Kommune, og Sorø kommer formentlig også snart med i det samarbejde.

  I det seneste års tid har Visit Roskilde haft et samarbejde med Visit Lejre, Visit Holbæk og Visit Frederikssund omkring vores fjorde. Her er bl.a. udarbejdet en fælles oplevelsesfolder med fokus på fjordene og der har været en løbende dialog omkring erfaringsudveksling og mulige samarbejdsflader.

  I forhold til det fremtidige samarbejde er også Visit Odsherred, der ellers har haft et samarbejde med Visit Nordsjælland (bestående af samarbejde mellem 5 kommuner), meldt sig under fanerne, idet de kan se en større fremadrettet synergi i et samarbejde med ”fjordkommunernes visitorganisationer end de tilsvarende i Nordsjælland.

  Der har været et afklarende møde i ”fjord-gruppen”, og det har mundet ud i en hensigtserklæring. Denne hensigtserklæring er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 56

  Orienteringen taget til efterretning

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl, Karsten Lorentzen

 • Pkt. 57 Tilskud til service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune

  bilag_til_pkt._49_-_service-_og_kompetenceloeftskursus.pdf vaertensmestrene_-_ansoegning_vaekstforum_sjaelland.pdf effektkaedeskema_for_vaertensmestrene.pdf

  Pkt. 57

  Tilskud til service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at bidrage med kr. 500.000 til medfinansiering af et service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune, i regi af Roskilde Handel og VisitRoskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der reserveres 500.000 kr. til medfinansiering af det beskrevne kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handel og VisitRoskilde har, i samarbejde med Forvaltningen og et konsulenthus, udviklet et kompetenceudviklingsforløb for turist- og detailerhvervet i Roskilde Kommune, som er designet omkring grundelementerne værtsskab, salg og service. Projektet hedder ”Værtensmestrene” og har to primære formål:

  - At give virksomhederne redskaber inden for værtsskab, salg og service, så den enkelte virksomhed kan udvikle sig mod større gevinst på bundlinjen, større kundetilfredshed og øget medarbejder-tilfredshed.
  - At give virksomhederne nye værktøjer og handlinger til, hvordan de på tværs af turisme- og detailbranchen kan samarbejde endnu mere værdiskabende, puste til stoltheden og det unikke i Roskilde samt øge forståelsen for, at turismens - og handlens håndtering af gæsternes værdikæde er gensidig afhængig og nødvendig for vækst.

  Der tages udgangspunkt i deltagelse af de virksomheder, som er medlem af Roskilde Handel (ca. 260 medlemmer) samt i de aktører, som er organiseret under VisitRoskilde (ca. 60 medlemmer) men projektet er ikke kun forbeholdt ovenstående medlemmer men skal udbydes til alle interesserede, relevante aktører i Roskilde Kommune.

  Pilotprojektet forventes at opstarte i februar 2015 under forudsætning, at der kan rejses de nødvendige midler. Roskilde Handel og VisitRoskilde har primo oktober 2014 ansøgt Vækstforum Sjælland om EU Socialfondsmidler med en støtteprocent på kr. 1.490.000, hvilket udgør halvdelen af projektets samlede budget på estimeret kr. 2.990.000. Hvis Vækstforum Sjælland ikke godkender denne ansøgning, forventes projektet at kunne gennemføres i mindre skala i kraft af tilskuddet på kr. 500.000 fra Roskilde Kommune samt egenfinansiering fra VisitRoskilde, Roskilde Handel og de deltagende virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Tilskuddet afholdes indenfor det eksisterende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 49

  Sagen udsat til næste møde. Forvaltningen fremskaffer og vedlægger uddybende information om projektet.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er udsat fra sidste møde. Der er vedlagt uddybende information om projektet i form af ansøgningen til Vækstforum, og et såkaldt effektkædeskema til at understøtte ansøgningen.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 57

  Et flertal i udvalget besluttede, at sagen kun godkendes under forudsætning af, at projektet ligeledes godkendes på Vækstforums møde den 8. december 2014.
  Alternativt fremsendes til næste møde i UVEG et revideret projekt. Et projekt hvor der tydeligere fremgår, at kurset tilbydes alle aktører indenfor turisme- og detailhandel, hvad enten man er medlem hos de ansøgende partnere eller ej. Desuden skal projektet baseres på en større medfinansiering fra partnerne eller en højere deltagerbetaling.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl
  Stig Bo Jensen, Erhvervsforum Roskilde, Torben Stevold, Roskilde Handel og Claus Christiansen, Visit Roskilde deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Pkt. 58 Turismepolitik 2015-2018

  turismepoliitik_2015-2018_kommunal_politikskabelon.pdf turismepolitik_2015-2018_-_populaerudgave.pdf

  Pkt. 58

  Turismepolitik 2015-2018

  Sagsnr. 241041 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering besluttede på mødet den 7. marts 2014 at indstille til Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en ny turismepolitik. Økonomiudvalget igangsatte efterfølgende dette arbejde. Der foreligger nu en færdig turismepolitik for perioden 2015-2018 til politisk vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler forslaget til den nye turismepolitik overfor Økonomiudvalg og Byråd.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I starten af 2014 tog Visit Roskilde initiativ til at danne en strategigruppe bestående af repræsentanter fra Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke, Roskilde Museum, Roskilde Handel, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Denne strategigruppe har i tæt dialog med dialogforum (en gruppe af ca. 25 lokale turismeaktører under Visit Roskilde) fået identificeret de styrkepositioner og de værdier, som den fremtidige turismeindsats i Roskilde bør bygge videre på.
  Dette har udmøntet sig i en turismepolitik, som nu ligger færdig til endelig vedtagelse. Turismepolitikken er baseret på tre strategispor:

  1. Historie og verdensarv: Roskilde skal hvile på sin stærke kulturhistorie og brande sig på vikinger og verdensarv.
  1. Fjord og natur: Roskilde skal være kendt som en fjordby med et unikt udbud af fritidsoplevelser.
  1. Events: Roskilde skal tiltrække flere større nationale og internationale events.

  Derudover har aktørerne identificeret tre såkaldte udviklingsspor, som er områder, der har potentiale til at blive selvstændige hovedstrategi-spor. De tre udviklingsspor omhandler temaerne ”Erhvervsturisme”, ”Musikbyen Roskilde” og ”Shopping i en unik købstad”.
  Turismepolitikken udgøres af to dokumenter. I det ene dokument er politikken blevet tilpasset den kommunale politik-skabelon (bilag 1). I det andet dokument er politikkens indhold og struktur udfoldet i populær-udgave, som skal bruges aktivt til at fortælle omverdenen, hvad Roskilde turismemæssige fokusområder er (bilag 2).
  Visit Roskilde og Roskilde Kommune arbejder allerede med de områder, der er beskrevet i turismepolitikken. Officielt træder turismepolitikken i kraft den 1. januar 2015. Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er ansvarlig for at sikre implementeringen af politikken gennem partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde.
  Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. december 2014 og eventuelle bemærkninger fra dette møde, vil forelægge til udvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 58

  Turismepolitikken godkendes under forudsætning af følgende ændringer:
  - at teksten i populærudgaven ændres fra: "Roskilde Camping opgraderes således at den eksisterende kapacitet udnyttes i højere grad end nu " til: "Der arbejdes for en bedre udnyttelse af faciliteterne og mulighederne på Roskilde Camping".
  - at teksten i såvel politikken som i populærudgaven ændres fra "Kompetenceudvikling af frontpersonale både hos turistaktører, restaurationer, detailhandel mv. Dette iværksættes i 2015 som et flerårigt projekt i et samarbejde mellem VisitRoskilde og Roskilde Handel" til: "Der skal arbejdes med en kontinuerlig kompetenceudvikling af frontpersonalet både hos turistaktører, restaurationer, detailhandel mv."
  At følgende tekst fra populærudgaven: "Tiltrækning af primært danske og nordiske turister og i samarbejde med VisitDenmark, tiltrække flere turister fra Europa samt nye markeder såsom Rusland, Indien og Kina" også skrives ind i selve politikken.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl.

 • Pkt. 59 Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde

  partnerskabsaftale_mellem_erhvervsforum_roskilde_og_roskilde_kommune.pdf partnerskabsaftale_mellem_erhvervsforum_roskilde_og_roskilde_kommune_-_maalsaetningsdokument.pdf

  Pkt. 59

  Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 72504 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indgik den 1. april 2013 en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Aftalen blev forlænget ved udgangen af 2013, og skal nu igen tages op til revision og evt. forlængelse. Der er udarbejdet en ny partnerskabsaftale og tilhørende målsætningsdokument for 2015 til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde forlænges og målsætningsdokumentet for 2015 godkendes.
  2. Partnerskabsaftalen fremadrettet betragtes som fortløbende og at det hvert år som udgangspunkt kun er målsætningsdokumentet, der evalueres, justeres og godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den første partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde i april 2013. Denne aftale blev udbygget og forlænget ved udgangen 2013, og nu er det tid til igen at tage aftalen op til revision med henblik på en forlængelse.

  De overordnede mål i partnerskabsaftalen er:

  - Tiltrækning af nye virksomheder
  - Udvikling af og vækst i eksisterende virksomheder – herunder øget internationalisering
  - Øge antallet af private arbejdspladser
  - Øge antallet af bæredygtige iværksættervirksomheder
  - Screnning for potentielle socialøkonomiske iværksættere mhp. videreformidling til socialøkonomisk rådgivning
  - Øge antallet af oplevelsesprodukter overfor turister
  - Øge antallet af turister
  - Øge turisternes forbrug
  - Skærpelse af Roskildes profil/branding for derigennem at tiltrække virksomheder og turister

  Partnerskabsaftalen er denne gang udbygget med et tilhørende målsætningsdokument for 2015. Begge dokumenter er vedlagt som bilag til punktet. Målsætningsdokumentet tager udgangspunkt i de overordnede mål i partnerskabsaftalen, og præciserer hvilke konkrete forhold Roskilde Kommune vil lægge vægt på ved den årlige evaluering af samarbejdet med Erhvervsforum Roskilde.

  Det foreslås, at partnerskabsaftalen bliver fortløbende, og at det er målsætningsdokumentet der løbende evalueres. Første gang på udvalgets møde 30. oktober 2015, hvorefter det justeres til 2016 og godkendes på udvalgets møde 11. december 2015.
  Aftalen har i 2015 en værdi af 3.209.411 kr. ex.moms.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 59

  Udvalget anbefaler følgende:
  - at den reviderede partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde løber til og med udgangen af 2017. Opgaven sendes i udbud i løbet af 2017, således at en ny aftale kan indledes primo 2018.
  - at aftalen skal kunne opsiges med et varsel på 3 mdr. såfremt udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering vurderer, at aftalen misligholdes.
  - at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering fremover evaluerer Erhvervsforum Roskildes arbejde en gang årligt med udgangspunkt i målsætningsdokumentet, samtidig med at målsætningsdokumentet revideres for det kommende år.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl
  Stig Bo Jensen, Erhvervsforum Roskilde og Claus Christiansen, Visit Roskilde deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

 • Pkt. 60 Etablering af et lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  etablering_af_et_lokalt_raad_paa_beskaeftigelsesomraadet.pdf

  Pkt. 60

  Etablering af et lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 259412 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Med beskæftigelsesreformen 2015 udgår kravet om, at hver kommune skal nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Forvaltningen foreslår, at der oprettes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune. Forslaget er uddybet i et bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der nedsættes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet som en forsøgsordning med evaluering i efteråret 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesreformen indebærer, at de lokale beskæftigelsesråd nedlægges. Der nedsættes alene et antal (6-8) nye regionale arbejdsmarkedsråd i hvert sit arbejdskraftopland i Danmark.
  Det aktualiserer overvejelser over, om der fortsat lokalt i Roskilde Kommune kan være brug for et organ, hvor det lokale erhvervsliv og de lokale faglige organisationer mødes og i fællesskab kan give Roskilde Kommune råd og vejledning i relevante spørgsmål.
  De lokale beskæftigelsesråd (LBR) har i hver kommune siden 2007 rådgivet de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og bidraget til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.
  Forvaltningen vurderer, at der kan være fordele i, at der fortsat eksisterer et lokalt forum, hvor det lokale erhvervsliv og de lokale faglige organisationer kan mødes. Her kan de i fællesskab give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle det lokale arbejdsmarked, så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).
  Et lokalt råd på beskæftigelsesområdet kan relatere sig til Roskilde Kommune via Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det foreslås, at rådet oprettes med følgende repræsentation:
  3 repræsentanter fra erhvervslivet, fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  3 repræsentanter fra de faglige organisationer
  Formand og 1 medlem fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  Formand og 1 medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt. Formand for rådet er formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Rådet udarbejder i 1. halvår af 2015 et kommissorium for rådets arbejde. Kommissoriet forelægges byrådet til godkendelse inden sommerferien 2015. Rådet vil kunne disponere over en pulje til initiativer på beskæftigelsesområdet i overensstemmelse med kommissoriet. Puljen forventes at være på ca. 500.000 kr. årligt. Puljen, der udvalgsmæssigt vil ligge under Beskæftigelses- og Socialudvalget til udmøntning i det lokale råd, kan bevilges, når kommissoriet for rådets arbejde er godkendt i byrådet.
  Rådet forventes, at mødes 2-3 gange årligt. Rådet er rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst erhverv og Globalisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Rådet forventes i 2015 og følgende år ved en tillægsbevilling at få en pulje stillet til rådighed til nye initiativer indenfor beskæftigelsesområdet med et beløb på ca. 500.000 kr. årligt. Særskilt sag herom vil blive forelagt byrådet sammen med kommissorium for rådets arbejde inden sommerferien 2015. Udgift til sekretariatsbetjening af rådet afholdes indenfor den samlede administrative ramme.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 60

  Sagen udsættes til næste møde i udvalget den 27. februar 2015. Hermed får erhvervsrepræsentanterne mulighed for at drøfte sagen i deres respektive organisationer.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl

 • Pkt. 61 Roskilde Kommunes fremtidige internationale engagement

  Pkt. 61

  Roskilde Kommunes fremtidige internationale engagement

  Sagsnr. 257667 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Det indstilles, at Roskilde Kommune omlægger sine internationale aktiviteter, så de fremover, jf. Byrådets globale strategi, i langt højere grad fokuserer på samarbejder, der understøtter vækst, kulturel forståelse og globalt udsyn og dannelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. venskabsbyrelationerne til Vara (Sverige) og Pasvalys (Litauen) ophører, dog således, at eventuelle foreningsdrevne aktiviteter med disse fortsætter,
  2. venskabsbyrelationen til Kommune Kujallleq (Grønland) bevares med henvisning til de særlige bånd til Grønland
  3. medlemskabet af Mecine Netværket opsiges
  4. den netop etablerede venskabsrelation til Hangzhou (Kina) udbygges,
  5. at der herudover søges etableret 1-2 venskabsrelationer til relevante byer, med det fokus gennem et flerårigt samarbejde at understøtte Roskilde Kommunes vækst, kulturelle forståelse og globale udsyn og dannelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i foråret 2013 en global strategi, som afløser for den tidligere internationale strategi. Byrådet stræber med denne strategi mod at opnå yderligere vækst ved at bygge bro til resten af verden, at tiltrække globale medborgere, udenlandske investeringer, virksomheder, vidensinstitutioner, turister og mange flere – samt i højere grad end i dag at tage aktiv del i den globale udvikling.
  Roskilde Kommunes nuværende internationale samarbejder, består i dag primært af 3 venskabsbyer og medlemskab af det europæiske netværk af 9 mellemstore byer, Mecine-netværket.
  Venskabsbyerne stammer fra kommunesammenlægningen, hvor hver af de gamle kommuner valgte en venskabsbyrelation, de ønskede at bevare. Venskabsbyerne er meget små: Vara i Sverige har ca. 16.000 indbyggere, Pasvalys i Litauen har ca. 10.000 indbyggere og Kommune Kujalleq i Grønland har ca. 8.000 indbyggere. Det vurderes at disse byer ikke i tilstrækkelig grad understøtter byrådets ambitioner, og det anbefales derfor, at samarbejdet på det politiske niveau med Vara og Pasvalys ophører, hvilket dog ikke forhindrer eventuelle foreningsdrevne samarbejder med disse byer i at fortsætte. Samarbejdet med Kommune Kujalleq anbefales bevaret pga. de særlige bånd til Grønland og med fokus på kultur/skole-udveksling.
  Roskilde Kommune har været medlem af Mecine-netværket siden det startede i 1994. Roskilde har de seneste år arbejdet for at netværket skulle bruges til, at medarbejdere inden for forskellige fagområder mødes for at udveksle erfaringer og ideer. Flertallet af de øvrige medlems-byer har større fokus på i fællesskab at etablere EU-finansierede projekter. Ingen af delene er lykkedes i nævneværdig grad ind til videre, og det vurderes ikke, at medlemskab af netværket i tilstrækkelig grad bidrager til opfyldelse af Byrådets mål. På den baggrund anbefales det, at Roskilde Kommune udtræder af netværket.
  I stedet for ovenstående samarbejder, bør Roskilde engagere sig i et afgrænset antal partnerskabsbyer, hvor samarbejderne – set over en længere årrække – indgås, fordi de forventes at bidrage til byrådets globale strategi. Med andre ord bør kriterierne for valg af partnerskabsbyer være, at disse samarbejder understøtter Roskilde Kommunes vækst, kulturelle forståelse og globale udsyn og dannelse til glæde for borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, turismen mv. Konkret foreslås følgende:
  - Hangzhou (i Kina) nævnes eksplicit i byrådets globale strategi, da den er hovedbyen i den region i Kina, som Region Sjælland har en samarbejdsaftale med. De første kontakter til Hangzhou er netop etableret med meget positivt resultat og interesse fra Hangzhou’s side, og med stor opbakning fra en række institutioner, virksomheder og foreninger i Roskilde. Der arbejdes nu videre med at etablere konkrete samarbejdsaftaler, i første omgang på uddannelses-, turisme og museumsområderne – men senere på flere områder.
  - Sideløbende hermed er forvaltningen gået i gang med at vurdere mulighederne for tilsvarende partnerskabs/venskabsbysamarbejde med Springfield, Illinois i USA, hvis universitet RUC allerede har et samarbejde med. Der forventes at kunne foreligge indstilling til UVEG og Økonomiudvalget om dette samarbejde medio 2015.
  - Endelig undersøges mulighederne for et samarbejde med Delft i Holland. En indstilling til UVEG og Økonomiudvalget forventes også at foreligge medio 2015, efter at Økonomiudvalget har besøgt Delft på deres studietur til Holland i maj 2015.

  For nogle af disse samarbejders vedkommende må det forventes, at det tager tid – op til flere år – før der viser sig konkrete resultater. Byrådet vil hver januar fra 2016 få en status på de internationale samarbejdsrelationer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da udgifterne forventes afholdt inden for eksisterende budget. Når der medio 2015 foreligger et overblik over det samlede fremtidige internationale engagement, anbefales det, at der i forbindelse med budget 2016 afsættes midler hertil.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 61

  ad.1 +2. Videreføres til Økonomiudvalget uden anbefaling.
  ad.3. Det anbefales, at medlemskabet af Mecinenetværket opsiges
  ad 4. Det anbefales, at der tages endelig stilling til engagementet med Hangzhou (Kina) efter at der har været en delegation af sted i april 2015 med repræsentanter fra kommunens erhvervsliv samt kultur- og uddannelsesinstitutioner.
  ad 5. At der udover overvejelser om de nævnte byer i USA og Holland, også laves en nærmere undersøgelse af, hvilke lande og byer virksomhederne i Roskilde kunne have mest interesse i. Det være sig gennem kvalitative undersøgelse, og gennem en opgørelse over størrelsen af eksport til/samhandel med de enkelte lande.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl

 • Pkt. 62 Foreløbig køreplan for udvalgets mødeaktivitet i 2014

  Pkt. 62

  Foreløbig køreplan for udvalgets mødeaktivitet i 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget vedtog på mødet den 12. september 2014 en række mødedatoer for afholdelsen af udvalgets møder i 2015. Der planlægges dog i øjeblikket en tur til Hangzhou i Kina, der kræver udvalgsformandens deltagelse, og som ligger samtidig med udvalgets planlagte studietur. Derfor fremsættes et forslag til en ændret køreplan for udvalgets mødeaktivitet i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget udsætter den planlagte studietur i april 2015 til i stedet at blive afholdt den 16.-18. september 2015,
  2. at det planlagte udvalgsmøde fredag den 11. september 2015 aflyses, og afholdes i stedet i forbindelse med studieturen,
  3. at udvalget i øvrigt godkender, den foreslåede mødestruktur.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 12. september 2014 blev datoerne for udvalgets møder i 2015 fastlagt. Følgende blev vedtaget:
  - 27. februar
  - 7.-11. april (studietur)
  - 19. juni
  - 11. september
  - 30. oktober
  - 11. december
  Den planlagte studietur i april 2015 falder sammen med formand Carsten Wickmanns eventuelle deltagelse i delegationsturen til Hangzhou. Derfor foreslås det, at studieturen udskydes og i stedet planlægges til at finde sted i dagene 16.-18. september 2015. Såfremt dette godkendes, foreslås desuden, at det planlagte udvalgsmøde fredag den 11. september 2015 aflyses, og i stedet afholdes i forbindelse med studieturen. Dermed vil køreplanen for udvalgets aktiviteter i 2015 være som følger:
  27. februar 2015
  Tema: Infrastruktur som vækstmotor
  Mødet er planlagt til afholdelse i Roskilde Lufthavn. Lufthavnschef Lars Lip vil give en kort introduktion til Roskilde Lufthavn og lufthavnens rolle i den fremtidige infrastruktur på Sjælland.
  19. juni 2015
  Tema: Iværksætteri og opstart af egen virksomhed
  Danmark er flere gange på det seneste blevet kåret som et af de bedste lande, at starte egen virksomhed i. Hvor langt er vi kommet i Roskilde og kan vi iværksætte nye lokale tiltag, som understøtter mulighederne for at starte egen virksomhed i Roskilde?
  16.-18. september 2015
  Tema: Studietur. Destination fastlægges endeligt inden sommerferien 2015
  30. oktober 2015
  Tema: Der er endnu ikke fastlagt et tema for mødet.
  11.december 2015
  Tema: Der er endnu ikke fastlagt et tema for mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 62

  Godkendt med den tilføjelse, at der også afholdes et udvalgsmøde fredag den 17. april 2015. Forvaltningen udsender ændringer via outlook.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl

 • Pkt. 63 Evaluering af udvalgets arbejde i 2014

  Pkt. 63

  Evaluering af udvalgets arbejde i 2014

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er i gang med en evaluering af den organisationsændring, som blev foretaget i forbindelse med etableringen af kommunens erhvervsafdeling. I den forbindelse er det også besluttes, at der foretages en evaluering af udvalgets arbejde og den måde udvalget arbejder på.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes HR-afdeling vil facillitere en kort seance ved afslutningen af mødet, hvor udvalgets medlemmer får mulighed for at give en evaluering af udvalgets arbejde, arbejdsmetoder og rammerne hvorunder udvalget arbejder.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 63

  Udvalget foretog en evaluering af arbejdet det første år.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl

 • Pkt. 64 Eventuelt

  Pkt. 64

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 64