You are here

Referat

Dato: Fredag, December 6, 2019 - 08:00
Sted: Arkitektfirmaet Cornelius + Vöge, Hedegade 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 44 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 44

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 44

  Godkendt.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 45 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 45

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelsessektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 45

  Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  Økonomien har sat sig, hvilket vil sige at der igen forventes igen en lille vækst i økonomien i 2020. Året 2019 har genereret en fin stigning i aktiekurserne, en stigning der forventes noget mere moderat i 2020. I 2020 ser vi desuden ind i en række usikkerheder herunder bl.a. valget i USA november 2020, handelskrigen mellem USA og Kina og de mulige handels-og arbejdskraftmæssige konsekvenserne af Brexit.

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Roskilde Handel vil i 2020 sætte fokus på, at få flere medlemmer i foreningen. Der er ansat en person, som skal arbejde med medlemspleje. Roskilde Handel har intentioner om at etablere partnerskaber med ROMU, Børnehuset og Byens Hus.
  Super tilfredshed med Børnehuset i Algade og det samarbejde huset har fået etableret med byens hus. Opmærksomhed på 4000.nu, hvor man kan få et samlet billede af, hvad der sker i 4000 Roskilde. Alt om byens liv, events, hvad sker der på havnen, for børn, nyt i byen og meget mere

  Ellers fokus på uddannelse og digitale færdigheder. Et samarbejde med Roskilde Handelsskole om den digitale handel, hvor der er 13 butikker tilmeldt. Derudover skal der
  arbejdes med "fra kundeservice til kundesucces. Roskilde har potentiale til at blive Europas mest innovative handelsby, vi skal bl.a. gøre brug af, at vi er den by i Danmarks,
  som har det længst sammenhængende handelsstrøg.

  Carsten Johnsen (Dansk Erhverv)

  Der forelægger en ny finanslov som vi i dansk erhverv skal have tygges os igennem, for at se hvilke konsekvenser/muligheder det får for vores medlemmer

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Der har det seneste år været en tilbagegang på 8-10% besøgende på de store attraktioner. Det er svært, at definere en enkelt årsag til, hvorfor det er gået sådan. Turismen har dog haft en endnu større tilbagegang på landsplan.
  Roskilde Kommunes Økonomiudvalg og Vikingeskibsmuseets bestyrelse har været på studietur til Oslo og fået inspiration i forhold til opførelsen af et nyt museum.
  Fonden Roskilde Vandrerhjem har i mange år gerne ville udvide Vandrerhjemmet, da der er ret høj belægning på den eksisterende del. Der er dog visse udfordringer med at få finansiering til denne udvidelse, da det er kommunen der ejer grunden og den derfor ikke kan belånes. Opfordring til en fornyet dialog med Roskilde Kommune.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Der er nedgang i byggeriet, som dog bygger på lidt forskellige meldinger ude fra marken. Generelt er det opførelse af store boligbyggerier der ser ud til at være for nedadgående.
  Ellers arbejdes der videre med, at få flere piger ind i de håndværksmæssige fag (Boss Ladies), hvilket også ser ud til at have en vis effekt.

  Keld Nielsen (Dansk Industri)

  I Dansk Industri stor fokus på den nye finanslov og hvad denne vil medføre for dansk erhvervsliv. Derudover kigger vi ind i de kommende overenskomstforhandlinger. Endelig har afholdt møde med Roskilde Kommune om DI-målingerne, hvor vi fremadrettet skal se på, hvordan disse møder afholdes mere konstruktivt for alle parter.

  Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen)

  Fagbevægelsen godt i gang med forberedelserne til overenskomst 2020. Der bliver afholdt medlemsmøder over hele landet.

  Jesper Østrup (Campus Roskilde)

  Ny finanslov, ny uddannelsesminister, spændende at se hvad det fører med sig. En del udfordringer i forhold til fordelingen af elever rundt på de enkelte gymnasier. Det går stadigvæk rigtig godt med at afsætte eleverne til praktikpladser i erhvervslivet. Roskilde Tekniske Skole holder rejsegilde på udvidelsen af Pulsen 8, som er 2. etape af det byggeri der blev igangsat med en arkitektkonkurrence i 2009. Derudover indvies i næste uge Roskildes nye Center for anvendt robotteknologi, som kommer til at ligge på Teknisk Skole på adressen Pulsen 2.

  Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde)

  Det går godt i Erhvervsforum. året 2019 har været et år med mange arrangementer (ca. et om ugen) og der har været rigtig fin tilslutning til de fleste. Der er kommet 90 nye medlemmer i år, bl.a. Ro´s Torv, PWC og RUC. Desuden er det vores indtryk, at de fleste medlemmer er tilfredse.
  På turistsiden er der et tæt samarbejde med Københavns turistbureau. Vi kører julefilm og julekampagne på de sociale medier. Ud over turismen så løser vi vores opgaver for Roskilde Kommune, herunder mange møder med iværksættere.
  På ledelsessiden har der været et vakuum, og Lara er nu aftrådt sin stilling som direktør af personlige årsager. Der igangsættes et arbejde med rekruttering af en ny person til at lede sekretariatet. Der er ansat et ekstern bureau til at hjælpe med opgaven og det forventes at vedkommende er på plads 1. marts 2020. Derudover er det planlagt, at supplere turismedelen med en medarbejder.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 46 Status på udvalgets økonomi

  Annonce_bragt_i_Roskilde_Avis_den_21._november_2019.pdf Afrapportering_fra_Visit_Roskilde_paa_brugen_af_turisme-millionen_i_2019.pdf

  Pkt. 46

  Status på udvalgets økonomi

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har bedt om en status på udvalgets økonomi i 2020, som en konsekvens af Byrådets netop vedtagne budgetforlig for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den givne status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget blev det bl.a. besluttet at den 1 mio. kr. der var afsat til grønne tiltag skulle overføres til Klimarådet og at de 1.3. mio. kr. som Roskilde Kommune fremadrettet skal betale til Erhvervshuset (1 mio.) og den digitale platform (300.000 kr.) skal afholdes af UVEG´s konto.
  Udvalget har ved indgangen til 2020 en kassebeholdning på 12.425.000 kr. Når de allerede kendte udgifter der skal afholdes i 2020 er fratrukket har udvalget omkring 1.768.000 kr. tilbage. En del af de midler (beløb ikke fastlagt på forhånd) besluttede man på det seneste udvalgsmøde, at afsætte til at understøtte udviklingsprojekter og aktiviteter fra offentligheden. Se vedlagte annonce, som bl.a. er blevet bragt i Roskilde Avis den 21. november 2019

  Kendte udgiftsposter til betaling i 2020
  Kassebeholdning 2020 incl. diverse overførte poster fra tidligere år 12.425.000
  Alle tiders Roskilde 500.000
  Tilskud til CORO 1.042.000
  Kontrakt med Erhvervsforum Erhvervsservice 2.320.000
  Turismeservice 1.980.000
  Ekstra tilført mio. til erhvervsservice 1.000.000
  Turisme-million* 1.000.000
  Ekstra betaling til Erhvervshus og digital platform 1.300.000
  Reserveret center for oversvømmelse 1.000.000
  Fjordlands-samarbejdet 250.000
  Fjordlands-samarbejdet (dækning af Holbæk andel for 2020) 90.000
  Konsulenter ny DMO 75.000
  Konsulentbistand til ny erhvervs- og Vækstpolitik 100.000
  Tilbageværende midler i UVEG i 2020 1.768.000

  *Der er vedlagt en oversigt fra Visit Roskilde, som viser hvordan turismemillionen er blevet anvendt i 2019 jf. udvalgsbeslutningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 46

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 47 Orientering om input fra erhvervslivet til Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Praesentation_af_noegletal_om_erhvervslivet_-_oplaeg_til_workshop.pdf

  Pkt. 47

  Orientering fra dialogmødet om Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på deres seneste møde, at der skulle afholdes et indledende dialogmøde for erhvervslivet i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik. Dialogmødet har været afholdt og udvalget skal bearbejde de indkomne forslag til prioriteringer og fravalg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tage en drøftelse af de modtagne input mhp. en foreløbig prioritering af indsatser, som kunne indgå i det videre arbejde.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling.

  Torsdag den 28. november 2019 blev der afholdt et dialogmøde med omkring 50 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv med henblik på, at få nogle input til arbejdet med den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik.
  Efter en række præsentationer blev der arbejdet i fire grupper, hvor deltagerne kunne få mulighed for at komme med deres holdninger, synspunkter, ideer og anbefalinger.
  Forvaltningen har i skrivende stund endnu ikke skabt et overblik over disse input.
  Derfor vil udvalget blive præsenteret for disse i en samlet form på mødet.
  Konsulenthuset Iris Group havde trukket en række data, som grundlag for drøftelserne.
  Disse er samlet i en præsentation, som er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 47

  Udvalget blev forelagt erhvervslivet tilbagemeldinger fra dialogmødet, som i store træk kunne deles op i følgende seks kategorier.

  1. Attraktive erhvervsarealer, fysisk planlægning og tiltrækning af virksomheder
  2. Adgang til kvalificeret arbejdskraft
  3. Den attraktive bymidte
  4. Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver
  5. Styrket samspil mellem erhvervsliv, vidensinstitutioner og erhvervsfremme
  6. Bedre synliggørelse af Roskildes styrker

  Det blev besluttet, at der skulle nedsættes en lille følgegruppe, som løbende inddrages i Forvaltningens skriveproces. Interesserede fra udvalget melder hurtigst tilbage til erhvervschef Jens Thornsen
  Det blev desuden besluttet, at der skal findes en tidspunkt til afholdelse af et temamøde i UVEG, hvor eneste punkt er en nærmere drøftelse af erhvervspolitikken og resultaterne fra handelsbarometret.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 48 Handelsbarometer

  Handelsbarometer_Roskilde_Jyllinge_Viby_Sjaelland_2017-2018_november_2019.pdf Anbefalinger_til_bymidteudvikling_2019_ICP_november_2019.pdf

  Pkt. 48

  Handelsbarometer og anbefalinger til bymidteudvikling

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handel og Roskilde Kommune har indgået en tre-årig aftale med Institut for Centerplanlægning (ICP) omkring udarbejdelse af et handelsbarometer, som bl.a. skal vise omsætningsudviklingen i detailhandelen i Roskilde, Viby og Jyllinge. Udvalget skal præsenteres for - og drøfte resultaterne af den første af disse afrapporteringer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at resultaterne af handelsbarometeret og anbefalinger til bymidteudvikling drøftes og bruges aktivt i forhold en fremtidig styrkelse af mulighederne for at drive detailhandelen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handel og Roskilde Kommune har indgået en aftale med Institut for Centerplanlægning (ICP). Denne aftale indebærer, at man tre år i træk får udarbejdet et såkaldt handelsbarometer.
  Handelsbarometeret skal give et billede af, hvorledes detailhandelen klarer sig i forhold til den generelle udvikling. Analysen indeholder udviklingen i antal butikker, servicefunktioner og tomme lokaler samt omsætningsudviklingen i forhold til den generelle udvikling. Handelsbarometret vil desuden give et samlet overblik over de tendenser, der præger detailhandelen i Roskilde bymidte, Jyllinge og Viby.
  Den første af disse tre afrapporteringer foreligger nu, og er gældende for ændringen fra regnskabsåret 2017-2018. Handelsbarometret er baseretpå omsætningstallene fra en række butikker, som er blevet udvalgt på baggrund af branche, butiksstørrelse og beliggenhed, således at handelsbarometret giver et retvisende billede af udviklingen i omsætningen.
  I tillæg til denne afrapportering er ICP blevet bedt om at komme med en række anbefalinger til hvad der kan styrke udviklingen i de bymidters byliv. Udvalget vil på mødet få en præsentation af hovedkonklusionerne fra såvel Handelsbaromteret som fra anbefalingerne.
  Begge dokumenter er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 48

  Torben Stevold (Formand for Roskilde Handel) præsenterede resultaterne og udvalget tog en kort drøftelse.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 49 Center for oversvømmelsesbeskyttelse(Lukket)

 • Pkt. 50 Udkast til ny integrationspolitik

  UDKAST_til_Integrationspolitik.pdf Dansk_Folkepartis_aendringsforslag_til_integrationspolitikken.pdf

  Pkt. 50

  Udkast til ny integrationspolitik

  Sagsnr. 323534 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager udkast til ny integrationspolitik i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til integrationspolitikken, herunder bl.a.:

  1. om de opstillede værdier og målsætninger repræsenterer de elementer, som udvalget finder relevante.
  2. om værdierne står i den rette, prioriterede rækkefølge

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har udarbejdet udkast til ny integrationspolitik. Integrationspolitikken er udarbejdet med input fra dialogmødet, med deltagelse af borgere, frivillige- og sociale foreninger, medlemmer af Integrationsrådet samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det er mundet ud i en integrationspolitik, som sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Integrationspolitikken skal revideres i forbindelse med en ny byrådsperiode.
  Efter udvalgets drøftelse af integrationspolitikken sendes udkastet i høring i perioden 11. november 2019 til 9. december 2019. Det sker ved at udkastet lægges på høringsportalen ”Høringer, Borgermøder og Afgørelser”, på Roskilde Kommunes hjemmeside, ligesom det sættes i Roskilde Avis. Politikken sendes ligeledes til deltagerne ved dialogmødet samt relevante råd. Skole og Børn vil ligeledes blive involveret.
  Herefter justeres integrationspolitikken med udgangspunkt i høringssvarene. Politikken behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 16. januar 2020, med henblik på endelig godkendelse i byrådet den 29. januar 2020.
  Når politikken er vedtaget udarbejdes en handlingsplan, som udmønter politikken i konkrete målsætninger og handlinger. De konkrete målsætninger skal desuden afspejle sig i ”Resultater i Roskilde”. Handlingsplan og forslag til målsætninger i ”Resultater i Roskilde” forelægges udvalget foråret 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 132

  Udkastet til integrationspolitik sendes i høring i en bred kreds, bl.a. til alle fagudvalg. Dansk Folkepartis bemærkninger til udkastet udsendes sammen med høringsmaterialet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen forelægges til høring i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Beskæftigelses- og Socialudvalget har endnu ikke forholdt sig politisk til udkastet til integrationspolitikken. Udvalgets bemærkninger vil blive fremsendt til Beskæftigelses- og Socialudvalgets behandling af integrationspolitikken i januar 2020.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 50

  Udvalgets medlemmer havde ingen umiddelbare bemærkninger.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 51 Valg af ny næstformand for UVEG

  Pkt. 51

  Valg af ny næstformand for UVEG

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en ny næstformand for udvalget. Kasper Bæk fra Erhvervsforum Roskilde har indtil videre bestridt posten. I forbindelse med Kaspers udtræden af udvalget, kunne det være hensigtsmæssigt, at udvalgets eksterne medlemmer udpeger en ny næstformand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets eksterne medlemmer udpeger en ny næstformand for udvalget blandt deres midte.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges en næstformand, som kan overtage formandens forpligtelser, såfremt denne skulle være forhindret. Det foreslås, at et af udvalgets eksterne medlemmer udpeger en blandt deres midte, der kan fungere som næstformand i resten af udvalgets periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 51

  Udvalgets eksterne medlemmer pegede på Torben Stevold (Roskilde Handel), som næstformand for resten af udvalgets funktionsperiode (frem til og med udgangen af 2021).

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 52 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 52

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 52

  Udvalgsformanden orienterede om følgende

  Matchmaking-arrangement mellem udvalgte lokale virksomheder og internationale studerende

  Erhvervsafdelingen afholder i samarbejde med Copenhagen Capacity et matchmaking arrangement for udvalgte lokale virksomheder inden for specifikke brancher som f.eks. IT og industri og internationale studerende den 6. februar 2020. Målet med arrangementet er dels tiltrækning og modtagelse af udenlandske højtuddannede specialister, tiltrækning og fastholdelse af udenlandske studerende samt at hjælpe lokale virksomheder med at finde kvalificeret arbejdskraft.

  Komittee for julebelysning

  Som udvalget tidligere har besluttet, er der nedsat en arbejdsgruppe der skal komme med løsningsforslag til en fremadrettet model for julebelysningen. Det første møde er planlagt til afholdelse i januar og hensigten er vi fremlægger et løsningsforslag til udvalgets møde i april.

  Julebelysning i Viby og Jyllinge

  Der er via en formandsbeslutning bevilget midler fra UVEG-puljen til julebelysning i Viby (35.000 kr.) og Jyllinge (10.000 kr.)

  Turisme – Orientering om status på Fjordlandet

  Roskilde Kommune opsiger turisme-delen af kontrakten med Erhvervsforum Roskilde med henblik på opstart af Visit Fjordlandet fra 1. januar 2021.

  Turisme – Ny udviklingsplan for Sjælland og Øerne

  De 17 kommuner i Region Sjælland har igangsat arbejdet med en fælles udviklingsplan for turismen. Et udkast til denne udviklingsplan vil komme til høring i UVEG på mødet den 28. februar 2020
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 06-12-2019, pkt. 53

  Intet at bemærke.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark).