You are here

Referat

Dato: Fredag, Marts 7, 2014 - 08:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Orientering om udvalgets virke, herunder en præsentation af udvalgets medlemmer

  Pkt. 1

  Orientering om udvalgets virke, herunder en præsentation af udvalgets medlemmer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Byråd besluttede som en del af konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget i november 2013, at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalgsformand Carsten Wickmann vil give en kort introduktion til udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd besluttede som en del af konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget i november 2013, at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalgsformand Carsten Wickmann vil give en kort introduktion til udvalgets arbejde. Desuden vil der blive en runde, hvor hver af udvalgets medlemmer præsenterer sig selv og sine forventninger til arbejdet i udvalget de kommende fire år.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 1

  Orienteringen godkendt
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 2 Godkendelse af kommissorium for udvalget arbejde

  udkast_til_kommissorium_for_vaekst_erhverv_og_globalisering.pdf erhvervs-_og_turismepolitik.pdf global_strategi_for_roskilde_kommune.pdf partnerskabs_aftale_mellem_roskilde_kommune_og_erhvervsforum_roskilde_2014.pdf

  Pkt. 2

  Godkendelse af kommissorium for udvalget arbejde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et kommissorium for udvalgets arbejde de kommende fire år. Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der er for det fremtidige arbejde i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at kommissoriet drøftes
  2. at kommissoriet indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et kommissorium for udvalgets arbejde. Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast til er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt tre dokumenter, nemlig Roskilde nuværende Erhvervs- og Turismepolitik, Roskilde Kommune globale strategi og Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde. Disse tre dokumenter er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

  Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget på det sidste møde i 2014 evaluerer og korrigerer i kommissoriet og arbejdsmetoderne såfremt det bliver nødvendigt.
  Et udkast til et kommissorium er vedlagt, som bilag til punktet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 2

  Kommissoriet blev godkendt med følgende bemærkninger:
  - Starttidspunktet for møderne rykkes frem til kl. 07.30
  - Som udgangspunkt forsøges det, at finde datoer for afholdelse af seks møder om året i stedet for fire
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 3 Konstituering - valg af næstformand

  Pkt. 3

  Konstituering - valg af næstformand

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en næstformand for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges en næstformand blandt udvalgets eksterne medlemmer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Carsten Wickmann (K) er politisk udpeget formand for udvalget for ”Vækst, Erhverv og Globalisering”. Der skal udpeges en næstformand, som kan overtage formandens forpligtelser, såfremt denne skulle være forhindret. Det foreslås at et af udvalgets eksterne medlemmer udpeges som næstformand.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 3

  Torben Stevold fra Roskilde Handel blev valgt som næstformand.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 4 Foreløbig køreplan for udvalgets møder i 2014

  Pkt. 4

  Foreløbig køreplan for udvalgets møder i 2014

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har fire planlagte møder i 2014. Det anbefales, at møderne tager udgangspunkt i en række på forhånd fastlagte temaer. Udvalget tager en drøftelse af udkastet til den overordnede plan for indholdet i udvalgets møder i 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den overordnede plan for indholdet af udvalgets møder i 2014.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  For at understøtte et hensigtsmæssigt mødeforløb, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden på enkelte områder, anbefales det at udvalgets fire møder i 2014 bliver temabaseret. Det vil desuden tilstræbes, at møderne afholdes i nogle fysiske rammer der har relation til det enkelte tema. Desuden vil der blive mulighed for at indhente eksperter eller interessenter, som kan give input til udvalgets arbejde med de pågældende temaer.
  At møderne bliver temabaseret er ikke betydende med, at det udelukkende er det valgte tema som er på dagsorden. Der vil kunne komme andre enkeltsager på uden relation til temaet, som udvalget vil blive orienteret om eller skal tage stilling til.

  Marts:

  Tema: Opstart af - og rammer for udvalgets arbejde
  Dette møde omhandler primært fastlæggelsen af rammerne for udvalgets fremadrettede arbejde, herunder præsentation af udvalgets medlemmer.

  Juni:

  Tema: Turisme
  Visit Roskilde præsenterer et udkast til en ny turismepolitik. En turismepolitik indeholdende de lokale turistaktørers tanker om retningen for Roskildes turismeudvikling. Udvalget forholder sig til oplægget, og tager herudfra en drøftelse af turismens muligheder i Roskilde, og hvad hvilke strategiske spor der efter udvalgets mening bør følges.

  September

  Tema: Handel
  Detailhandelen udgør et væsentligt antal arbejdspladser i Roskilde Kommune. Derfor er det utrolig vigtigt at sikre fornyelse og en løbende tilgang af både nye butikker og købelystne kunder. Hvordan skaber vi mere handel i vores byer? Hvordan skal fremtidens handelsby se ud? Hvordan prioriteres udviklingen af handelslivet i henholdsvis Roskilde, Viby og Jyllinge? Hvordan tiltrækker vi flere besøgende? Hvordan skabes det optimale samarbejde mellem detaillisterne, kommune, kulturinstitutionerne og lign.

  November

  Tema: Globalisering
  Globaliseringen har stigende betydning for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i såvel Danmark, som i Roskilde. Roskilde har med flere markante uddannelses- og vidensinstitutioner, Roskilde Festival, internationalt orienterede virksomheder som bl.a. Chr. Hansen, DLF Trifolium og Thermo Fischer Scientific, samt den internationale skole, Risø Park og den gode infrastruktur, alle muligheder for at blive hjemsted for internationale investeringer. Men hvordan får vi sat det i struktur, hvad skal den internationale fortælling om Roskilde være, og hvad gør vi konkret for at tiltrække udenlandske investeringer?
  Det kan desuden nævnes, at det påtænkes at udvalgets studietur placeres i forbindelse med et af udvalgets to første møder i 2015

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 4

  Udvalget drøftede forskellige udfordringer med den skitserede mødestruktur. På den ene side vil udvalget gerne kunne gå i dybden med nogle bestemte temaer. På den anden side, så er der mange andre temaer/udfordringer indenfor rammerne af det givne kommissorium, som udvalget også finder relevant at drøfte.
  Administrationen prøver at udarbejde et nyt oplæg for mødestrukturen, som forsøger at tilgodese disse udfordringer.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 5 Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde

  Pkt. 5

  Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Denne aftale er indgået i april 2013 og blev i november 2013 udbygget med nogle konkrete indsatsområder. Udvalget tager en drøftelse af om aftalens indhold stemmer overens med udvalgets forventninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse af om partnerskabsaftalens indhold stemmer overens med udvalgets forventninger til det arbejde som Erhvervsforum Roskilde skal udføre for Roskilde Kommune i den resterende del af 2014.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Som en del af Roskilde Kommunes nye erhvervsstruktur blev der pr. 1. april 2013 indgået en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Partnerskabsaftalen indeholder fire hovedområder, nemlig iværksætteri, erhvervsservice, areabranding og turistbureau/turistservice. Aftalen blev i november 2013 udbygget med følgende fokusområder
  - Afdækning af behovet for investeringen i elektroniske virkemidler i relation til at styrke turisternes ophold og færden i Roskilde (det kunne være i form af apps, elektroniske skilte mv.)

  - Tilvejebringelsen af årlige/halvårlige lokale nøgletal for turismens udvikling og segmentopdeling i Roskilde. Herudover gennemførelsen af løbende tilfredshedsundersøgelser blandt såvel turister som turistaktører.

  - En videreudvikling af konceptet til gensidig vidensdeling blandt frontpersonalet blandt turistaktørerne. Herudover arbejde for, at Erhvervsforum bliver operatør på et større regional projekt omkring service- og kompetenceløft for frontpersonalet

  - Udbygning af det nuværende erhvervs-servicekoncept samt samarbejde med Væksthus Sjælland om igangsættelsen af programmet ”Raketvækst i Roskilde”.

  - Etableringen af et CSR-projekt, hvori indgår nedsættelsen af en permanent projektgruppe med repræsentanter fra virksomheder, jobcenter mfl.

  - Igangsættelse af en større markedsføringskampagne for ”Roskilde som iværksætterby” i samarbejde med Roskilde Kommune, Scion DTU, RUC, Væksthus Sjælland mfl.
  Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde har i 2014 en værdi af 3.140.315 kr.
  Erhvervsforums Direktør Jens Müller vil på mødet give en kort introduktion til indholdet i partnerskabsaftalen.
  Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag i pkt.2

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 5

  Udvalget besluttede at tage ejerskab til Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum. Det blev endvidere besluttet, at man gerne løbende vil have en orientering om, hvilke resultater der opnås, som en del af partnerskabsaftalen, men også en løbende briefing af sager der drøftes og besluttes i dialogforum under Visit Roskilde.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen, Stig Bo Jensen, Claus Christiansen og Jens Müller.

 • Pkt. 6 Igangsætning af proces for ny turismepolitik

  Pkt. 6

  Udarbejdelse af ny turismepolitik

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskildes nuværende erhvervs - og turismepolitik udløber i august 2014. Det anbefales, at udvalget igangsætter proces for udarbejdelsen af en selvstændig turismepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  at det indstilles til Økonomiudvalget, at der udarbejdes en ny selvstændig turismepolitik, og
  at den skitserede proces for udarbejdelsen af den nye turismepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2011 blev der udarbejdet en fælles erhvervs – og turismepolitik i samarbejde med aktørerne, en politik som udløber i august 2014. Den turistmæssige del af politikken har ikke været specielt synlig og derfor ikke givet Roskilde den klare turismeprofil, som skulle sikre fælles retning og ejerskab blandt aktørerne. Derfor anbefales det, at udvalget for Vækst, erhverv og globalisering (VEG-udvalget) laver en indstilling til Økonomiudvalget om udarbejdelsen af en selvstændig turismepolitik igangsættes.
  Visitroskilde har nedsat et dialogforum bestående af en lang række forskellige aktører repræsenterende både private og offentlige turismeaktører. (en oversigt over medlemmerne af dialogforum er vedlagt som bilag til punktet).
  For at sikre et stærkt ejerskab blandt de udførende aktører, er der under dette dialogforum nedsat en strategigruppe, som skal arbejde med vision, målsætninger og strategiske indsatsområder for den fremtidige turisme i Roskilde Kommune. Det vil være denne gruppe, som udgør arbejdsgruppen i det forestående arbejde.
  Proces for udarbejdelsen af en ny selvstændig turismepolitik

  7. marts 2014 VEG-udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der udarbejdes en ny selvstændig turismepolitik og godkender proces for udarbejdelse af denne.
  12. marts 2014 Til godkendelse i Økonomiudvalget
  Marts/april 2014 Strategigruppen under Visit Roskilde arbejder videre med vision, målsætninger og strategiske indsatsområder for den nye turismepolitik
  Maj 2014 Der afholdes en konference/workshop, hvor de foreløbige tanker og idéer kvalificeres gennem dialog med de forskellige turismeaktører i Roskilde Kommune.
  20. juni 2014 I forbindelse med VEG-udvalgets møde i juni (temamøde omkring turisme) præsenteres og drøftes et færdigt oplæg til ny turismepolitik
  12. september 2014 Den færdige turismepolitik vedtages på VEG-udvalgets møde og indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd
  September 2014 Den færdige turismepolitik godkendes i Økonomiudvalg og Byråd

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 6

  Godkendt.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 7 LIV-projektet

  liv_-_projektbeskrivelse.pdf

  Pkt. 7

  LIV-projektet

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skabes for få levedygtige internationale virksomheder i Danmark og dermed i Roskilde. Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering skal tage stilling til om man vil foreslå Økonomiudvalget, at der afsættes 2 mio. kr. fra de regionale Risø Park midler til det såkaldte LIV-projekt. Et projekt som netop har fokus på at skabe Levedygtige Internationale Virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der rettes henvendelse sig til Region Sjælland med henblik på at få overført 2 mio. kr. til igangsættelsen af LIV-projektet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  LIV-projektet er tidligere blevet præsenteret og drøftet i Erhvervsudvalget (6.september 2013). Udvalget syntes dengang, at projektet indeholdt nogle spændende perspektiver. Desuden havde man en god drøftelse af det principielle i udfordringerne med, at få skabt levedygtige internationalt orienterede virksomheder, bl.a. med udspring fra universitetsmiljøerne. Forvaltningen blev bedt om, at understøtte LIV-projektet i den fremadrettede proces med Væksthus Sjælland.

  LIV-projektet

  LIV-projektet er en fødselshjælper til opstart og accelerering af virksomheder med et stort internationalt potentiale. Det er tanken, at hovedparten af virksomhederne rekrutteres fra vidensmiljøerne i Roskilde – RUC, DTU Risø, Capnova (tidl. CAT) mfl. Virksomhederne skal tilknyttes et forløb, hvor de går fra at være produktorienterede til at være internationalt markedsorienteret. Væksthus Sjælland bliver projektejer, mens en stor del af de virksomhedsrettede aktiviteter drives af repræsentanter fra de private investorer bag LIV-projektet.
  Det er hensigten, at LIV-projektet lokaliseres i Danmarks Grønne Iværksætterhus i Risø Park. Desuden indlægges en forudsætning om, at så længe virksomhederne er en del af LIV-programmet, så skal deres virksomhed have base i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Det samlede budget for projektet er på 4 mio. kr. De private investorer bag LIV-projektet og fonden FinanceZealand, som administreres af Væksthus Sjælland og som tilbyder finansiering i form af ansvarlig lånekapital bidrager med 2. mio. kr. Roskilde Kommune bidrager med de resterende 2 mio. kr. Hensigten er, at Roskilde Kommune andel tages af de såkaldte ”Regionale Risø Park midler”.
  I forbindelse med det politiske forlig i 2010 om placeringen af det nye supersygehus i Køge besluttede Regionsrådet, at reservere 12 mio. kr. til formål, der kan udnytte de lokale styrkepositioner i hhv. Næstved og Roskilde og sikre regional bæredygtig vækst og udvikling på længere sigt. Det blev efterfølgende aftalt, at Roskildes andel af disse penge skal bruges til at fremme Risø Park projektet eller projekter der vil kunne underbygge fremtidige aktiviteter i Risø Park. Roskilde har fortsat 4 mio. kr. stående til gode hos Region Sjælland.
  Der er vedlagt en kortfattet beskrivelse af LIV-projektet som bilag til punktet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 7

  Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde. Udvalget vil gerne have mere viden om projektet, for at kunne træffe en kvalificeret beslutning.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen og Torben Stevold.

 • Pkt. 8 Milens Kunstkomité - udpegning af medlemmer

  milen_-_landskabs-_og_kunststrategi.pdf forslag_til_kommissorium_for_milens_kunstkomite.pdf

  Pkt. 8

  Milens Kunstkomité - udpegning af medlemmer

  Sagsnr. 249685 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af vedtaget landskabs- og kunststrategi for Milen skal der nedsættes en kunstkomité, der får ansvar for realisering af kunstværker i området. Milens Kunstkomité består af i alt ni medlemmer, hvoraf to medlemmer skal udpeges af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering udpeger ét medlem fra udvalget samt én repræsentant fra Erhvervsforum Roskilde til at indgå i Milens Kunstkomité

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. december 2013, punkt 284, Milen - Landskabs- og kunststrategi for Roskilde Råstof- og festivalområde. Hermed er rammen sat for udvikling af landskabsområdet, som også indeholder en strategi for kunst i landskabet. Se bilag.

  Efterfølgende har Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 5. februar 2014, punkt 6, indstillet til byrådet, at der nedsættes en kunstkomité med ansvar for realisering af Milens kunststrategi. Komitéen skal dels sikre den kunstneriske kvalitet dels sikre at der hvert år tilføres området et nyt kunstværk. Målet er at Milen på sigt rummer en kunstpark af internationalt format, der udvikler sig parallelt med de landskabelige kvaliteter.
  Det fremgår at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering udpeger ét udvalgsmedlem samt én repræsentant fra Erhvervsforum Roskilde, som skal indgå i Milens Kunstkomité. Forslag til kommissorium for kunstkomitéen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 8

  Jakob Bojsen (A) blev valgt som udvalgets repræsentant.
  Erhvervsforum Roskilde vender tilbage med en repræsentant efter bestyrelsesmøde i uge 11.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 9 Orientering om udviklingen i antallet af arbejdspladser i Roskilde Kommune - vurdering og perspektivering

  udviklingen_i_antallet_af_arbejdspladser_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om udviklingen i antallet af arbejdspladser i Roskilde Kommune – vurdering og perspektivering

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i lighed med mange andre af kommuner i Danmark mistet en del arbejdspladser siden 2009. Forvaltningen giver en vurdering af mulige årsager til tabet af arbejdspladser. Desuden orienteres udvalget om initiativer, der er igangsat med henblik på at tiltrække, fastholde - og skabe nye jobs.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i perioden 2009-2013 mistet en del arbejdspladser, hvilket også gør sig gældende for mange andre af landets kommuner. Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor der gives en vurdering på tabet af disse arbejdspladser. Desuden opridses i notatet en række eksempler på tiltag, som er iværksat med henblik på at styrke den private jobskabelse i Roskilde.
  Notatet er vedlagt som bilag til punktet

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 9

  Udvalget tog orienteringen til efterretning og bad om yderligere statistik og data for at kunne følge udviklingstendenserne de senere år.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.

 • Pkt. 10 Eventuelt

  Pkt. 10

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 10

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen.