You are here

Referat

Dato: Fredag, September 7, 2018 - 08:00
Sted: Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36, 4000 Roskilde
 • Pkt. 16 Godkendelse af referat

  Pkt. 16

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra seneste udvalgsmøde den 8. juni 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 16

  Referatet godkendt.

  Udvalget besluttede, at da udvalgsmøderne ligger med flere måneders mellemrum, så giver man en tilbagemelding til Jens Thornsen (jensdt@roskilde.dk) såfremt man har bemærkninger til det udsendte referat. Dette gøres inden for en uge efter referatets udsendelse.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 17 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 17

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume
  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 17

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 18 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 18

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.
  Beslutningskompetence
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  Sagsfremstilling
  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  Udvalgsformanden plejer at give alle organisationer ordet på skift. Denne gang vil der på grund af en tidspresset dagsorden, blot blive givet ordet til de organisationer, der har nogle specifikke nyheder som de ønsker at berette om.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 18

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Roskilde Handel har indgået en samarbejdsaftale med Ro´s Torv, om at Roskilde Handel også repræsenterer RO´s Torv i udvalget. Dermed repræsenterer Roskilde Handel samlet set i omegnen af 300 butikker.

  Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  Der er en række indikationer der peger henimod, at den periode vi er inde i med økonomisk højkonjunktur har nået sit højdepunkt. En af Finans Danmarks medlemmer, Danske Bank, er meget tilfredse med den store opbakning der har været til Roskildes nye erhvervspris, hvor 8 virksomheder indtil videre er nomineret til at modtage prisen. Det giver god PR og sætter fokus på erhvervslivet.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Dansk Byggeri er bekymret for de besparelser der sker på erhvervsuddannelserne. Dansk Byggeri har endvidere igangsat en landsdækkende kampagne med henblik på at flere piger til at vælge erhvervsuddannelserne og dermed vælge en fremtid som håndværker. I øvrigt stor tilfredshed med Roskilde Tekniske Skole som er yderst velfungerende.

  Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde)

  Med henblik på opfyldelse af kontrakten med Roskilde Kommune om varetagelsen af iværksætterservicen, har Erhvervsforum Roskilde engageret to erfarne rådgivere.

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  Søgningen til erhvervsuddannelserne er ikke steget i den grad man kunne håbe på. I en højkonjunktur som vi er inde i for øjeblikket, er der mange der går ud og får et job i stedet for. Roskilde Tekniske skole arbejder meget sammen med Skt. Hans Have omkring skolens gartneruddannelse. Roskilde har sammen med Greve, Solrød, Lejre og Høje Taastrup indgået samarbejde om den forberedende grunduddannelse (FGUén). Det er endnu ikke fastlagt, hvor I Roskilde skolen fysisk skal placeres.

  Ole Holse Olsen (LO Roskilde-Egnen)

  Svært at forstå, at Dansk Byggeri og Dansk Industri mener at deres virksomheder ikke kan få den arbejdskraft som de skal bruge. LO har registreret at der er omkring 800 arbejdsparate ledige alene i Roskilde Kommune. Dansk Byggeri og Dansk Industri har ikke henvendt sig til LO, med henblik på at aktivere nogle af disse ledige, hvilket undrer LO.
  Udvalgsformand Lars Lindskov vil indbyde LO og brancheorganisationerne til et dialogmøde omkring diskussionen på manglen på arbejdskraft og den åbenlyst paradoksale opfattelse af emnet. På et møde vil evt. inddragelse af en større kreds på et senere møde blive drøftet.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 19 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Udkast_til_revideret_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Betragtninger_fra_HMU_til_indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Erhvervsforum_Roskildes_hoeringssvar_paa_indkoebs-_og_Udbudspolitikken.pdf Dansk_Industris_hoeringssvar_paa_indkoebs-og_udbudspolitikken.pdf LO_Roskilde-egnens_Hoeringssvar_til_Roskilde_kommunes_Indkoebs-_og_Udbudspolitik.pdf

  Pkt. 19

  Revideret indkøbs- og udbudspolitik

  Sagsnr. 307026 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.
  Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.
  Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.
  Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
  En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.
  I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

  Udsat.
  Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

  Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

  Udsat.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs – og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer.
  Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8.august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

  Erhvervsforum Roskilde og Dansk Industri har hver udarbejdet og fremsendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag til punktet.
  Erhvervsorganisationerne har mulighed for at komme med input til politikken på udvalgsmødet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 19

  DI kvitterer for muligheden for at kunne komme med input til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.
  LO er uforstående overfor, at Dansk Industri i sit høringssvar kan skrive følgende: ”at kommunernes brug af arbejdsklausuler ikke er foreneligt med EU-retten”. LO mener ikke, at dette er korrekt og derfor skal arbejdsklausulerne fortsat være en del politikken. LO har efterfølgende indsendt høringssvar til brug for den videre politiske proces.
  Ifølge Dansk Byggeri så strider arbejdsklausuler i politikken mod den partnerskabsaftale som Dansk Byggeri har med Roskilde Kommune, en partnerskabsaftale som i øvrigt fungerer rigtig godt.
  Udvalgsformand Lars Lindskov pointerer, at de organisationer der ikke har indsendt høringssvar fortsat kan nå det.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 20 Status på udvalgets økonomi

  Ansoegningsskema_-_udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf

  Pkt. 20

  Overblik over udvalgets økonomi

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Sagen er udsat fra seneste møde den 8. juni 2018, hvor udvalgets skulle have haft en drøftelse af hvordan man ønsker at allokere de økonomiske midler udvalget har til rådighed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller

  1. At der i hhv. 2018 og 2019 afsættes 500.000 kr. til understøttelse af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel.
  1. At udvalget drøfter om man ønsker, at efterspørge konkrete projekter i offentligheden, som udvalget kan støtte økonomisk.
  1. At såfremt man beslutter at efterspørge konkrete projekter i offentligheden, så sker dette kun én gang årligt i september måned med en efterfølgende stillingstagen til de indkomne ansøgninger på UVEG´s møde i oktober.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget har en række økonomiske midler til rådighed, som et resultat af en række indgåede budgetaftaler.

  2018 2019 2020 2021
  Fra budgetaftalen 2015 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
  Fra budgetaftalen 2017 2.100.0001
  Fra budgetaftalen 2018 1.500.0002 1.500.0002 1.500.0002 2.500.0002
  Erhvervs-service 500.0003
  I alt 6.600.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
  1. Der er tale om en ”Erhvervs - og Event pulje”, hvilket betyder at midlerne ifølge budget-teksten er reserveret til ”Større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune. Puljen fordeles af UVEG. I det omfang der afsættes penge til interessevaretagelse, er det en anbefaling, som endelig besluttes af Økonomiudvalget”.
  1. Af disse midler skal 1. mio. kr. ifølge budget-teksten reserveres til ”indsatser, der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af greentech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv”.
  1. Der er desuden i budgetaftalen for 2018 afsat 1 mio. kr. ekstra til erhvervs-service, som udmøntes via den kontrakt der er indgået med Erhvervsforum. Da kontrakten løber i 3½ år, med virkning fra 1.7.2018 er der 500.000 kr. af ubrugte midler i 2018.

  Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i hhv. 2018 og 2019 til aktiviteter og andre tiltag der kan understøtte samarbejdsaftalen mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune. Den færdige aftale, som har til formål at styrke detailhandelen i Roskilde forventes fremlagt på udvalgets møde den 26. oktober 2018. Såfremt udvalget godkender bevillingen vil den specifikke brug af midlerne løbende blive aftalt mellem Roskilde Handel og Forvaltningen. Der aflægges en rapport til UVEG ultimo 2019 om hvilke aktiviteter/tiltag der har været igangsat for de afsatte midler, med hvilket formål og hvilken effekt det har ført med sig.
  Forvaltningen og udvalgsformanden har fået rigtig mange henvendelser fra foreninger, iværksættere og andre lokale aktører, om muligheden for at UVEG vil give økonomisk støtte til netop deres projekt. Derfor foreslås det endvidere, at der én gang årligt blive efterspurgt konkrete projekter i offentligheden, som UVEG kan vælge at støtte. Dette dels for at stille alle ansøgere lige, dels for at sikre at udvalget bruges mindre tid på at behandle ansøgninger end det var tilfældet i udvalgets forrige periode.
  Forvaltningen har udarbejdet et ansøgningsskema, som ville kunne bruges i forbindelse med ansøgningerne. Dette er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 20

  Udvalget godkender at der afsættes 500.000 kr. til udmøntninger af initiativer og aktiviteter i relation til samarbejdsaftalen mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune i 2018 og 2019. Torben Stevold (Roskilde Handel) erklærede sig inhabil under punktet.
  Udvalget besluttede endvidere, at der én gang om året efterspørges projekter i offentligheden som udvalget har mulighed for at yde økonomisk støtte til. Ansøgningerne behandles på UVEG´s møde den 26. oktober 2018.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 21 Forberedelse af temamøder om Beskæftigelse/arbejdskraft samt klima, infrastruktur, miljø og teknik

  Pkt. 21

  Forberedelse af temamøder om beskæftigelse/arbejdskraft samt klima, infrastruktur, miljø og teknik

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I det vedtagne kommissorium for udvalgets arbejde er det indskrevet, at der ud over de ordinære udvalgsmøder skal afholdes en række temamøder mhp., at styrke de tværgående sammenhænge på erhvervsområdet. Udvalget bedes tage stilling til om der er specifikke temaer/emner, der ønskes drøftet på de to temamøder, der ligger i efteråret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets medlemmer byder ind med nogle specifikke temaer/emner, som man ønsker drøftet på de pågældende områder.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der er jf. udvalgets kommissorium faslagt to temamøder ud over de ordinære UVEG-møder henover efteråret 2018.
  Den 26. oktober kl. 10.00-12.00 afholdes temamøde omhandlendebeskæftigelse og arbejdskraft med fokus på snitflader til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Mødet afholdes i forlængelse af et ordinært udvalgsmøde og afholdes hos Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) på Maglegårdsvej. Udover UVEG´s medlemmer er Borgmester Joy Mogensen, Formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen og Formanden for Skole – og Børneudvalget Jette Henning inviteret med til mødet.
  Eksempler på emner kunne være:
  ̵ Er der behov for at skabe en bedre koordinering i kontakten til det lokale erhvervsliv i forhold til offentlige henvendelser om jobprøvning, praktikpladser, fleksjob mv. og hvordan kan vi i givet fald blive bedre til at sikre denne koordinering
  ̵ Kan vi blive bedre til at forecaste det lokale behov for at fremtidens arbejdskraft, så vi kan sætte tidligere ind med en opkvalificering af de ledige?
  ̵ Hvordan bliver vi bedre til at sætte fokus på erhvervsuddannelsernes muligheder, og hvordan bruges erhvervsuddannelserne, folkeskolen og jobcenteret i denne proces?
  Den 16. november kl. 8.00 – 10.00 afholdes møde omhandlende temaer inden for klima, infrastruktur, miljø og klima. Mødet afholdes på DTU Risø og efterfølgende er der afsat en time fra 10.00 – 11.00 til at få en rundvisning i det relativt nye vingetestcenter og i det nyetablerede inkubatormiljø for grønne iværksættere/virksomheder, som UVEG har støttet med 2.5 mio. kr.
  Eksempler på emner kunne være:
  ̵ Infrastruktur og transport
  ̵ Energieffektivisering og klimatilpasning – er det lokale erhvervsliv tilstede på disse dagsordner?
  ̵ Den fysiske planlægning – hvordan er mulighederne for en fremtidig udvikling af erhvervslivet i Roskilde Kommune?
  ̵ Muligheder for afbureaukratisering ifm. virksomhedernes kontakt med Roskilde Kommune i myndighedsbehandlingen.
  Udgangspunktet for begge de to temamøder er, at de indledes med at de respektive udvalgsformænd kort fortæller lidt om hvilke erhvervsrelaterede emner, som de arbejder med på deres respektive områder, hvorefter der er en fri dialog som kan tage udgangspunkt i de tema som UVEG´s erhvervsrepræsentanter ønsker at drøfte.
  Jo mere specifikke udvalget kan blive i forhold til konkrete emner, desto bedre kan de respektive udvalgsformænd forberede sig og desto mere konstruktive kan temamøderne blive.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 21

  Udvalget drøftede sagen og kom frem til, at man ud over de i sagen nævnte områder gerne ville drøfte den overordnede skiltning i kommunen.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 22 Temadrøftelse om Roskilde´s kommende turismepolitik

  Strategiske_Traedesten_-_VisitRoskilde.pdf

  Pkt. 22

  Temadrøftelse om Roskilde´s kommende turismepolitik

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nuværende turismepolitik udløber med udgangen af 2018, derfor anbefales det, at der udarbejdes en ny turismepolitik for Roskilde Kommune. Udvalget skal drøfte det oplæg som Turisme-erhvervets Advisory Board for VisitRoskilde har udarbejdet, og som sætter en ny retning for turismen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse af det vedlagte strategiudkast med inddragelse af nedenstående spørgsmål mhp., at udkastet skal kunne udgøre grundlaget for Roskilde´s kommende officielle turismepolitik for perioden 2019-2021.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde skal have en ny turismepolitik, og det anbefales at turismepolitikken bliver færdiggjort til behandling i Økonomiudvalg og Byråd i december 2018 med henblik på at være gældende fra 2019 og tre år frem.
  Advisory Boardet har udarbejdet et dokument som indeholder nogle ”Strategiske trædesten”, som både Foreningen og Visit Roskilde anbefaler som den rette vej at gå for at sikre at Roskilde udbygger sin konkurrencedygtighed på turismeområdet. Repræsentanter for Advisory Boardet og Visit Roskilde vil indlede temadrøftelsen med et kort oplæg, som opsummerer de væsentligste pointer i det dokumentet. (vedlagt som bilag til punktet).
  De strategiske trædesten har været debatteret iblandt turismeerhvervet i Roskilde, ligesom det har været sendt ud i høring. Turismeerhvervet har været positive over det strategiske oplæg.
  Udover at udvalgets medlemmer bedes komme med input/kommentarer til de strategiske trædesten og dermed kvalificere strategien, kan nedenstående spørgsmål være hensigtsmæssige at få input til i forbindelse med den endelige udarbejdelse.
  - Ud over de i strategien beskrevne trædesten, hvordan sikrer vi så ellers Roskildes konkurrenceevne ift. andre turistdestinationer?

  - Hvordan møder vi turisterne bedst, når vi først har trukket dem til Roskilde? Hvad er vi gode til i dag, og hvad skal gøres bedre?
  - Hvordan får vi mest ”value for money” i forhold til de midler der i dag afsætter til turismeudviklingen?
  - Hvordan sikrer vi, at de mange endagsturister bliver et par dage mere?

  - Hvilke initiativer kan vi tage for at etablere flere forskellige typer af overnatningsmuligheder i Roskilde?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 22

  Visit Roskilde og turisme-erhvervets Advisory Board præsenterede ”De strategiske trædesten”, hvorefter udvalgets medlemmer bl.a. kom med følgende input.
  - Kunne man ikke arbejde mere målrettet med at lave nogle lettilgængelige tema-pakketure. Der blev bl.a. henvist til Kolding og Ribe.
  - I højere grad inddrage lokalsamfundet, frivillige, uddannelsesinstitutioner mv., i forædlingen af turistattraktionerne.
  - Der burde være nogle skarpere målsætninger omkring vækstmål, målgrupper mv.
  - Kunne der indarbejdes nogle tværgående temaer, som f.eks. mere fokus på bæredygtig turisme?
  - Hvordan placerer vi os strategisk i forhold til andre destinationer, og hvilke veje skal vi kigge for at intensivere samarbejdet?
  - Hvor digitale er vores målgrupper, og når vi dem i dag gennem de platforme vi markedsfører os på?
  - Hvordan får vi mest value for money ift. de midler som i dag bruges på turistformidlingen- herunder centralt turistkontor eller decentral formidling
  Udvalget besluttede at tankerne bag ”De strategiske trædesten” danner et fint udgangspunkt, for udarbejdelsen af en ny officiel turismepolitik, som skal træde i kraft den 1.1.2019
  Visit Roskilde vil indkalde til et møde, hvor UVEG´s medlemmer og andre med interesse for turismen, kan gå et spadestik dybere i drøftelserne af elementerne i den kommende turismepolitik.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 23 Orientering fra udvalgsformanden

  Roskilde_Kommune_-_budgetforlig_2019.pdf

  Pkt. 23

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde, herunder resultatet af de netop overståede budgetforhandlinger.
  Roskilde Kommunes budgetforlig for 2019, er vedlagt som bilag til punktet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 23

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  Ny repræsentant for Dansk Erhverv i udvalget
  Morten Langager som indtil videre har repræsenteret Dansk Erhverv i udvalget, har desværre måtte se sig nødsaget til at melde fra pga. stort arbejdspres i sit nye job som Direktør for Danske Medier. Roskilde Kommune vil kontakte Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen med henblik på, at få udpeget en afløser. En stor tak til Morten for hans interesse for – og engagement i udvalget.

  Byggesags-behandlingstiderne for erhvervsbyggerier er voldsomt stigende

  Grundet stigende byggeaktivitet, en generel stigning i antallet af komplekse sager samt 1500 nye lovliggørelsessager fra SKAT, er byggesagsbehandlingstiden på bl.a. erhvervssager markant stigende. Det politiske servicemål for sagsbehandlingstider er 8 uger. Efter nogle år hvor sagsbehandlingstiden har ligget på under fire uger, så får alle virksomheder der ansøger om en byggetilladelse nu en tilbagemelding om, at der som minimum tager 8 uger fra de sender ansøgningen til de evt. har en byggetilladelse.

  Ny stor virksomhed placerer sig i Roskilde

  Den kinesisk ejede virksomhed Mille Foods valgt at placere sin anden fabrik i Roskilde. Denne mulighed er blevet realiseret fordi Roskilde Kommune ændrede lokalplanen på Takeda´s forespørgsel, således at Takeda´s store bygningskompleks i den østlige del af Roskilde kunne udstykkes i tre dele. Mille Foods har allerede inden de har etableret deres virksomhed, vist stor interesse i at være synlig i lokalsamfundet. Det forventes, at Mille Foods som en start ansætter 60-70 personer.

  Udviklingen i antal arbejdspladser 1. halvår 2018

  Der er indtil videre netto etableret 762 nye arbejdspladser i Roskilde i 1. halvår 2018 (jan-jun). Til sammenligning er der i Ikast-Brande skabt 111 nye arbejdspladser. I Køge er der skabt 713, og i Høje Taastrup kommune er der skabt 548 nye arbejdspladser

  Udviklingen i antal arbejdspladser 1. halvår 2018

  Profilen er oprettet med henblik på, at gøre relevante aktører, virksomheder, investorer mv. opmærksomme på erhvervs- og turismerettede tiltag, nye politikker på området, arrangementer, nyheder osv. Desuden vil der løbende være interviews med en række af de lokale erhvervsledere vi møder på vores vej og en præsentation af forskellige spændende virksomheder i Roskilde. På denne profil vil vi fremover også lancere nyheder fra UVEG-møderne.

  Ny budgetaftale med mange tiltag med relevans for erhvervslivet…bl.a.

  - Det kommunale Sygefravær skal nedbringes - §17, stk. 4 udvalg
  - Roskilde Kommunes arbejde med FN´s verdensmål/bæredygtighedmål skal intensiveres og synliggøres.
  - Kommunens digitale infrastruktur til borgere og virksomheder skal styrkes
  - Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Roskilde
  - Produktion af pjece som kan promovere de mange private gallerier over for turisterne
  - Arbejdsgaranti hæves fra 500.000 kr. til 1.mio.kr. til gavn for entreprenører og håndværksvirksomheder.
  - Der udarbejdes i forbindelse med kommunens planstrategi og kommuneplan en strategi for erhvervsudviklingsmuligheder, herunder køb af erhvervsjord.
  - Analyse om fordele og ulemper ved betalingsparkering

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 24

  Ingen bemærkninger.

  Fraværende:Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Morten Langager (Dansk Erhverv).