You are here

Referat

Dato: Fredag, Februar 8, 2019 - 08:00
Sted: Virksomheden DLF Trifolium, Ny Østergade 9, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 2 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 2

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 2

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Efterlyser tilbagemelding vedr. forespørgsel om inddragelse af julebelysning i de kommende kommunale budgetforhandlinger.

  Mette Ehlers Mikkelsen (Erhvervsforum) - på vegne af Formand Kasper Bæk

  Erhvervsforum arbejder ud fra en ny strategi, hvor fokus er på netværk, viden og digitalisering. Der bliver bl.a. inden for den nærmeste fremtid afholdt fire kurser indenfor IT. Derudover vil Erhvervsforum i den kommende tid have fokus på interessevaretagelse på infrastruktur, herunder parkeringsmuligheder. Den 26. februar afholdes f.eks. debatmøde om parkering på Musicon
  Erhvervsforum afholder sin årlige generalforsamling den 9. april, hvor Formanden for Dansk Internethandel Niels Ralund kommer og holder oplæg,

  Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark)

  Økonomien er på vej ned, og flere og flere virksomheder vil få det svært de kommende år. Det kan allerede nu måles ved at et stigende antal virksomheder går konkurs.

  Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  Finans-sektoren ser mere positivt på dansk økonomi end man har gjort det seneste års tid. Der er dog en "dark horse" ift. den fremrettede økonomiske udvikling, og det er manglen på arbejdskraft.

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  Digitaliseringen fylder mere og mere på uddannelsesområdet og på uddannelsesinstitutionerne. Områder som robotisering, automatisering og kunstig intelligens er på hastigt fremmarch i undervisningen.
  Svært at finde og fastholde kvalificerede undervisere. Derfor er der stort fokus på efteruddannelse af lærerne.
  Gymnasierne er bekymret for de nye optagelseskrav, som er indført her fra starten af 2019.
  Ellers stor interesse for den fysiske placering i Roskilde af den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Det går forholdsvis godt på turistområdet. Besøgstallet på de store attraktioner er gjort op for 2018, og er steget mellem 3-7% ift. året før.
  Store problemer med muligheder for busparkering flere steder i byen, bl.a. omkring Domkirken. I det hele taget er manglende infrastruktur og parkering en barriere for en videreudvikling af væksten i turismen.

  Ole Holse (LO - Roskilde-Egnen)

  Også i LO stor interesse for placeringen af den nye FGU.

  Carsten Johnsen (Dansk Erhverv)

  Dansk Erhverv forudser at væksten kommer til at gå ned i et laverer gear, optimismen omkring den økonomiske udvikling er faldende blandt medlemmer af Dansk Erhverv. t.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 3 Orientering fra ny rapport om vækstvilkårene i Roskilde

  Pkt. 3

  Orientering fra ny rapport om vækstvilkårene i Roskilde

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Konsulenthuset Iris Group har på vegne af Kommunerne i Region Sjælland(KKR) fået i opdrag at udarbejde en rapport om vækstvilkårene for hver af de 17 kommuner. Rapporten er endnu ikke færdigpubliceret, men udvalget vil få en kort præsentation af de væsentligste data fra rapporten.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Konsulenthuset Iris Group har på vegne af Kommunerne i Region Sjælland(KKR) fået i opdrag at udarbejde en rapport for hver af de 17 kommuner indeholdende en række indikatorer inden for økonomisk udvikling, iværksætteri, internationalisering, innovation, uddannelse, socio-økonomi, arbejdsmarked mv.
  Rapporten er endnu ikke færdig til endelig publicering, men Forvaltningen har fået tilsendt et færdigt udkast til rapporten. Hovedpunkterne fra analysen vil blive præsenteret på mødet.
  Når den endelig rapport ligger færdig, formentlig medio februar, vil denne blive udsendt til udvalgets medlemmer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 3

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 4 Status på og forslag til regulering i kontrakten med Erhvervsforum

  Afrapportering_Erhvervsforum_-_2._halvaar_2018.pdf

  Pkt. 4

  Status på - og forslag til regulering i kontrakten med Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Efter et offentlig udbud i første halvdel af 2018 indgik Roskilde Kommune (UVEG) kontrakt med Erhvervsforum Roskilde mhp., at drive erhvervs - og turismeservice frem til og med 2021. Afrapporteringen for det første halve år (2. halvår af 2018) ligger klar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at afrapporteringen godkendes.
  2. at der ændres i måltallene (KPIérne), som ønsket af Erhvervsforum

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum startede i juli 2018 arbejdet med at drive erhvervs- og turismeservice for Roskilde Kommune efter at have vundet det offentlige udbud. I forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten mellem Erhvervsforum og Roskilde Kommune blev der udarbejdet en række KPIér (variable som skal afspejle om de opsatte målsætninger er nået). KPIérne har taget udgangspunkt i de ydelser, som Erhvervsforums havde beskrevet i forbindelse med deres tilbud på opgaven.
  Erhvervsforum har nu opgjort måltallene for det første halve år (2. halvår af 2018). Disse er vedlagt som bilag, hvor KPIérne er fordelt på hhv. erhvervsservice (pkt. 1-14) og turismeservice (pkt.15-21).
  Forvaltningens vurdering er, at målene er opfyldt meget tilfredsstillende for såvel erhvervs- og turismeservice. Derfor anbefales det, at udvalget godkender afrapporteringen, og at Erhvervsforum fortsætter det gode arbejde, som er igangsat. Afrapporteringen vil af tidsmæssige årsager ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de konkrete måltal.

  Ønske om ændring i KPIérne

  Erhvervsforum har i forbindelse med det første halve år konstateret en stigende efterspørgsel blandt iværksættere for at få 1:1 sparring omkring opstart af virksomhed. Erhvervsforum ønsker at imødekomme denne efterspørgsel.
  KPIerne ønskes derfor omprioriteret, så der kan afsættes flere ressourcer til 1:1 sparring med iværksættere til fordel for telefonisk opfølgning på alle møder og en reduktion i antallet af netværksmøder.
  Forvaltningens vurdering er, at selvom dette således vil afvige fra de måltal som Erhvervsforum bød ind med ift. at vinde kontrakten, så vil dette være en hensigtsmæssig omprioritering af ressourcerne, som det anbefales at udvalget godkender.

  Økonomi

  Sagen ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 4

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 5 Ansøgning om midler til etablering af Center for Oversvømmelsesbeskyttelse

  Ansoegning_om_midler_til_etablering_af_center_for_oversvoemmelsesbeskyttelse.pdf

  Pkt. 5

  Ansøgning om midler til etablering af Center for Oversvømmelsesbeskyttelse

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal tage stilling til en ansøgning fra CORO om bevillingen af 1 mio.kr. til etablering af et Center for Oversvømmelsesbeskyttelse med tilhørende simulerings-miljø.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  CORO har efter aftale med udvalgsformand Lars Lindskov fremsendt en ansøgning om bevilling af 1 mio. kr. til etablering af center for oversvømmelsesbeskyttelse med tilhørende simuleringsmiljø.
  Formålet med etableringen af Center for Oversvømmelsesbeskyttelse er at skabe tryghed og forbedret livskvalitet ved at opbygge viden og kompetencer i forhold til at udvikle og anvende midlertidige og mobile løsninger, der virker nu og her. Centeret skal indeholde et simuleringsmiljø, der kan fungere som test- og træningsfacilitet for byer, kommuner, civile og beredskaber fra Danmark og resten af verden.
  Samtidig kan virksomheder bruge centeret til at teste og demonstrere nye typer af løsninger, hvad enten det handler om at opnå dokumentation og certificering af nye teknologier eller at fremvise løsninger for potentielle kunder og oplære eksisterende kunder i at benytte dem. Målet er et effektivt beredskab, hvor viden bruges til at klæde samfundet på til bedre at kunne forebygge og håndtere oversvømmelser.
  Projektet har et samlet etableringsbudget på 2 mio. kr., og er tænkt som et offentligt-privat samarbejde, hvor CORO´s medlemmer bidrager med resten af de midler, der skal til for at realisere projektet. Der forventes ligeledes, at blive inddraget en række fonde i projektet.
  Centeret er tænkt fysisk placeret sammen med Beredskabsstationen på Gammel Vindingvej 10 i Roskilde. Ligeledes vil den efterfølgende drift af centeret skulle varetages af Beredskabet i Roskilde i samarbejde med private virksomheder, bl.a. Roskilde virksomheden Environmental Solutions. Målet er at centeret allerede i september 2019 skal stå klart. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. En del af UVEG´s midler for 2019 er bundet op på budgetforliget fra 2018, hvor det fremgår af budgetteksten, at 1. mio. kr. skal reserveres til ”indsatser, der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af greentech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv”.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 5

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 6 Erhvervshus og digital platform - økonomisk bevilling

  Pkt. 6

  Erhvervshus og digital platform - økonomisk bevilling

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Som en konsekvens af den nye erhvervsfremmelov får kommunerne pålagt ekstra omkostninger til etablering af erhvervshuse og implementeringen af en fællesoffentlig digital platform. Udvalget skal beslutte om denne ekstra omkostning i 2019 kan tages inden for rammerne af UVEG´s bevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget over Økonomiudvalget anbefaler:

  1. At de ekstra omkostninger på i alt 1.364.230 kr. afholdes af UVEG´s budget i 2019
  2. At udgiftsposten efterfølgende indgår som en del af forhandlingerne omkring budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2019 trådte en ny erhvervsfremmelovgivning i kraft. Formålet med den nye lovgivning er, bl.a. at forenkle erhvervsfremmesystemet ved undgå overlap mellem offentlige erhvervsfremmeindsatser samt at fremme brugen af digitalisering.
  Den nye lovgivning har samtidig betydet, at kommunerne har fået en ekstra regning. Roskilde Kommunens andel af den beregnede medfinansiering til det nye erhvervsfremmesystem beløber sig årligt samlet set til 1.364.230 kr. fordelt således:
  ̵ Erhvervshus : 1.012.980 kr.
  ̵ Digital platform : 351.250 kr.
  Roskilde Kommune har ikke budgetteret med disse ekstra omkostninger, og er derfor nødt til at finde pengene i 2019 på anden vis. Derfor anbefales det, at omkostninger i 2019 afholdes af UVEG´s budget og at udgiftsposten efterfølgende indgår som en del af de kommende budgetforhandlinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 6

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 7 Forslag til destinationer for udvalget studietur

  Pkt. 7

  Forslag til destinationer for udvalgets studietur

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har tidligere besluttet at reservere dagene den 19.-20. september 2019 til afholdelse af en studietur. Der skal træffes beslutning om, hvor studieturen skal gå hen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de skitserede muligheder

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil foreslå, at studieturen går til Hamborg. Turen kunne bl.a. indeholde møder med centrale folk som kunne fortælle om udviklingen af metropolen Hamborg, og hvordan dette foregår ift. de omkringliggende områder. Derudover kunne vi finde et par spændende virksomhedsbesøg. En oplagt mulighed var et besøg på Amazons 64.000 m2 store hovedlager, hvor der i travle perioder kan blive håndteret 500.000 pakker om dagen. Meget relevant i forhold til vores egne drøftelser om udviklingen af detailhandelen i Roskilde, og frygten for Amazons forventelige ankomst.
  Derudover skal nævnes to mulige alternativer, som dog ville kræve at udvalgsmedlemmerne afsætter flere dage til turen, som så eventuelt kunne rykkes til foråret 2020.
  Slovenien: Udvalgsformanden og Erhvervschefen har fornylig afholdt møde med den Slovenske Ambassadør i Danmark og den danske konsul Carsten Phillipsen som er bosiddende i Roskilde. Ambassadøren ville meget gerne være vært for og tilrettelægge et besøg i Slovenien med et erhvervsmæssigt indhold.
  Canada/Milton: DSV har henvendt sig til Roskilde Kommune med en forespørgsel fra en canadisk by, hvor DSV i øjeblikket er i gang med at opføre en over 100.000 m2 stor logistikterminal. Byen hedder Milton, og har fremsendt følgende forespørgsel via DSV: “We are searching for a possibly twinning Milton to a City/Town in Denmark that reflects the same type of characteristics that Milton possesses: namely, fast-growing, diverse, university, well-educated, sustainable, environmentally-sensitive, innovative, technologically-advanced, etc.” Milton ligger i delstaten Ontario 40 km. fra storbyen Toronto og 80 km fra Niagara Falls. Byen har i dag 130.000 indbyggere og er en af de hurtigst voksende byer i Canada. En studietur til Milton skulle i givet fald bl.a. bruges til at afklare om det giver mening for Roskilde at danne varige relationer til Milton. Dermed ville turen bl.a. også skulle indeholde møder med officielle repræsentanter fra byen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er afsat midler i budgettet til afholdelse af en studietur i indeværende byrådsperiode.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 7

  Udvalget drøftede de forskellig muligheder og besluttede at bede Forvaltningen om at planlægge en studietur til Hamborg i dagene 19. og 20. september. Der skal arbejdes på, at studieturen bl.a. skal omfatte følgende tre elementer:
  - besøg hos Amazon
  - Hvordan er relationen mellem Metropolen Hamborg og de omkringliggende områder
  - Turisme
  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 8 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 8

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 8

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  ̵ At kommunens nye indkøbs- og udbudspolitik nu er endelig godkendt i Byrådet med
  ̵ tilslutning fra alle partier undtagen Konservative.
  ̵ En opfordring til at bakke op om arrangementet Drivers Event, som er en årlig begivenhed som sætter fokus på biler og trafiksikkerhed. Roskilde Kommune har tidligere fået midlerne fra Færdselsstyrelsen til at gennemføre arrangementet, men de 600.000 kr. skal nu findes på anden vis.
  ̵ At den kommunale planstrategi nu er sendt offentlig høring fra 1. feb.- 29. marts. Organisationerne i udvalget opfordres til at indsende høringssvar, såfremt de har bemærkninger.
  ̵ At Regeringen har meldt ud, at man er indstillet på at revidere afgrænsningen af støjkonsevenszonen omkring Roskilde Lufthavn på baggrund af reviderede støjberegninger. Dette kan give Roskilde nye muligheder ift. byudvikling omkring Vor Frue og Gadstrup.
  ̵ At Roskilde Kommune har sammen med Danske Bank, Erhvervsforum Roskilde og Mediecenter Roskilde sørget for at Roskilde i løbet af 6 lørdage i perioden fra maj-september 2019 får besøg af Global Goals Tour. GGT er en oplevelseskaravane der skaber et oplevelsesområde på Stændertorvet i 4 timer og giver anledning til, at byens borgere kan stifte bekendtskab med seks udvalgte verdensmål på en måde, som lægger op til aktivitet, læring og handling. Hvis I hører om virksomheder, organisationer eller andet, som vil være en del af Global Goals Tour, så send dem gerne videre til Jens Thornsen.
  ̵ At Roskilde Kommune afholder i samarbejde med CORO et håndværkermøde her i løbet af foråret formentlig den 3. april kl. 16.00 – 18.30. Et møde hvor vi bl.a. vil orientere om kommende projekter i Roskilde Kommune, om hvordan man bliver leverandør til Roskilde Kommune og noget om efteruddannelsestiltag for håndværkere.
  ̵ Status på turismepolitikken (som blev behandlet på UVEG´s møde den 14. december er, at den behandles i ØU den 13. februar og forventes endelig godkendt på Byrådsmødet den 27. februar.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt - herunder forslag til ny dato for afholdelse af tema-møde

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til et forslag om en ny dato for afholdelse af det temamøde om beskæftigelse og arbejdskraft (med snitflader til Skole- og Børneudvalget) som oprindeligt var planlagt til afholdelse fredag den 4. april 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de to skitserede forslag

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget har tidligere godkendt, at der den 4. april 2019 skulle afholdes et ordinært UVEG - møde fra 08.00-10.00, hvorefter der skulle være temamøde om beskæftigelse og arbejdskraft (med snitflader til Børne - Unge udvalget) fra 10.00-12.00.
  På grund af kalender-problematikker er vi nødt til, at flytte temamødet. Nedenfor er opstillet to alternative forslag:
  Forslag 1: Det ordinære UVEG-møde og temamødet flyttes til afholdelse fredagen inden, nemlig den 29. marts 2019. Der afholdes således først en times UVEG-møde fra 08.00- 09.00, hvorefter temamødet afholdes fra 9.00-11.00.
  Valget af mulighed 1 får som konsekvens, at det ordinære UVEG-møde kun bliver af en times varighed.
  Forslag 2: Det ordinære UVEG-møde den 4. april fastholdes og afvikles på sædvanligvis fra 08.00-10.00.
  Temadrøftelsen flyttes derimod til fredagen forinden den 29. marts fra 09.00 – 11.00. Inden, altså fra 08.00 – 09.00 indlægges et møde om fysisk planlægning og infrastruktur (som udvalget tidligere har efterspurgt en mere dybdegående drøftelse af). Der sluttes af med en frokost på restaurant fra 11.15 – 12.15 (i stedet for den julefrokost, som ikke blev til noget).
  Valget af mulighed 2 får som konsekvens, at udvalget således vil skulle mødes to fredage i træk.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-02-2019, pkt. 9

  Udvalget besluttede, at fastholde det ordinære UVEG-møde fredag den 5. april fra 08.00-10.00 og forsøge at finde en anden dato i efteråret 2019 til afholdelse af temamødet om beskæftigelse og arbejdskraft (med snitflader til Børne - Unge udvalget)

  Fraværende: Henrik Stougaard (Byrådet), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Keld Nielsen (Dansk Industri).