You are here

Referat

Dato: Fredag, April 8, 2016 - 07:30
Sted: Roskilde Kongrescenter - Bauhaus Arena, Møllehusvej 15, 4000
 • Pkt. 12 Godkendelse af referat

  Pkt. 12

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde fredag den 29. januar 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 12

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 13

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 14 Orientering fra Erhvervslivets repræsentanter

  erhvervsforum_-_status_paa_maalsaetninger_2016.pdf

  Pkt. 14

  Orientering fra Erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation,
  På seneste udvalgsmøde den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 14

  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet):
  Det går generelt godt i Håndværksbranchen. Dog en tendens til, at boligudviklingen er på vej til at gå lidt i stå. Dette kan bl.a. ses som en konsekvens af de stigende krav til bankernes polstring og dermed muligheder for udlån.
  Torben Stevold (Roskilde Handel):
  Deltager i UVEG for sidste gang. Der vælges en ny formand for Roskilde Handel i forbindelse med generalforsamlingen den 27. april 2016.
  Roskilde Handel efterspørger en udmelding fra kommunen om tilskud til driften af julebelysningen.
  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) :
  Ny formand for Erhvervsforum Roskilde. Afløser Stig Bo Jensen, som er stoppet efter mange års bestyrelsesarbejde i foreningen. To nye personer blev valgt ind i bestyrelsen, nemlig tømrermester Mads Hyllehøj og Jørgen W. Frederiksen fra Scandic Roskilde
  Claus Christiansen (Visit Roskilde)
  Stiftende generalforsamling for foreningen Visit Roskilde afholdes den 21. april 2016. Som udgangspunkt en ny bestyrelse med tre permanente medlemmer, nemlig repræsentanter fra Roskilde Domkirke, Vikingemuseet og Roskilde Museum.
  Vikingeskibsmuseet ligger 13 % over besøgstallet i forhold til samme tidspunkt sidste år. Der arbejdes fortsat med at skaffe midler til renoveringen/ombygningen af museet.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 15 Orientering om udvalgets økonomi

  oversigt_over_uvegs_oekonomi_2016.pdf

  Pkt. 15

  Orientering om udvalgets økonomi

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Ifm. budgetaftalen 2015-2018 fik udvalget bevilget 8. mio. kr. over tre år til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser og turister. Der gives en status på udvalgets økonomi.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget havde 3 mio. kr. til understøttelse af konkrete aktiviteter i 2015. Derudover er der frigivet 2.5 mio. kr. i 2016, som i henhold til tidligere beslutning i udvalget er fordelt på de tre nedenstående aktiviteter.

  Aktivitet 2015 2016 2017
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 1.5 mio.kr, 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 0,5 mio.kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr.
  I alt 3,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr.

  I 2015 bevilgede udvalget i alt 2.272.000 kr. til forskellige projekter. Der var dog to af de projekter som udvalget valgte at støtte i 2015, som af forskellige årsager ikke er realiseret og midlerne derfor ikke udmøntet. Det drejer sig om:
  Temaparken Ygdrasill: Udvalget bevilgede 50.000 kr. på mødet den 17.april 2015 til et forstudie. Projektet er dog blevet ændret i en sådan grad at Visit Roskilde, som stod bag ansøgningen, har vurderet at det ikke længere giver mening at involvere sig i projektet. Dermed tilbageføres de 50.000 kr. til udvalget disposition.
  Udvikling af en app. for detailhandelen: Udvalget godkendte på mødet den 19. juni 2015 en ansøgning fra Roskilde Handel på 217.500 kr. til udviklingen af en applikation, som kunne give en række funktionaliteter for kunderne, teknologiske muligheder for butikkerne og nogle kommunikations- og markedsføringsplatforme for Roskilde Handel. Projektet blev dyrere for Roskilde Handel end først estimeret, derfor besluttede man at stoppe projektet. De 217.500 kr. tilbageføres til udvalgets disposition.
  Nogle af bevilgede midler er dog ikke udmøntet endnu, da aktiviteterne først finder sted her i 2016. Det drejer sig om 800.000 kr. til indkøb af julebelysning, 200.000 kr. til indvielse og markedsføring af Stændertorvet samt 500.000 kr. til soft-landing projektet.
  Den resterende del af de midler udvalget ikke brugte i 2015 er blevet overført til 2016. Dermed har udvalget i alt 2.878.000 kr. til disposition i 2016.(se vedhæftede bilag)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 16 Ansøgninger til udvalgets vækstpuljer

  projektbeskrivelse_saernummer_br-detailhandel.pdf ansoegninger_uveg_-_roskilde_handel_2016.pdf ansoegninger_uveg_-visit_roskilde_2016.pdf

  Pkt. 16

  Ansøgninger til udvalgets vækstpuljer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har i forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 fået bevilget midler til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser og turister. Der er indkommet en række projektforslag, som udvalget skal tage stilling til om man vil støtte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der bevilges 166.425 kr. til produktionen af et særnummer af BR Roskilde med fokus på detailhandelen.
  2. at der med udgangspunkt i ønskelisten fra Visit Roskilde bevilges 50.000 kr. til ”RO:KOST 2016”, 250.000 kr. til ”Go Orange” og 50.000 kr. til projektet med at ”tiltrække internationale turister til Roskilde”.
  3. at der med udgangspunkt i ønskelisten fra Roskilde Handel bevilges 100.000 kr. til ”Det virtuelle handelsakademi”.
  4. at der samlet til Visit Roskilde og Roskilde Handel bevilges 200.000 kr. til juleaktiviteter under forudsætning af samkoordination af projekterne ”julemarked” og ”juleaktiviteter”.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget har 2.878.000 kr. til disposition i 2016 ( jf.punktet om status over udvalgets økonomi). Disse midler er fordelt på nedenstående aktiviteter.

  Aktivitet 2016
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 978.000 kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder 1.500.000 kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 400.000 kr.
  I alt 2.878.000 kr.

  Der er indkommet tre ansøgninger indeholdende en række projektforslag, som hver på deres måde kan skabe vækst, aktivitet, nye arbejdspladser og tiltrække flere turister.
  Forvaltningen har fremsendt et forslag om udarbejdelse af et særnummer af Business Roskilde. Udgiften til realiseringen af projektet er 166.425 kr.(se vedlagte projektbeskrivelse). Det anbefales, at midlerne til projektet bevilges, og tages fra aktiviteten markedsføring.
  Roskilde Handel har fremsendt en ansøgning med tre beskrevne projekter (se vedlagte ansøgning). Det anbefales, at projektet ”Det virtuelle Handelsakademi” støttes med de ansøgte 100.000 kr. og at midlerne tages fra aktiviteten ”Vækst i eksisterende virksomheder”.
  Visit Roskilde har fremsendt en ansøgning med seks projekter/aktiviteter som man ønsker støtte til. Det anbefales, at der bevilges 50.000 kr. til ”RO:KOST 2016”, 250.000 kr. til ”Go Orange” og 50.000 kr. til projektet med at ”tiltrække internationale turister til Roskilde”. Midlerne tages fra hhv. puljen til markedsføring og puljen af ikke disponerede midler.
  Endelig anbefales det, at der bevilges 200.000 kr. til Roskilde Handel/Erhvervsforum Roskilde således at de i fællesskab kan gennemføre ”julemarked” og ”juleaktivitet” som et samlet og koordineret projekt. Midler tages fra aktiviteten vækst i eksisterende virksomheder”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 16

  Ad 1.: Projektet godkendes, dog med den begrænsning på den økonomiske del, at der i stedet for en bevilling på 166.425 kr. gives en underskudsgaranti på 80.000 kr.
  Ad 2.: Godkendt.
  Ad 3.: Godkendt .
  Ad 4.: Godkendt.
  Der skal bemærkes, at man fra udvalgets side fremadrettet ønsker en endnu større medfinansiering i forbindelse med diverse fremtidige ansøgninger.
  Det skal i øvrigt bemærkes, at udvalget har 100.000 kr. mere til rådighed i 2016 end det fremgår af dagsordenspunktet.
  Endelig besluttede udvalget, at forvaltningen løbende følger op på - og giver en tilbagemelding til udvalget om fremdriften på de projekter der bevilges midler til.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).
  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Jens Müller (observatør fra Erhvervsforum Roskilde), Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Torben Stevold (Roskilde Handel) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 17 Oplæg til rammerne for udvalgets studietur til Stockholm

  oplaeg_til_program_for_studietur_15._-_16._sept._2016.pdf

  Pkt. 17

  Oplæg til rammerne for udvalgets studietur til Stockholm

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget vedtog på mødet den 30. oktober 2015, at ny rejseperiode for udvalgets studietur til Stockholm skulle være torsdag den 15. – fredag den 16. september 2016. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til turens indhold til udvalgets godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender rammerne for studieturen, og giver formanden og forvaltningen mandat til at foretage den videre detailplanlægning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  Studieturen har først og fremmest til formål at give udvalget inspiration til, hvordan Roskilde Kommune får mest muligt udbytte ud af sit tilhørsforhold til Greater Copenhagen. Dette indebærer bl.a., at fortællingen om Greater Copenhagen implementeres i forvaltningen og blandt kommunes borgere og virksomheder. Inspiration og erfaringer vil hentes fra kommuner og øvrige forvaltninger i Stockholm-regionen, som har implementeret Business Region Stockholms fortælling i egne organisationer. Udvalget vil bl.a. møde politiske beslutningstagere, involverede organisationer og lokale virksomheder med henblik på fælles erfaringsudveksling.
  I vedhæftede bilag præsenteres et oplæg til et program for turen. De foreslåede møder er ikke endeligt bekræftede, hvorfor ændringer kan forekomme. Der lægges op til, at udvalget bor på et centralt beliggende hotel for at spare transporttid- og omkostninger til/fra møder.
  Udvalgets regulære møde d. 16. september foreslås afholdt i mødelokale på hotellet i tidsrummet 08.00 – 10.00.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 17

  Godkendt.
  Det bemærkes, at udvalgets ordinære møde i september, som er planlagt til at blive afholdt under turen, godt kan kalendersættes på et andet tidspunkt, hvis det er hensigtsmæssigt for turens afvikling.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 18 Status på muligt samarbejde med Delft og delegationsrejse til Hangzhou

  Pkt. 18

  Status på muligt samarbejde med Delft og delegationsrejse til Hangzhou

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  På udvalgsmødet 11. december 2015 blev det besluttet dels at afdække et muligt internationalt samarbejde med den hollandske by Delft, dels at undersøge de lokale virksomheders interesse i en mulig delegationstur til Hangzhou i Kina. Sagen giver en status på begge tiltag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Delfts nye politiske situation, og strategi for internationalt samarbejde afventes, og at Roskilde Kommune i denne proces holder sig til som interesseret, fremtidig samarbejdspartner.
  2. at forvaltningen arbejder videre med virksomhederne og på udvalgets møde i maj 2016 kommer med den endelige anbefaling på baggrund af virksomhedernes tilbagemeldinger.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  Status på mulig samarbejdsrelation med Delft

  Den internationale koordinator i Delft er kontaktet mhp. at afdække mulige samarbejdsområder, hvor begge parter kan se en værdi. Særligt fokus har der været på udveksling af iværksættere, samarbejde på universitetsniveau, styrkelse af lokale virksomheders eksportmuligheder samt tiltrækning af talenter, investeringer og virksomheder.
  Tilbagemeldingerne fra Delft har været umiddelbart positive over for de foreslåede mulige fælles tiltag. Før Delft dog kan tage stilling til et formaliseret samarbejde med Roskilde Kommune, skal en ny borgmester tiltræde i september 2016. Herefter skal Delft dels udarbejde en ny politisk strategi for internationalt samarbejde, dels afdække muligt samarbejde med andre, relevante byer og disses universiteter.
  Det vurderes derfor, at der ikke kan forventes afklaring på et eventuelt samarbejde med Delft før tidligst ultimo 2016. Det anbefales derfor, at fastholde kontakten til Delft og afvente afklaringen af deres internationale samarbejdsrelationer.

  Status på mulig samarbejdsrelation med Hangzhou (Kina)

  På udvalgsmødet 11. december 2015 havde udvalget opsat som forudsætning for en mulig delegationstur til Hangzhou, at mindst 5-7 lokale virksomheder forpligter sig til deltagelse. Forvaltningen har derfor kontaktet 36 lokale virksomheder, der enten allerede eksporterer til eller forventes at ville undersøge egne muligheder for eksport til Kina. Ligeledes har tiltaget været annonceret på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Tilbagemeldingen fra virksomhederne har været relativt positivt, hovedparten kan se værdien i tiltaget, men kun få virksomheder har endeligt tilkendegivet deres positive interesse i deltagelse på turen. Tilbagemeldingen fra virksomheder, der har takket nej til deltagelse, lyder generelt på, at Kina pt. ikke er relevant som eksportmarked eller, at virksomhederne allerede er repræsenteret i Kina.
  Status pr. 30. marts:
  - 2 virksomheder har bekræftet deltagelse
  - 16 virksomheder har takket nej til deltagelse
  - 6 virksomheder er interesseret/moderat interesseret
  - 12 virksomheder mangler at give tilbagemelding
  Det anbefales derfor, at forvaltningen evt. sammen med eksperter i eksport og kinesiske forhold går i en nærmere dialog med de virksomheder, der har udtrykt interesse for delegationsturen, samt følger op på de endnu uafklarede virksomheder. Dette med henblik på en endelig afklaring til udvalgets møde i maj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 18

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt .
  Det påpeges desuden, at det er vigtigt at der arbejdes for at tiltrække kinesiske turister til Roskilde. Visit Roskilde viderebringer dette ønske til de rette turistmæssige organisationer.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 19 Opfølgning på detailhandelsanalyse

  Pkt. 19

  Opfølgning på detailhandelsanalyse

  Sagsnr. 269701 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at detailhandelsanalysen, som i marts 2016 blev præsenteret for Økonomiudvalg og byråd, følges op og integreres i kommunens aktiviteter og planer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nedenstående forslag til den politiske opfølgning på detailhandelsanalysen godkendes:

  1. Bestemmelser om detailhandel justeres i forbindelse med den tematiske revision af kommuneplanen. Kommuneplanrevisionen forankres i Økonomiudvalget og byrådet.
  2. Detailhandelsperspektiver uddybes i handleplaner for Roskilde, Viby og Jyllinge bymidter. Handleplanerne opdateres årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Handleplaner og budgetforhandlinger forankres i Økonomiudvalget.
  3. Der arrangeres et fælles forløb for repræsentanter for detailhandel og kultur samt politikere for at få inspiration til succesfuld detailhandelsudvikling i bymidter. Forløbet gennemføres i efteråret 2016/foråret 2017, og kan indeholde studietur og/eller workshops. Projektet forankres i Økonomiudvalget, som godkender program og budget.
  4. Det fysiske byrumsinventar i Roskilde by opgraderes. Det gælder for eksempel skiltning og cykelparkering. Opgaven forankres i Plan- og Teknikudvalget.
  5. Der udarbejdes et oplæg til aktivitetsudvikling og let tilgængelig rammer for større og mindre events i Roskilde bymidte. Opgaven forankres i Kultur- og Idrætsudvalget.
  6. Der arbejdes videre med udvikling af et årligt handelsbarometer. Opgaven forankres i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nye detailhandelsanalyse blev forelagt til orientering for Økonomiudvalget den 2. marts 2016, punkt 91, og byrådet den 30. marts 2016, punkt 3. Endvidere har Cowi, som har udarbejdet analysen for kommunen, præsenteret dens resultater for byrådet og handelslivet den 3. marts 2016.
  Detailhandelsanalysen indeholder en række anbefalinger. Ikke blot til udlæg til detailhandel, men også styrket samarbejde samt optimering og forskønnelse af kommunens bymidter.
  Forvaltningen foreslår, at analysens anbefalinger følges op og integreres i kommunens aktiviteter og planer, som oplistet i den foreslåede arbejdsdeling mellem de politiske udvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 20 Orientering om status på brug af udviklingsmidler fra Region Sjælland

  Pkt. 20

  Orientering om status på brug af udviklingsmidler fra Region Sjælland

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  D. 24. september 2015 godkendte Regionsrådet Roskilde Kommunes tre ansøgninger om brugen af de resterende Risø Park-midler (kr. 4 mio.) til andre projekter end Risø Park. Her følger orientering om status på de tre projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  D. 21. marts 2016 modtog Region Sjælland fra Roskilde Kommune den første afrapportering om de tre projekter, som herefter tilføres den første portion midler.

  Status ”Accelerationsforløb for iværksættere”: Et tre-årigt forløb for erhvervsskoleelever med iværksætter-idéer.

  Konceptet for forløbet er på plads. Aftaler med indholdsleverandører (Væksthus Sjælland og Erhvervsforum Roskilde) indgås i april. Projektet vil gå under navnet ”Selvstarter”. Der afholdes møde med erhvervsskoler d. 28. april, hvis lærere introduceres til projektet, og som vil være startskud til et mediesamarbejde med lokalavis om dækning af forløbet. I maj afholdes optagelsessamtaler med elever. Hjemmeside mv. under udarbejdelse. Der evalueres løbende på parametre som overlevelsesrate, antal ansatte, antal CVR-nr., omsætning og antal elever, der gennemfører forløbet

  Status ”Roskilde-lampen”: Udvikling af prototypen af en unik Roskilde-lampe til belysning af Kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde

  Projektet er i sin opstartsfase. Bevilling til projekt kom i oktober 2015, hvorfor forventet, oprindelig opstart i august 2015 blev udskudt til november 2015. Forsinkelse i projektet på 3 mdr. forventes at kunne indhentes inden udgang af projektet i dec. 2016.
  Projektet indgår nu også i det interregionale samarbejde ”Lighthing Metropolis” igennem Greater Copenhagen for derved at kunne tiltrække flere samarbejdspartnere og få større udbredelse af projektet. Der er igangsat udarbejdelsen af rapport om bl.a. iboende design- og teknologimuligheder i projektet.

  Status ”Viden der Virker”: Et to-årigt forløb på RUC med fokus på ansættelse af højtuddannede akademikere i Roskilde Kommunes SMV’ere

  Projekt og budget forløber som planlagt. Rekruttering af virksomheder er igangsat med positiv feedback fra pt. 10 virksomheder, heraf er nogle ”Gazelle-virksomheder”, og tre konkrete, opstartede samarbejder. Fokus er på at få samarbejde med lokale virksomheder, der er i vækst. Rekruttering af studerende og markedsføring foregår via nyhedsbreve, opslag i Facebookgrupper og via netværk på RUC og har medført henvendelse fra 15 studerende. Rekruttering af studerende og parring med relevante virksomheder intensiveres fremadrettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 21 Orinentering om aftale om servicemål for kommunalt erhvervsrettet sagsbehandling

  Pkt. 21

  Orientering om aftale om servicemål for kommunalt erhvervsrettet sagsbehandling

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Regeringen og KL er blevet enige om, at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2015. Udvalget orienteres om hvordan den erhvervsrettede del af Roskilde Kommunes byggesagsbehandling ligger i forhold til denne aftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 2015 er regeringen blevet enige om, at der skal fastsættes nogle konkrete servicemål for nedbringelsen af sagsbehandlingstiderne på miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager.
  KL har igangsat en række understøttende initiativer der skal styrke den kommunale sagsbehandling yderligere. Der er igangsat vidensdeling og kompetenceudvikling som skal bidrage til, at effektive arbejdsgange og styringsredskaber fra de mest effektive kommuner udbredes generelt i kommunernes sagsbehandling. Forvaltningen deltager aktivt og følger løbende dette arbejde
  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt, hvad angår byggesager vedr. erhverv og etagebyggeri, intet problem med at holde sig under de kommende servicemål. Af tabellen nedenunder fremgår sagsbehandlingstiderne for Roskilde Kommune i perioden 1. marts 2015 – 1 marts 2016. Som det fremgår af nedenstående tabel ligger Roskildes bruttotider, som er tiden fra sagen er modtaget til den er afgjort og som er det KL´s servicemål holdes op imod, et godt stykke under de angivne servicemål.

  Aktivitet Roskilde netto (dage) Roskilde
  brutto (dage)
  Kommunerne (brutto) samlet set i 2014 (dage) KL aftale servicemål brutto (dage)
  Industri og lager 10 39 74 50
  Etagebyggeri,
  erhverv
  19 49 69 55
  Etagebyggeri,
  boliger
  15 41 82 60

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 22 Orientering fra formanden

  Pkt. 22

  Orientering fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 22

  Formanden orienterede om følgende:
  - at man har søgt en direktør til klyngenetværket IQ Roskilde, og at der indkommet 39 ansøgninger.
  - at borgerrådgiverfunktionen i Roskilde Kommune også kan benyttes i erhvervssager
  - at der har været udskrevet en arkitektkonkurrence om Ny Østergade-projektet og at der er fundet to vinderprojekter der er gået videre i konkurrencen. Alle de syv projekter der deltog i konkurrencen kan ses på nedenstående link.
  http://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/ny-oestergade-arealet
  - at der har været afholdt møde med Lejre, Holbæk og Frederikssund kommuner (Odsherred Kommune har også vist interesse) omkring udviklingen af et turismesamarbejde om Fjordlandet

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 23 Temadrøftelse - fra begrænsninger til muligheder

  Pkt. 23

  Temadrøftelse – fra begrænsninger til muligheder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I Roskildes nye Erhvervs- og Vækstpolitik, der formentlig bliver vedtaget i Byrådet den 27. januar 2016, er et af fokusområderne et varieret udbud af erhvervsbygninger og erhvervsarealer. Udvalget skal dels drøfte hvordan dette opnås, dels hvilke forudsætninger der skal til for at nå politikkens målsætning om salg af 100.000 m2 erhvervsjord inden 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse og en evt. kommer med indspil til den kommende kommuneplan.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Mange virksomheder ønsker, at etablere sig i Roskilde Kommune. En efterspørgsel der har været markant stigende det seneste år. Nogle virksomheder har mulighed for at overtage allerede eksisterende bygninger, for andre er en etablering kun en mulighed, hvis de kan finde et stykke jomfrueligt erhvervsjord. Roskildes Kommune fortsatte erhvervsmæssige udvikling er afhængig af, at vi også i fremtiden har forskellige varer på hylderne, som kan give plads til disse virksomheder.
  Roskilde Kommune har nogle begrænsninger for så vidt angår den jomfruelige erhvervsjord. Det nuværende udbud matcher ikke altid virksomhedernes krav til beliggenhed og kvalitet, og samtidig er der visse typer af virksomheder som det er svært ved at finde plads til.
  Roskilde Kommune er i øjeblikket i gang med udarbejdelsen af en ny kommuneplan, som skal være færdig i løbet af 2016. Kommuneplanen som er Roskilde Byråds plan for kommunens udvikling de kommende 12 år, styrer bl.a. den overordnede arealanvendelse og danner rammer for indholdet i nye lokalplaner.
  Forvaltningen vil holde et indledende oplæg, som udvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i. Et oplæg som dels vil give en status på omfanget af ledige erhvervsarealerne, dels vil fremhæve hvilke pejlemærker der ligger i det nuværende oplæg til den nye kommuneplan i henhold til udlæg og konvertering af erhvervsarealer. Endelig vil der blive givet en vurdering af de største geografiske udfordringer i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 9

  Temadrøftelsen udsat til næste møde fredag den 8. april 2016.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 23

  Tema nr. 5 i Erhvervs- og Vækstpolitikken "Fra begrænsninger til muligheder" blev kort drøftet i udvalget og erhvervslivets repræsentanter fik mulighed for at give deres tilbagemeldinger i forhold til den fysiske erhvervsplanlægning i den kommende kommuneplan.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Torben Strand (Dansk Industri), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Lars-Christian Brask (Roskilde byråd).

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-04-2016, pkt. 24

  Intet at bemærke.