You are here

Referat

Dato: Fredag, September 8, 2017 - 07:30
Sted: Roskilde Tekniske skole, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
 • Pkt. 46 Godkendelse af referat

  Pkt. 46

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 9. juni 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 46

  Godkendt.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 47 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 47

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 47

  Godkendt.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 48 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Erhvervsforum_Roskilde_-_status_august_2017.pdf

  Pkt. 48

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Det organ, der er sidste besluttende instans, hvis forvaltningens indstilling følges

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet for august 2017 er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 48

  Torben Strand - Dansk Industri

  Dansk Industri har netop offentliggjort resultaterne af deres årlige erhvervsklimaundersøgelsen blandt landet kommuner (yderligere drøftelser henvises til pkt. 51).
  Skuffende at se, at antallet af unge der tager en erhvervsfaglig uddannelse på 10 år er faldet fra 30 % til 18 %.

  Niels Moestrup - Dansk Byggeri

  I Dansk Byggeri er der fokus på uddannelse, og på imødegåelse af de flaskehalse på arbejdsmarkedet, som allerede er opstået.

  Hans-Bo Hyldig - Håndværksrådet

  Det går fortsat godt i byggeriet, dog begynder prisstigningen og leveringstiden på materialer at blive et problem. Specielt betonelementer er der lang ventetid på.
  Udfordringer med at fagbevægelsen (3F) besøger de forskellige byggepladser, og kan skabe støj hvor der ellers er tilfredshed.
  Endelig en opfordring til Roskilde Kommune om, at tilrettelægge fremtidige udbud, således at de små lokale håndværksmestre også har en mulighed for at byde ind. Håndværksrådet vil gerne komme med nogle bud på, hvordan det kan gøres. Håndværksrådet vil gerne komme med nogle bud på, hvordan det kan gøres. Udvalgsformanden og Erhvervschefen vil tage et møde med Håndværksrådet.

  Claus Christiansen - Visit Roskilde

  Tilbagegang af besøgende på de store attraktioner i juli pga. vejret. Dette har dog rettet sig op i august, så der samlet set er en fremgang på 5% i forhold til sidste år.
  Vikingeskibsmuseet og Skjoldungernes Land er involveret i et spændende innovationsprojekt kaldet "jord & vand".

  Svend Overgaard - Roskilde Handel

  Omsætningen i detailhandelen er faldende, dog ser det fortsat pænt ud i Roskilde sammenlignet med på landsplan. Der er en tendens til flere tomme butikker, hvilket bl.a. er et resultat af en højere husleje. På næste møde i UVEG (3.nov.), får vi de nyeste tal fra det handelsbarometer, som COWI leverer til Roskilde Kommune.
  Roskilde Handel og Roskilde Festival skal i den nærmeste fremtid have et møde med Borgmesteren og udvalgsformand Lars Lindskov, hvor man kan få en snak om fremtidig samarbejde til gavn for Roskilde.
  Desuden vil Roskilde Handel endnu engang gerne udtrykke bekymring og undren over, at man ifm. projektet på Sortebrødre Plads, vil have specialbutikker på bagsiden af byens hovedstrøg.
  Endelig er Roskilde Handel bekymret over niveauet for stadelejen, som ligger højt når man sammenligner med andre byer. Formanden har bedt forvaltningen om en oversigt over stadelejen. Denne er vedlagt referatet til udvalgets orientering.
  Erhvervsforum Roskilde
  Direktør Jens Müller har opsagt sin stilling, da han starter som direktør hos VisitVestsjælland den 1. oktober 2017. Der afholdes reception for Jens Müller i Guldaldersalen den 29. september fra kl.14-16.
  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 49 Orientering om status på Fjordlandssamarbejdet

  Anbefalinger_fra_Seismonaut_vedr._Fjordlandssamarbejdet.pdf

  Pkt. 49

  Orientering om status på Fjordlandssamarbejdet

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resumé

  I forlængelse af orienteringssagen på udvalgets møde af 20. maj 2016 om Frederikssund, Lejre, Holbæk og Roskilde kommunes ønske om at styrke turisme-samarbejdet
  omkring Fjordlandet, følger her en kort orientering om status på samarbejdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Siden det første, indledende møde med bl.a. borgmestre og kommunaldirektører fra de fire kommuner d. 11. december 2015, har der været afholdt en række møder partnerne imellem. Møderne har haft til formål at afdække mulighederne for, hvordan man i fællesskab kunne udvikle, sælge og markedsføre de mange sammenhængende natur- og kulturoplevelser kommunerne imellem. Oplevelser som skønnes at have tiltrækningskraft til at sætte Fjordlandets unikke oplevelses-univers på landkortet i Danmark og det nære udland og dermed tiltrække flere turister.
  Konsulentbureauet Seismonaut blev kontraheret til at analyse mulighederne og udfordringerne for samarbejdet og har efterfølgende udarbejdet en rapport med anbefalinger til det fortsatte arbejde (se vedhæftede bilag). Alle involverede kommuner samt disses turisme-organisationer har godkendt rapporten som værende den rette vej at gå.
  Rapporten anbefaler, at der ansættes en tværkommunal brand-manager, hvis formål er at opbygge erhvervsnetværk, foretage markedsføring samt styrke de nødvendige relationer hos lokale og regionale samarbejdspartnere, som skal medvirke til at implementere og sælge kernefortællingerne for Fjordlandet.
  De fire kommuners turismeorganisationer har meldt ud, at der ikke findes den rette kompetence i de eksisterende organisationer, hvorfor Lejre har tilbudt at forestå rekruttering af rette vedkommende, som ligeledes vil have arbejdsplads på rådhuset i Lejre.
  Seismonaut anbefaler, at der over en 3-årig periode årligt samlet set afsættes kr. 1 mio. til løn, markedsføringsudgifter mv., hvilket mundtligt er blevet godkendt af alle
  involverede kommuner, dvs. at alle 4 kommuner bidrager med kr. 250.000 årligt.
  Brand-manageren ansættes pr.1.1.2018 og vil fra denne dato indgå i et tæt samarbejde de fire kommuner i det fremadrettede turismesamarbejde.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i det nyligt vedtagne budget afsat et årligt beløb på kr. 250.000.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 49

  Orienteringen taget til efterretning.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 50 Status på håndteringen af den kommunale erhvervs- og turismeservice, herunder plan til udbudsproces

  Pkt. 50

  Status på håndteringen af erhvervs- og turismeservicen, herunder plan til udbudsproces

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en kort status på den fremtidige håndtering af erhvervs- og turismeservicen. Udvalget skal herefter godkende planen for håndteringen af det kommende udbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at den skitserede plan for udbudsprocessen godkendes
  2. at der entreres med en ekstern konsulent til, at vurdere de indkomne tilbud.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Opgaven med at få løst erhvervs- og turismeservicen har ændret sig siden, sagen senest blev drøftet på et møde i udvalget den 9. juni 2017. Her besluttede UVEG, at anbefale overfor Byrådet, at opgaverne skulle sendes i udbud og at Roskilde Kommune skal komme med et kontroltilbud på løsningen af erhvervsservicen
  Denne beslutning blev omgjort i forbindelse med byrådsmødet den 14. juni 2017, hvor et flertal besluttede at opgaverne med erhvervs- og turismeservicen skulle hjemtages til Roskilde Kommune.
  Senest har Byrådet på deres møde den 30. august 2017 alligevel vedtaget, at sende opgaven med erhvervs- og turismeservicen i udbud. Forvaltningen vil foreslå, at udbudsprocessen følgende nedenstående tidsplan.

  November 2017 Opgaverne sendes i offentligt udbud
  Januar 2018 Sidste frist for indlevering af bud
  Februar 2018 Der træffes en politisk beslutning(UVEG og Økonomiudvalg) om hvilken aktør(er), som fremover skal varetage opgaverne.
  Juli 2018 Valgte aktør(er) har ansvaret for opgaverne.

  Da Roskilde Kommune skal levere et kontroltilbud på erhvervsservicen, foreslår Forvaltningen at der indhentes en ekstern konsulent til at stå for vurderingen af de indkomne tilbud. Konsulenten skal på baggrund af denne vurdering komme med sine anbefalinger til UVEG, om hvem der bør løse opgaverne fra 1. juli 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 50

  Et enigt udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at der med udgangspunkt i IRIS rapporten, som påpeger lavt aktivitetsniveau på erhvervsserviceområdet, tilføres yderligere 1 mio. kr. til dette område i udbudsmaterialet.

  Derudover godkender udvalget den skitserede proces for udbuddet, og Forvaltningen bemyndiges til at udpege en ekstern konsulent til at bistå med pointgivningen og dermed vurderingen af de indkomne tilbud.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 51 Orientering om og drøftelse af Væksthuset Vækstrapport samt Dansk Byggeri og Dansk Industri´s erhvervsklimaundersøgelser

  Roskilde_-_data_fra_Dansk_Byggeris_erhvervsklimaundersoegelse.pdf Vaekstvilkaar_2017_-_Roskilde.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om – og drøftelse af Vækstvilkår 2017 samt DB´s og DI´s erhvervsklimaundersøgelser

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Dansk Byggeri og Væksthus Sjælland har siden udvalgets seneste møde udgivet analyser, som hver på deres måde beskriver erhvervsklimaet i Roskilde Kommune. Desuden udgiver DI´s deres analyse den 4. september 2017. Udvalget vil blive orienteret om indholdet af disse tre analyser på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at analyserne drøftes og eventuelle tiltag iværksættes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Dansk Byggeri udgav i juni deres årlige erhvervsvenligheds-analyse blandt landets kommuner. I denne analyse falder Roskilde Kommune ned fra en plads som nr. 58 i 2016 til en plads som 70 i 2017. Nedenfor er oplistet de 10 kategorier, hvor Roskilde er dårligst placeret.

  - Kontrol af kædeansvar nr. 90
  - Antallet af erhvervsuddannede nr. 83
  - Dækningsafgift nr. 79
  - Udbudspolitik nr. 78
  - Udviklingen i dækningsafgiften nr. 76
  - Størrelsen på arbejdsgarantier nr. 75
  - Andel af langtidsledige nr. 67
  - Konkurrenceudsættelse af kommunale entreprenøropgaver nr. 62
  - Erhvervsaffaldsgebyrer nr. 60
  - Erhvervsaffald -administrationsgebyrer nr. 60
  De data der ligger til grund for disse placeringer, samt Roskilde placeringer i de respektive kategorier de seneste tre år er vedlagt som bilag.
  Væksthusets rapport om Vækstvilkår i Roskilde 2017 blev offentliggjort medio august 2017. Nedenfor er oplistet en række af rapportens mest positive konklusioner:

  - De sidste to år er lønmodtagerbeskæftigelsen i de private virksomheder i Roskilde Kommune øget med 1.240 fuldtidsjob.
  - I 2014 blev der etableret 357 nye virksomheder, og foreløbige bereg­ninger indikerer, at der de sidste par år er blevet skabt ca. 325 nye virksomheder om året.
  - Der har været fremgang i beskæftigelsen i handel­serhvervet siden 2012.
  - Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Roskilde Kommune steget med gennemsnitligt 24 om året, og de sidste tre år har et histo­risk højt antal virksomheder haft eksport.
  - Den samlede rapport for Roskilde er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 51

  Udvalget drøftede de forskellige undersøgelser. Erhvervschefen fremførte et par forundringspunkter, herunder bl.a. hvordan Roskilde kan være så dårligt placeret på listen omkring f.eks. byggesagsgebyrer, alt den stund at der ikke er gebyrer på erhvervssager. Torben Strand fra DI påpegede den markante stigning i tilfredsheden, som der havde været blandt virksomhederne i de seneste års målinger.

  Dansk Industri´s undersøgelse er udsendt til andre virksomheder end DI- virksomheder. Der er 379 virksomheder som har fået udsendt spørgeskemaundersøgelse, hvoraf de 101 har svaret. De virksomheder som har svaret omfatter ca. 10 % af de private arbejdspladser i Roskilde Kommune.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 52 Status på udvalgets økonomi, to ansøgninger samt en orientering om budgetforlig 2018

  Oversigt_over_bevilgede_midler_fra_UVEG_i_2015_-2017.pdf ROKOST_pre-event_UVEG_2017.pdf Dengang_far_og_mor_var_unge_-_UVEG_2017.pdf

  Pkt. 52

  Status på udvalgets økonomi, to ansøgninger samt en orientering om budgetforlig for 2018

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Ifm. budgetaftalen 2015-2018 fik UVEG bevilget 8 mio. kr. over tre år til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser og turister. I budgetaftalen 2017 blev der afsat 2.5. mio. kr. ekstra, som skulle fordeles af UVEG. Der gives en status på udvalgets økonomi og en orientering om det nye budgetforlig for 2018. Endelig skal udvalget tage stilling til to ansøgninger fra hhv. Visit Roskilde og Roskilde Handel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At udvalget drøfter hvad man i givet fald ønsker, at bruge de resterende udviklingsmidler på mhp. en sagsfremstilling på næste møde den 3. november 2017.
  2. At udvalget forholder sig til om man ønsker, at imødekomme de to ansøgninger fra hhv. Visit Roskilde og Roskilde Handel.
  3. At udvalget drøfter om man i indeværende periode vil gøre brug af udvalgets egne ”mødemidler”.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har i løbet af de senere år støttet mange spændende projekter. Udvalget har i princippet tre forskellige puljer.

  Den store udviklingspulje omfatter resterne af de 8 mio. kr. Fratrækkes alle disponerede midler og tillægges de midler der ikke påregnes at blive udmøntet fuldt ud, så har udvalget omkring 500.000 kr. tilbage i denne pulje. Der er fuld overførselsret på ubrugte midler. Det vil sige, at penge der ikke bruges i år, vil blive overført til næste år.
  Derudover blev der i forbindelse med budgetforliget 2016 afsat midler til en Event - og erhvervspulje på 2,5 mio. kr. ”til større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune”. Fra denne pulje har udvalget reserveret halvdelen til DTU Reaktor projektet, som forventes at gå i gang i foråret 2018,såfremt Region Sjælland også støtter op om projektet. Fra den anden halvdel af denne pulje har udvalget 810.000 kr. tilbage. Der er vedlagt bilag med en oversigt over de til dato af udvalget bevilgede midler.

  Forvaltningen har modtaget to ansøgninger fra hhv. Visit Roskilde og Roskilde Handel, som behandles på dette møde, da en stillingstagen til støtte ikke kan afvente UVEG´s møde den 3. november 2017. Det drejer sig dels om en ansøgning fra Visit Roskilde til projektet ”RO:KOST – optaktsevents”, som søger 25.000 kr. og en ansøgning fra Roskilde Handel, som søger 75.000 kr. til realiseringen af konceptet ”Dengang far og mor var unge”. Begge ansøgninger er vedlagt som bilag.

  Endelig har udvalget sine egen ”mødepulje”, som er en pulje der afsat til afholdelse af udvalgets møder, studieture mv. I denne pulje er der 482.228 kr. tilbage. Udvalget kan overveje om man ønsker, at bruge nogle disse midler. Det kunne f.eks. være til en temadag, hvor man indhenter nogle kapacitet indenfor området til bidrage med noget viden på nogle specifikke områder eller lign.
  Derudover har Byrådet netop indgået et budgetforlig, som bl.a. indeholder udarbejdelsen af et konkurrenceudsættelseskatalog samt en understøttelse af Roskilde Kommunes overordnede erhvervs- og turismeindsats. På mødet vil der blive orienteret yderligere om det netop indgåede budgetforligs indvirkning på udvalgets ressortområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 52

  Ad 1.: Udvalget besluttede, at man igangsætte en offentlig annoncering efter projekter, som man evt. kan støtte. Eventuelle indkomne ansøgninger behandles på udvalgsmødet den 3. november. Midler som efter dette møde ikke er blevet uddelt overføres til næste år.

  Ad 2.: Udvalget besluttede, at imødekomme de to ansøgninger fra hhv. Visit Roskilde og Erhvervsforum Roskilde med den bemærkning, at man gerne ser at sådanne projekter fremover kan være økonomisk selvbærende.
  Ad 3.: Udvalget resterende mødemidler tilgår kassen efter sidste møde den 8. december 2017.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 53 Input fra UVEG til næste møde i Beskæfitgelsesrådet

  Pkt. 53

  Input fra UVEG til næste møde i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har et beskæftigelsesråd, hvor erhvervslivet og de faglige organisationer mødes og drøfter forskellige problemstillinger i relation til det lokale arbejdsmarked. UVEG skal tage stilling til om man har ting man ønsker drøftet på dagsordenen i forbindelse med Beskæftigelsesrådets næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget i givet fald udpeger relevante temaer, som man ønsker drøftet i Beskæftigelsesrådet.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Byrådet nedsatte den 25. marts 2015 et beskæftigelsesråd fordi man ønskede et lokalt forum, hvor erhvervslivet og de faglige organisationer kunne mødes. Rådet er rådgivende overfor Beskæftigelses – og Socialudvalget samt udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.
  Det overordnede formål med Beskæftigelsesrådet er, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab kan give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet. Dels så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og samtidig således, at det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).
  UVEG er i udvalget repræsenteret ved Lars Lindskov (næstformand) og Karim Arfaoui. Ellers sidder følgende i udvalget Bent Jørgensen (Byrådet/formand), Susanne Lysholm Jensen (Byrådet), Lotte Brøndtoft (virksomhedsrepræsentant/BEC), Randi Tang Nielsen (Virksomhedsrepræsentant/Dankbar), Iris Hovmøller (Virksomhedsrepræsentant /Dansk Byggeri), Tina Pedersen (FOA), Ole Holse Olsen (3F) og Rune Kent (FTF).
  For at give en indikation af hvad Beskæftigelsesrådet arbejder med, er der i skrivende stund følgende punkter på udkastet til dagsordenen

  - Ansøgning fra Byg til vækst
  - Evaluering af Beskæftigelsesrådet
  - Gode råd til kommunen angående IGU – Integrationsgrunduddannelse
  - 3F og FOA orienterer om omfanget af problem med at mange ledige får afslag på ønsker om AMU-kurser o.lign.
  - Orientering om projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 53

  Udvalget foreslår, at der udarbejdes en opgørelse over hvor gode vores lokale virksomheder er til at tage flygtninge i arbejde. Kunne man evt. lave en best practice over hvad der kendetegner de Roskilde-virksomheder, hvor man bedst formår at integrere flygtninge.

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 54 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 54

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 54

  Musicon afholder investeringskonference

  Musicon afholder investeringskonference torsdag den 28. september 2017. Der er indtil videre 70 tilmeldte. Fortsat plads hvis der er nogle af udvalget medlemmer som ønsker at deltage.

  Beskæftigelseskonference og jobbørs ”Vækst & Vilje”

  Så ligger der et program og invitation (er omdelt til udvalgets medlemmer) klar til vores beskæftigelseskonference som afholdes den 11. oktober. Indbydelse vil blive sendt digitalt til udvalgets medlemmer og distribueret rundt til virksomhederne i kommunen.

  Sagsbehandlingstider Erhvervsafdelingen 2. kvartal 2017

  I 2. kvartal 2017 blev der oprettet 180 sager om erhvervs- og etagebyggeri.. Der er i 2. kvartal 2017 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 20 dage (netto). Og en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 44 dage (brutto)

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).

 • Pkt. 55 Eventuelt

  Pkt. 55

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-09-2017, pkt. 55

  Intet under dette punkt

  Fraværende: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde).