You are here

Referat

Dato: Fredag, December 8, 2017 - 08:00
Sted: virksomheden Elinco, nordmarksvej 49, 4040 Jyllinge
 • Pkt. 67 Godkendelse af referat

  Pkt. 67

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 3. november 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 67

  Punkt 62 fra mødet den 3. november 2017 ændres fra:
  "Annie Larsen (Venstre) erklærede sig inhabil ifm. behandlingen af ansøgning nr.3, idet
  hun er medlem af Verdensarvsrådet, som står bag den pågældende ansøgning,
  Marie Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel)
  og Torben Strand (Dansk Industri) erklærede sig inhabile i forhold til behandlingen af
  ansøgning nr.10".
  Til:
  ”Udvalget besluttede, at Annie Larsen (Venstre) var inhabil ved behandlingen af ansøgning nr. 3, og at Marie Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel) og Torben Strand (Dansk Industri) var inhabile ved behandlingen af ansøgning nr. 10.”

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 68 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 68

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 68

  Godkendt .

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 69 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  statusnotat_Erhvervsforum_Roskilde_nov._2017.pdf UVEG_projektmidler_2017_status_dec_17.pdf

  Pkt. 69

  Nyt fra erhvervslivet repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet for november 2017 samt en oversigt over samlede bevillinger til Erhvervsforum i 2017 er vedlagt som bilag til dette punkt. Notat og oversigt vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til indholdet under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 69

  Hans-Bo Hyldig (SMV-Danmark)

  Mange af vores virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. I den kontekst kan det godt undre, at det skal være så besværligt, at komme fra den ene ende af kommunen til den anden med offentlig transport. Dette er ikke noget der fremme mobiliteten blandt arbejdstagerne.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Stor ros fra alle sider til julebelysningen. Det har gjort bymidten større og smukkere. Der er været stor efterspørgsel på julehytterne på Stændertorvet. Der kunne være solgt mange flere. Derimod stor utilfredshed fra flere medlemmers side over den måde som Roskilde Kommune håndterer gågaderegulativet på.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)

  Har netop rundet 500 medlemmer. Erhvervsforum vil bestræbe sig på, at afholde fremtidige netværksmøder ude på virksomheder rundt om kommunen. Derudover er der igangsat forskellige samarbejder med bl.a. EASJ og RUC. Erhvervsforum afholder det traditionelle julenetværksmøde i Byens Hus den 13. december kl.15.00

  Morten Langager (Dansk Erhverv)

  Hos Dansk Erhverv er man meget opmærksom på især tre emner:
  - Den kommende finanslov - herunder lavere skat på arbejde
  - Virksomhederne mangel på kvalificeret arbejdskraft
  - Offentlig konkurrenceudsættelse og fair konkurrence

  Torben Strand (Dansk Industri)

  Intet nyt siden sidst.

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Der er redigeret lidt i den turismestrategi, som man fra turismeaktørforeningen gerne ser, der arbejdes på baggrund af i de kommende år. Det er en viderebearbejdning af den strategi, som blev præsenteret i forbindelse med temamødet i maj på Vikingeskibsmuseet. Det redigerede oplæg udsendes til udvalgets medlemmer sammen med referatet.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Stor mangel på arbejdskraft i byggeriet. Virksomhederne "stjæler" medarbejdere fra hinanden.

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 70 Orientering om Åben Skole-samarbejder

  Oversigt_over_virksomhedssamarbejder_i_Aaben_Skole-regi_2017-2018.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om Åben Skole-samarbejder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Efter anmodning fra UVEG på baggrund af drøftelser på udvalgsmødet i december 2016 intensiverede Roskilde Kommune arbejdet med ”Åben Skole” og satte dermed folkeskolernes samarbejde med erhvervslivet yderligere i system. Udvalget orienteres om de opnåede resultater.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Formålet med Åben Skole er, at skabe et øget samarbejde mellem Roskildes Kommunes folkeskoler på udskolingsniveau (7. – 9. klasse) og det lokale erhvervsliv og hermed udfolde uopdyrkede potentialer i form af fælles innovation. Målsætningen er, at alle folkeskoler ved udgangen af skoleåret har etableret minimum to samarbejder. Målsætningen er for de fleste skolers vedkommende allerede i hus. Derudover er formålet med selve konceptet at vise folkeskoleelever, at der er andre veje end den akademiske at gå efter endt folkeskole, som f.eks. at blive lærling i en produktionsvirksomhed.
  Ca. 250 virksomheder har modtaget en flyer om Åben Skole-samarbejde, se denne på følgende link (Ved du, hvor lidt din virksomhed skal bidrage med for at gøre en stor forskel?), herunder bl.a. lokale Gazeller, DI-virksomheder, iværksættere på Musicon samt virksomheder, der samarbejdede med skoler ifm. Fonden for Entreprenørskabs Edison-Finalen for 6. og 7. klasser i november 2017. Nye virksomheder kontaktes kontinuerligt i den takt, at der er plads til yderligere samarbejdsaftaler på skolerne.
  58 virksomheder har responderet positivt og indledt samarbejde/r med en eller flere skoler. Derudover er der 27 nye, potentielle samarbejder. (Se oversigt over igangværende, kommende, afsluttede samt potentielle samarbejder i vedhæftede bilag).
  www.roskildeaabenskolevirksomheder.nemtilmeld.dk præsenteres skoler for samarbejder/cases med udgangspunkt i specifik udfordring fra virksomhederne. Eleverne skal løse og efterfølgende få respons på opgaveløsningen fra virksomheden. Dansk Byggeri har gjort en stor indsats i, at skabe kontakt mellem skoler og virksomheder.
  Ift. ekstern markedsføring af erhvervslivets muligheder for at engagere sig i Åben Skole udarbejdes løbende materiale til bl.a. Paperboy og Roskilde Avis. Vedhæftede link vedrører Edison-Finalen http://urlen.dk/PUf
  Ligeledes er der blevet produceret to korte film om Åben Skole, bl.a. denne, som kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=PQWf7e1V0Co
  http://roskilde.dk/nyheder/aaben-skole-samarbejde-mellem-virksomheder-og-folkeskoler findes artikel om System Audios succesfulde engagement i Åben Skole. Virksomheden har medio november bekræftet, at de ønsker flere samarbejder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 70

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 71 Orientering om Viden der Virker og Selvstarter

  Pkt. 71

  Orientering om Viden der Virker og Selvstarter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på to projekter, som udvalget tidligere har besluttet at støtte via de såkaldte Risø Park-midler. Det drejer om projekterne ”Viden der Virker” på RUC og ”Selvstarter” via Vækstfabrikken/Musiconsekretariatet.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Selvstarter

  Projektperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2018. Bevilling: 2 mio. kr.
  Projektleder: Vækstfabrikken/Musicon-sekretariatet
  Projektets formål er at skabe iværksættermiljøer, fastholde vidensiværksættere og udklække nye virksomheder med CVR nummer i Roskilde Kommune. Projektets
  deltagere er elever fra kommunes erhvervs- og tekniske skoler.
  Jf. seneste godkendte afrapportering til Region Sjælland af 27/9-17 er hidtil opnåede effekter og effektforventninger som følger:
  - Samlet antal tilmeldte: Mål: 100. Status: 58
  - Antal elever gennemført accelerationsforløbet: Mål: 50. Status: 17
  - Registrerede CVR-nr: Mål: 10. Status: 5

  Projektet underperformer på antal tilmeldinger/elever, som gennemfører forløbet ift. de opsatte måltal. Projektleder er dog fortrøstningsfuld ift. at nå projektets hovedformål, at skabe iværksættervirksomheder i kommunen, qua at projektperioden pga. god projektøkonomi og med Region Sjællands accept er forlænget indtil 30-6-2019.

  Viden der Virker:

  Projektperiode: 1. november 2015 – 30. oktober 2017. Bevilling: 1 mio. kr.
  Projektleder: RUC
  Projektets oprindelige formål var, at etablere 15 samarbejder mellem specialestuderende/kandidater fra RUC, og lokale virksomheder. Dette med henblik på, at de studerende specialer skulle tage udgangspunkt lokale virksomheders problemstillinger. Denne fremgangsmåde viste sig i november 2016 ikke at være hensigtsmæssig, da RUC kun havde etableret 4 kontakter. Region Sjælland tillod derfor en udvidelse af målgruppen til også at inkludere bachelorer mod, at RUC udvidede målsætningen til 20 samarbejder. Dette bevirkede, at der ved projektets afslutning pr. 30/10-17 var etableret 21 samarbejder med 30 virksomheder, som kan inddeles i tre overordnede grupper:

  - Små og mellemstore virksomheder, hvoraf hoveddelen var nykårede Børsen Gazelle virksomheder (f.eks. Bizcon og Chymeia)
  - Lokale store virksomheder (BEC, DLF)
  - Regionale afdelinger af større danske virksomheder (Rambøll, Chr. Hansen A/S) eller større udenlandske virksomheder (Thermo Fisher Science, Medac).
  For indeværende har de 21 samarbejder udmøntet sig i 1 deltidsstilling, 2 studiejobs samt diverse workshops og forskningssamarbejder. Region Sjælland har pr. 15/11-17 godkendt RUCs afslutningsrapport, herunder at de opsatte målsætninger blev opfyldt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 71

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 72 Status på turismepolitikken 2015-2018

  Status_paa_turismepolitikken.pdf

  Pkt. 72

  Status på turismepolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  UVEG vedtog på deres møde den 5. december 2014 – Turismepolitik 2015-2018. Der gives en status på turismepolitikkens målsætninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget eventuelt drøfter nye tiltag der kan understøtte politikken på de områder, hvor vi ikke når de givne målsætninger. Tiltag som kan anbefales det kommende udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, at arbejde videre med.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Den overordnede vision for turismeområdet var, at Roskilde Kommune skal være i Top 3 blandt turistdestination inden 2025. UVEG og Roskilde Byråd igangsatte tre hovedspor med underliggende målsætninger med henblik på, at indfri visionen.
  · Historie – Vikinger & Verdensarv
  Målsætninger: National og international forankring af den stolte fortælling om Roskilde Kommunes ubrudte historie fra vikingetiden over middelalderen og frem til i dag. Der skal med den historie skabes ”reason to go”, ”reason to stay” og ”reason to come back”.

  · Fjord og Natur
  Målsætninger: At brande Roskilde Kommunes unikke natur og herigennem udvikle natur- og fjordoplevelser/produkter for turister, i alle aldre. Ligeledes er det en målsætning af styrke tværkommunalt samarbejde omkring udviklingen af turistoplevelser i forbindelse med den kommende nationalpark, herunder i samarbejde med bl.a. Lejre, Holbæk og Frederikssund

  · Events – Nationale og internationale
  Målsætninger: Kombinationen af kommunens unikke tradition for frivillighed parret med lokale (sports)faciliteter, bygninger som i naturen, giver mulighed for at byde på afvikling af diverse sportsarrangementer, kræmmermarkeder, kulturarrangementer mv.
  UVEG har som en del af partnerskabsaftalen bedt Erhvervsforum Roskilde om, at løse turismeopgaven for Roskilde Kommune. Erhvervsforum Roskilde har udarbejdet et notat, som giver en status på de enkelte målsætninger. Der vil blive givet en uddybende status på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 72

  Drøftet.

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 73 Status på Erhvervs- og Vækstpolitikken 2016-2019

  Status_paa_Erhvervs-_og_Vaekstpolitikken.pdf

  Pkt. 73

  Status på Erhvervs- og Vækstpolitikken 2016-2019

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på de opstillede målsætninger i den Erhvervs- og Vækstpolitik 2016 – 2019, som udvalget har udarbejdet og som blev vedtaget af Byrådet primo 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget eventuelt drøfter nye tiltag der kan understøtte politikken på de områder, hvor vi ikke når de givne målsætninger. Tiltag som kan anbefales det kommende udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, at arbejde videre med.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Vækstpolitikken indeholder 5 temaer, hvis overordnede formål er at skabe flere private arbejdspladser i kommunen.
  1) Fra viden til målbar vækst
  2) Fra sagsnummer til kunde
  3) From small to great
  4) Fra købstad til destination
  5) Fra begrænsninger til muligheder
  På flere områder er Erhvervs- og Vækstpolitikkens målsætninger næsten nået eller på vej til at blive det. Det drejer sig om antallet af nye eksportvirksomheder og tilhørende omsætning. Ligeledes er der positive takter ift. tiltrækning/etablering af nye, private arbejdspladser, og for så vidt også hvad angår turismeomsætningen. Endelig er realiseringen af målsætningen om salg af 100.000 m2 kommunal erhvervsjord inden 2020 også indenfor de opnåelige.
  Omvendt er der fortsat plads til forbedring ift. de vedtagne målsætninger om, at Roskilde skal være blandt de 25 mest erhvervsvenlige kommuner i DI´s og Dansk Byggeris analyser om kommuners erhvervsvenlighed. Endelig bliver det også vanskeligt, at nå målsætningerne vedr. detailhandelens dækningsgrad samt antallet af borgere i Roskilde Kommune.
  Se vedhæftede bilag, hvoraf fremgår en konkret status på de enkelte målsætninger med reference til relevant kildemateriale, hvor dette har været muligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 73

  Drøftet.

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 74 Evaluering af udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Pkt. 74

  Evaluering af arbejdet i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering blev etableret i forbindelse med kommunalvalget i 2013. På tærsklen til en ny periode giver det derfor god mening, at evaluere udvalgets arbejde og de rammer som udvalget har arbejdet under.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets evaluerer eget arbejde, således at der uddrages læring af såvel gode som dårlige erfaringer i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet i det kommende udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med konstitueringen er det besluttet, at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering skal fortsætte. Vi kender fortsat ikke kommissoriet for udvalgets arbejde eller hvilken sammensætning udvalget får. Alligevel bør der uddrages og videregives erfaringer fra de seneste fire års arbejde i udvalget.
  I forbindelse med evalueringen kunne der f.eks. tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Har de drøftede punkter/temaer været relevante i forhold til målsætningerne i de overordnede politikker?
  • Hvordan har man oplevet afklaringen af hvilke emner der kunne drøftes i udvalget? Har der f.eks. været sammenhængskraft nok til andre af de politiske udvalg som arbejder med spørgsmål med relation til erhvervslivet? (Plan- og Teknik Udvalget, Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelses- og Socialudvalget)
  • Har tilbagemeldingen fra Forvaltningen/Erhvervsforum/Visit Roskilde været tilstrækkelig ift. status på de af udvalget igangsatte tiltag?
  • Har de eksterne deltageres rolle været den rette?

  (Kunne man f.eks. i den kommende periode forestille sig, at de eksterne organisationer på skift valgte et tema som blev drøftet i udvalget på baggrund af et oplæg fra den pågældende organisation?)

  • Er der nogle interesser (brancher eller synspunkter) der mangler at blive repræsenteret i udvalget?

  Er der andre forhold vedr. udvalgets mødestruktur, indhold, det praktiske setup, det udsendte materiale fra Forvaltningen eller andet, der bør reguleres på?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 74
  - De politiske diskussioner mellem udvalgets byrådsmedlemmer har til tider fyldt for meget.

  - Der kunne godt indkaldes andre aktører til ad-hoc deltagelse i udvalget. Dog vigtigt, at man tilstræber, at det er den samme "grundstamme" af medlemmer som deltager fra gang til gang i møderne
  - Man kunne godt overveje, at invitere en repræsentant fra Videns- og Uddannelsesinstitutionerne som fast med af udvalget.
  - Det nye udvalg bør starte op med en bred drøftelse om mål og midler. Hvad er det man arbejder henimod, og hvordan vil man nå disse mål?
  - Det har fungeret rigtig godt med, at holde møderne ude hos virksomhederne.
  - Udvalget har haft indflydelse på mange vigtige beslutninger i den forgangne periode, hvilket bl.a. har været en konsekvens af den "brede" politiske repræsentation i udvalget.
  - Vigtig at fastholde, at et af de vigtigste formål med udvalget er at skabe en dialog mellem politikere og erhvervslivets repræsentanter.
  - God idé at lade erhvervsorganisationerne på skift bringe bestemte temaer til drøftelse. Det kunne f.eks. være interessant, at drøfte nationale temaer.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 74

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 75 Foreløbig køreplan for udvalgets mødeaktiviteter i 2018

  Pkt. 75

  Foreløbig køreplan for udvalgets mødeaktiviteter i 2018

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I oplægget frem mod konstitueringen af Roskilde Kommunes nye Byråd, er det indskrevet at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering skal fortsætte i den kommende valgperiode. Derfor er der udarbejdet et forslag til mødedatoer, som udvalget skal forholde sig til.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene til datoer og tidspunkter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Vi kender ikke den endelige konstituering af det nye byråd, og derfor heller ikke navnene på de politiske repræsentanter der skal sidde i det kommende udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering. Af samme årsag er kommissoriet for udvalgets arbejde heller ikke på plads, hvorfor vi heller ikke kender hvilke eksterne aktører der indbydes til at sidde i UVEG i den kommende periode. Alligevel vil det allerede nu være udtryk for rettidig omhu, at få fastlagt nogle tidsmæssige rammer for udvalgets arbejde i 2018.
  Det foreslås, at udvalget afholder seks møder i 2018, og at møderne afholdes fredage fra kl. 08.00 – 10.00 på følgende datoer:
  - 9. februar
  - 6. april
  - 8. juni
  - 7. september
  - 26. oktober
  - 14. december
  Det tilstræbes, at møderne fortsat afholdes ude på virksomheder/ vidensinstitutioner og at møderne sædvanen tro indledes med 20 minutters oplæg fra den pågældende vært.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 75

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 76 Evaluering af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Kommissorium_Beskaeftigelsesraadet.pdf

  Pkt. 76

  Evaluering af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds sammensætning og virke skal evalueres efter en 2-årig periode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd (vedlagt som bilag) skal "Rådets sammensætning og virke evalueres efter en 2-årig periode (ultimo 2017)"
  Byrådet nedsatte rådet ved en byrådsbeslutning d. 25. marts 2015 og Rådets virke skal evalueres i Beskæftigelses- og Socialudvalget samt i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Rådets virke

  Beskæftigelsesrådet holdt stiftende møde d. 25. august 2015 og har efterfølgende af-holdt 4 møder (+ 1 der måtte aflyses).
  Rådet har bl.a.:
  - I 2016 bevilget midler (500.000 kr.) til projektet "Bygge og Anlæg - brobygning for udsatte ledige i Roskilde Kommune.
  - I 2017 bevilget midler (200.000 kr.) til projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"
  - Afgivet høringssvar til Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik og Roskilde Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik.
  - Udpeget vinderen af Roskilde Kommunes CSR-pris 2016
  - Drøftet Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi
  - Givet Roskilde Kommune gode råd inden for en række aktuelle problemstillinger.

  Rådets sammensætning

  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
  - 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg
  Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt.
  Medlemmer af Beskæftigelsesrådet har i deres evalueringer bl.a. haft følgende bemærkninger:
  - En god platform for alle arbejdsmarkedets parter at mødes på
  - Interessante punkter på dagsordenen, som har været livligt debatteret
  - På møderne har virksomheder og de faglige organisationer primært givet input til kommunale institutioners virke.
  - 4 årlige møder vil gøre det nemmere at udføre den rådgivende funktion

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I budgettet for 2018 er der afsat en pulje på 250.000 kr. til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd disponerer over denne pulje.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 76

  Ingen bemærkninger

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 77 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 77

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 77

  Sagsbehandlingstider for erhverv - og etagebyggeri

  Erhvervsafdelingen har i 3. kvartal 2017 oprettet 159 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Det er lille fald fra 2. kvartal, hvor der var 180 sager.
  Der er i 3. kvartal 2017 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 15 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.

  Udbud af Erhvervs- og Turismeservicen

  Roskilde Kommunes udbud af Erhvervs- og Turismeservicen er i fuld gang. Vi forventer, at der kommer 3-4 bud på erhvervsservicedelen. Der er frist frem til den 22. december 2017.

  Musicon

  Der konceptudvikles p.t. sammen med en række private investorer omkring udviklingen af et erhvervshus på mellem 4000 -6000 etagemeter. En erhvervshus som dels skal huse et par større etablerede virksomheder, samt Vækstfabrikken. Vækstfabrikken på Musicon kører i øjeblikket med en overbelægning, så det nye erhvervshus er tiltrængt.

  Forenkling af erhvervsfremmesystemet

  Regeringen har nedsat et forenklingsudvalg, som bl.a. har fået til opgave at se på hvordan man kan forenkle erhvervsfremmesystemet. I den forbindelse er KL kommet med et udspil, hvori man nedlægger de Regionale Vækstfora og i stedet overdrager erhvervsfremme opgaver – og midler til staten og kommunerne. Udvalget vil på et af møderne i 2018 få en dybdegående orientering om det endelig resultat af arbejdet i Forenklingsudvalget.

  BIG Data

  UVEG valgte på seneste møde, at støtte en ansøgning som skal animere lokale virksomheder til at arbejde med BIG Data. Erhvervsafdelingen afholder sammen med projektfolkene som er hhv. DTU og CBS et informationsmøde om BIG Data for interesserede virksomheder. Mødet bliver et fyraftensmøde der afholdes på Rådhuset mandag den 29. januar. Udvalgets medlemmer vil blive inviteret.

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 78 Eventuelt

  Pkt. 78

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-12-2017, pkt. 78

  Udvalget fortsatte til Jyllingehallerne, hvor halinspektør og Byrådsmedlem Claus Larsen og Bestyrelsesformand Lars Lindskov fortalte om arbejdet med genopbygningen af hallerne efter branden i 2014. Endelig sluttede udvalget af med en julefrokost.
  Alle udvalgets medlemmer både de som stopper i udvalget, og de som eventuelt fortsætter ønskes tak for samarbejdet og indsatsen i den forgangne periode.

  Fraværende: Morten Gjerskov (Byrådet).