You are here

Referat

Dato: Fredag, Maj 9, 2014 - 07:30
Sted: Byens Hus, Stændertorvet 1
 • Pkt. 11 Godkendelse af referat

  uveg_beslutningsreferat_den_7.marts_2014.pdf

  Pkt. 11

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referat fra seneste udvalgsmøde den 7. marts 2014. Referat vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 11

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 12 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 12

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om de kan godkende den udsendte dagsorden

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 12

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 13 Orientering ved formanden

  Pkt. 13

  Orientering ved formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets formand Carsten Wickmann giver en kort orientering om hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 13

  Formanden orienterede bl.a. om følgende:
  - At Økonomiudvalget på deres møde den 2.april 2014 godkendte UVEGS kommissorium og processen for udarbejdelsen af en ny turismepolitik.
  - At Roskilde Kommune er på vej med et nyhedsbrev for erhvervslivet
  - At Roskilde Kommune sammen med Erhvervsforum igangsætter egen erhvervsklimaundersøgelse
  - At der afholdes sommerfest for erhvervslivet på Roskilde Rådhus den 25. august.
  - At der på udvalgets næste møde den 20.juni bl.a. kommer sager på vedr. byggesagsgebyrer, budgetforhandlinger 2015 og udvalgets studietur i 2015.

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 14 Orientering fra Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde

  Pkt. 14

  Orientering fra Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  VEG - udvalget besluttede på seneste møde, at man gerne løbende vil have en orientering om de aktiviteter og resultater, der bliver skabt hos Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. Aktiviteter med relation til den partnerskabsaftale, der er indgået mellem Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune indgik i april 2013 en partnerskabsaftale om løsningen af fire hovedområder, nemlig iværksætteri, erhvervsservice, areabranding og turistbureau/turistservice. Aftalen blev fornyet i november 2013.
  På seneste møde besluttede udvalget, at tage ejerskab til denne partnerskabsaftale. Samtidig blev det besluttet, at man gerne vil have en løbende orientering om, hvilke resultater der opnås, som en del af partnerskabsaftalen, samt en briefing af sager der drøftes og besluttes i dialogforum under Visit Roskilde
  Erhvervsforum Roskilde har udarbejdet en redegørelse, som er vedhæftet som bilag til punktet. Erhvervsforums Direktør Jens Müller vil være til stede på mødet, hvis udvalgets medlemmer ønsker redegørelsen uddybet eller har spørgsmål til indholdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 14

  Orientering blev godkendt.

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 15 Forslag til Socialøkonomisk Strategi

  notat_forslag_til_socialoekonomisk_strategi_-_bilag_1.pdf notat_forslag_til_socialoekonomisk_strategi_-_bilag_2.pdf

  Pkt. 15

  Forslag til Socialøkonomisk Strategi

  Sagsnr. 251463 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetpartierne afsatte i budgetforliget for 2014 i alt 0,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af en strategi samt til en pulje til støtte for socialøkonomiske aktiviteter. Forvaltningen foreslår en socialøkonomisk strategi, der lægger op til, at Roskilde Kommune alene skal fungere som ”playmaker” ved at sikre rammerne for socialøkonomiske virksomheder, synliggøre socialøkonomiske aktiviteter og stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er beskæftigelsesmæssige udviklingsmuligheder for udsatte grupper samtidig med, at der kan genereres job uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslaget til Vision for Socialøkonomisk Strategi godkendes
  2. forslaget til Målsætning for Socialøkonomisk Strategi godkendes
  3. der arbejdes videre med en konkretisering af Socialøkonomisk Strategi ud fra udvalgets drøftelser

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr., idet ”Budgetforligspartierne ønsker at udarbejde en socialøkonomisk strategi og afsætter i 2014 en pulje til at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af en strategi samt til en pulje, hvor virksomheder kan ansøge om tilskud til opstart af en socialøkonomisk virksomhed.”
  De socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet ved at kombinere kommerciel forretning med fremme af sociale, sundheds- eller miljømæssige formål. En socialøkonomisk virksomhed drives på markedsvilkår ved salg af ydelser eller produkter uden offentlige driftstilskud. Dens overordnede formål er almennyttigt, og overskuddet anvendes til at fremme formålet eller reinvesteres i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder.
  Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. De har brug for særlige hensyn på grund af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser og kan fx ansættes i fleks- eller skånejob. Derved bidrager socialøkonomien til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer – mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - miljømæssige udfordringer og et stigende pres på sundhedssektoren.
  Roskilde Kommune har brug for at kunne placere borgere i ressource- og afklaringsforløb i beskæftigelsesmæssige rammer for at imødekomme de mange aktuelle reformer på social- og beskæftigelsesområdet samt regeringens målsætning om, at selv de mest belastede borgere skal inddrages i fællesskabet og bidrage på arbejdsmarkedet.
  I Bilag 1 er der nærmere redegjort for begrebet Socialøkonomi og dets juridiske og økonomiske implikationer.

  Forslag til Roskilde Kommunes Vision for Socialøkonomi :

  Det er nemt for socialøkonomiske iværksættere at etablere og drive virksomhed i Roskilde Kommune. Der er et højt niveau af jobskabelse og eksisterer mange jobmuligheder uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Der er et stærkt medborgerskab og en stor sammenhængskraft mellem erhvervslivet og den frivillige sektor indenfor den socialøkonomiske del af arbejdsmarkedet. Der tages afsæt i Roskilde Kommunes stærke position indenfor uddannelse, forskning, kultur og grøn teknologi, de mange engagerede ildsjæle og den stærke foreningskultur.

  Forslag til Roskilde Kommunes målsætninger for Socialøkonomi

  Formålet med en socialøkonomisk strategi for Roskilde Kommune er at skabe bedre rammebetingelser og vækst i den socialøkonomiske sektor i Roskilde Kommune. Kommunen skal især fungere som ’playmaker’ ved at sikre rammerne for socialøkonomiske virksomheder og stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kommunen vil stimulere jobskabelsen uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Ligeledes vil kommunen styrke medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor. Socialøkonomiske virksomheder skal udnytte, at de med deres tydelige sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige.

  Konkretisering af målsætninger for Socialøkonomisk Strategi

  Det foreslås, at Roskilde Kommune udarbejder initiativer inden for 3 indsatsfelter. Indenfor hvert felt er oplistet initiativer, der eventuelt kan iværksættes. Initiativerne er gradueret efter, hvor vidtgående støtten er. Det skal understreges, at kommunale midler ikke kan anvendes til konkrete oprettelser af virksomheder.

  1. Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder

  Kvalificeret vejledning målrettet socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
  Årlig tema- og udviklingsdag for socialøkonomi
  Etablering af mentorordning
  Socialøkonomisk netværk

  2. Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Socialøkonomiske virksomheder

  Særlig indsats for socialøkonomiske aktiviteter i almennyttige boligområder
  Køb af beskæftigelsesydelser hos socialøkonomiske virksomheder
  Proaktiv indsats for at tiltrække eksisterende socialøkonomiske virksomheder til Roskilde Kommune
  Synlighed gennem hjemmeside og sociale medier
  Roskilde Kommune skal facilitere flere socialøkonomiske pilotprojekter i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
  Evt. øget fokus på sociale hensyn i indkøb af varer og ydelser

  3. Finansiel støtte

  Facilitere oprettelse af socialøkonomisk pulje udenfor kommunalt regi
  Opfordre til etablering af lokal erhvervsdrivende fond – bør dog i givet fald først iværksættes, når der konstateres et konkret behov herfor.
  Disse 3 indsatsfelter er foldet yderligere ud Bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 01-04-2014, pkt. 55

  Godkendt.
  Sagen sendes til drøftelse i erhvervsudvalget, og der afholdes en socialøkonomisk inspirationskonference som fyraftensarrangement.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 15

  Udvalget blev orienteret om Roskilde Kommunes Socialøkonomiske strategi og blev i den forbindelse indbudt til fyraftensmøde på INSP den 10. juni kl. 15.30 – 19.00.

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 16 Køreplan for udvalgets møder 2014

  Pkt. 16

  Køreplan for udvalgets møder i 2014

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøftede på mødet den 7. marts 2014, hvordan man kunne tilrettelægge udvalgets møderække, så man får det mest optimale forløb. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødestruktur for den resterende del af udvalgets møder i 2014

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den skitserede mødestruktur godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  På hvert af møderne afsættes 1 time til behandling af et bestemt tema. For at sikre, at udvalgets medlemmer kan følge resultaterne af drøftelserne afsættes der 20 minutter til opfølgning. Denne opfølgning sker to møder længere fremme i møderækken. Derudover afsættes der tid til behandling af diverse enkeltsager. Således vil de kommende møder for resten af 2014 have følgende indhold og struktur.
  Fredag den 20. juni
  Enkeltsager og diverse – 1 time
  Temamøde: ”Turisme og den kommende turismepolitik” – 1 time
  Fredag den 12. september
  Enkeltsager og diverse – 40 minutter
  Opfølgning på temamødet ”Detailhandelen” – 20 minutter
  Temamøde ”Globalisering og internationale relationer” – 1 time
  Fredag den 31. oktober
  Enkeltsager og diverse – 40 minutter
  Opfølgning på temamødet ”Turisme og den kommende turismepolitik” – 20 minutter
  Temamøde ”Tiltrækning af nye virksomheder – muligheder og begrænsninger” – 1 time
  Fredag den 5. december
  Enkeltsager og diverse – 40 minutter
  Opfølgning på temamødet ”Globalisering – 20 minutter
  Temamøde ”God infrastruktur som vækstmotor” – 1 time
  På mødet den 31.oktober vil udvalget få mulighed for at drøfte, hvilke temaer der skal på dagsordenen på møderne i 2015. På mødet den 5. december vil udvalget få mulighed for, at vurdere på denne mødestruktur.
  Det tilstræbes, at møderne afholdes på lokationer rundt om i kommunen, som har relation til det aktuelle tema.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 16

  Udvalget godkendte det skitserede forslag til mødestruktur for resten af udvalget møder i 2014. Udvalgets udtrykte desuden tilfredshed med de emner (blandt mange), der var foreslået til at blive behandlet under temadrøftelserne.

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 17 LIV-projektet

  liv_-_projektbeskrivelse.pdf

  Pkt. 17

  LIV-projektet

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skabes for få levedygtige internationale virksomheder i Danmark og dermed i Roskilde. Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering skal tage stilling til om man vil foreslå Økonomiudvalget, at der afsættes 2 mio. kr. fra de regionale Risø Park midler til det såkaldte LIV-projekt. Et projekt som netop har fokus på at skabe Levedygtige Internationale Virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der rettes henvendelse sig til Region Sjælland med henblik på at få overført 2 mio. kr. til igangsættelsen af LIV-projektet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  LIV-projektet er tidligere blevet præsenteret og drøftet i Erhvervsudvalget (6.september 2013). Udvalget syntes dengang, at projektet indeholdt nogle spændende perspektiver. Desuden havde man en god drøftelse af det principielle i udfordringerne med, at få skabt levedygtige internationalt orienterede virksomheder, bl.a. med udspring fra universitetsmiljøerne. Forvaltningen blev bedt om, at understøtte LIV-projektet i den fremadrettede proces med Væksthus Sjælland.

  LIV-projektet

  LIV-projektet er en fødselshjælper til opstart og accelerering af virksomheder med et stort internationalt potentiale. Det er tanken, at hovedparten af virksomhederne rekrutteres fra vidensmiljøerne i Roskilde – RUC, DTU Risø, Capnova (tidl. CAT) mfl. Virksomhederne skal tilknyttes et forløb, hvor de går fra at være produktorienterede til at være internationalt markedsorienteret. Væksthus Sjælland bliver projektejer, mens en stor del af de virksomhedsrettede aktiviteter drives af repræsentanter fra de private investorer bag LIV-projektet.
  Det er hensigten, at LIV-projektet lokaliseres i Danmarks Grønne Iværksætterhus i Risø Park. Desuden indlægges en forudsætning om, at så længe virksomhederne er en del af LIV-programmet, så skal deres virksomhed have base i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Det samlede budget for projektet er på 4 mio. kr. De private investorer bag LIV-projektet og fonden FinanceZealand, som administreres af Væksthus Sjælland og som tilbyder finansiering i form af ansvarlig lånekapital bidrager med 2. mio. kr. Roskilde Kommune bidrager med de resterende 2 mio. kr. Hensigten er, at Roskilde Kommune andel tages af de såkaldte ”Regionale Risø Park midler”.
  I forbindelse med det politiske forlig i 2010 om placeringen af det nye supersygehus i Køge besluttede Regionsrådet, at reservere 12 mio. kr. til formål, der kan udnytte de lokale styrkepositioner i hhv. Næstved og Roskilde og sikre regional bæredygtig vækst og udvikling på længere sigt. Det blev efterfølgende aftalt, at Roskildes andel af disse penge skal bruges til at fremme Risø Park projektet eller projekter der vil kunne underbygge fremtidige aktiviteter i Risø Park. Roskilde har fortsat 4 mio. kr. stående til gode hos Region Sjælland.
  Der er vedlagt en kortfattet beskrivelse af LIV-projektet som bilag til punktet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-03-2014, pkt. 7

  Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde. Udvalget vil gerne have mere viden om projektet, for at kunne træffe en kvalificeret beslutning.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig og Marianne Madsen og Torben Stevold.

  Supplerende sagsfremstilling

  Torbens Stevold præsenterer projektet for udvalget, som repræsentant for LIV-gruppen.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 17

  Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der rettes henvendelse til Regionen om frigivelse af 2 mio. kr. til projektet, såfremt projekt kan opfylde følgende forudsætninger:

  - De virksomheder der bliver en del af LIV – projektet skal have relation til – og/eller kunne blive integreret i - Risø Park.

  - De virksomheder der deltager i projektet, skal i projektperioden drive deres virksomhed fra Roskilde Kommune.

  - LIV-projektet som sådan skal drives fra og fysisk have sin base i Roskilde Kommune.
  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.
  Torben Stevold deltog ikke under behandlingen af punktet, da han er inhabil.

 • Pkt. 18 Temamøde om detailhandel

  Pkt. 18

  Temadrøftelse om detailhandel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde blev i 2012 kåret til Danmarks bedste handelsby. Udvalget skal drøfte hvordan Roskilde fastholder denne position, og hvilke tiltag der kan igangsættes for at styrke detailhandelen i øvrigt i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i denne drøftelse, forholder sig til hvilke initiativer og processer der kunne igangsættes med henblik på, at styrke detailhandelen i Roskilde Kommune og sikre at Roskilde fortsat vil være Danmarks bedste handelsby.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde er en af de største handelsbyer på Sjælland. Samtidig bidrager detailhandelen med rigtig mange arbejdspladser, og er dermed vigtig for Roskilde Kommune. Detailhandelen i Roskilde har de senere år, som i mange andre byer, været udfordret dels af den økonomiske krise, dels af en tendens til at flere og flere handler deres varer på nettet og i storcentre.
  Temadrøftelsen vil tage sit udgangspunkt i to korte oplæg af hver 10 minutters varighed.
  - Formanden for Roskilde Handel Torben Stevold vil give sit bud på, hvad der skal til for at Roskilde på såvel kort som på lang sigt kan opretholde status, som Danmarks bedste handelsby.
  - Teknisk Direktør Martin Holgaard, Roskilde Kommune vil holde et oplæg omkring planmæssige initiativer der er på tegnebrættet, og som vil kunne underbygge en styrkelse af detailhandelen i Roskilde Kommune
  Temadrøftelsen kunne derudover omfatte en drøftelse af følgende udfordringer:
  - Hvordan kan Roskilde positionere sig som handelsby i forhold til Næstved, København, City 2 mv.?
  - Hvilke tiltag kan initieres, således at detaillisterne, handelsstandsforeningerne og Roskilde Kommune alle trækker i samme retning?
  - Hvad kan der gøres for at dels at skabe en større diversitet i butikssammensætningen, dels for at trække nye kædebutikker til Roskilde?
  - Kan boligpolitikken og den kommende turismepolitik understøtte den fremtidige udvikling af detailhandelen?
  - Kan opstart af iværksættere indenfor detailhandel få et særligt fokus ?
  - Hvordan understøttes detailhandelens muligheder i Viby og Jyllinge?

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 18

  Udvalget fik præsenteret to oplæg og fik en overordnet drøftelse af udfordringerne og mulighederne omkring detailhandel, herunder emner som parkering, fælles markedsføring, aktiviteter og initiativer til understøttelse af handelslivet mv.

  Udvalget besluttede:

  1. at der skal arbejdes hen imod en fælles rammeaftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel.
  2. at der skal iværksættes en dialog med de respektive detailhandelsforeninger i Roskilde Kommune om, hvordan man skaber de bedst mulige betingelser for at drive detailhandel ud fra de givne forudsætninger butikkerne har i de enkelte områder.


  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.

 • Pkt. 19 Eventuelt

  Pkt. 19

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-05-2014, pkt. 19

  Fraværende: Marianne Madsen, Cecilia Bonefeld-Dahl og Karim Arfaoui.