You are here

Referat

Dato: Fredag, Juni 9, 2017 - 07:30
Sted: Virksomheden Danæg A/S, Maglegårdsvej 13, 4000 Roskilde
 • Pkt. 35 Godkendelse af referat

  Pkt. 35

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 28. april 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 35

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 36 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 36

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 36

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 37 Opfølgning på temadrøftelse vedr. erhvervsudviklingen i Roskilde

  Artikel_i_Danske_Kommune_nr._5_-_2017.pdf

  Pkt. 37

  Opfølgning på temadrøftelse vedr. erhvervsudviklingen i Roskilde

  Sagsnr. 51311 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget havde den 10. marts 2017 en drøftelse omkring erhvervsudviklingen i Roskilde. Udvalget skal færdiggøre denne, herunder bl.a. drøfte en artikel fra Danske Kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget havde et punkt på dagsordenen den 10. marts 2017, hvor bl.a. Direktør Mads Kragh fra Væksthus Sjælland og Erhvervschef Jens Thornsen præsenterede erhvervsudviklingen i Roskilde ud fra hhv. et regionalt og et lokalt perspektiv. Punktet blev ikke færdiggjort, da man bl.a. skulle have drøftet indholdet i en artikel fra Danske Kommuner.
  Artiklen fra Danske Kommuner er vedlagt til udvalgets orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 37

  Sagen blev drøftet.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 38 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Erhvervsforum_Roskilde_-_Status_maalsaetning_-_maj_2017.pdf

  Pkt. 38

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet for april er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 38

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)

  Arbejdet med at slå foreningerne Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel pågår fortsat. Derudover arbejdes der målrettet med udviklingen af Åben Skole. Der har været afholdt møde med Ålborg Kommune, som har afsat 4 mio.kr. til deres projekt omkring Åben Skole. Der er brug for at intensivere denne indsats, da der i Roskilde Kommune kun er 14 % af en årgang, som vælger en erhvervsuddannelse.

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Det går godt i turismen.
  jf. snakken om åben skole, så er der et faldende antal skole-elever som besøger kulturinstitutionerne. Udgifterne til transport af eleverne kan være en begrænsende faktor i forhold til skolernes muligheder for at benytte sig af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer. Dette var måske noget som man kunne se på i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Der er bekymring blandt nogle af Roskilde Handels medlemmer i forhold til kommunens planer om etablering af en restaurant i Byens Hus. Ifølge medlemmerne er dette et konkurrenceforvridende initiativ. Desuden opleves det meget vanskeligt og bureaukratisk, at få behandlet sager omkring skilte og inventar i bymidten. Der kan kun opfordres til, at den kommunale sagsbehandling heromkring bliver mere smidig og imødekommende.

  Torben Strand (Dansk Industri )

  Dansk Industri har siden sidst afholdt det årlige erhvervstræf med fokus på tilgængelighed til kvalificeret arbejdskraft. DI arbejder for tiden meget med persondataforordningen, og hjælper virksomheder med at finde ud af hvordan denne forordning skal efterleves. Der er tale om forordning som skal sikre et højt og ensartet databeskyttelsesniveau i hele EU.

  Morten Langager (Dansk Erhverv)

  Morten Langager er nyt medlem af udvalget efter Cecilia Bonefeld-Dahls udtræden pga. nyt job i udlandet. Udvalget bød velkommen til Morten Langager, der efter gensidig præsentationsrunde kunne fortælle, at Dansk Erhverv også har et stort fokus på datasikkerhed og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derudover arbejdes der bl.a. i øjeblikket med beskrivelsen af en række benchmarks for bedre kommunal erhvervsservice. Når denne rapport bliver færdig, vil det være et oplagt emne at beskæftige sig med i UVEG.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Det går godt i byggeriet. I forhold til Åben Skole og de få, der vælger en erhvervsuddannelse, burde det overvejes om ikke man skulle gå tilbage til den gamle model med en erhvervsvejleder på skolerne. Derudover har nogle virksomheder meget svært ved at få lærlinge. Udfordringer med nedrivningsbranchen, og indførelsen af selektiv nedrivning, der kan risikere at koste kommunerne dyrt pga. manglende konkurrence.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 39 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 39
  Borgerrådgiverens beretning blev taget til efterretning.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 40 Strategi for Alle Tiders Musikby - til høring

  Roskilde_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 40

  Strategi for Alle Tiders Musikby – til høring

  Sagsnr. 278503 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Den 1. september 2016 blev Musikby 2020 Udvalget nedsat med reference til Økonomiudvalget. Udvalget har udarbejdet en musikbystrategi. Musikbystrategien sendes i høring i de relevante fagudvalg, forud for byrådets godkendelse i august.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver evt. bemærkninger til strategien ”Roskilde - Alle Tiders Musikby.”

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategien ”Roskilde – Alle Tiders Musikby” er udviklet i tæt dialog med musikaktører. Derudover er den inspireret af udbyttet af en række større aktørmøder og kvalificeret og godkendt af Musikby 2020 Udvalget.
  I udviklingsprocessen har der være fokus på følgende tematikker: ”De formelle og uformelle musikalske udviklingsveje”, ”Sundhed og velfærd”, ”Musik som erhverv og turisme”, ”Viden, formidling og forskning” og ”Synlighed”.
  Det tematiske arbejde er resulteret i følgende:

  Vision:

  ”Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.
  Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.
  Musikken skal bæres via kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.”

  To målsætninger:

  Musik for alle og Musik sammen, hvorunder der opstilles en række indsatser.

  Handleplan

  Strategien vil blive fulgt op af en fireårig handleplan, der hvert år udbygges med yderligere et år og nye initiativer. Strategien og handleplanen for Alle Tiders Musikby er dermed fortløbende og uden slutdato.
  Handleplanen udarbejdes i regi af Musikby 2020 Udvalget og skal foreligge til godkendelse i byrådet november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 40

  Udvalgets medlemmer har ingen bemærkninger til Musikby-strategien.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 41 Henvendelse fra Erhvervsforum Roskilde om forlængelse af partnerskabsaftalen

  Henvendelse_fra_Erhvervsforum_Roskilde_om_en_forlaengelse_af_den_nuvaerende_partnerskabsaftale.pdf

  Pkt. 41

  Henvendelse fra Erhvervsforum Roskilde om en forlængelse af partnerskabsaftalen

  Sagsnr. 51311 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde har henvendt sig til Roskilde Kommune med en anmodning om, at få forlænget partnerskabsaftalen med 6 mdr. Udvalget skal drøfte denne anmodning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde har henvendt sig med en anmodning om, at få forlænget partnerskabsaftalen med Roskilde Kommune i en periode på 6 mdr. På nuværende tidspunkt mener Erhvervsforum ikke, at man kan garantere en opfyldelse af den nuværende partnerskabsaftale året ud. Dette skyldes risikoen for, at de pågældende medarbejdere i mellemtiden finder anden beskæftigelse.
  Anmodningen fra Erhvervsforum Roskilde er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen vil få budgetmæssige konsekvenser, såfremt dette evt. skal ske i overlap med en ny operatør. I den situation vil der skulle findes i omegnen af 1.625.000 kr. til en evt. forlængelse af partnerskabsaftalen i de ønskede 6 mdr.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 41

  Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde Erhvervsforum Roskilde´s anmodning om en forlængelse af partnerskabsaftalen. Såfremt Erhvervsforum Roskilde ikke vinder det kommende udbud, vil der efterfølgende blive bragt en sag op i UVEG, hvor udvalget skal tage stilling til en evt. kompensation til Erhvervsforum i relation til huslejeudgifter, idet nogle af medarbejderne muligvis er omfattet af loven om virksomhedsoverdragelse.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).
  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Torben Strand (Dansk Industri) og Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 42 Godkendelse af materiale til udbud af erhvervs- og turismeservice

  Udkast_til_udbudsmateriale_Roskilde_Kommune_-_Erhvervs-_og_Turismeservice.pdf

  Pkt. 42

  Godkendelse af materiale til udbud af erhvervs- og turismeservice

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har tidligere besluttet, at opgaven med at løse erhvervs- og turistservicen skal sendes i et offentligt udbud. Der foreligger nu et udkast til et færdigt udbudsmateriale, som udvalget skal godkende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes og opgaverne sendes i udbud.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget har tidligere besluttet, at opgaverne omkring erhvervs - og turismeservice, som i dag løses af Erhvervsforum Roskilde i regi af partnerskabsaftalen med UVEG, skal sendes i et offentligt udbud.

  Udvalget besluttede endvidere på deres møde den 28. april 2017:
  - At midlerne i udbuddet allokeres med 40 % til opgaven med erhvervsservice og 60 % til at løfte opgaven med turismen.

  - At opgaverne udbydes for en periode på fire år.

  - At turistbureauet skal opfylde autorisationsreglerne om at være et grønt I-bureau, og i hele den udbudte periode ligge på Stændertorvet med mindre, at man politisk beslutter sig for noget andet.
  Der foreligger nu et udkast til et færdigt udbudsmateriale, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 42

  Der blev på mødet stillet to forslag til punktet:

  1. Venstre foreslår, at erhvervsservice hjemtages til Roskilde Kommune med virkning fra den 1.1.2018.
  1. Socialdemokratiet foreslår, at Roskilde Kommune kommer med et kontroltilbud på erhvervsservicen

  Ad. pkt. 1. For stemte 3, Annie Larsen (V), Lars-Christian Brask (V) og Jacob Søgaard Nielsen (V). Imod stemte 4, Karim Arfaoui (A). Morten Gjerskov (A) og Jakob Bojsen (A) og Lars Lindskov (C). Der var to, som undlod at stemme, nemlig Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Morten Langager (Dansk Erhverv).
  Forslaget blev dermed forkastet.
  Ad pkt. 2. For stemte 4, Lars-Christian Brask (V) Karim Arfaoui (A), Morten Gjerskov (A) og Jakob Boysen (A). Imod stemte 3, Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Lars Lindskov (C). Der var to, som undlod at stemme, nemlig: Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Morten Langager (Dansk Erhverv).
  Forslaget anbefales overfor Økonomiudvalget.
  Venstre begærede sagen i byrådet

  Udbudsmaterialet godkendt med få supplerende bemærkninger vedr. turismedelen.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).
  Følgende deltog ikke i selve beslutningen: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel), Torben Strand (Dansk Industri) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).

 • Pkt. 43 Ansøgninger til UVEG´s pulje til Erhvervs- og turismefremme

  Indkomne_ansoegninger_og_oversigt_over_disse.pdf

  Pkt. 43

  Ansøgninger til UVEG´s pulje til Erhvervs- og turismefremme

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  UVEG besluttede på deres møde den 20. januar 2017, at efterspørge gode projekter i offentligheden med henblik på, at understøtte disse med udviklingsmidler. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker, at imødekomme de indkomne ansøgninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter de af Forvaltningen anbefalede projekter

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 20. januar 2017, at dele af udvalgets pulje skulle reserveres til fordeling på de næstkommende møder i UVEG. Udvalget ønskede forud for disse møder, at der i offentligheden blev efterspurgt gode projekter, som kan understøtte Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismepolitikken. For at nå så bredt ud som muligt og sikre sig, at alle har haft samme muligheder for at søge, har der været indrykket mindre annoncer om puljen i såvel Paperboy som Roskilde Avis
  Der er modtaget 8 ansøgninger (vedlagt i bilag til punktet) som alle vurderes, at opfylde de af udvalget udstukne retningslinjer og samtidig falde indenfor rammerne af kommunalfuldmagten. Der har derudover været 4 yderligere ansøgninger/henvendelse, som er sorteret fra enten fordi de har ligget udenfor rammerne af kommunalfuldmagten eller har haft et formål/aktiviteter som har været for langt fra puljens formål.

  1. Musicon – 25.000 kr.
  2. Sct. Hans Have – 165.000 kr.
  3. Virksomheden Kunst og Historisk Håndværk 234.500 kr.
  4. Dankbar Aps – 30.000 kr.
  5. Co-lab Roskilde (CORO) – 200.000 kr.
  6. Ågerup og Omegns Landsbyråd – 75.000 kr.
  7. Viby Cityforening – 850.000 kr.
  8. Visit Roskilde – 525.000 kr.
  Forvaltningen indstiller, at der gives støtte til følgende af de ansøgte projekter:
  1. Musicon 25.000 kr.
  2. Sct. Hans Have 100.000 kr. (dermed ikke hele det ansøgte beløb)
  4. Dankbar Aps 30.000 kr.
  5. Co-lab Roskilde (CORO) 200.000 kr.
  6. Ågerup og Omegns Landsbyråd 75.000 kr.
  7. Viby Cityforening 100.000 kr.(Projekt festival omkring lokale produkter)
  8. Visit Roskilde 400.000 kr.(projekt fælles markedsføringspulje)
  Projekterne er vurderet på baggrund af de fra udvalget udstukne retningslinjer. Det samlede anbefalede støttebeløb er 930.000 kr. Forvaltningen vil på mødet begrunde anbefalingen af de udvalgte projekter. Forvaltningen vil efter projektafslutning bede om et konkret regnskab fra alle de projektaktører, der måtte opnå støtte til deres projekt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 43

  Jacob Søgaard Nielsen og Erhvervsforum Roskilde pegede på eventuelle habilitetudfordringer ifm., deres involvering i projekt nr.6. Udvalget besluttede, at der ikke var habilitetproblemer.
  Forvaltningens indstilling blev godkendt undtagen hvad angår projekt nr. 8. På Visit Roskildes egen foranledning blev det besluttet at nedsætte beløbet til 250.000 kr. De 125.000 kr. kan bruges til dataopsamling, og resten til markedsføring. Ifm. regnskabsfremlæggelsen for brugen af de 125.000 kr., skal det fremgå, at der er egenfinansieret et tilsvarende beløb på 125.000 kr.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).
  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Torben Strand (Dansk Industri), Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i selve beslutningen vedr. tilskud til projekt nr. 8.

 • Pkt. 44 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 44

  Meddelelser fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 44

  Investeringskonference på Musicon

  Der er rigtig godt gang i udviklingen af Musicon i øjeblikket, derfor afholder Musicon investeringskonference torsdag den 28. september 2017. Udvalget vil blive indbudt til deltagelse.

  Sommerarrangement for erhvervslivet

  Mandag den 21. august afholdes der sommerarrangement på Rådhuset for erhvervslivet. Sommerarrangementet får titlen ”Den uperfekte fremtid – nye veje til nye resultater” og har fokus på nye veje til læring i folkeskolen med henblik på fremtidens arbejdsmarked. Udvalget vil få fremsendt en indbydelse.

  Vækstvilkår 2017

  Lige på den anden side af sommerferien vil udvalget få tilsendt publikationen Vækstvilkår 2017, som udarbejdes af Væksthus Sjælland. Publikationen er endnu ikke færdigbearbejdet, men det forlyder at der i Roskilde i andet halvår af 2016 blev skabt i omegnen af 500 nye arbejdspladser. Hvilket betyder, at der for hele 2016 blev skabt i omegnen af 1000 nye arbejdspladser i Roskilde Kommune. (målsætningen i erhvervs- og vækstpolitikken er 500 private arbejdspladser om året).

  Sagsbehandlingstider Erhvervsafdelingen 1. kvartal 2017

  Der blev i 1. kvartal 2017 oprettet 204 sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en lille stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor der blev oprettet 175 sager. Der er i 1. kvartal 2017 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 17 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.

  BR #3

  Nr.3 i række udgives lige om lidt. Indeholder en lang række spændende historier om vores lokale virksomheder. Udvalgets medlemmer får tilsendt et eksemplar.

  H.C. Andersen bænken

  Udvalgsformanden har sammen med repræsentanter fra Gågadelauget afsløret H.C.Andersen-bænken "Lykkens Galocher" i Skomagergade i Roskilde. Et projekt som er igangsat af Gågadelauget og støttet økonomisk af udvalget.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 45 Eventuelt

  Pkt. 45

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 45

  Marie-Louise Munter fra Erhvervsforum Roskilde efterlyste en oversigt over Roskilde-indlæg på det forestående folkemøde.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).