You are here

Referat

Dato: Fredag, Marts 10, 2017 - 07:30
Sted:
 • Pkt. 12 Godkendelse af referat

  Pkt. 12

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 20. januar 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 12

  Visit Roskilde ønsker, at der i referatet fra mødet den 20. januar 2017 tilføjes, at repræsentanterne fra Visit Roskilde, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel ikke deltog i beslutningerne vedr. pkt. 6 "Projekt-katalog til understøttelse af Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken". Referatet herefter godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 13 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 13

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 13

  Annie Larsen (Byrådet) ønsker, at der i punkt 19 "Turistbureauet på Stændertorvet" tilføjes en indstilling om, at punktet drøftes. Dagsordenen herefter godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 14 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Erhvervsforum_Roskilde_-_Status_maalsaetning_-_marts_2017.pdf

  Pkt. 14

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 14

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Visit Roskilde mener, at udvalgets medlemmer bør have mere information om Roskilde som turistdestination, og hvilke muligheder der ligger i turismens udvikling i Roskilde. Specielt i forhold til det kommende offentlige udbud af turismeopgaven. Formanden foreslog, at der afholdes et temamøde for udvalget med fokus på turismen, hvor Visit Roskilde er vært og oplægsholder. Dette blev tiltrådt. Mødet afholdes mandag den 8. maj 2017 kl. 17.00 - 19.00. Claus Christiansen (Visit Roskilde) koordinerer program og sted for afholdelse af sådan et møde med Jens Thornsen.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Roskilde Handel arrangerer sammen med Roskilde Kommune et VIP-arrangement for beslutningstagere i den danske detailhandel. Omkring 100 kæder og specialbutikker, som ikke findes i Roskilde i dag er inviteret. Arrangementet afholdes den 31. maj fra kl. 10-14. UVEG´s medlemmer vil få udsendt en invitation til deltagelse.
  Roskilde Handel undrer sig over, at Roskilde Kommune har sagt nej til en facadeændring på ejendommen Algade 30-32, således at bygningen kan udlejes til en detailkæde. Udvalget politiske medlemmer opfordres til at tage sagen op.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel etablerer fra 1. januar 2018 en ny fælles organisation. Erhvervsforum Roskilde har p.t. stort fokus på arbejdet med at udbrede Åben Skole-konceptet med det formål, at skabe flere samarbejder mellem folkeskoler og det private erhvervsliv.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 15 Handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge

  Handelsbarometer_for_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 15

  Orientering om Handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af detailhandelsrapporten fra februar 2016 har COWI udarbejdet et
  Handelsbarometer for detailhandlen i Roskilde Kommune, herunder bymidten, Ro's Torv, Viby og Jyllinge. Udvalget orienteres om de væsentligste aspekter i barometret.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  COWI har udarbejdet et Handelsbarometer for 2016 for Roskilde, Viby og Jyllinge, hvilket også er aftalt at der udarbejdes for 2017 og 2018. Detailhandelsrapporten inkluderede dækningsgrader for detailhandel for 2014-2015, hvorfor Barometeret er et redskab til at måle udviklingen i detailhandlen over en 5-årig periode.

  COWI har været i kontakt med ca.130 butikker svarende til ca. 50 % af butikkerne i Roskilde, Viby og Jyllinge. 70 valgte at deltage i handelsbarometeret. Handelsbarometeret viser, at 75 % af butikkerne har meldt om vækst, 12 % melder om status quo og 13 % melder om tilbagegang i perioden 2014-2016. Generelt er indtrykket, at der kun er få tomme butikslokaler og, at langt de fleste detailister ser positivt på fremtiden.

  Et vigtigt parameter i kampen om kunderne er befolkningsudviklingen. Roskilde Kommune har oplevet en betydelig befolkningsudvikling i 2014-2016. Alene i Roskilde By er tallet steget i perioden med ca. 1.300 personer. Omregnet til det årlige forbrug i de fysiske butikker svarer det til et forbrugspotentiale på yderligere ca. 60 mio. kr. pr. år. Cowi konkluderer at der er tale om en stærk udvikling af detailhandlen i bymidten i perioden.

  Generelt melder langt de fleste butikker i Algade – særligt kædebutikkerne – om en pæn vækst på 5-10 % pr. år i perioden 2014-2016. Skomagergade: En kædebutik har registreret 13 % færre mennesker i gaden end i 2015, hvilket flere butiksdrivende kan mærke. Det er uvist, hvorfor der er registreret færre besøgende i gaden.

  Generelt melder flere butikker i RO's Torv om enten status quo eller en mindre tilbagegang eller en mindre vækst. Kun få butikker melder om en betydelig fremgang
  Der opleves en positiv udvikling af detailhandlen i Viby, hvis detailhandel ligger på et niveau, der er højt sammenlignet med lignende byer. De fleste byer har en dækningsgrad for dagligvarer på omkring 100 %, i Viby ligger den fortsat på ca. 130 %.

  Detailhandlen i Jyllinge har udviklet sig betydeligt i perioden. Samlet set har der været en omsætningsvækst på ca. 7 %.. Omsætningsvæksten er særligt båret af udviklingen i dagligvarebutikkerne ved Bromarken. Dækningsgraden for dagligvarer er steget med ca. 5-7 procentpoint og er ca. 90-95 mod ca. 85 i 2014. Dækningsgraden for udvalgsvarehandlen er dog fortsat meget lav for en by på 10.000 indbyggere.

  Sammenlignet med udviklingen på landsplan ligger både Roskilde, Viby og Jyllinge over landsgennemsnittet for udviklingen i dagligvarehandlen. Dog er den samlede dækningsgrad for Roskilde bymidte faldet fra 171 i 2014 til 144 i 2016. Det kan forklares ved, at forbruget er steget mere end omsætningen. Udviklingen med faldende dækningsgrader kan tolkes som et udtryk for, at butikkernes omsætning ikke kan følge med forbrugsudviklingen. COWI anbefaler derfor, at der gøres en indsats for at styrke handelslivet yderligere for at holde det stigende forbrug "hjemme" i kommunen. (Se vedhæftede Barometer).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 16 Greater Copenhagen - nyt fra den erhvervsmæssige indsats

  Greater_Copenhagen_anbefalinger_-_Fokusering_af_den_lokale_erhvervsservice.pdf GREATER_COPENHAGEN_Position_Paper_-_DI.pdf

  Pkt. 16

  Greater Copenhagen – anbefalinger og prioriteringer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der arbejdes i Greater Copenhagen – regi med flere forskellige tiltag, i forsøget på at optimere erhvervsfremmeindsatsen og der foregår i øjeblikket en drøftelse af hvordan prioriteringerne skal være i det fremtidige samarbejde. Der vil blive givet en orientering om dette på mødet.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I Greater Copenhagen er man begyndt arbejdet med, at indsnævre hvor det erhvervsmæssige fokus skal være i det fremtidige arbejde.
  Dette har bl.a. udmøntet sig i, at Greater Copenhagen har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kommunerne fremadrettet kan arbejde med den lokale erhvervsservice. Anbefalinger er inddelt i fire målgrupper nemlig iværksættere, SMVére, Vækstvirksomheder og internationale virksomheder. Den aktuelle status på viderebearbejdningen af disse anbefalinger er, at der skal udarbejdes en Cost-benefit analyse med henblik på en tydeliggørelse af værdiskabelsen ved implementeringen. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.
  Derudover har bl.a. DI's østdanske regionalforening udarbejdet et såkaldt ”position paper”. I dette skitseres hvilke principper som Greater Copenhagen samarbejdet ifølge DI bør hvile på, og de væsentligste prioriteter for, at Greater Copenhagen kan blive blandt de mest attraktive monopoler i Europa for virksomhederne at arbejde og investere i – målt på økonomisk vækst, jobskabelse og evne til at tiltrække talenter. Dette ”position paper” er ligeledes vedlagt som bilag til udvalgets orientering.
  Der vil blive givet en mere overordnet orientering om status på Greater Copenhagen- arbejdet på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 17 Erhvervsudviklingen i Roskilde fra hhv. et regionalt og et lokalt perspektiv

  Pkt. 17

  Erhvervsudviklingen i Roskilde fra hhv. et regionalt og et lokalt perspektiv

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget vil blive givet en status på erhvervsudviklingen dels ud fra et regionalt perspektiv, dels fra et lokalt forvaltningsmæssigt perspektiv. To oplæg som samlet set skal give udvalget et billede af den aktuelle situation og samtidig ligge op til en drøftelse af hvad der eventuelt kan gøres yderligere for, at fremtidssikre udviklingen indenfor erhvervsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af de to oplæg tager en drøftelse af, om der skal iværksættes yderligere konkrete initiativer for at fremme visse indsatser.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Det kan være vanskeligt at få det samlede overblik over erhvervsudviklingen i Roskilde. Om udviklingen går hurtigt eller langsomt, og om man udnytter sit fulde potentiale eller ej, vil afhænge af øjnene der ser. For at forsøge at give et kvalificeret overblik, vil udvalget få præsenteret to oplæg af max. 20 minutters varighed hver. Herefter vil der mulighed for en drøftelse.
  - Direktøren for Væksthus Sjælland Mads Kragh vil give et overblik over tendenser og udviklinger i Region Sjælland. Roskildes udvikling vil blive sat ind i et regionalt udviklingsperspektiv, og der vil blive givet eksempler på hvilke tendenser som berører Roskilde og hvor Roskilde fremadrettet vil kunne differentiere sig fra resten af Region Sjælland/Greater Copenhagen.

  - Erhvervschef Jens Thornsen vil zoome ind på den konkrete udvikling i Roskilde. Hvad foreligger der af konkrete tal, hvordan er generelle erhvervsstruktur, og hvordan udvikler de enkelte brancher og antallet af nye iværksættere sig? Hvilke virksomheder flytter til Roskilde og hvilke har vi ikke plads til? Hvilke lokale udfordringer og muligheder Roskilde står overfor i forhold til at sikre, at der også i fremtiden skabes nye arbejdspladser i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 17

  Lars-Christian Brask (V) ønskede et separat møde til at drøfte meningsudvekslingen mellem ham og erhvervschef Jens Thornsen omkring to konkrete virksomhedshenvendelser, der har været omtalt i Danske Kommuner i forbindelse med et interview med Brask. Formanden foreslog, at denne del af drøftelserne om erhvervsvenlighed i kommunen i stedet drøftes videre på UVEG-mødet den 28. april 2017. Forvaltningen fremskaffer til dette møde de nyeste tilgængelige data, da Brask ikke fandt de fremlagte tal sammenlignelige og derfor uanvendelige. Til det kommende møde er Iris Group ligeledes inviteret til at præsentere resultaterne fra den analyse, som udvalget har bestilt med henblik på, at kvalificere grundlaget for det kommende udbud af erhvervs- og turismeservicen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 18 Drøftelse og vedtagelse af principper for kommende ansøgning til UVEG

  Pkt. 18

  Drøftelse og vedtagelse af principper for kommende ansøgninger til UVEG

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på mødet den 20. januar 2017, at man gerne ville reservere resten af udviklingspuljen til fordeling på udvalgets kommende møder. Udvalget skal drøfte, hvilke principper der skal ligge til grund for en kommende ansøgningsrunde i offentligheden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vedtages en række principper, som kan danne grundlag for en kommende ansøgningsrunde.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på mødet den 20. januar 2017, at man gerne ville reservere resten af udviklingspuljen til fordeling på udvalgets kommende møder. Udvalget ønskede at man forud for disse møder, efterspurgte gode projekter i offentligheden, som kan understøtte indsatsområderne i Erhvervs- og Vækstpolitikken og i Turismepolitikken. Udvalget besluttede ligeledes, at der skulle udsendes en mail med forslag til principper til godkendelse blandt udvalgets medlemmer.
  På baggrund af denne beslutning blev der den 27. januar 2017 sammen med referatet fra seneste udvalgsmøde udsendt en mail med forslag til fem principper. Et par af udvalgets medlemmer har på baggrund af denne mail ønsket, at få drøftet principperne og udvalgets beslutningsproces i forhold til, hvilke ansøgninger der skal nyde fremme i udvalget.
  Et udgangspunkt for denne drøftelse kunne være nedenstående 6 principper (en lettere redigeret udgave af de 5 principper, som blev udsendt til udvalget på mail).
  1. Det skal som udgangspunkt være projekter, som understøtter indsatsområder i
  Roskilde Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik og/eller i Turismepolitikken.
  2. Projekter/aktiviteter som henvender sig til /gavner en bred målgruppe, vil bliver
  foretrukket.
  3. Projekter/aktiviteter som har en høj grad af medfinansiering, vil blive foretrukket.
  4. Der kan kun søges af aktører, virksomheder og foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  5. Ansøgningerne skal være understøttet af et budget og en nærmere beskrivelse af mål og målgrupper.
  6. Når projektet afsluttes, skal der foretages en dokumentation til udvalget om de opnåede resultater.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 18

  "Principper" ændres til "retningslinjer". Derudover tilrettes retningslinje nr. 3 til følgende ordlyd."Projekter/aktiviteter som har en høj grad af medfinansiering (gerne 50/50), vil blive foretrukket".
  Desuden tilføjes et punkt 7 med følgende ordlyd: "Efter udvalgets behandling af ansøgningen får ansøger en begrundet tilbagemelding, hvad enten ansøgningen har opnået støtte eller ej".
  Udvalgsformanden tilbød herudover, at ansøger desuden - såfremt dette ønskes - får muligheden for et møde med udvalgsformanden og Erhvervschefen, hvor tilbagemeldingen på ansøgningen kan uddybes yderligere.
  Puljen og retningslinjerne for udbetaling kommunikeres i erhvervsnyhedsbrevene samt på kommunens hjemmeside og ved presseinformation.
  Retningslinjer for ansøgninger, kommunikationsplan og tilbagemeldingsproces blev tiltrådt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 19 Turistbureau på Stændertorvet

  Pkt. 19

  Turistbureauet på Stændertorvet

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (Venstre) har ønsket at få nedenstående tekst på dagsordenen.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. februar 2013, at bevilge ErhvervsForum Roskilde 2,5 mio. kr. til løsning af den operationelle del af erhvervs- og turismeservice og at bevilge 600.000 kr. til ansættelse af 2 medarbejdere i turistbureauet. Disse tal er siden fremskrevet med KL´s tal for pris- og lønskøn.
  Ifølge partnerskabsaften mellem ErhvervsForum Roskilde og Roskilde Kommune skal Roskilde fortsat have et turistbureau på Stændertorvet, som lever op til de Samvirkende Danske Turistorganisationers autorisationsregler om at være et grønt I-bureau.
  Den 7. marts 2014 besluttede Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, at udvalget løbende skal have orientering om, hvilke resultater der opnås som en del af Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum samt løbende have briefing om sager, der drøftes og besluttes i dialogforum under Visit Roskilde.
  Det fremgår af en artikel i Roskilde Avis den 9. februar 2017, at ErhvervsForum Roskilde, som driver Visit Roskilde, har besluttet, at antallet af ansatte på Turistbureauet skal halveres fra to til en. Beslutningen begrundes med, at ”for fem år siden var der 15.000 ekspeditioner om året, mens tallet nu er det halve”. Desuden begrundes det med at ”en tredjedel af ekspeditionerne på Turistbureauet er i øvrigt roskildensere, som her henter oplysninger om andre danske destinationer”.
  Det var meget overraskende at læse om beslutning i avisen, også fordi UVEG eller Byrådet ikke var blevet orienteret om en så alvorlig beslutning!
  I 2014 var der også planer om, at ErhvervsForum Roskilde skulle flytte sammen med Turistbureauet på en adresse væk fra Stændertorvet. Dengang i sommeren 2014 blev dette i lokalpressen begrundet med, at ”på fem-seks år er antallet af ekspeditioner i Turistkontoret halveret og ligger nu på 6000 – 8000 årligt. Af de folk, der betjenes, er halvdelen fra postnummer 4000, som let kunne finde Turistkontoret, også hvis det lå et andet sted”. Planerne om at flytte Turistbureauet væk for Stændertorvet blev skrinlagt i 2014, da Erhvervsforum Roskilde ikke kunne finde politisk opbakning til flytningen.
  Da der tidsmæssigt ikke er overensstemmelse mellem oplysninger om antallet af ekspeditioner på Turistbureauet fra henholdsvis sommeren 2014 og februar 2017, bad jeg Direktøren for Erhvervsforum Roskilde om at få oplyst antallet af ekspeditioner på Turistbureauet for de seneste seks år. Der henvises til svaret, som er udsendt til UVEG.
  Der findes ikke i dette svar, dokumentation for at antallet af ekspeditioner på noget tidspunkt i en periode på 5-6 år er faldet fra 15.000 ekspeditioner og til det halve!
  Der er også diskrepans mellem Erhvervsforums direktør's udtalelser sommeren 2014 om, at 50 % af de besøgende på Turistbureauet kom fra postnummer 4000, og i udtalelsen i februar 2017 om, at ca. 33 % er roskildensere, samt i svaret af 1. marts 2017 om at ca. 20 % er lokale borgere!
  Fakta er, at det registrerede besøgstal er faldet fra 13.218 og til 11.637 for perioden 2014-2016. Dette svarer til et fald på knapt 12 %! Stændertorvet blev i en del af denne periode renoveret med rod til følge.
  Jeg er meget uforstående overfor, at et fald på knapt 12 % over en 3-årig periode kan begrunde en halvering af personalet fra 2 til 1! Og jeg frygter alvorligt for, at det bliver til stor skade for servicen på Turistbureauet, at normeringen halveres fra 2 til 1!
  Byrådet har besluttet, at Roskilde Kommune skal satse på øget turisme. Og Byrådet besluttede endda den 27. februar 2013 at forhøje bevillingen til Erhvervsforum Roskilde, så der kunne ansættes 2 medarbejdere i Turistbureauet!
  Jeg undrer mig således meget over, at kommunens private leverandør ErhvervsForum Roskilde, som driver Visit Roskilde, kan beslutte – hen over hovedet på UVEG og Byrådet - at reducere personalenormeringen på Turistbureauet fra 2 til 1!

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 19

  Efter en drøftelse med meningsudveklinger om hhv. byrådsbeslutninger og partnerskabsaftale foreslog udvalgsformanden, at der afholdes et dialogmøde om sagen, hvor man kan få klarhed over faktuelle forhold og få ryddet eventuelle misforståelse af vejen, før det evt. eskaleres til Byrådet. Dette blev tiltrådt. Forvaltningen udsender en række datoforslag til afholdelse af et møde, hvor følgende fra udvalget indbydes: Erhvervsforums formand Marie-Louise Munter, Direktør Jens Müller, Annie Larsen (V), Jakob Boysen (A). Tilstede på mødet vil derudover være udvalgsformand Lars Lindskov, Kommunaldirektør Henrik Kolind og Erhvervschef Jens Thornsen

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 20 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 20

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 20

  Udvalgsformanden orienterede kort om studieturen til Malmø, hvor dele af UVEG sammen med Musicon-sekretariatet besigtigede et af Malmø´s meget interessante Incubator-miljøer Media Evolution Center (MEC) www.minc.se

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 21 Eventuelt

  Pkt. 21

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-03-2017, pkt. 21

  Intet at bemærke.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).