You are here

Referat

Dato: Fredag, Juni 10, 2016 - 07:30
Sted: Rockmagneten, Musicon, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde
 • Pkt. 33 Godkendelse af referat

  Pkt. 33

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde den 20. maj 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 33

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 34 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 34

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 34

  Godkendt med den ændring, at punkt nr. 43 tages af dagsordenen og udsættes til sagen har været behandlet i Byrådet.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 35 Valg af ny næstformand

  Pkt. 35

  Valg af ny næstformand

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Torben Stevold har grundet nyt job valgt at stoppe som formand for Roskilde Handel og træder dermed også ud af udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Der skal vælges en ny næstformand for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges en ny næstformand blandt udvalgets eksterne medlemmer

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissoriet for udvalgets arbejde skal der udnævnes en næstformand, som kan overtage formandens forpligtelser, såfremt denne skulle blive forhindret. Næstformand skal jf. kommissoriet udnævnes blandt udvalgets eksterne medlemmer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 27

  Sagen udsat til næste møde. Udvalgets eksterne medlemmer snakker sammen frem mod næste møde med henblik at indstille en ny næstformand. Hans- Bo Hyldig fra Håndværksrådet koordinerer dette arbejde.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 35

  Marie-Louise Munter fra Erhvervsforum Roskilde blev valgt som ny næstformand.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 36 Orientering fra erhvervslivets repræsentanter

  erhvervsforum_roskilde_-_status_paa_maalsaetninger_juni_2016.pdf

  Pkt. 36

  Orientering fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 36

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Det går stadigvæk rigtig godt for turismen og fortsat fine besøgstal på de største attraktioner. Der er blevet afholdt det første møde i den nye organisation Visit Roskilde.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)

  Erhvervsforum Roskilde er nået over 500 medlemmer. Der nedsættes forskellige arbejdsgrupper.

  Torben Strand (Dansk Industri)

  Torben Strand er blevet formand for DI´s lokalforening Roskilde/Køge Bugt. Lokalforeningen netop afholdt årsmøde med nogle rigtig gode oplæg. Lokalforeningen vil ændre fokus. Mere fokus på udviklingen af de unge kompetencer frem for nødvendigvis kun fokus på uddannelsesniveauet. Fortsat fokus på bedre vejledning af de unge i skolerne i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Når det går godt for turismen, går det også godt for handelen. Turistsæsonen er blevet længere, der er nu også en del turister i byen udenfor højsæsonen. I Roskilde Handel er man i gang med at udarbejde et katalog over, hvad man synes der mangler i byen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 37 Orientering fra formanden

  Pkt. 37

  Orientering fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.
  Udvalgsformand Lars Lindskov orienterede om følgende:
  - At næste nummer af Business Roskilde (med fokus på detailhandelen) forventes færdiggjort primo juli.
  - At Roskilde Kommune har solgt en erhvervsgrund på 5600 kvm. i den østlige del af Roskilde
  - At der til efteråret (formentlig i oktober) på Rådhuset vil blive afholdt et stormøde med Håndværksrådet og Dansk Byggeri, hvor der vil blive informeret om kommende kommunale projekter, udbud mv.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 37

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 38 Orientering om status på udvalgets bevillinger

  oversigt_over_udvalgets_oekonomiske_disponeringer.pdf

  Pkt. 38

  Orientering om status på udvalgets bevillinger

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På udvalgsmødet den 8. april 2016 bad udvalget under behandlingen af pkt.16 ”ansøgninger til udvalgets vækstpuljer”, at forvaltningen løbende følger op på - og giver en tilbagemelding til udvalget om fremdriften på de projekter der bevilges midler til.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Som et resultat af budgetaftalen 2015-2018 fik udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering 8 mio. kr. over tre år til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser og turister. I den forbindelse har man uddelt økonomisk støtte til en række forskellige projekter og aktiviteter. I vedlagte bilag gives en kort status på såvel igangværende som afsluttede projekter, som udvalget har besluttet at bevilge midler til.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 38

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 39 Orientering om VækstVilkår 2016 for Roskilde Kommune

  vaekstvilkaar_2016_-_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om VækstVilkår 2016 for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Væksthus Sjælland har publiceret ”VækstVilkår 2016 – situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv” for Roskilde Kommune (RK). Her følger orientering med rapportens hovedtræk- og konklusioner.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Resumé af rapportens hovedkonklusioner: Rapporten er vedhæftet som bilag
  I 2015 steg beskæftigelsen i de private brancher med 2,8 %, svarende til 457 fuldtidsjobs. Det er indenfor erhvervsservice, at beskæftigelsen primært er steget. Til gengæld er industribeskæftigelsen reduceret markant (skyldes primært Takedas udflytning, som trak ca. 500 industriarbejdspladser ud af kommunen).
  Vækst i antal nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat øget vækst i Roskilde det kommende år. Men der er også udfor­dringer, bl.a. pga. erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder.
  Bygge- og anlægsvirksomhederne i RK har øget beskæftigelsen konsekvent siden 2012. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Erhvervet beskæftiger ca. 2.600 ansatte i kommunen (2014).
  Beskæftigelsen inden for detailhandelen har ligget stabilt siden 2010. Dermed er detailhandelen i RK ikke ramt af samme tilbagegang, som ses mange andre steder i Region Sjælland og resten af Danmark. Dette skyldes at Roskilde by er et regionalt handels­centrum med stor omsætning i specialbutikker. Detailhandlen i kommunen beskæftiger ca. 3.600 ansatte og omsatte for ca. 4,3. mia. kr. (2014). Detailhandelsomsætning pr. indbygger i kommunen i 2013 var kr. ca. 52.000 og dermed den højeste i Region Sjælland.
  Der er mange små eksportvirksomheder i RK. I alt var der 534 eksportvirksomheder der i 2014 havde hovedsæde i kommunen. Virksomhederne eksporterede varer og serviceydelser for totalt set 7,1 mia. kr. i 2014.
  De senere år er der etableret flere nye virksomheder i RK (330 i 2013), som dermed har Region Sjællands højeste etableringsrate på 8,4 %. Det er vigtigt, at understøtte de mange nyetableringer med henblik på at udvikle nye, store virksomheder, der kan bidrage til fremgang i beskæftigelse og eksport. Overlevelsesraten efter 2 år er ca. 80 % (2014).
  Siden 2010 er indbyggertallet i RK steget med mere end 4.000 personer. Tilflytterne kommer fra hele Sjælland. Udviklingen forventes at fortsætte i 2016.
  Rapporten er vedlagt som bilag til punktet
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 39

  Der skal uarbejdes en pressemeddelelse, hvor de gode historier fra analysen fortælles

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 40 Orientering om hhv. KL´s og Greater Copenhagens bud på en effektiv og sammenhængende erhvervsindsats

  kl-_en_effektiv_og_sammenhaengende_erhvervsindsats.pdf gc_anbefalinger_-_fokusering_af_den_lokale_erhvervsservice.pdf

  Pkt. 40

  Orientering om hhv. KL´s og Greater Copenhagen´s bud på en effektiv og sammenhængende erhvervsindsats

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I mange år har man forsøgt, at skabe et mere enstrenget gennemskueligt erhvervsfremmesystem. Senest har Kommunernes Landsforening (KL) og Greater Copenhagen (GC) kommet med deres anbefalinger til, hvordan man bedst muligt sikrer sådan et system.Udvalget orienteres om

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er via aftalen med Erhvervsforum Roskilde tovholder på Roskilde Kommunes erhvervsserviceindsat. En Erhvervsserviceindsats som omfatter vejledning til iværksættere og små- og mellemstore virksomheder (SMV)) Fra tid til anden gøres der nogle forsøg på, at skabe et mere enstrenget og gennemskueligt erhvervsfremmesystem.
  Hovedlinjerne i udspillet fra KL er:
  - At kommunerne er – og skal være – det centrale omdrejningspunkt for den virksomhedsrettede indsats

  - At business regions samler kommunerne og sætter fælles retning for erhvervspolitikken

  - At ansvaret for samarbejde om indsatser på tværs af erhverv, beskæftigelse og uddannelse, skal varetages af kommunerne og staten, som de ansvarlige for opgaveløsningen.
  Hovedlinjerne i anbefalingerne fra GC er 15 anbefalinger
  01. Fælles strategi og indsatsplan for erhvervsservice i GC
  02. Fælles basistilbud til iværksættere i GC
  03. GC start up netværk
  04. GC SMV-program
  05. Tættere forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse i GC
  06. Tættere forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse og kommunerne i GC
  07. Greater Copenhagen for internationale virksomheder
  08. Kodeks for servicekultur i Greater Copenhagen
  09. Fælles erhvervsdataportal for Greater Copenhagen
  10. Tilfredshedsindeks for den lokale erhvervsservice i Greater Copenhagen
  11. Systematisk registrering af virksomhedskontakt i Greater Copenhagen
  12. Greater Copenhagen academy
  13. Bedre koordinering i Greater Copenhagen
  14. Markedsføring af fælles ydelse til virksomheder i Greater Copenhagen
  15. Brug af lokale styrker i international markedsføring af Greater Copenhagen.
  Begge oplæg vedlægges som bilag til punktet. Der vil blive givet en kort orientering på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 40

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 41 Delegationsbesøg til Hangzhou og Beijing

  Pkt. 41

  Delegationsbesøg i Hangzhou og Beijing

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  På mødet i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering den 11. december 2015 blev det besluttet, at en mulig delegationstur til Hangzhou, Kina, skulle have deltagelse af minimum 5-7 lokale virksomheder for at kunne realiseres. Forvaltningen har nu fået en tilkendegivelse fra fem virksomheder, som ønsker at deltage. Der er til sagen vedlagt et bilag, hvoraf fremgår en kort beskrivelse af de fem virksomheder. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 8. juni, og UVEG gives en orientering på mødet den 10. juni.
  Bilaget er lukket, da konditionerne for rejsen ikke er endeligt afklaret med de pågældende virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen sammen med virksomhederne arbejder videre med tilrettelæggelsen af en delegationstur til Hangzhou og samtidig tager kontakt til de andre interessenter, som tidligere har udvist stor interesse for deltagelse i sådan en tur. bl.a. Roskilde Festivalen, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Universitet, UCSJ, Roskilde Sygehus, Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole, og
  2. forvaltningen arbejder på, at turen afvikles i uge 43 omkring den 27. oktober 2016 hvor Chinese-Danish Regions and Cities Cooperation Forum arrangerer et fælles event i Beijing.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune skabte tilbage i 2014 kontakt til den kinesiske by Hangzhou via Region Sjælland. Borgmesteren var i oktober 2014 på besøg i Hangzhou for at se, om byen kunne være en eventuel samarbejdspartner for Roskilde Kommune. I den forbindelse udviste Hangzhou stor interesse for et samarbejde med Roskilde - i første omgang særligt på uddannelsesområdet og turismeområdet.Efterfølgende har udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på deres møde den 11. december 2015 besluttet, at et fortsat samarbejde med Hangzhou understøttet af en mulig delegationstur skulle have deltagelse af minimum 5-7 virksomheder for at kunne realiseres.
  Forvaltningen har efterfølgende været i direkte dialog med ca. 40 lokale eksportvirksomheder, der kunne tænkes at have interesse i deltagelse i en delegationstur til Hangzhou. Resultatet er blevet, at fem af disse virksomheder har tilkendegivet deres interesse for deltagelse i sådan en tur. (se virksomhedernes motivation for deltagelse i vedlagte bilag).
  Kinas nationale sammenslutning for samarbejdsaftaler afholder sammen med det danske Udenrigsministerium et fælles event i Beijing den 27. oktober 2016. Her vil de danske kommuner/regioner, som har samarbejdsaftaler med kinesiske byer, blive inviteret til deltagelse. Det forventes ligeledes, at den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager i eventet. Derfor vil det være oplagt, at der arbejdes på en tur til Hangzhou med afgang fra København mandag den 24.oktober 2016, og med hjemkomst fredag den 28.oktober 2016 med fly fra Beijing.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-06-2016, pkt. 317

  Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende indstillingen idet virksomheder og institutioner selv betaler udgifterne til rejsen indenfor eget budget. Kommunen repræsenteres ved formanden for UVEG og en embedsmand. Afhængig af programmet vurderes hvorvidt repræsentationen udvides med borgmester/viceborgmester i begrænset omfang.
  Der laves et budget, der sendes ud til virksomheder mv. Som forudsætning for at gennemføre turen skal de deltagende virksomheder mv. inden 1. august indbetale halvdelen af deltager-fee.
  Der kan herudover ikke deltage kommunalt finansierede institutioner.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Birgit Pedersen (F) Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
  Begrundelsen er:
  For det første at det ikke kan tiltrædes at kommunen indgår denne form for officielt samarbejde. – Allerede på grund det kinesiske systems gennemført udemokratiske forhold og udbredte overtrædelse af menneskerettigheder, bør vi afstå fra officielt samarbejde.
  For det andet findes udgifterne til en sådan studierejse at være alt for høje - helt ude af proportion med det realistisk sandsynlige udbytte for kommunen.
  Fraværende: Karim Arfaoui.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 41

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 42 Orientering om status på udvalgets studietur til Stockholm

  program_uvegs_studietur_den_15.-_16._september_2016.pdf

  Pkt. 42

  Orientering om på udvalgets studietur til Stockholm

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets studietur til Stockholm finder sted 15. – 16. september 2016. Der foreligger nu et konkret program for turen til udvalgets orientering.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Stockholm Business Region (SBR) er Greater Copenhagens største konkurrent qua regionens store succes med at tiltrække virksomheder og investeringer.
  Studieturen har derfor som formål at give udvalget inspiration til, hvordan Roskilde Kommune kan få mest muligt udbytte ud af sit tilhørsforhold til Greater Copenhagen, samt hvordan kernefortællingen om Greater Copenhagen kan implementeres i forvaltningen og blandt kommunes borgere og virksomheder. Udvalget vil bl.a. møde politiske beslutningstagere, involverede organisationer og lokale virksomheder, med henblik på
  erfaringsudveksling.
  Der opsættes møder i stand med følgende aktører.
  Stockholm Business Alliance (SBA) til en dialog omkring branding, opbygning af alliancer, organisering og opnåede resultater
  Stockholm City Council om den økonomiske udvikling i regionen, samarbejde mellem forskellige myndigheder og med hvilke virkemidler, som man kan påvirke regional vækst
  Kommunerne i Stockholms Län om de regionale kommuners samarbejde
  Järfälla Kommune om hvordan en kommune bedst fremmer optimale vækst- og erhvervsbetingelser. Järfälla er den kommune i den storstockholmske region, som har oplevet mest vækst de forgangne år.
  2 virksomhedsbesøg, herunder et iværksætterfællesskab, der bl.a. skal belyse, hvordan SBR’s indsats har bidraget til at skabe vækst for virksomhederne.
  I vedhæftede bilag ses et program for Stockholmturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 42

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 43 Business Roskilde - Ansøgning fra Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel

  ansoegning_uveg_-_erhvervsforum_roskilde_og_roskilde_handel.pdf

  Pkt. 43

  Business Roskilde - Ansøgning fra Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel har for midler bevilget af udvalget fået udarbejdet en analyse der kortlægger Roskildes DNA. Som en fortsættelse af denne foranalyse, ansøger de to organisationer om midler til ”forløsningen” af resultaterne fra DNA-analysen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at ansøgningen delvist imødekommes, og at der bevilges 100.000 kr. til det videre arbejde med at få implementeret udrulningen af Roskildes DNA.
  2. at udvalget på et af møderne i senere på året, orienteres om resultaterne heraf.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel ansøger om midler til en ”forløsning” af DNA-analysen. Denne indebærer bl.a.:
  - Udarbejdelse af plan for og implementering af udrulningen af Roskildes DNA, for derigennem at sikre maksimalt ejerskab

  - Udarbejdelse af retningslinjer(brandmanual) for brug af Roskildes DNA

  - Beskrivelse af den kommende driftsorganisation, herunder:
  - Rekruttering af bestyrelse
  - Beskrivelse af opgavekomplekset som organisationen skal løfte
  - Beskrivelse af de kompetencer, der skal til for at lede og drifte organisationen
  - Rekruttering af ledelse
  - Udarbejdelse af samarbejdsaftaler/resultatkontrakter med de de fire hovedinteressenter, i tæt dialog med disse
  - Udarbejdelse af handlingsplan for driftsorganisationen for 2017
  Ansøgerne foreslår, at hyre Jacob Hastedt (som også udarbejdede DNA-analysen) til at lede denne proces. Processen vil i givet fald starte op i juli måned og forventes at være afsluttet senest den december 2016, således at en fælles driftsorganisation kan være klar til drift den 1. januar 2017.
  Ansøgningen er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Der samlede budget for at få løst opgaven er på 400.000 kr. Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde stiller hver med 100.000 kr. og søger dermed udvalget om et tilskud på 200.000 kr. Såfremt udvalget tildeler midler til projektet vil udgiften blive afholdt fra udvalgets konto til ”Vækst i eksisterende virksomheder”. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 43

  Udsat.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 44 Ansøgning fra Sankt Hans Have om projekttilskud

  skrivelse_til_udvalget_for_vaekst_erhverv_og_globalisering.pdf sankt_hans_have_-_billedhaefte_2015.pdf sankt_hans_have_-_vedtaegter_for_foreningen.pdf sankt_hans_have_-_udvikling_investeringsbudget_2016.pdf sankt_hans_have_udvikling-investeringsbudget_2016_projekt_for_udsatte_ledige.pdf

  Pkt. 44

  Ansøgning fra Sankt Hans Have om projekttilskud

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Foreningen for Sankt Hans Have har søgt udvalget om tilskud til forskellige aktiviteter, faciliteter og projekter. Udvalget skal forholde sig den fremsendte ansøgning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at projektet ”Udvikling af forløb for udsatte ledige i Roskilde Kommune” støttes med 40.250 kr.(det ansøgte beløb)
  2. At projektet ”Udvikling af projektet Mentale fitness stationer” støttes med 9.450 kr. (det ansøgte beløb)

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Foreningen for Sankt Hans Have, har søgt udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering om midler til forskellige projekter, faciliteter, kommunikationstiltag og inventar.
  I forhold til støtte fra Roskilde Kommune er det et problem, at foreningen kan drive erhvervsmæssige aktiviteter af enhver art jf. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter. Det betyder, at støtte direkte til virksomhedens drift vil være i strid med kommunalfuldmagten. Det betyder, at Roskilde kommune ikke kan støtte tiltag, såsom faciliteter, kommunikationstiltag, inventar og lign, der vil indgå som en del af foreningens daglige drift.
  Derimod vil kommunen, såfremt man træffer en politisk beslutning herom, godt kunne støtte de to fremsendte projekter ”Udvikling af forløb for udsatte ledige” og ”Mentale fitness stationer”. Dette kræver dog, at der laves særskilte regnskaber for projekterne,og at evt. ikke brugte midler tilbageføres Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune v. Jobcenteret har i forvejen en aftale med Sankt Hans Have om forløb for udsatte ledige.
  Som bilag til sagen er vedlagt notater om Sankt Hans Have, foreningens vedtægter og de projekter mv., der er søgt midler til.

  Økonomi

  Det foreslås, at midlerne tages fra udvalgets pulje til vækst i eksisterende virksomheder. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 44

  Ansøgningen imødekommes ikke, da udvalget vurderer, at ansøgningen ikke ligger indenfor rammerne af udvalgets arbejde. Ansøgningen videresendes til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 45 Eventuelt

  Pkt. 45

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 10-06-2016, pkt. 45

  - Der blev rejst en problemstilling omkring parkeringsområderne foran vikingeskibs-museet. Kommunaldirektøren undersøger sagen nærmere.

  - På dagsordenen til næste ordinære udvalgsmøde indarbejdes en temadrøftelse om et af fokuspunkterne fra Erhvervs- og Vækstpolitikken
  - Forvaltningen kommer på næste ordinære møde ligeledes med et oplæg til, hvordan udvalget kan sætte fokus på udfordringen med den oplevede mangelfulde vejledning af de unge i forhold til job, uddannelse og mulige karriereveje.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).