You are here

Referat

Dato: Fredag, September 11, 2015 - 07:30
Sted:
 • Pkt. 40 Godkendelse af referat

  Pkt. 40

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde i udvalget den 19. juni 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 40

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 41 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 41

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes
  Beslutningskompetence
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 41

  Godkendt .
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 42 Orientering fra Formanden

  Pkt. 42

  Orientering fra Formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 42

  Formanden indledte med, at byde velkommen til Torben Strand, som DI´s ny repræsentant i udvalget. Derudover blev der orienteret om, at Niels Moestrup indtræder i udvalget, som repræsentant for Dansk Byggeri.
  Det var enighed om, at Dansk Byggeri´s indtræden i udvalget ikke burde udløse en fornyet politisk behandling af kommissoriet for udvalgets arbejde.
  Formanden orienterede om, at der var fundet en ny direktør for Roskilde-Hallerne, og at navnet på vedkommende snarest vil blive offentliggjort.
  Der blev desuden orienteret om, at Erhvervsafdelingen har haft 185 nye sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 30 %. Servicemålet er 8 uger (56 dage). Der har i andet kvartal 2015 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 17 dage (netto) målt fra ansøgningen er fyldestgørende, samt på 46 dage (brutto) målt fra ansøgningstidspunktet. Servicemål for sager om erhvervs- og etagebyggeri er hermed overholdt.
  Derudover berettede formanden om status på en række af de beslutninger, der tidligere var truffet i UVEG.
  - UVEG besluttede på mødet på den 19. juni 2015, at der skulle udarbejdes en ansøgning til Vækstforum om brugen af de resterende Risø Park penge til andre projekter end Risø Park. Ansøgningen er netop blevet godkendt i Vækstforum. Det betyder, at Forvaltningen nu igangsættes tre projekter for disse penge, nemlig:

  - Et tre-årigt, intensivt accelerationsforløb for erhvervsskoleelever med iværksætteridéer.
  - Udvikling af prototypen af en unik Roskilde-lampe, der kan belyse Kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde
  - Et to-årigt, intensivt forløb med fokus på ansættelse af højtuddannede akademikere i Roskilde Kommunes SMV’ere
  - UVEG besluttede på mødet den 27. februar 2015, at der som en del af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune skulle udarbejdes en detailhandelsundersøgelse/handelsbarometer. COWI er udvalgt som leverandør og arbejdet igangsættes nu. En færdig detailhandelsanalyse forventes at foreligge ultimo november 2015. Resultaterne forventes, at kunne blive forelagt UVEG på mødet den 11. december.
  - UVEG besluttede på mødet den 17. april 2015, at der bl.a. skulle igangsættes udarbejdelsen af et erhvervsmagasin. Første udgave af dette magasin vil udkomme ultimo oktober, og vil bl.a. blive distribueret ud til omkring 600 virksomheder i Roskilde Kommune. Derudover vil magasinet også kunne findes i en elektronisk udgave.
  Endelig frembragte Formanden det faktum, at det i referatet fra udvalgsmødet den 5. december 2014 fremgår, at Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde) ikke deltog i behandlingen af punkt 58: "Turismepolitik 2015-2018". Referatet er ikke korrekt, da de to deltog i behandlingen af punktet.
  Udvalget besluttede i den henseende følgende:

  1. at referatet fra mødet den 5. december 2014 berigtiges.
  2. at udvalget ikke har taget stilling til spørgsmålet om inhabilitet i den konkrete sag.
  3. at reglerne for inhabilitet er gældende for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, som for alle andre udvalg.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 43 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 43

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget om de vigtigste ting på dagsordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politisk valgte medlemmer af repræsentanter fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. For at få et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation, får de syv virksomhedsrepræsentanter mulighed for at komme med et kort indlæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 43

  Torben Stevold (Roskilde Handel) orienterede bl.a. om, at man inden længe vil præsentere en ny markedsføringsplan. Derudover er det et stort ønske fra Roskilde Handel, at man finder penge til ny julebelysning og at den stadeleje, som Roskilde Kommune opkræver, går direkte til udviklingen af bymidten. Torben Stevold udtrykte utilfredshed med trafiksituationen omkring Stændertorvet, hvilket efterfølgende affødte et møde mellemRoskilde Handel og Roskilde Kommune.
  Endelig anmodede Torben Stevold om, at drøftelserne om brugen af den 1 mio.kr. som udvalget har afsat til markedsføringsaktiviteter i 2016 bliver sat på næste dagsordensmøde den 30. oktober 2015. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et statusnotat på de 1,5 mio. kr., som udvalget afsatte til markedsføringsaktiviteter i 2015
  Torben Strand (Dansk Industri) var glad for, at Roskilde var gået frem på DI´s erhvervsklimaundersøgelse. Torben Strand kunne desuden oplyse om, at Roskilde ifølge "Work in Denmark" gør et fint stykke arbejde for at indsluse udenlandsk arbejdskraft. Endelig udtrykte Torben Strand sin store bekymring for manglen på kompetent arbejdskraft.
  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) anbefalede, at Roskilde Kommune i de kommende budgetforhandlinger afsatte penge til en nedsættelse af dækningsafgiften. Derudover opfordrede Hans-Bo Hyldig til, at Roskilde Kommune foretog udbudsformer, så små entreprenører også kunne komme i betragtning i forbindelse med anlægsopgaver.
  Claus Christiansen (Visit Roskilde) orienterede om, at der havde været et møde mellem Roskilde Kommune og VisitRoskilde om udviklingen af området ved Roskilde Havn.
  Derudover kunne Claus Christiansen orientere om, at der er en rigtig fin stigning i antallet af nordamerikanske endagsturister i Roskilde. Dette bl.a. som et resultat, af at Roskilde er kommet på radaren hos krydstogtsselskaberne, når de arrangerer ture.
  Formanden foreslog afslutningsvist, at man kunne arbejde på at lave en konference i efteråret 2016 med fokus på adgangen til kompetent arbejdskraft. Dette blev tiltrådt af resten af udvalget.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 44 Orientering om udviklingen i turismeomsætningen i Roskilde Kommune

  Pkt. 44

  Orientering om udviklingen i turismeomsætningen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I Visit Denmarks rapport om ”Turismens økonomiske betydning i Danmark” er Roskilde Kommune nu at finde på 1. pladsen over kommuner i Region Sjælland med størst omsætning genereret af turister. Udvalget orienteres hermed om denne udvikling.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  VisitDenmarks rapport bygger på omsætningstal fra 2013 fra Danmarks Statistik.
  Rapporten opererer altid med omsætningstal to år bagud, hvorfor denne orientering ikke skal ses som status for 2015.
  Nedenstående tabel viser en meget kraftig stigning i turisme-genereret omsætning fra 2012 til 2013 på 333 mio. kr. Denne stigning kan delvist begrundes i decideret øget turisme-omsætning, men skyldes primært, at VisitDenmark modsat tidligere år har implementeret data fra DTUs transportvareundersøgelse om dansk endagsturisme. Endagsturisme udgør en meget stor andel af turismen i Roskilde Kommune, hvorfor det ny data vejer tungt i regnskabet for Roskilde Kommunes turisme-omsætning.

  Status på lokale attraktioners besøgstal 2014 – 2015
  Gennem målrettet, strategisk arbejde fra de lokale attraktioners side er det lykkes for
  Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Museum at opleve en markant stigning i besøgstal i indeværende periode sammenlignet med samme periode i 2014.
  Ligeledes er der store forventninger til, hvad åbningen af Danmarks Rockmuseum vil have af positive gevinster for turismeomsætningen i Roskilde Kommune, hvor et meget forsigtigt skøn af besøgende gæster lander på 50.000 årligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 44

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 45 Orientering om erhvervsklima-undersøgelser

  aim_erhvervsklimaundersoegelse_for_erhvervsforum_roskilde_og_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 45

  Orientering om erhvervsklima-undersøgelser

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Dansk Industri og Dansk Byggeri udgiver årligt rapporter, der måler temperaturen på erhvervsvenligheden i de danske kommuner. Roskilde Kommune og erhvervsFORUM Roskilde har ligeledes udarbejdet en erhvervsklima-undersøgelse. Udvalget orienteres om status på Roskilde Kommunes erhvervsvenlighed jf. de tre rapporter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  Dansk Industris ”Lokalt Erhverv 2015”
  Dansk Industri offentliggjorde deres årlige erhvervsklimaundersøgelse den 3. sept. 2015. På årets liste indtager Roskilde Kommune en 43. plads, hvilket er en stigning på 29 pladser jf. 2014 (72. plads). Kommunerne vurderes ud fra en række parametre, såsom image, rammevilkår, sagsbehandlingstid mv.
  Roskilde Kommune kan spore betydelig fremgang på parametre som ”skatter, afgifter og gebyrer”, ”information og dialog med kommunen” og ”overordnet vurdering af erhvervsvenlighed”. Omvendt er der et markant fald i virksomheders vurdering af ”kommunens velfærdsservice”, og Roskilde Kommune scorer dårligst i kategorien ”fysisk planlægning”. Roskilde Kommunes placering i de enkelte kategorier, kan læses i nedenstående link, hvorfra også den samlede rapport kan downloades fra: http://di.dk/le15/Pages/Roskilde.aspx
  Dansk Byggeri - juni 2015
  I 2014 indtog Roskilde Kommune 30. plads på barometret over de mest erhvervsvenlige danske kommuner, vurderet ud fra 29 parametre såsom ventetid på byggetilladelser, størrelsen på dækningsafgiften og administrationsgebyr mv.
  I 2015 faldt Roskilde 11 pladser til nr. 38. plads. Rapporten kan downloades fra nedenstående link
  http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Nyheder%20og%20presse/Presse%20og%20Politik/kommunalperformance/Erhvervsindeks/2015/2208119.Kommunal%20erhvervsvenlighed%20-%202015.pdf
  Erhvervsklima-undersøgelse i Roskilde Kommune september 2015
  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune har for andet år i træk bedt AIM om at foretage en lokal erhvervsklimaundersøgelse ved at spørge 200 virksomheder i Roskilde. Der er generel opfattelse af, at Roskilde kommune er en attraktiv erhvervskommune, hvilket afspejles i, at der er en stigning i antallet af adspurgte virksomheder der vil anbefale kommunen til andre virksomheder. Omvendt halter det med hastigheden af sagsbehandlingen, og der er også en tendens at færre synes at kommunen er serviceorienteret overfor erhvervslivet.
  Rapporten med resultaterne fra undersøgelsen er vedlagt som bilag.

  Der vil på mødet blive givet en sammenfattende præsentation af de tre undersøgelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 45

  Erhvervsklimaundersøgelserne blev drøftet med bemærkninger om, at der burde laves en handleplan på de områder, hvor vi kunne/burde gøre det bedre. At man skulle sætte ind på de områder der skaber mest værdi for virksomhederne, og at man burde overveje at kigge på Forvaltningsstrukturen. Endelig blev det nævnt, at det var alfa og omega at have et fortsat fokus på den gode kommunikation med og til erhvervslivet.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 46 Ny virksomhedsstrategi for Jobcenter Roskilde

  maalinger_paa_strategi_ii.pdf notat_vedr._ny_virksomhedsstrategi.pdf

  Pkt. 46

  Ny virksomhedsstrategi for Jobcenter Roskilde

  Sagsnr. 270802 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af reformerne på beskæftigelsesområdet har forvaltningen udarbejdet udkast til en ny virksomhedsstrategi. Hensigten er at gøre Roskilde Jobcenter til en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne, skabe flere jobåbninger til de ledige og sænke ledigheden generelt i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at virksomhedsstrategien for Roskilde Jobcenter godkendes og dels sendes til Roskilde Kommunes Beskæftigelses Råd til orientering med henblik på rådgivning om implementering af strategien og dels sendes til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af ændringer i konjunkturerne, reformerne på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Roskilde Jobcenter har Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsket, at forvaltningen styrker samarbejdet med private og offentlige virksomheder igennem en ny virksomhedsstrategi.
  Forvaltningen har, i samarbejde med konsulenthuset Cabi, udarbejdet udkast til en ny virksomhedsstrategi, der beskriver, hvordan Jobcenter Roskilde vil styrke og udvide det samarbejde med virksomhederne, som allerede fungerer godt i dag, men som også rummer et større potentiale.
  Strategien tager udgangspunkt i, at ledige borgere i arbejde og en succesfuld beskæftigelsesindsats er betinget af et godt samarbejde mellem virksomheder og Roskilde Kommune. Det gælder om at skabe det gode match mellem virksomhed og borger, både ved ordinære jobåbninger, men også i virksomhedspraktikker og løntilskud.
  Jobcenter Roskildes samlede samarbejde med virksomhederne omhandler mange forskellige målgrupper, og udkastet til den nye virksomhedsstrategi afspejler denne kompleksitet. Samtidig afspejler strategien nødvendigheden i at kommunikere klart og enkelt, hvad Roskilde Jobcenter vil kendes på i sit samarbejde med virksomhederne.
  Strategien ’Det virksomhedsrettede Jobcenter’ understøttes ved målbare pejlemærker indenfor sine 5 fokusområder (Mission, vision, strategi og mål vedlægges i bilag):

  1. IT & Web styrker vores samarbejdsflader med virksomhederne
  2. Vi lever konstant op til konkrete servicestandarder over for virksomhederne
  3. Vores medarbejdere forstår virksomhedernes behov og støtter dem derudfra
  4. Vores interne organisering skal matche virksomhedernes behov
  5. Vi når ud til flere virksomheder

  En konkret implementering forventes at kræve ressourcer til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter, udbygning af hjemmeside, samt udformning af materialer til kampagner m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er til behandlingen af budget 2016 og frem udarbejdet en blok med en investering på 1,2 mio.kr. årligt i form af ekstra virksomhedskonsulentressourcer, udbygning af hjemmeside, materiale og kampagner til implementering af strategien. Det vurderes i denne sammenhæng, at investeringen vil have en samlet effekt i form af mindreudgifter til ydelser på 2,2 mio.kr. i 2016, stigende til 3,2 mio.kr. i 2017 og 4,2 mio.kr. i 2018 og frem

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-06-2015, pkt. 72

  Drøftet. Sagen bringes op igen på mødet i august samtidig med ny beskæftigelsespolitik. I den forbindelse udarbejdes en kort notat om, hvad der er det nye i denne virksomhedsstrategi ift. tidligere.

  Supplerende sagsfremstilling

  I forlængelse af udvalgets beslutning på mødet d. 2. juni 2015, er der udarbejdet et kort notat, der beskriver det nye i denne virksomhedsstrategi i forhold til tidligere, herunder:
  - Jobcentret skal formidle jobs og rekruttere ledige
  - Ambitiøs vision med mål og delmål
  - Eksternt konsulenthus som samarbejdspartner
  - Baseret på research
  - Høj grad af medarbejderinvolvering

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 89

  Godkendt, med bemærkning om, at udvalget ønsker, at der tilføjes et stærkere fokus på CSR gennem promovering af virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar og evt. gennem uddeling af en CSR-pris.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 46

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 47 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd – kommissorium og udmøntning af midler

  kommissorium_-_roskilde_kommunes_beskaeftigelsesraad.pdf

  Pkt. 47

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd – kommissorium og udmøntning af midler

  Sagsnr. 259412 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd har nu afholdt deres første møde, udkast til rådets kommissorium er vedlagt, og der skal tages stilling til en tillægsbevilling til rådet på 0,5 mio.kr. årligt fra og med 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. udkast til kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd godkendes,
  2. der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2015 til rådet, som finansieres af kassen, jf. godkendelse på byrådsmødet den 25. marts 2015,
  3. udvalget drøfter ideer til emner/punkter, der ønskes behandlet i rådet

  Beslutningskompetence

  1. og 2. ad - byrådet
  3. ad - Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd besluttede d. 25. marts 2015 at nedsætte et lokalt råd på beskæftigelsesområdet.
  Det konstituerende møde blev udskudt til den 25. august 2015 for at sikre, at alle medlemmer var udpegede og kunne deltage i mødet.
  Der er udpeget 9 ud af 10 medlemmer og Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd består nu af:
  Iris Hovmøller (Gorm Hansen og Søn A/S), Lotte Brøndtoft (BEC) som repræsentanter for erhvervslivet samt Ole Holtse Olsen (3F), Tina Pedersen (FOA) og Rune Kent (FTF) fra de faglige organisationer. Roskilde Kommunes Byråd er repræsenteret ved: Bent Jørgensen (formand), Lars Lindskov, Susanne Lysholm Jensen og Karim Friis Arfaoui.
  Rådet skal være rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Et udkast til kommissorium for rådets arbejde blev udarbejdet på det konstituerende møde og er vedlagt til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,5 mio.kr. i 2015 og frem.
  Byrådet godkendte den 25. marts 2015, at der kan bevilges en pulje på 0,5 mio. kr. årligt under Beskæftigelses- og Socialudvalget efter byrådets godkendelse af kommissoriet. Det foreslås, at denne pulje udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til, at ledige og sygemeldte borgere kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 47

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 48 Oplæg til program for udvalgets eksportkonference

  status_paa_dansk_eksport.pdf oplaeg_program_eksport_konference.pdf

  Pkt. 48

  Oplæg til program for udvalgets eksportkonference

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes virksomheder eksporterer i stadig stigende grad deres produkter til udlandet. Der er derfor et politisk ønske om at afholde en eksportkonference for lokale eksportvirksomheder og iværksættere mhp., at understøtte den positive udvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dato og program for eksportkonferencen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I 4. kvartal 2014 oplevede Roskilde Kommunes eksportvirksomheder en stigning i eksport på 215 mio. kr. jf. 3. kvartal 2014. Den samlede eksport i kommunen steg dermed til 1 mia. kr. i 4. kvartal (se vedlagte bilag), hvorved lokale eksportvirksomheder bidrager væsentligt til Roskilde Kommunes fortsatte vækst.
  Der er derfor et ønske om at understøtte denne positive tendens ved at afholde en eksportkonference for både lokale, etablerede eksportvirksomheder og nystartede iværksættere med eksport-drømme med det formål at præsentere disse for ny viden om eksportmarkeder samt at styrke deres eksportmuligheder.
  Ligeledes skal konferencen identificere lokale virksomheders ønske om/behov for, at Roskilde Kommune understøtter eksportmulighederne ved at indgå internationale,
  bilaterale samarbejds- og partnerskabsaftaler med udenlandske byer/kommuner.
  Konferencen foreslås, at indeholde dels præsentationer af eksportmuligheder til en række lande, såsom nærmarkederne Sverige, Tyskland, England og Norge samt Kina og USA, dels oplæg ved en række eksperter fra f.eks. Dansk Eksportråd og Væksthus Sjælland, der kan redegøre for den eventuelle, strategiske betydning af at indgå bilaterale, internationale relationer.
  Konferencen foreslås afholdt onsdag 11. november 2015 i tidsrummet 09.00 – 13.00.
  Se vedlagte bilag med oplæg til program for dagen. De foreslåede oplægsholdere/organisationer er ikke endeligt bekræftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 48

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 49 Datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2016

  Pkt. 49

  Datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2016

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2016, herunder rejseperiode for udvalgets studietur til Stockholm.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at de foreslåede datoer godkendes
  2. at udvalget lægger sig fast på rejseperioden onsdag 18. maj til fredag 20. maj 2016 til udvalgets studietur til Stockholm.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2016. Det
  foreslås, at møde-kadancen hæves fra 6 møder i 2015 til 7 møder i 2016. Der planlægges afholdt et udvalgsmøde i forbindelse med turen til Stockholm. Møderne afvikles fortsat på fredage fra kl. 07.30 – 09.30.
  - 29. januar
  - 8. april
  - 18. – 20. maj (studietur til Stockholm)
  - 10. juni
  - 16. september
  - 28. oktober
  - 9. december

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udvalgets mødebudget indeholder
  plads til en studietur i løbet af Byrådsperioden.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 49

  Godkendt for så vidt angår de angivne datoer. Studieturen skubbes til september 2016. Der fremlægges datoforslag for en studietur til Stockholm to dage (torsdag-fredag) i september 2016 på næste udvalgsmøde. Dermed bliver der et ordinært udvalgsmøde fredag den 20. maj 2016, og udvalgsmødet i september integreres i studieturen.
  Udvalgsmøderne forlænges med ½ time, således at møderne fra 2016 afholdes fra kl. 07.30-10.00.
  Møderne vil blive reserveret i udvalgsmedlemmernes kalendere via outlook.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 50 Temamøde - Erhvervs- og Vækstpolitik

  vaekstregnskab_roskilde_2015.pdf sammenfatning_af_erhvervslivets_input_til_erhvervs-_og_vaekstpolitik.pdf notat_temamoede_erhvervs-_og_vaekstpolitik.pdf

  Pkt. 50

  Temamøde - Erhvervs- og Vækstpolitik

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Det blev på udvalgsmødet den 27. februar 2015 besluttet at opstarte processen med udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. I denne proces er vi nået frem til, at udvalget skal sætte retning for indholdet i - og ambitionerne med den nye politik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter rammerne for, forventningerne til - og målet med den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Styregruppen er, enige om at retningen på - og indholdet i den kommende politik bl.a. skal baseres på følgende grundlag:

  1. Drøftelser i udvalget
  2. Data fra Vækstregnskab udarbejdet af Væksthus Sjælland (vedlagt som bilag)
  3. Workshops med udvalgte virksomheder/interessepersoner

  Et repræsentativt udsnit, bestående af 50 virksomheder fra Roskilde Kommune har på et møde den 31. august 2015 fået mulighed for at komme med deres input til politikken. (En sammenfatning af virksomhedernes input er vedlagt som bilag). Derud har styregruppen behov for at få drøftet nogle spørgsmål i udvalget med henblik på, at kunne udforme et færdigt udkast til Erhvervs- og Vækstpolitikken til godkendelse på udvalgsmødet den 30. oktober 2015.
  Nogle af de spørgsmål der er indtil videre er opstået, og som det kunne være hensigtsmæssigt at få udvalget bemærkninger til er følgende:
  - Hvilke udfordringer bør politikken primært adressere?
  - Hvilke konkrete målsætninger forventes indfriet, som et resultat af politikken?
  - Bør der udpeges bestemte brancher der skal have ekstra meget opmærksom i de kommende år, og hvad skal i givet fald være bestemmende for hvilke brancher det skal være?
  - Skal der være fokus på virksomheder af en bestemt størrelse?
  Der er vedlagt et bilag, hvor disse spørgsmål kort er uddybet.
  Temadrøftelsen vil blive indledt med et kort oplæg fra Claus Bering, som dels er Direktør for virksomheden CHR Concrete og dels Bestyrelsesformand i Dansk Byggeri. Claus Bering vil komme med en kort præsentation af virksomheden og et par input til hvad Roskilde set fra hans position, burde have fokus på i den nye politik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 50

  Claus Bering (Direktør hos CRH Concrete/Bestyrelsesformand hos Dansk Byggeri) holdt et oplæg, hvor han præsenterede virksomheden. Derudover kom han med nogle input til, hvad Roskilde Kommune i fremtiden kan gøre for at forbedre erhvervslivets vilkår:
  - Kommunen kan overveje at reducere dækningsafgiften yderligere eller at afskaffe den helt
  - Kommunen kan overveje at udlicitere mere på det tekniske område
  - Kommunen kan overveje at mindske gebyret for brugen af kommunale genbrugspladser [
  - Kommunen kan overveje at reducere administrationsgebyret yderligere
  - Kommunen kan overveje at neddrosle kontrolforanstaltninger for kædeansvar til kun at indeholde byggemøder ved begrundet mistanke
  - Kommunen kan overveje at øge jobcentrenes kontakt med Kommunens virksomheder
  Claus Berings oplæg sendes med referatet ud til udvalgets medlemmer.
  Udvalget nåede ikke, at drøfte de i sagsfremstillingen fremsatte debatspørgsmål i relation til Erhvervs- og Vækstpolitikken.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)

 • Pkt. 51 Eventuelt

  Pkt. 51

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-09-2015, pkt. 51

  Intet at bemærke.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri),
  og Jakob Bojsen (Byrådet)