You are here

Referat

Dato: Fredag, December 11, 2015 - 07:30
Sted: På virksomheden BC Catering, Langebjerg 17, 4000 Roskilde
 • Pkt. 63 Godkendelse af referat

  Pkt. 63

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde fredag den 30. oktober 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 63

  Godkendt.

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 64 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 64

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 64

  Godkendt.

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 65 Orientering fra formanden

  Pkt. 65

  Orientering fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 65

  Udvalgsformand Lars Lindskov informerede om følgende:
  - At Børsen netop har udpeget årets gazellevirksomheder for 2015 (i alt 1461 stk.) Der er 27 gazellevirksomheder fra Roskilde Kommune, hvilket er en stigning på 5 stk. i forhold til sidste år. Gazellerne vil blive hædret i forbindelse med Nytårskuren for erhvervslivet, som finder sted på Rådhuset den 18. januar 2016.
  - At Cowi har netop afsluttet deres nye detailhandelsundersøgelse og har præsenteret den for byrådet ved et temamøde den 24. november 2015. Vi arbejder på, at afholde et arrangement i byens Hus den 20. januar 2016 hvor detailhandelsundersøgelsens resultater vil blive præsenteret for handelslivet og andre interesserede
  - At Roskilde Kommune i samarbejde med Væksthus Sjælland og Dansk Byggeri afholder stormøde for håndværkere og entreprenører mv. i Roskilde Kommune. Mødet afholdes på Rådhuset den 11. januar 2016.
  - At Region Sjælland afholder den infrastrukturkonference fredag den 12. februar 2016 fra 10-14
  - At flere nye virksomheder har eller er på vej til at etablere sig i Roskilde. En af disse virksomheder er Kingo Carlsen A/S, som har etableret sig i Erhvervsparken i Gadstrup.

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 66 Orientering fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 66

  Orientering fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation,

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 66

  Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv): Orienterede om, at Dansk Erhverv i øjeblikket har fokus på skatter og afgifter, om hvad digitaliseringen vil få af konsekvenser for de enkelte brancher og hvordan man bliver bedre til at forecaste efterspørgslen efter arbejdskraft.
  Torben Strand (Dansk Industri): Tilfredse med udviklingen i Roskildes erhvervsindsats. Industrien oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor flere og flere områder.
  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet): Meget fokus på uddannelse, mangler faglærte håndværkere i byggeriet, eks. vil der mangle 6000 elektrikere i 2020. Der arbejdes på, at flytte unge fra de gymnasielle uddannelse over til de tekniske fag.
  Torben Stevold (Roskilde Handel): Oplever udfordringer med skiltningen i Støden. Roskilde Handel er tilfredse med, at være med i planlægningen af det kommende P-hus. Har netop indgået en samarbejdsaftale med LO
  Claus Christiansen: (Visit Roskilde): Arbejder med at skabe en samlet kalenderfunktion. Arbejder på at søge midler til projektet "Kongens Togt", som er en række aktiviteter og begivenheder med vikingerne i centrum.

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 67 Orientering om udvalgets økonomi

  oversigt_over_oekonomien_i_udvalget_for_vaekst_erhverv_og_globalisering.pdf

  Pkt. 67

  Orientering om udvalgets økonomi

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget fik på seneste møde en orientering om status på brugen af udvalgets budgetmidler for 2015. I forbindelse efterspurgte udvalget en mere overskuelig fremstilling af udvalgets økonomi.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget fik i forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 tildelt 8. mio. kr. fordelt over tre år. Midler der var afsat med fokus på initiativer, der skal skabe og tiltrække arbejdspladser og turister. Midlerne blev besluttet uddelt på tre overordnede aktiviteter.

  Aktivitet 2015 2016 2017
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 1.5 mio.kr, 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 0,5 mio.kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr.
  I alt 3,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr.

  Der blev på det seneste udvalgsmøde efterspurgt en mere overskuelig oversigt over den økonomi, som udvalget har til rådighed.
  Som det ses af det til sagen vedlagte bilag, så har udvalget i alt 2.682.500 kr. til disposition i 2016.

  Aktivitet 2016
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 800.000 kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder 1.500.000 kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 382.500 kr.
  I alt 2.682.500 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er overførselsret til budget 2016 på de ubrugte midler fra 2015.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 68 Endelig vedtagelse af Erhvervs- og Vækstpolitik

  faerdigrevideret_udkast_til_ny_erhvervs-_og_vaekstpolitik_-_3_december_2015.pdf hoeringssvar_1.pdf hoeringssvar_2.pdf

  Pkt. 68

  Endelig vedtagelse af Erhvervs- og Vækstpolitik

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et oplæg til en færdig Erhvervs- og Vækstpolitik til endelig vedtagelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Vækstpolitikken godkendes og anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På mødet den 27. februar 2015 igangsatte udvalget udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik, som erstatning for den tidligere Erhvervs- og Turismepolitik. Der foreligger nu et færdigt udkast til endelig vedtagelse (vedlagt som bilag)
  Denne nye politik er bl.a. baseret på tilbagemeldinger fra en række deltagende virksomheder på en erhvervskonference afholdt den 31. august 2015, samt input fra en eksport/internationaliseringskonference afholdt den 11. november 2015. Derudover er politikken blevet dannet gennem drøftelser i såvel styregruppen som i udvalget.
  Efter afholdelsen af udvalgets temamøde den 25. november 2015, er der indkommet to høringssvar, som er vedlagt som bilag. Tilbagemeldingerne i de to høringssvar har indgået i styregruppens drøftelser, i forbindelse med den seneste revision af udkastet.
  Politikken er gældende frem til og med den 31. december 2019, og politikkens fem overordnede indsatsområder er:

  1. Fra viden til målbar vækst (Viden, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft)
  1. Fra sagsnummer til kunde (Kommunal service og proaktiv virksomhedskontakt)
  1. ”From small to great”(Internationalisering, eksport og Greater Copenhagen)
  1. Fra købstad til destination (Handel og destinationsudvikling)
  1. Fra begrænsninger til muligheder (Fysiske muligheder for erhvervsudvikling)

  Efter endelig vedtagelse i UVEG skal politikken videre til Økonomiudvalget den 13. januar 2016 og i endeligt i Byrådet den 27. januar 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 68

  Godkendt og anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 69 Forslag til Roskildes fremtidige internationale engagement

  Pkt. 69

  Forslag til Roskilde fremtidige internationale engagement

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes internationale relationer blev drøftet på Byrådsmødet den 17. juni 2015, hvor sagen blev sendt tilbage til udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). UVEG har i mellemtiden afholdt en internationaliserings/eksportkonference mhp., at indhente viden om virksomhedernes internationale engagement.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Roskilde Kommune primært engagerer sig i internationale relationer vedr. nærmarkederne, og kun i tilfælde hvor det giver mening i forhold til fremme af eksporten for vores lokale virksomheder.
  1. At der vælges mellem to nedenstående alternative muligheder vedr. Roskilde Kommunes fremtidige relation med Hangzhou i Kina.

  2a: at Roskilde Kommune lukker ned for relationerne med Hangzhou.

  2b: at Roskilde Kommune gør en aktiv opsøgende indsats med henblik på, at få lokale virksomheder med på en delegationstur til Hangzhou i efteråret 2016.

  1. at Roskilde Kommune arbejder med globalisering og international markedsføring via partnerskabet i Greater Copenhagen.
  1. at det undersøges, hvorvidt Delft i Holland kunne være en fremtidig fast international samarbejdsrelation for Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På konferencen blev det fremført, at det primært er nærmarkederne, som danske virksomheder eksporterer til og bør starte op i, hvis man går med tanker om at eksportere. Samtidig blev det understreget af bl.a. Eksportrådet, at der kan være et stort potentiale i fjernmarkederne (f.eks. Kina), hvor der dog som oftest kræves en politisk repræsentation fra f.eks. en kommune eller staten for at åbne nogle døre for virksomhederne.
  I dag har Roskilde ingen faste internationale samarbejdsrelationer udover den grønlandske venskabsby Nanortalik. Man kunne overveje, at skabe en permanent samarbejdsrelation med den hollandske by Delft, som Roskilde kender fra Mecine-samarbejdet. Delft har herudover for nylig været vært ifm. Økonomiudvalget studietur til Holland, hvor man bl.a. fik inspiration til arbejdet med etableringen af IQ Roskilde.

  Af andre internationalt relaterede initiativer kan det nævnes, at der er nedsat en tværorganisatorisk netværks- og arbejdsgruppe. Formålet er at styrke kommunens fundraisingindsats, med særligt fokus på EU-området, og således indgå i sagspecifikke og tidsbegrænsede internationale samarbejder.

  På baggrund af tilbagemeldingerne fra konferencen og de tidligere drøftelser der har været omkring Roskilde Kommunes internationale engagement, indstilles ovenstående.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 69

  1. Anbefales
  2. 2b anbefales under den forudsætning, at mindst 5-7 lokale virksomheder forpligter sig til at deltage i en delegationstur. Udgifterne til deltagelse i turen skal afholdes af virksomhederne selv.
  3. Anbefales
  4. Anbefales

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 70 Ansøgning fra Roskilde Handel om midler til Indkøb og drift af julebelysning fra 2016

  ansoegninger_fra_roskilde_handel_vedr._finansiering_af_julebelysning.pdf roskilde_by_-_oplaeg_til_julen_2014.pdf

  Pkt. 70

  Ansøgning fra Roskilde Handel om midler til indkøb og drift af julebelysning fra 2016

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På seneste møde den 30.oktober 2015 principgodkendte udvalget en ansøgning fra Roskilde Handel om 800.000 kr. til medfinansiering af indkøb til ny julebelysning i 2016. Udvalget efterspurgte ved samme lejlighed en konkret ansøgning fra Roskilde Handel, hvor projektet er nærmere beskrevet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At ansøgningen fra Roskilde Handel vedr. indkøb godkendes.
  2. At ansøgningen fra Roskilde Handel vedr. driften afventer det igangværende arbejde.
  3. At der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Roskilde Handel og Roskilde Kommune til at forberede arbejdet med indkøb af julebelysningen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget principgodkendte på det seneste møde, at bevilge 800.000 kr. til medfinansieringen af køb af julebelysning mod, at Roskilde Handel bidrog med et tilsvarende beløb. Udvalget ønskede, at se en konkret ansøgning fra Roskilde Handel. Denne ansøgning er vedlagt i bilag.
  For at give udvalget en indikation af, hvor meget julebelysning man kan få for 1.600.000 kr. er der til udvalgets orientering vedlagt et prospekt som bilag. Dette prospekt blev udarbejdet i forbindelse med et tilsvarende arbejde i 2014, som dog ikke resulterede i et konkret indkøb. Det er vigtigt at understrege, at det vedlagte prospekt kun har til formål at give en idé om omfanget af en julebelysning til 1.600.000 kr.
  Roskilde Handel har samtidig fremsendt en ansøgning med ønsket om, at Roskilde Kommune overtager det fremtidige ansvar for - og driften af julebelysningen. En opgave der beløber sig til en årlig udgift på ca. 350.000 kr. Der kan i den forbindelse orienteres om, at der har været afholdt et møde mellem formændene fra Kultur og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Roskilde Handel. Formålet var, at forsøge at afdække hvorvidt der kan tilvejebringes midler til hele eller dele af driften fra stadelejen samt ved en omdisponering af midler til bymidten. Dette arbejde pågår i øjeblikket. Såfremt denne tilvejebringelse viser sig ikke at være mulig, er det anbefalingen at Roskilde Handel selv fremskaffer finansieringen til driften.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De 800.000 kr. til indkøb af julebelysningen afholdes af UVEG´s budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 70

  1. Godkendt. Det skal præciseres, at udvalget medfinansierer halvdelen af de samlede udgifter til indkøbet, dog maksimalt 800.000 kr.
  2. Godkendt. Roskilde Handel står selv for finansieringen af driften, såfremt det ikke lykkes at tilvejebringe midlerne på anden vis.
  3. Godkendt

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)
  Torben Stevold (Roskilde Handel) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 71 Ansøgning fra Viby Cityforening og Zebragrupppen om midler til markedsføring

  ansoegning_fra_viby_cityforening_og_zebragruppen.pdf

  Pkt. 71

  Ansøgning fra Viby Cityforening og Zebragrupppen om midler til markedsføring

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Viby Cityforening og Zebragruppen for tiltrækning af borgere og erhverv har fremsendt en markedsføringsplan indeholdende en ansøgning om midler til markedsføringstiltag i Viby. Udvalget skal tage stilling til, om man vil imødekomme ansøgningen eller dele heraf.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At ansøgningen imødekommes med 172.000 kr., hvilke er det dobbelte af den angivne selvfinansiering på de beskrevne projekter
  2. At pengene tages fra udvalgets pulje til markedsføring

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Viby Cityforening og Zebragruppen for tiltrækning af borgere og erhverv har fremsendt en markedsføringsplan indeholdende en ansøgning om midler til markedsføringstiltag i Viby. Markedsføringsplanen er vedhæftet som bilag.
  I ansøgningen er beskrevet en række forskellige markedsføringsprojekter, hvoraf man ønsker at søge midler til fire af disse:
  - Udviklingen af hjemmesiden www.4130-viby.dk. Hertil søges om et tilskud på 96.000 kr.

  - Markedsføring af en række af arrangementer i Viby, herunder bl.a. høstfesten til august 2016. Hertil søges tilskud på 62.000 kr.

  - Indstik, profilartikler og gode historier om Viby, som kunne indrykkes i en række relevante medier. Hertil søges et tilskud på 33.000 kr.

  - Vedligehold af den eksisterende julebelysning. Hertil søges om et tilskud på 20.000 kr.
  Der søges i alt et tilskud på 211.000 kr. For at kunne realisere målsætningerne i markedsføringsplanen og dermed de angivne projekter, er der også en egenfinansiering i de fire skitserede projekter på i alt 86.000 kr. Det anbefales, at udvalget imødekommer dele af ansøgningen ved at bevilge 172.000 kr., det dobbelte af den angivne selvfinansiering på de beskrevne projekter.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 71

  Godkendt .

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 72 Ansøgning fra Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel om midler til foranalyse

  ansoegning_om_midler_til_foranalyse_i_forbindelse_med_etablering_af_business_roskilde.pdf

  Pkt. 72

  Ansøgning fra Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel om midler til foranalyse

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel søger om 350.000 kr. til en foranalyse i forbindelse med planerne om at etablere en ny paraplyorganisation kaldet Business Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at ansøgningen godkendes
  2. at de 350.000 kr. afholdes af puljen for 2016 ”Vækst i eksisterende virksomheder”.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel søger om 350.000 kr. fra UVEG til udarbejdelsen af en foranalyse i forbindelse med etableringen af en paraplyorganisation kaldet Business Roskilde. Denne paraplyorganisation skal være driftsorganisation for de to organisationer og Visit Roskilde. Derudover ville den kunne løfte en række andre opgaver for Roskilde Kommune.
  Business Roskilde skal fungere som det primære bindeled mellem Roskilde kommune og erhvervslivet i Roskilde. Samarbejdet etableres for at sikre de bedst mulige rammer for udvikling i Roskilde og for at styrke relationerne mellem de forskellige sektorer, hvor indtægter og udvikling generes.
  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde har fremsendt en fælles ansøgning, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 72

  1. Godkendt.
  Dansk Erhverv kan ikke tiltræde og anbefaler, at Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel udarbejder en ny og mere præcis ansøgning.
  2. Godkendt

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)
  Torben Stevold (Roskilde Handel), Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde), Jens Müller (observatør fra Erhvervsforum Roskilde), Torben Strand (Dansk Industri) og Claus Christiansen (Visit Roskilde) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 73 Evaluering og forlængelse af samarbejdsaftale med Roskilde Handel

  bilag_samarbejdsaftale_2015.pdf bilag_status_samarbejdsaftale_2015.pdf samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 73

  Evaluering - og forlængelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Handel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Roskilde Handel udløber pr. 31. december 2015. Udvalget skal evaluere på aftalen og de opnåede resultater i 2015 samt tage stilling til en eventuel forlængelse af aftalen for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget evaluerer samarbejdsaftalen og godkender en forlængelse af aftalen gældende til den 31. december 2016.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Formålet med samarbejdsaftalen var et fælles ønske fra Roskilde Kommune og Roskilde Handel om at bidrage til lokal udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling for kommunens detailhandel.
  Ligeledes har hensigten været, at sikre Roskilde Handel øget synlighed i den kommunale forvaltning samt styrke det i forvejen gode samarbejde de to parter imellem.
  I vedhæftede bilag gives en status på de syv konkrete initiativer, som blev aftalt i forbindelse med den nuværende aftale. Disse initiativer kan videreføres og videreudvikles i en eventuel, ny samarbejdsaftale for 2016.
  En ny samarbejdsaftale for 2016 bygger langt hen af vejen på en fortsættelse af indsatsområderne i den eksisterende aftale. Derud ønsker Roskilde Handel at udvide den eksisterende aftale, som pt. er forankret i Erhvervsafdelingen, med andre, relevante enheder, hvis indsatsområder har direkte indflydelse på Roskilde Handels aktører.
  Roskilde Handel ønsker derfor at inddrage Kultur og Idræt samt Veje og Grønne Områder, som lig Erhvervsafdelingens key account manager for Roskilde Handel, rettidigt skal informere Roskilde Handel om alle relevante, praktiske som strategiske, initiativer og aktiviteter, der kan tænkes at kunne påvirke handelslivet (f.eks. afspærring af gader, forsinkelser i byggearbejde, kulturelle begivenheder arrangeret at forvaltningen mv.). Begge enheder har sagt god for at allokere ressourceperson til formålet.
  Ift. at tiltrække kvalificeret og veluddannet arbejdskraft til kommunens handelsliv kan Jobcentret eventuelt ligeledes inddrages. Formålet vil være, at Jobcentret vil kunne klæde jobsøgende kandidater på til at varetage et arbejde i handelslivet – både for medlemmer og ikke-medlemmer af Roskilde Handel.
  Endelig vil Roskilde Handel og Roskilde Kommune som en del af en eventuel ny aftale, være mere opsøgende i forhold til butikker, kædebutikker og butikskoncepter, som ikke er beliggende i Roskilde i dag.
  Der er vedlagt et udkast til en ny samarbejdsaftale gældende for 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 73

  Punktet udsat til udvalgets næste møde den 29. januar 2016

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 74 Evaluering og fornyelse af målsætningsdokumentet mellem Udvalget og Erhvervsforum Roskilde

  erhvervsforum_roskilde_maalsaetningsdokument_for_2015.pdf evaluering_af_maalsaetninger_2015_for_partnerskabsaftale_mellem_rk_og_efr.pdf erhvervsforum_roskilde_-_maalsaetningsdokument_for_2016.pdf

  Pkt. 74

  Evaluering og fornyelse af målsætningsdokumentet mellem Udvalget og Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Handlingerne i denne aftale tager sit udgangspunkt i et målsætningsdokument, som udvalget har besluttet skal evalueres og fornys en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der foretages en evaluering af målsætningsdokumentet for 2015, og at udkastet til det nye målsætningsdokument for 2016 drøftes og godkendes med eventuelle tilføjelser.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 1. april 2013 en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. På mødet den 5. december 2014 besluttede udvalget at forlænge denne partnerskabsaftale til og med udgangen af 2017. Desuden besluttede man, at aftalen skal evalueres en gang årligt med udgangspunkt i et målsætningsdokument samtidig med, at målsætningsdokumentet revideres for det kommende år.
  Erhvervsforum Roskilde har udarbejdet et notat, hvor de selv vurderer målsætningerne for 2015. Dette notat er vedlagt som bilag. Derudover er både målsætningsdokumentet for 2015 og udkastet til målsætningsdokumentet for 2016 vedlagt som bilag.
  Der hvor de to målsætningsdokumenter fra 2015 og 2016 adskiller sig, er bl.a. ved følgende:
  - Målene til 2016 har mere fokus på mål for virksomhedsspecifikke projekter, som Raketvækst, Softlanding og Accelerationsforløb for erhvervsskoleelever i Roskilde

  - Målene for 2016 har mere fokus på iværksætterforløb og iværksættervejledninger

  - Målene for 2016 mere fokus på netværksarrangementer
  - Målene for 2016 har et mindre fokus på måltal med henblik på, at tiltrække og medvirke til skabelsen af nye arbejdspladser

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 74

  Punktet udsat til udvalgets næste møde den 29. januar 2016

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 75 Eventuelt

  Pkt. 75

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Intet at bemærke

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 75

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)