You are here

Referat

Dato: Fredag, September 12, 2014 - 07:30
Sted: Thermo Fisher Scientific, Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde
 • Pkt. 29 Godkendelse af referat

  bilag_-_pkt._29_referat_fra_moedet_den_20._juni_2014.pdf

  Pkt. 29

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referat fra seneste udvalgsmøde den 20. juni 2014. Referatet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 29

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 30 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 30

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 31 Orientering ved formanden

  Pkt. 31

  Orientering ved formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets formand Carsten Wickmann giver en kort orientering om hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 31

  - Status på Risø Park projektet, herunder den nationale vindtunnel
  - Annoncekampagne hvor tre virksomhedsledere fortæller om, hvorfor de har valgt Roskilde. Medie - foreløbig Jyllandspostens Vækstmagasin.
  - Tiltag til dialog med erhvervslivet
  - De igangværende budgetforhandlinger, hvor udvalget på seneste møde fremkom med udvalgets ønsker til budgettet for 2015.
  - At der på næste udvalgsmøde, som finder sted den 30.oktober 2014, bl.a. kommer en sag på vedr. den færdige turismepolitik, som efter planen skal træde ikraft pr.1. januar 2015
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 32 Orientering fra Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde

  bilag_-_pkt._32_orientering_fra_erhvervsforum_roskilde_og_visit_roskilde.pdf

  Pkt. 32

  Orientering fra Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  VEG - udvalget har tidligere besluttet, at man løbende vil orienteres om de aktiviteter og resultater, der bliver skabt hos Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. Aktiviteter med relation til den partnerskabsaftale, der er indgået mellem Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune indgik i april 2013 en partnerskabsaftale om løsningen af fire hovedområder, nemlig iværksætteri, erhvervsservice, areabranding og turistbureau/turistservice. Aftalen blev fornyet i november 2013.
  Udvalget har tidligere besluttet, at man gerne vil have en løbende orientering om, hvilke resultater der opnås, som en del af partnerskabsaftalen, samt en briefing af sager der drøftes og besluttes i dialogforum under Visit Roskilde
  Erhvervsforum Roskilde har udarbejdet en redegørelse dateret den 3. september 2014 (vedhæftet som bilag til punktet). Redegørelsen vil ikke blive gennemgået på mødet, men Erhvervsforums Direktør Jens Müller vil være til stede, såfremt udvalgets medlemmer ønsker redegørelsen uddybet eller har spørgsmål til indholdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 32

  Jens Müller orienterede udvalget om nogle af de aktiviteter der er blevet igangsat af Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde, herunder bl.a. om den netop afsluttede tur med Havhingsten og Vikingeskibsmuseet til Berlin. Turen til Berlin har bl.a. afstedkommet at Visit Roskilde har en permanent udstilling på Martin Grobius Bau Museet i Berlin resten af året. Desuden blev fremhævet projektet RO_KOST, Roskildes nye madfestival, hvor lokalt producerede fødevarer præsenteres på de lokale restauranter.
  Udvalget udtrykte tilfredshed med den række opgaver som Erhvervsforum og Visit Roskilde arbejder med. Der blev dog efterspurgt tiltag i forhold til digitaliseringen af turismen, herunder f.eks. en turismeapp. Udvalget anbefalede Visit Roskilde, at lade sig inspirere fra andre steder i landet, hvor der er udviklet velfungerende turismeapps.
  Desuden gjorde udvalget opmærksom på vigtigheden af, at der fremover bliver bygget nogle målbare indikatorer ind i aftalen. Indikatorer der kan måle på, hvor langt man er nået i forhold til de vedtagne målsætninger.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 33 Erhvervsklimaundersøgelser

  bilag_1_-_pkt._33_di_erhvervsklimaundersoegelse.pdf bilag_2_-_pkt._33_-_roskilde_forum_rapport_-_3._september_201.pdf

  Pkt. 33

  Erhvervsklimaundersøgelser

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Dansk Industri har den 3. september 2014 offentliggjort resultaterne af deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. Desuden har Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune selv fået foretaget en erhvervsklimaundersøgelse henover sommeren. Udvalget orienteres om resultaterne af de to undersøgelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. orienteringen godkendes og,
  2. der tages en generel drøftelse af undersøgelsens resultater og de årsager, der kan ligge til grund herfor.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Dansk Industri offentliggjorde den 3. september 2014 resultaterne af deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. Helt overordnet er Roskilde rykket tre pladser tilbage på listen fra nr. 69 i 2013 til nr. 72 i 2014.
  Undersøgelsen er vurderet ud fra en række forskellige parametre. Roskilde scorer dårligst i kategorierne ”Information og dialog med kommunen”(87), ”Skatter, afgifter og gebyrer”(85), og ”Fysisk planlægning”(83). Roskilde scorer bedst i kategorierne ”Kommunens velfærdsservice”(23), ”Kommunens Image”(33), ”Infrastruktur og Transport”(40).
  Dansk Industri har indhentet svar fra 85 virksomheder, som enten er DI-medlemmer eller ”DI-lignende” virksomheder. Dette skulle svare til 2.515 arbejdspladser eller 11 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.
  Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskilde har selv fået udarbejdet en erhvervsklimaundersøgelse. En undersøgelse som er baseret på omkring 200 besvarelser.
  Hovedkonklusionerne fra denne undersøgelse er:
  - At opfattelsen af Roskilde som en god erhvervskommune er moderat. Dog vil en stor del af de adspurgte anbefale andre virksomheder, at flytte til Roskilde.
  - At der et begrænset kendskab til Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling, dog vil hovedparten af de, som har været i kontakt med Erhvervsafdelingen, anbefale den til andre.

  - At der er en god tilfredshed med Roskilde Kommunes jobcenter, og at hovedparten af de adspurgte vil anbefale Jobcenteret til andre.

  - At omkring ½-delen af de adspurgte har kendskab til Erhvervsforum Roskilde, andelen som har søgt konkret rådgivning hos foreningen er dog begrænset.

  Undersøgelserne er vedlagt som bilag, og udvalget vil få en uddybende orientering om undersøgelsesresultaterne på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 33

  Resultaterne af de to erhvervsklimaundersøgelser blev drøftet.
  Udvalget bestilte til næste møde nogle bud fra Forvaltningen på, hvor Roskilde kan forbedre sig i bestræbelserne for at rykke længere op af listen. Desuden efterspurgtes en overordnet drøftelse af, hvad Roskildes overordnede ambition/vision er i forhold til at være en erhvervskommune. Sidstnævnte drøftelser skal der for alvor tages fat på i forbindelse med den nye erhvervs- og vækstpolitik, som udvalget skal udarbejde i 2015.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 34 Opfølgning på udvalgets temadrøftelse om detailhandel

  Pkt. 34

  Opfølgning på udvalgets temadrøftelse om detailhandel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget havde på deres møde den 9. maj 2014, detailhandelen som temadrøftelse. På baggrund af denne drøftelse gives hermed en opfølgende orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelserne i udvalget den 9. maj 2014, har Forvaltningen igangsat følgende initiativer:
  Udarbejdelsen af en samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel (RH) og Roskilde Kommune(RK), der bl.a. indeholder følgende elementer:
  - RK faciliterer adgang for RH til en fast kontaktperson i Forvaltningen. RH og dennes aktører kan henvende sig til vedkommende vedr. overordnede spørgsmål, som man ellers ikke kan adressere andre steder i kommunen. Henvendelser om konkrete driftsspørgsmål rettes selvfølgelig fortsat direkte til medarbejderne indenfor de pågældende, vanlige chefområder.
  - RK og RH udarbejder i fællesskab salgs- og markedsføringsmateriale til brug for opsøgende salgsarbejde mhp. tiltrækning af ønskede, nye butikker, herunder kæde- og specialbutikker. RK og RH identificerer i fællesskab hvilke butikker, der vil kunne indgå i en fortsat diversificeret butikssammensætning.
  - RK og RH indgår en gensidig forpligtelse om løbende orientering af projekter og events, så disse kan samkoordineres i rettidig omhu.
  - RK og RH arbejder hen imod at samle de væsentligste aktører indenfor detailhandel med henblik på, at styrke den fælles branding, herunder afholdelse af større arrangementer i bymidten.
  - RK understøtter RH og Erhvervsforum Roskilde i udrulningen af et service- og kompetenceløftskursus for estimeret 100 virksomheder og 600 ansatte inden for detailhandlen og turismebranchen.
  - RK og RH afholder årligt et par tematiserede møder med detailhandlens aktører. Disse møders indhold defineres løbende.
  - RK og RH har fokus på at tilvejebringe data om detailhandelen, herunder omsætningstal, så det er muligt løbende at følge udviklingen i forhold til de andre byer og centre.
  Desuden er Forvaltningen i gang med en møderække med de øvrige interessenter inden for detailhandel i Roskilde Kommune, herunder Ro’s Torv, Jyllinge Butikscenter, Viby Centret, Roskilde Gågadelaug og Roskilde Torvehandel.
  Der er ligeledes etableret en intern ErFa-gruppe med deltagelse af fagpersoner fra flere områder i kommunen (Vej og Park, Plan og Udvikling, Byg og Miljø og erhvervsafdelingen). Denne gruppe vil løbende drøfte mulighederne for at skabe forbedrede rammer og muligheder for detailhandelen i hele kommunen.
  Infrastruktur
  I forbindelse med temamødet pointerede udvalget, at der som del af arbejdet med at styrke detailhandelen også bør være fokus på fremkommeligheden til butikkerne og infrastrukturen i det hele taget. Her henvises til næste punkt i denne dagsorden "Opfølgning på parkeringsstrategien for Roskilde Bymidte"

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 34

  Udvalget blev orienteret om de tiltag der igangsat, som resultat af udvalgets temamøde om detailhandelen den 9. maj 2014. Herunder bl.a. dialogmøderne med forskellige repræsentanter fra detailhandelen rundt om i kommunen, og den forestående samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune.
  Roskilde Handels repræsentant Torben Stevold udtrykte optimisme, og så positivt frem mod indgåelsen og udmøntningen af den samarbejdsaftale, der er ved at blive udarbejdet.
  Roskilde Kommune har fået udarbejdet en overordnet vurdering af de fremtidige udvikllingsmuligheder for detailhandelen i Roskilde. Analysen er udarbejdet af Institut for Centerplanlægning (ICP) i juni 2014. Analysen er vedlagt referatet som bilag.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 35 Opfølgning på parkeringsstrategien for Roskilde Bymidte

  evaluering_af_p-henvisning_i_roskilde.pdf referat_fra_moede_i_foelgegruppen_26._juni_2014.pdf parkeringshus.pdf

  Pkt. 35

  Opfølgning på parkeringsstrategien for Roskilde Bymidte

  Sagsnr. 205101 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Analyser af p-henvisning og medarbejderparkering i bymidten viser, at større, samlede parkeringsanlæg vil kunne begrænse parkeringssøgende trafik og give plads til mere byggeri og aktivitet i bymidten. Udvalget orienteres om sagen, som efter behandling i Byrådet den 3. september 2014 blev videreført til de kommende budgetforhandlinger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet (er videresendt til de forestående budgetforhandlinger).

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 19. marts 2013, punkt 65, at der skulle etableres et p-henvisningssystem og oprettes reserverede parkeringspladser til medarbejdere. Byrådet besluttede desuden, at forvaltningen skulle arbejde videre med planlægning af betalingsparkering og et parkeringsanlæg. Den endelige beslutning om betalingsparkering og parkeringshus blev betinget af, at en analyse af p-henvisningssystemet og medarbejderparkeringen fortsat underbygger behovet for parkeringsanlæg.
  P-henvisning og medarbejderparkering blev etableret i starten af 2014, og forvaltningen har analyseret effekten. Analysen af p-henvisningen peger på, at den parkeringssøgende trafik kan begrænses ved at samle parkering i større parkeringsanlæg. Det giver samtidig mulighed for mere byggeri og aktivitet i bymidten. Analysen er vedlagt sagen som bilag. Medarbejderparkering har indtil videre haft mere begrænset betydning.
  Et parkeringshus på Sortebrødre Plads vil frigive parkeringsarealer til mere aktive formål, som er beskrevet i udviklingsprogrammet for pladsen. Samtidig vil det begrænse den parkeringssøgende trafik.
  Forvaltningen har fået udarbejdet skitser til et nyt parkeringshus, der er vedlagt sagen som bilag. Tanken bag skitserne er at skabe parkeringshus, som passer til omgivelserne – f.eks. vil facaderne kunne begrønnes. Skitserne viser, at der kan bygges et parkeringshus på 3-4 etager, uden at det generer naboerne væsentligt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med et parkeringshus i 4 etager over terræn plus en kælderetage. Dette parkeringshus giver 500 offentlige parkeringspladser. Hvis huset etableres, vil der frem over være 737 parkeringspladser – 298 flere end i dag (fase 1 i vedlagte bilag).
  Parkeringsstrategiens følgegruppe mener, at p-henvisningen har begrænset den parkeringssøgende trafik. Gruppen anbefaler, at der arbejdes videre med at samle parkeringen og indføre betalingsparkering. Referat fra følgegruppens sidste møde er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Hvis der på et senere tidspunkt træffes beslutning om etablering af et parkeringshus, vil der være indtægter herfra. Etableringen vil muliggøre videre udvikling af området, der muliggør indtægter fra salg af jord senere i processen. Hvis der på et senere tidspunkt træffes beslutning om betalingsparkering fx fra 2. time vil der være indtægter herfra.

  Byrådet, 03-09-2014, pkt. 310

  V stillede forslag om at sende sagen over til budgetforhandlingerne, dog således at betalingsparkeringen ikke bliver en del af de kommende budgetforhandlinger. For stemte 12 bestående af V og O. Imod stemte 19 bestående af A, B, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Herefter blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 35

  Udvalget drøftede for og imod betalt parkering. Der var enighed i udvalget om, at fremtiden vil kræve flere parkeringspladser, og at det var afgørende for den fremtidige handel i byen, at man sikrer fremkommeligheden til parkeringspladserne.
  Flere pegede på, at gratis parkering ville være rigtig godt brand for Roskilde både erhvervsmæssigt og handelsmæssigt. Det blev også nævnt at man burde arbejde for, at der på sigt kommer ensartede parkeringsforhold i relation til betaling i hele byen.
  Med hensyn til P-henvisningssystemet så var der tilfredshed i udvalget over, at systemet umiddelbart virker efter hensigten. Det blev dog påpeget, at man godt kunne gøre mere opmærksom på at markedsføre nogle af de parkeringssteder, der ikke er omfattet af systemet.
  Udvalget drøftede også P-huse. Der var enighed om P-huse vil gavne trafiksituationen og handelen. Vurderingen var, at det bliver umuligt at få private aktører til at investere i p-huse uden at indføre betalt parkering. Muligheden for fri parkering i p-huse er kun muligt, hvis Roskilde Kommune investerer i anlæggelsen af p-huse.
  Udvalget noterede sig, at spørgsmålet af Byrådet var overgivet til de igangværende budgetforhandlinger.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 36 Kommunernes mulighed for Wifi

  Pkt. 36

  Orientering om kommunernes mulighed for gratis Wi-Fi

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Regeringens nye Lov om Dansk Turisme, som forventes politisk vedtaget af Folketinget i indeværende år, åbner op for den mulighed, at en kommune kan tilbyde gratis internet til f.eks. turister. Der gives en orientering om Roskilde Kommunes involvering i forhold til denne fremtidige mulighed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orientering tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Nem, ubesværet tilgang til gratis Wi-Fi er af stor betydning for bl.a. turisters valg af hvilken destination, som de vælger at besøge. Dyre roaming afgifter afholder mange udenlandske besøgende i adgang til sociale medier, hvilket dermed indirekte begrænser deres mulighed for ved f.eks. hjælp af upload af glade feriebilleder at hjælpe med at brande Roskilde som en attraktiv by at besøge.
  Forventningen om en positiv ændring i telelovgivningen i forlængelse af ny Lov om Dansk Turisme, har foranstaltet, at Roskilde Kommune har afholdt indledende møde med en mulig udbyder af internet.
  Denne udbyder arbejder på at kortlægge hvilke tekniske behov, der skal etableres, herunder opstilling af master, udbredelsen af kommunens eksisterende fibernet mv. Efterfølgende vil forvaltningen modtage prisestimater på etablering og drift, forventeligt medio september 2014. Roskilde Kommunes egen IT- afdeling forventes derudover selv at udarbejde egne prisestimater med henblik på at undersøge, om forvaltningen teknisk selv ville kunne facillitere gratis internet.
  Det forventes, at der vil blive indbygget begrænsningeri en kommunes mulighed for at facilitere gratis Wi-Fi, f.eks. inden for hastighed, for dermed at undgå konkurrenceforvridning i forhold til udbydere af internet til f.eks. borgere og virksomheder. De specifikke, tekniske detaljer forventes offentliggjort november 2014.
  Forvaltningen deltager i et møde i september med Erhvervsstyrelsen og 4 øvrige kommuner (København, Aarhus, Ballerup og Brønderslev) med henblik på en diskussion om, hvordan den kommende lovgivningsbestemmelse bedst muligt indrettes, f.eks. i forhold til hvordan ordningen konkret udformes og hvilke hastighedsbegrænsninger, som lovgivningen forventes at opstille. KL har en forventning om, at deltagende kommuner aktivt kan påvirke lovgivningen i positiv retning.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 36

  Udvalget tog orienteringen til efterretning, og påpegede, at det er vigtigt, at man tænker hele Roskilde med ind i tankerne om fri Wi-Fi og ikke kun tager bymidten med.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 37 Datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2015

  Pkt. 37

  Datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede datoer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2015. Det foreslås, at man fortsætter med samme mødekadance som i 2014. Altså seks årlige møder, som afholdes fredage fra kl. 07.30 – 09.30.
  - 27. februar
  - 7.-11. april (studietur)
  - 19. juni
  - 11. september
  - 30. oktober
  - 11. december

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 37

  Udvalget godkendte de foreslåede datoer for møderne i 2015. Forvaltningen sender kalenderreservationer ud via Outlook.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 38 Temamøde om globalisering og internationale relationer

  bilag_punkt_38_-_roskilde_kommune_globale_strategi.pdf

  Pkt. 38

  Temamøde om globalisering og internationale relationer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Borgerne, virksomhederne og kommunens medarbejdere skal være parate og gearet til de udfordringer en stadig mere global verden bringer. Derfor udarbejdede Roskilde Kommune en global strategi i 2013. Med udgangspunkt i denne strategi og to oplæg med hver deres vinkel på globaliseringen, lægges op til en drøftelse i udvalget om Roskildes muligheder og begrænsninger i forhold til den stigende internationalisering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget med udgangspunkt i de to oplæg, tager en overordnet drøftelse om Roskilde muligheder og begrænsninger i international kontekst
  2. der med udgangspunkt i denne drøftelse, træffes beslutninger i de to efterfølgende sager i denne dagsorden, som har relation til temaet.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelsen vil tage sit udgangspunkt i to oplæg der perspektiverer globalisering fra hhv. en privat og en offentlig synsvinkel.

  Torben Risgaard Strand, Direktør for Thermo Fischer Scientific vil give en kort præsentation af virksomheden, og efterfølgende et indblik i hvordan det er at lede en virksomhed placeret i Roskilde, som samtidig er en del af global koncern og meget konkurrenceudsat.
  Udvalgsformand Carsten Wickmann vil give et kort oplæg om, hvordan han ser på Roskilde Kommunes muligheder og forpligtelser i en globaliseret verden.
  Temadrøftelsen kunne derudover tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
  - Hvilken rolle og hvilke forpligtelser har en kommune i forhold til at geare borgerne, virksomhederne og de kommunale medarbejdere til den globaliserede omverden?
  - Skal Roskilde selv gøre noget aktivt for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer eller skal vi overlade det trygt til Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og de andre internationalt orienterede erhvervsorganisationer?
  - Hvad kan - og skal vi gøre i forhold til, at skabe gode forhold for de efterhånden mange udenlandske medarbejdere og studerende der bor og opholder sig i Roskilde?
  - Der er efterhånden ved at være en del udenlandsk ejede virksomheder beliggende i Roskilde Kommune. Kan og skal der tages specifikke initiativer overfor disse, og i givet fald hvilke?

  Som bilag til punktet og som inspiration til drøftelsen vedlægges Roskilde Kommunes globale strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 38

  Temamødet indledtes med to korte oplæg:
  Torben Strand fra virksomheden Thermo Fisher Scientific præsenterede virksomheden, og gav en række synspunkter på, hvordan det er at drive en global og konkurrenceudsat virksomhed i Roskilde. En af de udfordringer som Torben Strand forudså, var om Danmark og Roskilde fremover kan levere den gode arbejdskraft til en virksomhed som Thermo Fisher. Virksomheden har i fremtiden brug for unge mennesker der kan samarbejde og som er stræbsomme og rummelige.
  Torben Strand opfordrede udvalget til at se bredt, når man vil arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet. Alle parametre både børnepasning, boligmuligheder, diverse afgifter mv. kan have betydning i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække virksomheder.
  Udvalgsformand Carsten Wickmann præsenterede efterfølgende hovedpunkterne i Roskilde Kommune globale strategi samt de allerede eksisterende samarbejdsrelatione,r som Roskilde Kommune har med andre byer i udlandet.
  Med udgangspunkt i de to oplæg tog udvalget en drøftelse om mulighederne for at tiltrække udenlandske virksomheder og hvad der i givet fald skal være opfyldt for at kunne det.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 39 Roskilde Kommunes internationale relationer

  bilag_1_pkt._39_roskilde_kommunes_interntaionale_samarbejdsaktiviteter.pdf bilag_2_pkt._39_-_beskrivelse_mulige_partnerskabsbyer.pdf

  Pkt. 39

  Roskilde Kommunes internationale relationer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Formanden for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har anmodet Økonomiudvalget om at forholde sig til kommunens internationale aktiviteter og samarbejder. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet notat om Roskilde Kommunes internationale samarbejdsaktiviteter – dvs. venskabsbysamarbejder, Mecine-netværket og tiltag i regi af den globale strategi – med henblik på, at Økonomiudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering drøfter emnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget drøfter Roskilde Kommunes internationale samarbejdsaktiviteter, og at
  2. sagen sendes til drøftelse i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering med henblik på, at udvalget kommer med forslag til principper for det fremtidige internationale samarbejde, herunder hvilke byer, der skal samarbejdes med

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har en række internationale samarbejdsaktiviteter:

  1. Venskabsbysamarbejder med Pasvalys (i Litauen), Vara (i Sverige) og Kujalleq (i Grønland)
  2. Mecine-netværket bestående af 9 mellemstore europæiske byer
  3. Derudover har kommunen med baggrund i byrådets globale strategi og i samarbejde med en række institutioner og foreninger i Roskilde startet et projekt med det formål at afsøge potentialet for – og eventuelt opstarte – et partnerskabssamarbejde med den kinesiske by Hangzhou.

  Vedhæftede notat, beskriver kort disse samarbejdsaktiviteter med henblik på, at Økonomiudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering drøfter disse samarbejder og opstiller principper for de fremtidige samarbejder, herunder udpeger hvilke byer, der skal samarbejdes med.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det kan oplyses, at der er afsat 254.400 kr. fra Udviklingspuljen til internationalt samarbejde i 2014. Godt halvdelen af disse midler forventes at gå til Hangzhou projektet, primært til konsulentbistand, såfremt Hangzhou, som forventet, svarer positivt på Roskilde Kommunes henvendelse.

  Økonomiudvalget, 21-05-2014, pkt. 250

  Økonomiudvalget oversender sagen til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering med henblik på at udvalget opstiller principper for internationalt samarbejde herunder hvilke byer, der skal samarbejdes med.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) ønsker tillige at sagen sendes til høring i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på deres møde den 21. maj 2014 anmodet udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering om at komme med forslag til principper for kommunens fremtidige internationale samarbejdsaftaler, herunder oplæg til hvilke byer der med fordel kunne skabes tættere relationer til.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at de beskrevne principper for kommunens fremadrettede internationale relationer godkendes
  2. at kommunens tre venskabsbyer fastholdes. Nanortalik vil dog være den af de tre venskabsbyer, som vil få mest fokus fra kommunens side. De to andre fastholdes primært på grund af de lokale foreningers eksisterende relationer.
  3. at man i tæt samarbejde med resten af partnerne i Mecine-samarbejdet indenfor det næste års tid, får afklaret om man skal fortsætte samarbejdet og i givet fald i hvilken form.
  4. at det besluttes om der på nuværende tidspunkt, udover relationen til Hangzhou (Kina) skal afdækkes potentiale for et tættere samarbejde med henholdsvis Springfield (USA) og/eller Delft (Holland).

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har forskellige internationale relationer primært koncentreret omkring de tre venskabsbyer Nanortalik(Grønland),Vara(Sverige) og Pasvalys (Litauen) og de ni europæiske byer i Mecine-samarbejdet. Udvalget skal komme med en anbefaling af, hvilke internationale relationer Roskilde Kommune skal arbejde med i fremtiden, og hvilke principper der skal ligge til grund for udvælgelsen af disse relationer. Der er vedlagt et bilag, der beskriver de nuværende relationer.
  Forslag til principper
  Der er hensigten, at der forsøges etableret samarbejde med byer som:
  - Har et økonomisk niveau og/eller nogle styrkeområder, som er interessante for Roskilde i et erhverv – og vækstperspektiv
  - Roskilde Kommune i forvejen har en relation til, enten direkte eller via diverse samarbejdspartnere
  - Forventes at kunne bibringe Roskilde en værditilvækst såvel vidensmæssigt, økonomisk som kulturelt.
  Mulige fremtidige samarbejdsbyer (som forventes at opfylde ovenstående principper)
  - Hangzhou (Kina) – Kontakten er skabt via Region Sjælland. Borgmesteren besøger byen til oktober 2014
  - Springfield (USA) - Hovedstad i staten Illinois. Har i forvejen samarbejdsrelationer til RUC og har forespurgt Roskilde Kommune om muligheden for et tættere samarbejde.
  - Delft (Holland) – Der er allerede skabt en tæt kontakt afledt af Mecine-samarbejdet.
  Der er udarbejdet et vedhæftet notat, som giver en kort beskrivelse af de tre nævnte byer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 39

  Udvalget synes umiddelbart, at Roskilde skal bevare Nanortalik (Grønland) som venskabsby af historiske årsager. Med hensyn til de to andre venskabsbyer Vara (Sverige) og Pasvalys (Litauen), så skal det undersøges om der er nogle konkrete afgørende relationer til de to byer. Hvis dette ikke er tilfældet anbefaler udvalget, at de to byer afvikles som Roskilde Kommunes venskabsbyer.
  Med hensyn til Mecine-samarbejdet, så har udvalget bedt om nogle gode argumenter til, hvorfor Roskilde skal fortsætte i Mecine-samarbejdet. Hvis der ikke er nogle gode argumenter, så anbefaler udvalget at Roskilde træder ud af Mecine-samarbejdet.
  Med hensyn til de andre foreslåede partnerskabsbyer, så fandt udvalget både Hangzhou, Delft og Springfield interessante. Der blev dog også givet udtryk for, at partnerskabsbyer fra Danmarks største eksportmarkeder England, Sverige og Tyskland kunne være interessante ud fra et rent erhvervsmæssigt perspektiv.
  Udvalget havde den holdning, at man måske skulle gå lidt mere analytisk til værks med henblik på udvælgelsen af mulige fremtidige partnerskabsbyer. Altså først finde ud hvilket fokus erhvervs- og vækstpolitikken skulle have, og derefter undersøge hvilke byer der kunne understøtte dette fokus bedst muligt.
  Udvalget besluttede at afvente tilbagemeldingerne fra Borgmesterens tur til Hangzhou i oktober og Forvaltningens besøg i Delft i november inden man kommer med en endelig indstilling til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 40 Udvalgsstudietur april 2015

  Pkt. 40

  Forslag til udvalgets eventuelle studietur i april 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af forvaltningens kortlægning af mulige, internationale partnerskabsbyer fremlægges hermed oplæg med mulige destinationer til udvalgets studietur i april 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og eventuelt prioriterer de tre foreslåede destinationer, som mulige emner for en studietur i 2015.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Med reference til sagen om Roskilde Kommunes mulige fremtidige internationale relationer, foreslås tre mulige destinationer for udvalget studietur i foråret 2015.
  Forslag 1: Hangzhou (Kina)
  Roskilde Kommune har fået en invitation fra byen Hangzhou (Kina) om deltagelse i en konference der afholdes oktober 2014. En konference hvor Hangzhou også har indbudt de andre byer rundt om i verden, som byen allerede har partnerskabsaftaler med. Borgmester Joy Mogensen deltager i denne konference, bl.a. med henblik på at sondere mulighederne og interessen for at skabe langvarige relationer med Hangzhou. Hvis Borgmesterens besøg afføder en gensidig positiv interesse fra begge parter, så var det en mulighed at udvalget tager på studietur til Hangzhou.
  En tur hvor andre aktører som f.eks. Roskilde Festival, Roskilde Bordtennis med flere har ytret ønske om deltagelse. Formålet med besøget vil være, at afdække mulige, gensidige interesseområder, som Bystyret i Hangzhou har identificeret som mulige samarbejdsområder. I relation til VEG-udvalgets interesseområder, vil det være områder som alternativt energi, grøn transport, miljøbeskyttelse, velfærd og turisme.
  Forslag 2: Delft (Holland)
  Roskilde Kommune har de senere år via Mecine-samarbejdet skabt tætte relationer til byen Delft i Holland. Delft er meget interessant i den forstand, at de dels har et meget anerkendt teknisk Universitet, de arbejder meget med bæredygtighed, er i gang med skabelsen af en ny forskerpark og en kommune der arbejder meget med internationale relationer. Til orientering kan det nævnes, at Forvaltningen besøger Delft den 4.-5. november. Et besøg der har til formål, at lade sig inspirere af det meget professionelle internationale setup, som de har i kommunen.
  Forslag 3: Springfield (USA)
  Springfield er hovedstad i den amerikanske delstat Illinois, og har allerede relationer til Roskilde via deres samarbejde med RUC. Springfield har forespurgt om Roskilde Kommune kunne have interesse i tættere samarbejde. Det er fortsat lidt uvist hvad Springfield har af konkrete interesseområder, der kunne være interessante for Roskilde. En evt. studietur til Springfield kunne have til hensigt, at afdække mulighederne og potentialet for et fremtidigt samarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 40

  Udvalget besluttede at afvente tilbagemeldingerne fra Borgmesterens tur til Hangzhou i oktober og Forvaltningens besøg i Delft i november inden der træffes beslutning om man vil af sted på studietur og givet fald hvorhen.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.

 • Pkt. 41 Eventuelt

  Pkt. 41

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 12-09-2014, pkt. 41

  Intet at bemærke.
  Fraværende: Karim Arfaoui og Karsten Lorentzen.