You are here

Referat

Dato: Fredag, December 14, 2018 - 08:00
Sted: Virksomheden Amu Juul A/S, Abildgårdsvej 14, 4000 Roskilde
 • Pkt. 33 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 33

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 33

  Godkendt

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

 • Pkt. 34 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 34

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 34

  Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde)

  Erhvervsforum har ansat Lara Klingbell som ny turistchef og Christine Dehn som ny sekretariatschef. Erhvervsforums aktivitetsprogram for 1.kvartal 2019 er netop sendt på gaden.

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Juleperioden er umådelig vigtig for Roskildes detailhandel. 30% af den samlede årlige omsætning i Roskildes detailhandel ligger i ifm. julehandelen. Black Friday er ikke positivt for detailhandelsomsætningen, da det tager en del af luften ud af julehandelen, og mange kunder på Black Friday forventer,at varerne er sat mere ned end tilfældet har været.
  Hele snakken omkring krise i Roskildes detailhandel pga. tomme butikker, er overdrevet. På hovedstrøget i Roskilde (Algade + Skomagergade) ligger der over 200 butikker. På nuværende tidspunkt er der reelt 3 af disse som er ledige. På årsbasis skifter 15-20 butikker årligt lejer i Roskilde Bymidte

  Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  Væksten i økonomien ser ud til at flade ud, og renten vil formentlig på sigt fortsætte med at stige. Købekraft blandt forbrugerne i Roskilde er stærk, men derfor bør detailhandel fortsat gøre sig klar på nye tider, og arbejde ud fra en multichannel-strategi omfattende både internethandel og fysisk tilstedeværelse i bybilledet.

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Det går fortsat godt for turismen, selvom vi nu er inde i "den stille periode". Glædeligt at Vikingeskibsmuseet er kommet på finansloven med et beløb på 150 mio.kr. Derudover skal der finansiering til fra Roskilde Kommune og diverse fonde. Inden der kommer et nyt museum kan der i bedste fald nemt gå fem år. Tre år til idékonkurrence, arkitektkonkurrence og plangrundlag. Derefter 2 år til selve byggeprocessen.

  Ole Holse (LO - Roskilde-egnen)

  LO og FTF fusionerer med virkning fra 1. januar 2019. Den nye organisation kommer til at hedde "Fagbevægelsens Hovedorganisation", og vil repræsentere 20.000 medlemmer i Roskilde.
  Ellers har LO kæmpet for at få ændret lovgivningen omkring opholdskrav ift. udbetaling af dagenge og for at få en differentieret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
  Derudover har LO også iværksat en ordblindeindsats, da det vurderes at 10% af LO´s medlemmer er ordblinde og 20% har læsevanskeligheder. Alt for mange der forlader folkeskolen med læsevanskeligheder.

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  Roskilde arbejder fortsat med fire andre kommuner om etableringen af den selvejende institution FGU (Forberedende grunduddannelse). Der er udpeget en ny bestyrelse for FGUén og en bestyrelsesformand Jette Henning (Roskilde Byråd), som gør et rigtig godt stykke arbejde. Selvom kommunerne tænker FGU´en forskelligt, så er det vigtigt, at det etableres ud fra et uddannelsesperspektiv.
  Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er på vej til at blive hjemtaget til Roskilde Kommune.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

 • Pkt. 35 Orientering om samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune

  Samarbejdsaftale_mellem_Roskilde_Kommune_og_Roskilde_Handel_2019.pdf

  Pkt. 355

  Orientering om ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handel og Roskilde Kommune har indgået en ny samarbejdsaftale gældende for 2019. Samarbejdsaftalen vedlægges til udvalgets orientering, eventuelle kommentering og som baggrund for fremtidige drøftelser om, hvordan vi arbejder henimod at Roskilde bliver Danmarks bedste handelsby.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Formålet med samarbejdsaftalen er et fælles ønske fra Roskilde Handel og Roskilde Kommune om at bidrage til udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling for kommunens detailhandel.
  Detailhandelen er fortsat et af de væsentligste erhverv i Roskilde, men står i de kommende år over for udfordringer af forskellig karakter. ICP forudser f.eks. at mellem 30-50% af danskernes samlede handel i 2030 kommer til at ske på nettet imod ca. 20% i dag. Dette betyder, at der skal tænkes nyt, der skal tænkes i helheder og kulturelle begivenheder og ikke mindst i en proaktiv byudvikling der skal understøtte de rammer som detailhandlerne får at drive forretning under.
  Samarbejdsaftalen for 2019 bygger langt hen af vejen på en fortsættelse af indsatsområderne i den eksisterende aftale. Et af de vigtigste elementer som denne aftale skal sikre, er arbejdet med en bedre koordinering internt i kommunen mellem de forskellige afdelinger og mellem Roskilde Kommune, Roskilde Handel og de handlende.
  God erhvervsservice over for de detailhandlende er vigtigheden i rettidigt at informere Roskilde Handel om alle relevante, praktiske som strategiske, initiativer og aktiviteter, der kan tænkes at kunne påvirke handelslivet (f.eks. afspærring af gader, forsinkelser i byggearbejde, kulturelle begivenheder arrangeret at forvaltningen mv.).
  Et andet område hvor aftalen gerne skulle kunne gøre en forskel er ved at få identificeret og kontaktet forskellige specialbutikker og butikskoncepter, som mangler i Roskilde.
  Til understøttelse af denne nye aftale har UVEG på mødet den 7. september 2018 bevilget 1 mio.kr. (500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019). Disse midler skal bl.a. være med til at tilvejebringe løbende data, samt opbygge et digitalt visitkort, som kan brande Roskilde som Handelsby.
  Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

 • Pkt. 36 Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

  Go_Orange_-_Visitroskilde_turismepolitik_2015_-_2018.pdf Ny_Turismepolitik_2019-2021.pdf

  Pkt. 36

  Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskildes nuværende turismepolitik ”Go Orange” udløber ved udgangen af 2018. Derfor har turismeaktørerne under Visit Roskilde arbejdet på udviklingen af en række ”Strategiske Trædesten”, som skal danne baggrund for de kommende års turismeindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til turismepolitik anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd, som Roskildes officielle turismepolitik for perioden fra 1. januar 2019 til udgangen af 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Turismeaktørerne under Visit Roskilde har igennem længere tid arbejdet på udviklingen af et strateginotat ”De Strategiske Trædesten”, som kort og præcist beskriver den retning, som man ønsker den kommende turismeindsats under Visit Roskilde skal udvikle sig i de kommende år.
  ”De Strategiske Trædesten” har dels været sendt i høring blandt turistaktørerne ligesom de senest er blevet drøftet på Turismens Dag den 12. november 2018 i Konventhuset, hvor en række forskelligartede turismeaktører var tilstede. Der er selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvilke områder i en kommende turismepolitik som skal have størst fokus, men oplevelsen er at der er bred opbakning blandt turismeaktørerne til den retning ”De Strategiske Trædesten” anviser.
  UVEG har lige ligeledes på mødet den 7. september 2018 fået præsenteret og uddybet tankene bag strategien og mulighed for at komme med feedback.
  De strategiske trædesten fortsætter egentlig hvor den nuværende turismepolitik slipper. Ligesom den tidligere politik, vil den nye politik også have 3 hovedspor, nemlig:
  National og international forankring af historien om:

  1. Fjord og Natur
  2. Vikinger og Verdensarv
  3. Tilbagevendende nutidige musik – og kulturoplevelser

  Disse underspor skal understøttes af følgende støttefortællinger:
  ”Arkitektur og kunst”, ”Hygge og handle”, Madglæde”, ”Samarbejde med frivillige og aktivt medborgerskab”.
  UVEG har på mødet den 8. juni 2018 afsat en årlig ekstra million kr. til Visit Roskilde i kontraktperioden, som bl.a. er givet til realiseringen af indholdet i den kommende turismepolitik.
  Både den nuværende turismepolitik ”Go Orange” og den kommende ” De strategiske trædesten” er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 36

  Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.
  Udvalget anbefaler ligeledes, at politikken sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

 • Pkt. 37 Roskilde i den fremtidige struktur på turismeområdet

  Fem_hensyn_i_konsolideringen_af_den_lokale_turismefremme.pdf Notat_vedr._VisitFjordlandet_og_den_ny_erhvervsfremmelov_-_scenarier.pdf

  Pkt. 37

  Roskilde i den fremtidige struktur på turismeområdet

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om etableringen af et mere enkelt erhvervsfremmesystem, herunder også et ønske om en konsolidering på turismeområdet. Udvalget skal drøfte hvilken fremtidig samarbejdsmodel Visit Roskilde bør indgå i.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Visit Roskilde fortsat udvikler samarbejdet i Fjordlandet, men ikke i første omgang med henblik på at blive en DMO (Scenarie 1 i bilag 2 – Visit Fjordlandet – nuværende firkløverformation).

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har som en del af denne aftale fastsat et fælles ambitionsniveau om, at konsolideringen med udgangen af 2020 skal resultere i, at den lokale turismefremme varetages af 15-25 destinationsselskaber – frem for som i dag af ca. 75-80 lokale aktører. Disse destinationsselskaber (og kun disse) skal fra 2019 kunne søge penge fra en udviklingspulje på ca. 40 mio. kr. som er øremærket til turismeprojekter.
  Processen for denne konsolidering aftales mellem regeringen og KL og på nuværende tidspunkt er der opsat fem pejlemærker som skal være retningsgivende for konsolideringen. (se vedhæftede bilag 1)
  Roskilde er en del af samarbejdet VisitFjordlandet. Fjordlandet består af visitorganisationerne i Roskilde, Frederikssund, Lejre og Holbæk og har til formål at udvikle og markedsføre turismen omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord. Den lokale turismeformidling står den enkelte kommune/visitorganisation selv for, hvor Fjordlandet´s fokus i særdeleshed vil være tværgående turismetilbud af national eller international interesse. Roskilde Kommune bidrager ud over indsatsen fra VisitRoskilde med 250.000 kr. årligt til ansættelsen af en projektleder der driver Visitfjordlandet.
  Såfremt VisitFjordlandet skulle blive ét destinationsselskab ville de fire Visit-organisationer skulle fusioneres til én juridisk enhed, med én organisation og én bestyrelse.
  Den politiske styregruppe for Fjordlandet bestående af Borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner har på et møde den 13. november 2018 drøftet den nye erhvervsfremmelov og dennes konsekvenser ift. turismen og dermed Fjordlandet. På dette møde drøftede man en række mulige scenarier for samarbejde, og var enige om at anbefale Scenarie 1 – nuværende firkløverformation, som den model man ville arbejde videre med. (se bilag 2)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 37

  Godkendt
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

 • Pkt. 38 Evaluering af arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Pkt. 38

  Evaluering af arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Det ”nye” Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering har nu eksisteret i et år, og derfor bedes udvalget evaluere dette års arbejde, med henblik på fremadrettet at kunne tilrettelægge arbejdet således at udvalgets medlemmer, de deltagende organisationer og Roskilde Kommune får mest muligt effekt ud af udvalgets arbejde

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget evaluerer det første års arbejde i udvalget,

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med evalueringen kunne der f.eks. tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:
  ̵ Har de drøftede punkter/temaer været relevante i forhold til organisationerne interesser/dagsordener?
  ̵ Ønsker de eksterne deltagere mere indflydelse på hvilke temaer/sager der tages op på dagsordenen?
  (På seneste UVEG-møde blev organisationerne anmodet om, at byde ind med temaer, som man gerne vil drøfte og facilitere på kommende udvalgsmøder).
  ̵ Hvordan har temamøderne om henholdsvis ”Arbejdskraft/beskæftigelse og Planlægning, infrastruktur, klima og miljø fungeret. Har oplæggene fyldt for meget, har emnerne været for brede, har man fra organisationernes side følt at man fik afleveret de budskaber/stillet de spørgsmål man ville?

  ̵ Fungerer det praktiske setup? Er det indledende oplæg fra værtsvirksomheden af passende længde, har de fysiske rammer for mødernes afholdelse været tilfredsstillende? Er der specifikke virksomheder, som udvalget ønsker at besøge i forbindelse med afholdelsen af møderne?
  Udvalgsformanden anbefaler desuden, at der findes en dato i januar 2019 til afholdelse af en julefrokost.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 38

  ̵ God mødekadance med et møde ca. hver anden måned.
  ̵ Fint at møderne holdes ude hos virksomhederne, således at man kan få et direkte indblik i virksomhederne muligheder og udfordringer.
  ̵ Ofte problemer med for lidt tid. Sagerne bliver ikke drøftet til bunds.
  ̵ Passe på at de politiske oplæg på temamøderne ikke kommer til at fylde for meget.
  ̵ Da der er meget lidt tid, så forslag om at " Nyt fra Erhvervslivet" udgår som punkt på dagsorden, og at de enkelte organisationer selv melder ind med relevant information til referatet.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Torben Stevold (Roskilde Handel)

 • Pkt. 39 Input til planstrategi i forhold til planlægning for erhvervsområder

  Pkt. 39

  Input til planstrategi i forhold til planlægning for erhvervsområder

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er i gang med udarbejdelsen af en ny planstrategi. Et af de temaer der bl.a. skal arbejdes med er en strategi for planlægningen er erhvervsområder, herunder eventuelle nye udlæg i den kommende kommuneplan. (sagen er udsat fra mødet den 26.oktober 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget kommer med input til det videre arbejde.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder i øjeblikket på den kommende planstrategi, som er en strategi for kommuneplanlægningen og som efter vedtagelsen skal omsættes til konkrete målsætninger, retningslinjer og rammer for kommunens fysiske udvikling i den efterfølgende kommuneplan.
  Roskilde Byråd drøftede på en workshop den 8. oktober 2018 bl.a. et tema omhandlende den fremtidige fysiske planlægning på erhvervsområdet.
  Det er desuden i Byrådets budgetforlig for 2019 indskrevet, at der i forbindelse med kommunens planstrategi og kommuneplan udarbejdes en strategi for erhvervsudviklingsmuligheder, herunder køb af erhvervsjord.
  Når man skal planlægge for den fremtidige erhvervsudvikling, så er det klart at de fysiske forhold spiller en væsentlig rolle og der opstår en række spørgsmål/dilemmaer som man bør forholde sig til, som f.eks.:
  - Skal Roskilde kunne rumme alle typer virksomheder eller skal vi acceptere, at vi ikke har plads til alt?
  - Bør vi planlægge for og arbejde proaktivt for at visse typer virksomheder ikke kan placere sig i Roskilde?
  - Skal vi acceptere, at vi ikke kan henvise eksisterende virksomheder med udvidelsesønsker til nye arealer inden for kommunegrænsen, og dermed acceptere at de flytter ud af kommunen?
  - Flere steder giver det udfordringer, at boliger og virksomheder er beliggende side om side. Hvordan løser vi dette? Hvordan prioriteres boliger vs. arbejdspladser?
  - Skal vi udlægge nye erhvervsområder for at imødekomme fremtidig efterspørgsel eller skal vi i højere grad arbejde med en omdannelse af de eksisterende erhvervsområder?
  - Bør der både være kommunalt ejede og private erhvervsudlæg eller bør Roskilde Kommune udelukkende være planmyndighed, og ikke ejer af fremtidige erhvervsudlæg?
  Forvaltningen vil på mødet komme med et oplæg, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse om, hvor ovenstående spørgsmål/dilemmaer kommer i spil.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 31

  Sagen udsat til udvalgsmødet den 14. december 2018 på mangel på ordentlig tid til behandling.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) og Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 39

  På grund af temaets vigtighed foreslog formanden på baggrund af udvalgets tilbagemeldinger om at kunne gå i dybden med emnet, at der arrangeres et separat temamøde, som omhandler fysisk planlægning og tilhørende infrastruktur. Planchefen og vejchefen inviteres med til mødet, som evt. afholdes som et temamøde ifm. julefrokosten
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Torben Stevold (Roskilde Handel)

 • Pkt. 40 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 40

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 40

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:

  Udbuds- og indkøbspolitikken

  Udbuds- og indkøbspolitikken, som har været til høring i UVEG har været behandlet i ØU den 12. december og bliver behandlet på Byrådsmødet den 19. december 2019

  Kaffemøde om beskæftigelse og arbejdskraft

  Der har været afholdt et kaffemøde mellem repræsentanter fra Fagbevægelse, Dansk Industri, Erhvervsforum Roskilde. En god og konstruktivt møde, hvor forskellige udfordringer og muligheder på området blev drøftet. En af de konkrete aftaler der kom ud af mødet, er at Roskilde Kommune´s Erhvervsafdeling også henviser virksomheder der mangler til arbejdskraft til "En indgang - en kontaktperson" hos LO

  Ny erhvervsfremmelov - økonomi

  Den nye erhvervsfremmelov betyder, at der kommer en årlig ekstraregning til kommunerne for etableringen af de nye erhvervshuse og for implementeringen af en ny digital platform. For Roskilde Kommunes vedkommende lyder regningen på mellem 1.3 – 1.5 mio. kr. Denne udgift kan komme til at påvirke UVEG´s budget for 2019.

  Stigningen i antallet af lønmodtagere efter arbejdssted august-september 2019

  - Høje Taastrup Kommune + 276
  - Køge Kommune + 411
  - Roskilde Kommune + 667

  Gazellevirksomheder i Roskilde Kommune 2018

  Antallet af gazellevirksomheder i 2018 landede på 28 stk. mod 31 i 2017. I Region Sjælland har det samlede fald af gazellevirksomheder været på 9% ift. 2017. Gazellevirksomheder blev hædret i forbindelse med den årlige Nytårskur for erhvervslivet, som finder sted tirsdag den 29. januar på Rådhuset. Udvalgets medlemmer modtager en mail med indbydelsen til Nytårskuren, når denne ligger klar.

  To vækstrapporter på vej

  Kommunerne i Region Sjælland har bedt konsulenthuset Iris Group om udarbejdelse af to rapporter.

  ”Vækst og Vilkår i Region Sjælland 2018” - En rapport der giver det overordnet blik vedr. vækst og værdiskabelse i Region Sjælland
  ”Vækst og Vilkår i Roskilde Kommune 2018” - En rapport der zoomer ned på Roskilde og giver os konkrete data på forskellige parametre som beskæftigelse, iværksætteri, arbejdsmarked, bosætning mv.
  De to rapporter forventes udgivet primo januar, hvor de vil blive udsendt til udvalgets medlemmer mhp., en eventuel drøftelse af rapporternes indhold på udvalgsmødet den 8. februar 2019
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Torben Stevold (Roskilde Handel).

 • Pkt. 41 Eventuelt

  Pkt. 41

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 41

  Udvalgsformanden foreslog muligheden for afholdelsen af en julefrokost for udvalget i starten af det nye år. Der udsendes en doodle med mulige tidspunkter i anden halvdel af januar 2019. Muligvis kombineret med et temamøde om fysisk planlægning af erhvervsområdet samt tilhørende infrastruktur.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Torben Stevold (Roskilde Handel).