You are here

Referat

Dato: Fredag, April 17, 2015 - 07:30
Sted: Hesalight, Lykkegårdsvej 9, 4000 Roskilde
 • Pkt. 17 Godkendelse af referat

  Pkt. 17

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde i udvalget den 27. februar 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 17

  Godkendt.
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 18 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 18

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 18

  Godkendt.
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 19 Valg af ny formand for udvalget

  Pkt. 19

  Valg af ny formand for udvalget

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en ny formand for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger en ny formand.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal vælge en ny formand, efter at den tidligere udvalgsformand Carsten Wickmann er afgået ved døden.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 19

  Lars Lindskov blev valgt som ny formand for udvalget.

  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 20 Meddelelser for formanden

  Pkt. 20

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Den nye formand vil give en kort orientering om status.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 20

  Den nye formand orienterede bl.a. om følgende:
  - at Roskilde Kommune i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde den 28. april laver er arrangement sammen med flyproducenten Boeing. Boeing´s europæiske salgschef gæster Roskilde og vil gerne mødes med potentielle underleverandører,
  - at Karim Arfaoui sammen med formand Lars Lindskov bliver udvalgets repræsentanter i det lokale råd på beskæftigelsesområdet, som blev behandlet på det seneste møde. De tre virksomhedsrepræsentanter bliver:

  - HR Udviklingschef Lotte Brøndtoft – Bankernes EDB-Central (BEC)
  - Administrationschef Iris Hovmøller – Gorm Hansen & Søn A/S
  - En repræsentant fra Håndværksrådet,
  - at der er i 1.kvartal er modtaget 164 nye sager i Erhvervsafdelingen om Erhvervs- og Etageboligbyggeri. Antallet af sager er på ca. samme niveau som samme periode sidste år. Der er dog mange komplicerede sager, så sagsbehandlingstiden er stigende. Nettosagsbehandlingstiden er 27 dage, bruttosagsbehandlingstiden er 62 dage,
  - at der indtil videre er følgende to punkter på dagsordenen til næste udvalgsmøde, som afholdes den fredag den 19. juni. Det drejer sig om:
  - Det er tidligere reserveret datoerne fra den 16.-19. september til afholdelse af en studietur for udvalget. Der kommer et oplæg på om mulige destinationer.
  - Temamøde om den igangsatte erhvervs- og Vækstpolitik.

  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 21 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 21

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af seks personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De seks repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget om de vigtigste ting på dagsordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politisk valgte medlemmer af repræsentanter fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. For at få et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation, får de seks virksomhedsrepræsentanter mulighed for at komme med et kort indlæg.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 21

  Torben Stevold (Roskilde Handel): Orienterede bl.a. om den netop afholdte generalforsamling i Roskilde Handel, om det tætte samarbejde med Ro´s Torv og om Roskilde Handel - og Turistakademi. Beretningen fra generalforsamlingen udsendes til udvalgets medlemmer.
  Hans - Bo Hyldig (Håndværksrådet): Kunne bl.a. berette om højere aktivitet i Håndværksfaget primært hos de større aktører, og om de finansielle markeder i forhold til byggebranchen.
  Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde): Orienterede bl.a. om den netop afholdte generalforsamling i Erhvervsforum Roskilde, og diverse drøftelser omkring infrastruktur i Erhvervsforums bestyrelse. Beretningen fra Generalforsamlingen udsendes til udvalgets medlemmer.
  Claus Christiansen (Visit Roskilde): Orienterede om DMO (Destination Management Organisation), dvs. tankerne om at skabe større værdi for gæster og partnere ved at professionalisere og effektivisere turismearbejdet.

  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 22 Opfølgning på temadrøftelsen "Infrastruktur som Vækstmotor"

  infrastruktur_ring_6.pdf infrastruktur_-_analyse_s-tog.pdf

  Pkt. 22

  Opfølgning på temamødet ”Infrastruktur som vækstmotor”

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på temamødet ”Infrastruktur som vækstmotor” på seneste udvalgsmøde den 27. februar 2015, gives en kort orientering dels om ”Tanker om RING 6” og dels om den netop offentliggjorte rapport om S-tog til Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskildes bestyrelse har på et møde drøftet infrastrukturen omkring Roskilde og de mulighed der ligger i videreførelsen af RING 6 med en motorvej til Ringsted. Erhvervsforum Roskilde vil orientere om disse tanker på mødet. En skitse udarbejdet af Erhvervsforum er vedlagt som bilag.
  Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 1. oktober 2014 at igangsætte en analyse af fordele og ulemper ved, at der introduceres S-togsbetjening helt til Roskilde. Rapporten ”S-tog til Roskilde – fordele og ulemper”, ligger nu klar og er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.
  I rapporten opstilles tre scenarier for den fremtidige togbetjening af Roskilde Kommune, som sammenlignes med togbetjeningen efter 2018, hvor den nye bane fra Ringsted til København åbner. De to scenarier er forskellige varianter af S-togsbetjening, og det tredje belyser et alternativ, hvor regionaltogsbetjeningen øges ved at køre direkte tog til Amager.
  Sagen forventes forelagt økonomiudvalget i april måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 22

  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 23 Greater Copenhagen - Roskilde Kommune fokusområder

  Pkt. 23

  Greater Copenhagen - Roskilde Kommunes fokusområder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune samarbejder med de øvrige kommuner på Sjælland og forventeligt 33 skånske kommuner omkring Greater Copenhagen. Roskilde Kommune skal indmelde 2-3 temaer, som er vigtige for Roskilde, og som vi mener vi kan få løftet gennem samarbejdet i Greater Copenhagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde indmelder følgende 3 højt prioriterede emner ind til Greater Copenhagen
  - Fremme turismen i Roskilde
  - Salg af erhvervsjord i Risø Park
  - Salg af jord til boliger, institution og erhverv på Musicon

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Arbejdet i Greater Copenhagen er ved at gå ind i en ny fase, hvor der med andre ord skal sættes handling bag ord – de overordnede visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus.
  På seneste udvalgsmøde den 27. februar 2015 fik udvalget en status på Greater Copenhagen. I den forbindelse blev det annonceret, at Roskilde snart skulle indmelde 2-3 emner til et fælles indspil fra KKR om, hvilke emner kommunerne i Region Sjælland ønsker at få løftet via Greater Copenhagen samarbejdet.
  I den forbindelse peger forvaltningen på følgende tre emner
  - Fremme turismen i Roskilde
  - Salg af erhvervsjord i Risø Park
  - Salg af jord til boliger, institution og erhverv på Musicon

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 23

  Det 3. emne ændres til: Byudvikling Roskilde, herunder Musicon mv.
  Ellers godkendt.

  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 24 Status på Risø Park - en drøftelse af brugen på Risø Park midlerne

  samraad_risoe_park.pdf

  Pkt. 24

  Status på Forskerparken DTU Risø Park – samt en drøftelse af mulige anvendelser af Risø Park midlerne

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på Risø Park projektet. Desuden ligges der op til en drøftelse af, mulige anvendelser af de midler, der i Regionen er afsat til realiseringen af Risø Park.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,at udvalget drøfter anvendelsesmulighederne af Risø Park midlerne, under hensyntagen til de restriktioner, der er forbundet med brugen af pengene.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har igennem flere år arbejdet på, at etablere en forskerpark ved DTU (DTU Risø Park). Der har været adskillelige udfordringer forbundet med realiseringen af dette unikke projekt. I skrivende stund står projektet overfor en afgørende udfordring. Forskerparken kan ikke realiseres med mindre DTU opnår selveje på campus-området. Det ser på nuværende tidspunkt ud til at blive en langvarig proces. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne i løbet af efteråret 2015. Det er dog uvist hvilken betydning et kommende folketingsvalg har for dette arbejde. Der er derfor overhængende fare for, at det tager lang tid inden der sker noget, der kan pege frem mod en selveje-aftale for DTU. Sagen var i samråd for nylig. Ministerens talepapir fra samrådet vedlægges til udvalgets orientering.

  Risø Park midlerne

  Roskilde og Næstved kommuner fik ifm med Regionsrådets beslutning i 2010 om placeringen af det nye supersygehus i Køge, hver 6 mio. kr. i kompensation. Midlerne skulle understøtte erhvervsudvikling i lokalområderne. I første omgang blev pengene øremærket Risø Park. Roskilde har fortsat 4 mio. kr. til gode hos Regionen. Risø Park´s realisering har som nævnt lange udsigter, derfor er det Forvaltningens vurdering, at midlerne bør komme ud og arbejde i andre projekter. Pengene skal udmøntes via Vækstforum hvilket betyder, at der er mange begrænsninger forbundet med brugen af midlerne: Markedsføring med mindre del af et større projekt
  anlægsopgaver eller vedvarende drift projekter som er påbegyndt, inden en ansøgning er færdigbehandlet. Projekter som ikke passer ind i et af de fire strategispor
  Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst
  Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst
  De rette kompetencer styrker væksten
  Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed
  Forvaltningen har allerede af flere omgange været i dialog med Regionen om en mulig brug af midlerne, og finder det hensigtsmæssigt at udvalget tager en drøftelse af muligheder og gode idéer, som inspiration til Forvaltningens videre dialog med Regionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 24

  Udvalget pegede på mulige emner som mobilbredbåndsdækning og erhvervsmentorprogrammer, og bad forvaltningen om at arbejde videre med relevante projekter med henblik på, at få Risø Park midlerne ud og arbejde.

  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 25 Roskilde Kommunes internationale relationer

  eksportundersoegelse.pdf

  Pkt. 25

  Roskilde Kommunes internationale relationer

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede på et møde den 10. december 2014, at igangsætte en undersøgelse der skulle kortlægge de lokale virksomhedernes eksportstruktur. Udvalget skal bl.a. på baggrund af resultaterne fra denne undersøgelse, tage stilling til Roskilde Kommunes fremtidige internationale relationer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende anbefales til Økonomiudvalget:
  - At arbejdet med etablering af samarbejdsrelationer med Hangzhou (Kina) og Springfield (USA) skrinlægges, bl.a. baseret på konklusionerne fra undersøgelsen vedr. virksomhedernes eksportstruktur, og holdningen til kommunens betydning for denne.

  Beslutningskompetence
  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 10. december 2014, at den netop etablerede venskabsrelation til Hangzhou (Kina) skulle udbygges. Der var planlagt en delegationstur til Hangzhou i april 2015, der dog blev udsat pga. tvivl om relationen ville bibringe det ønskede udbytte. På udvalgsmødet den 10. december 2014 blev det ligeledes besluttet at undersøge, hvilke markeder de lokale virksomheder eksporterede til.
  Denne undersøgelse blev foretaget i perioden fra den 20. marts -7. april 2015, hvor 175 identificerede lokale eksportvirksomheder fik udsendt et spørgeskema. Undersøgelsens resultater er baseret på de 34 virksomheder (svarprocent på ca. 20), som besvarede spørgeskemaet.
  Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er følgende:
  - At virksomhederne primært eksporterer til nærmarkederne (Sverige, Norge, England, Tyskland samt til dels også USA).

  - At virksomhederne ikke tillægger det nogen særlig værdi for deres eksportmuligheder, at kommunen indgår internationale relationer i de lande som virksomhederne eksporterer til.

  - At virksomhederne benytter sig primært af eget netværk i bestræbelserne på, at blive synlige på nye eksportmarkeder.
  - Det skal bemærkes, at der er nogle markante usikkerheder ved analysen. Det har ikke har muligt, at få virksomhedernes omsætningstal. Det betyder at der ikke kan redegøres for, hvor stor en del af den samlede eksport fra Roskildes erhvervsliv, de 34 virksomheder der har svaret i undersøgelsen tegner sig for. En mere deltaljeret gennemgang af analysen og analysens resultater, er vedlagt i bilag.
  - Blandt andet med udgangspunkt i ovenstående, vurderes det at virksomhederne ikke har noget behov for eller ønske om, at Roskilde Kommune etablerer samarbejdsrelationer i hverken Kina eller USA.

  Økonomi

  Orienteringen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 25

  Det anbefales, at arbejdet med etablering af samarbejdsrelationer med Hangzhou (Kina) og Springfield (USA) skrinlægges. Venstre tager forbehold
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 26 Oplæg til brug af markedsføringsmidlerne for 2015

  forslag_til_brug_af_markedsfoeringsmidler_2015.pdf

  Pkt. 26

  Oplæg til brug af markedsføringsmidlerne for 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 18. marts 2015 indstillingen for principperne til fordelingen af UVEG´s budgetmidler. Udvalget skal tage stilling til to mulige alternativer i forbindelse med brugen af de afsatte midler til markedsføring i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget forholder sig til de to skitserede alternativer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 18. marts 2015 principperne for tildelingen af UVEG´s budgetmidler. Af disse principper fremgår det, at der er afsat 1.5 mio. kr. i 2015, og 1. mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017, til udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde
  Forvaltningen anbefaler, at man går én af to veje til udmøntningen af disse midler.
  Alt. 1: Der hyres et kommunikationsbureau, som kan være med til at indkredse hvordan og til hvem man vil kommunikere sine budskaber. Herefter igangsættes en større brandingkampagne, hvor der via et bureau produceres markedsføringsmateriale til f.eks. aviser og TV. Hvis dette alternativ vælges, er det vurderingen at alle 3,5 mio.kr. skal reserveres til at følge denne strategi. Der vil i givet fald kunne være et oplæg til en kommunikationsstrategi klar til udvalgsmødet i juni.
  Alt. 2: Midlerne for 2015 anvendes til en lang række lokalt forankrede projekter, der har forskellige former for markedsføringsværdi. Vælges dette alternativ vil der på udvalgets sidste møde i 2015, blive foretaget en evaluering af den værdi disse tiltag har skabt. Desuden vil der lagt op til en ny drøftelse om brugen af markedsføringsmidlerne for 2016 og 2017. Der er vedlagt et bilag med en række projektforslag til udmøntningen af de 1.5. mio. kr. i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 26

  Alternativ 2 vælges.
  Udvalget ønsker en evaluering af effekterne på de igangsatte initiativer.
  Der var opbakning til, at der som en del af bilagets pkt. 7 arbejdes videre med idéen med et erhvervsmagasin, der kan fortælle de gode erhvervshistorier fra Roskilde.
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet), Stig Bo Jensen og Claus Christiansen.

 • Pkt. 27 Temadrøftelse - om at skabe vækst i eksisterende virksomheder

  Pkt. 27

  Temadrøftelse – Vækst i eksisterende virksomheder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 18. marts 2015 principperne for tildelingen af UVEG´s budgetmidler. Af disse principper fremgår det, at der er afsat 1. mio. kr. i årene 2015-2017 for at fremme vækst i eksisterende virksomheder. Der lægges op til, at udvalget tager en drøftelse af, hvordan der bedst kan skabes vækst i eksisterende virksomheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der med udgangspunkt i Lars Nørholts oplæg tages en drøftelse af, hvordan man bedst fra kommunes side, kan være med til at skabe vækst i udviklingen i eksisterende virksomheder.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Flere undersøgelser understøtter argumentet om, at det nemmere at skabe nye arbejdspladser ved at skabe vækst i eksisterende virksomheder frem for at skabe gode forhold for opstart af nye virksomheder. I de netop vedtagne principper for tildelingen af UVEG´s budgetmidler er der afsat samlet 3 mio.kr. over de næste tre år til initiativer, der kan skabe vækst i eksisterende virksomheder.
  Hvordan skabes der vækst i eksisterende virksomheder, og hvordan kan man som kommune være behjælpelig med dette? Temadrøftelsen vil tage sit udgangspunkt i et oplæg fra Lars Nørholt, som er Direktør for virksomheden Hesalight. Virksomheden har haft en voldsom vækst de senere år. Lars Nørholt vil først give en kort introduktion til virksomheden, og komme med sit bud på hvad det offentlige, herunder Roskilde Kommune kan gøre for at kunne skabe endnu mere vækst i en virksomhed som Hesalight.
  Temadrøftelsen kunne derudover tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  - Er der en bestemt type virksomhed, hvor det giver mest mening og værdi at skabe vækst hos end andre (eksportvirksomheder, virksomheder inden for bestemte brancher osv.)?

  - Kunne en vej til vækst i eksisterende virksomheder være, at sikre flere virksomheder mulighed for at indgå i offentligt - private samarbejder?

  - Kunne vejen til mere vækst i eksisterende virksomheder gå via at integrere spinn-offs fra universiteterne i de allerede etablerede virksomheder, og har kommunen i givet fald en rolle i den proces?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 27

  Lars Nørholt, Direktør i Hesalight præsenterede virksomheden og redegjorde for hvad han mente kommunen kunne gøre for at skabe vækst i lokale virksomheder, herunder bl.a.:
  - Højere synlighed fra Roskilde Kommune overfor virksomhederne
  - Større viden om forskellige tilskudsmuligheder
  - Assistance i forhold til arbejdskraft og etablering
  - Tættere formaliseret samarbejde mellem kommune og lokale virksomheder
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 28

  Intet at bemærke.
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Karim Arfaoui (Byrådet).