You are here

Referat

Dato: Fredag, Juni 19, 2015 - 07:30
Sted:
 • Pkt. 29 Godkendelse af referat

  Pkt. 29

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde i udvalget den 17. april 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 29

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI), Morten Gjerskov (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 30 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 30

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 30

  Godkendt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI), Morten Gjerskov (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

 • Pkt. 31 Orientering fra formanden

  Pkt. 31

  Orientering fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 31

  Formanden informerede bl.a. om følgende:
  At Marianne Madsen træder ud af udvalget som repræsentant for Dansk Industri, idet hun ikke længere er medlem af den lokale DI-bestyrelse. DI arbejder på at udpege en ny repræsentant, der kan repræsentere organisationen i udvalget.
  Udvalgsformanden har kontaktet både Dansk Erhverv og DI for at opfordre til aktiv deltagelse i udvalgets arbejde for at understøtte dialogen mellem erhvervslivet og Roskilde Kommune. Der undersøges endvidere muligheden for at inddrage repræsentation fra andre organisationer i udvalget.
  ----------------------------------------------------
  At der i Byrådets nye vision arbejdes med 4 indsatsområder, hvoraf det ene område er ”Erhverv og Viden”. Der vil på næste møde i UVEG komme et oplæg med forslag til hvilke processer og projekter, der kan understøtte dette indsatsområde..
  ----------------------------------------------------
  Derudover forventes på udvalgets næste møde, at komme følgende punkter på dagsordenen:
  *Temamøde om Erhvervs- og Vækstpolitikken
  * Punkt omkring Roskilde Kommunes internationale relationer
  * Punkt til program for eksportkonference der planlægges afholdt ultimo oktober/primo november. Første udgave af det erhvervsmagasin, som udvalgets tidligere har besluttet at igangsætte forventes at ligge parat til uddeling på denne konference
  ---------------------------------------------------------
  At der afholdes sommerfest for erhvervslivet på Roskilde Rådhus den 24. august 2015. Temaet bliver Greater Copenhagen og indtil videre er Københavns Borgmester Frank Jensen og tidligere Vestas Direktør Morten Albæk indskrevet som oplægsholdere.
  ----------------------------------------------------------
  At Væksthus Sjælland har netop har udgivet en ny vækstrapport for Roskilde i 2. kvartal. I denne rapport faldt den samlede beskæftigelse i Roskilde Kommune i 3. kvartal 2014 i forhold til 3. kvartal med 348 fuldtidsstillinger, hvilket dækker over en tilba­gegang i den private sektor på 405 fuldtidsstillinger og en fremgang på 47 i den offentlige. Udflytningen af Nycomed/Takeda forklarer et fald svarende til ca. 500 fuldtidsstillinger.
  ---------------------------------------------------------------
  Der startes op på en ny lokalplan, som skal åbne op for butikker med pladskrævende varegrupper langs ydre Københavnsvej. Det betyder bl.a., at der når lokalplanen er færdig bliver åbnet op for f.ek.s. etablering af bilbutikker, tømrerhandler og lign
  --------------------------------------------------------------
  Endelig orienterede formanden om muligheden for, at øge mødekadancen i udvalget enten gennem flere årlige møder, lidt længere møder, afholdelse af temadage mellem de ordinære møder eller en kombination af disse. Dette drøftes videre på udvalgsmødet i september.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI), Morten Gjerskov (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 32 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 32

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af seks personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De seks repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget om de vigtigste ting på dagsordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politisk valgte medlemmer af repræsentanter fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. For at få et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation, får de seks virksomhedsrepræsentanter mulighed for at komme med et kort indlæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 32

  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet): Orienterede om stigende aktivitet i byggeriet, hvilket medfører stigende priser og stigende inflation
  Torben Stevold (Roskilde Handel):Den nye strategi og vedtægtsændringer i Roskilde Handel er nu endelig vedtaget. Der er generelt stigende aktivitet i detailhandelen karakteriseret ved stigende omsætningstal. Der er desuden et stigende antal medlemmer i Roskilde Handel.
  Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde):Der arbejdes på en ny struktur mellem Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde. Denne struktur skal drøftes på et kommende fælles bestyrelsesmøde mellem Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel.
  Claus Christiansen:(Visit Roskilde): Orienterede om planer for en udvidelse af vandrerhjemmet. Desuden blev det anbefalet, at Roskilde Kommune udarbejder en helhedsplan for havneområdet, som bl.a. bør indeholde følgende elementer:
  - Sammenhæng med fremtidig promenade / kystsikring – karakter for byrum og havnerum
  - Fremtidige byggefelter og funktioner
  - Parkeringsforhold
  - Bådoplagring
  - Bruger - og interessentinddragelse
  Visit Roskilde har fået et prisoverslag på udarbejdelsen af sådan en helhedsplan på 250.000-300.000 kr. Visit Roskilde anbefaler, at der bliver fundet midler til denne proces i kommunens budgetter indenfor det kommende år.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 33 Status på vidensnetværk IQ

  iq.pdf

  Pkt. 33

  Status på vidensnetværk IQ

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  IQ er den nye fælles vision, hvor Roskilde og forventeligt Høje-Taastrup Kommuner skaber rammerne for et professionelt og virksomhedsrelevant vidensnetværk, hvor erhvervslivet, vidensinstitutionerne og kommunerne sammen udvikler og afprøver konkrete projekter, der kan skabe vækst, nye løsninger og arbejdspladser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Visionen om IQ er en ny type lokalt forankret samarbejde, der skal sikre et professionelt og virksomhedsrelevant vidensnetværk. IQ er organisationen, hvor erhvervslivet møder vidensinstitutionerne for sammen med kommunerne at udvikle konkrete projekter, der kan skabe vækst, nye løsninger og arbejdspladser. Kommunerne faciliterer opstarten af IQ, mens driften og udviklingen af konkrete projekter skal varetages af dé virksomheder og institutioner, for hvem projekterne har relevans.
  Roskilde Kommune er internationalt kendt for sine mange videns - og uddannelsesinstitutioner og huser i dag mange professionelle netværk på erhvervsområdet og er et eftertragtet og innovativt miljø for iværksættere, der trives i kommunens kreative kultur- og oplevelsesrum.
  Høje-Taastrup Kommune er en stærk erhvervskommune og huser en lang række førende virksomheder. Høje-Taastrup oplever i disse år stor tilflytning af arbejdspladser, hvor bl.a. Teknologisk Instituts primære forretning er udvikling for virksomheder.
  Nu skal næste skridt tages for at sikre, at alle kommunernes aktører - vidensinstitutionerne, erhvervslivet, borgerne og kommunen – kan få fuldt udbytte af, at kommunerne allerede er en smeltedigel af viden og samarbejde på tværs af aktørerne. IQ er navnet på den organisation, der skal sikre, at denne viden og dette samarbejde omsættes til konkrete muligheder for fortsat vækst gennem videndeling og udvikling.
  Resultater
  IQ skal skabe rammerne for, at eksisterende som ny virksomhedsrelevant viden udveksles og udfordres blandt erhvervslivet, vidensinstitutionerne og kommunerne.
  IQ’s mål er
  - at skabe vækst, nye løsninger og nye arbejdspladser
  - at markedsføre kommunernes DNA og brande visionen om IQ
  - at sikre fødekæden fra folkeskole til uddannelsessystemet og erhvervslivet
  Tidsplan
  En lang række interessenter samledes til en præsentation af IQ d. 9. juni 2015. Efter sommerferien skal interesserede parter tilmelde sig et forpligtende samarbejde, der sigter mod etablering af IQ’s organisation pr. 1. januar 2016. IQ’s organisation samt indhold er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  IQ er medlemsfinansieret. Medlemmerne betaler efter virksomhedens/ institutionens størrelse. Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner vil hver finansiere opstart af IQ organisationen svarende til ca. 500.000 kr. hver. Der fremlægges en sag til politisk godkendelse, når interesserede virksomheder har indgået et forpligtende samarbejde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 33

  Kommunaldirektøren og Erhvervschefen orienterede om status på IQ.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 34 Ansøgning fra Roskilde Handel om udvikling af en ny applikation

  projektoplaeg_fra_roskilde_handel_om_ny_applikation.pdf

  Pkt. 34

  Ansøgning fra Roskilde Handel tilskud til udvikling af en ny applikation

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handel ønsker tilskud til udviklingen af en ny applikation, som kan give Roskilde Handel og detailhandelsbutikkerne mulighed for en tættere kontakt med kunderne. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker, at imødekomme denne ansøgning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes under hensyntagen til de i sagsfremstillingen givne forudsætninger.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Roskilde Handel har ansøgt om tilskud til udviklingen af en applikation. Det drejer sig om en applikation, som giver en række funktionaliteter for kunderne, teknologiske muligheder for butikkerne og nogle kommunikations- og markedsføringsplatforme for Roskilde Handel. Ansøgningen drejer sig om et tilskud på 217.500 kr. for opstart og udvikling, dertil kommer en månedlig driftsudgift på 7.500 kr. Projektoplægget er vedlagt som bilag.
  Roskilde Handel og Roskilde Kommune (UVEG) har indgået en samarbejdsaftale, som i første omgang er gældende for kalenderåret 2015. Formålet med denne aftale er, at styrke det i forvejen gode samarbejde mellem parterne, herunder en styrkelse af detailhandelens konkurrencesituation via konkrete samarbejdsprojekter og initiativer. Det er Forvaltningens vurdering, at denne applikation ville kunne understøtte detailhandelen i Roskilde og dermed være i tråd med intentionerne i samarbejdsaftalen.
  Forvaltningen anbefaler derfor en imødekommelse af ansøgningen på de 217.500 kr. under følgende to forudsætninger
  a). At applikationen ikke kun er forbeholdt medlemmer af Roskilde Handel. Alle butikker skal på lige vilkår kunne integreres i projektet.

  b). At Roskilde Handel selv afholder de månedlige driftsudgifter

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgiften afholdes af udvalgets pulje af ikke disponerede midler.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 34

  Godkendt af et flertal i udvalget.
  Udvalget opfordrede til, at der blev koblet andre muligheder på appén, så den f.eks. også kunne bruges i forhold til kulturaktiviteter eller lign.
  Venstre mener ikke, at det er en kommunal opgave at finansiere digitale betalingsløsning for detailhandelen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 35 Ansøgning til Region Sjælland vedr. aktivering af Risø Park-midler

  musicon.pdf projektbeskrivelse_roskilde-lampen.pdf projektbeskrivelse_ruc.pdf

  Pkt. 35

  Ansøgning til Region Sjælland vedr. aktivering af Risø Park-midler

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  På mødet 17. april 2015 fik udvalget en status på anvendelsen af de midler, Region Sjælland har afsat til realiseringen af Risø Park. Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med Regionen om brugen af midlerne, og fremlægger tre projekter til udvalgets godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender de tre beskrevne projekter og at Risø Park midler dermed anvendes til realiseringen af disse tre projekter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har efter det seneste møde i udvalget og med udgangspunkt i udvalgets tilbagemeldinger forhandlet med Region Sjælland om, hvilke projekter der kunne nyde fremme. Regionen har tilkendegivet, at de tre nedenfor beskrevne projekter, vil kunne forventes at blive godkendt på Regionsrådsmødet den 22. september 2015. Der er vedlagt et bilag, der mere detaljeret redegør for de tre projekter.

  Iværksætteriforløb for lokale erhvervsskoler på Musicon. Budget kr. 2,2 mio.

  Et tre-årigt, intensivt accelerationsforløb for erhvervsskoleelever med iværksætteridéer. Musicon vil fungere som samlende enhed for en række lokale uddannelsesinstitutioners inkubationsmiljøer med det formål at skabe professionelle iværksættermiljøer og adgang til erhvervsmentorer, der udklækker lokale virksomheder. Projektet understøtter kommunens vision om kreative iværksættere, der kan understøtte vækst og udvikling, ligesom projektet indtaler Greater Copenhagens vision om at tiltrække og fastholde lokale talenter.

  Roskilde-lampen. Budget kr. 1 mio

  Udvikling af prototypen af en unik Roskilde-lampe, der ved anvendelse af smart teknologi kan belyse Kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde. Projektet understøttes bl.a. af et spor i Greater Copenhagen om ”Lysets Metropol og udvikling af den funktionelle metropol som et globalt fyrtårn inden for belysning”.
  Forvaltningen vurderer, at opgaven ikke skal sendes i udbud, idet udgifter til udviklingen af selve prototypen holder sig under kr. 500.000

  Brobygningsforløb for studerende og lokale SMV’er på RUC. Budget kr. 1 mio.

  Et to-årigt, intensivt forløb med fokus på ansættelse af højtuddannede akademikere i Roskilde Kommunes SMV’ere. Projektet understøtter kommunens, regionens og Greater Copenhagens målsætning om aktivt at støtte udviklingen i eksisterende, lokale SMV’er.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Region Sjælland stiller modsat vanlig praksis ifm. ansøgninger til Regionen ikke krav til om direkte medfinansiering på 50%. Medfinansiering i alle tre nævnte projekter sker dog alligevel gennem bl.a. projektleder-timer i deltagende organisationer samt for RUC´s vedkommende også med økonomisk deltagelse.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 35

  Et flertal af udvalget godkender indstillingen.
  Venstre anbefalede, at midlerne alene skulle fordeles på to af projekterne, nemlig på iværksætterforløbet på erhvervsskolerne og på brobygningsforløbet for studerende og lokale SMVére på RUC.
  Roskilde Handel foreslog, at man også inddrager andre aktører i projektet om iværksætteri på erhvervsskolerne. Blandt andet gymnasierne, herunder Himmelev Gymnasium som har opnået rigtig fine resultater med iværksætteri. Der blev desuden nævnt Fab-Lab på RUC som en anden lokal aktør, som kunne berige projektet.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 36 Anvendelse af budget-midler med henblik på, at skabe vækst i eksisterende virksomheder

  Pkt. 36

  Anvendelse af budget-midler med henblik på, at skabe vækst i eksisterende virksomheder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På mødet den 18. marts 2015 godkendte Økonomiudvalget, efter indstilling fra UVEG, principper for fordeling af UVEG´s budgetmidler, herunder 3 mio. kr. over de næste tre år til at skabe vækst i eksisterende virksomheder. Udvalget skal drøfte hvordan midlerne avendes bedst i bestræbelserne på, at skabe værditilvækst ude i virksomhederne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvordan pengene bedst vil gøre gavn i forhold til vækst i eksisterende virksomheder

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Som følge af beslutningen om fordelingen af UVEG´s budgetmidler for de kommende tre år, skal udvalget drøfte hvordan man får mest ud af de 3. mio. kr., der samlet set er afsat over de næste 3 år til at skabe vækst i eksisterende virksomheder.
  Vækst i eksisterende virksomheder er et vidt begreb, og kan tolkes bredt. Derfor er der vide rammer for anvendelse af midlerne, så længe det holdes indenfor kommunalfuldmagtens rammer. For at give udvalget inspiration til drøftelsen, er opstillet nogle konkrete eksempler på tiltag, som kunne skabe vækst i eksisterende virksomheder.

  Soft-landing – projekt for eksisterende iværksættere i Roskilde Kommune
  Soft-landing er et projekt mhp. at fremme internationalisering og udveksling blandt iværksættere i Roskilde og fem andre Europæiske storbyer. Projektet vil bestå af en kreds af inkubatorer (dvs. iværksættermiljøer), som tilbyder iværksættere og mindre virksomheder strukturerede rammer, hvor de kan videreudvikle deres forretning. Medfinansieringen fra Roskilde Kommune er 250.000 kr. om året over de næste tre år.

  Målrettet kampagne for tiltrækning af nye detailhandelsbutikker/kæder til Roskilde
  Jo flere forskellige, interessante butikker der er i en by som Roskilde, desto mere interessant vil det være for kunderne at komme til byen og handle. Dette vil selvsagt også betyde mere omsætning i de eksisterende butikker. Der kunne udarbejdes en proaktiv og opsøgende kampagne i forhold til kæder, der i dag ikke er repræsenteret i Roskilde.

  Opgradering af byggesagsbehandlingen overfor virksomhederne
  En vigtig parameter for såvel eksisterende, som nye virksomheder der vil bygge i Roskilde Kommune, er en hurtig og kvalificeret byggesagsbehandling. Det stigende antal komplicerede byggesager betyder, at disse serviceparametre allerede er under pres. En opgradering med en byggesagsbehandler kunne være en faktor, der kunne skabe vækst i og mere service overfor de eksisterende virksomheder.

  Mere eksport og internationalt udsyn hos virksomhederne i Roskilde
  En del virksomheder i Roskilde har taget springet ud på eksportmarkederne. Der er dog fortsat plads til forbedring, og nogle virksomheder mangler måske lige det sidste skub. Der kunne oprettes en projektstilling med det formål, udelukkende at fremme eksportmulighederne for virksomheder i Roskilde Kommune.
  De fire eksempler er realiserbare, men primært skitseret med henblik på at inspirere udvalgets medlemmer til den ønskede drøftelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 36

  Besluttet at Roskilde Kommune deltager i Soft-landing programmet.

  Når den kommende Erhvervs - og Vækstpolitik er uarbejdet og godkendt tages der stilling til, hvilket andre projekter, der bør igangsættes ud fra indsatsområderne i denne politik.
  Tiltag vedr. mere eksport og internationalt udsyn afventer en eksport- og internationaliseringskonference som planlægges med henblik på afholdelse i efteråret 2015.
  Det blev aftalt, at udvalget skal have et temamøde om, hvordan man skaber den bedst mulige dialog mellem private og offentlige aktører.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 37 Status på lov om gratis, kommunalt wi-fi

  Pkt. 37

  Status på lov om gratis, kommunalt Wi-Fi

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog 26. maj 2015 en ny lov, der muliggør, at kommuner kan facilitere gratis internet til turister. Udvalget skal tage stilling til, om Roskilde Kommune skal implementere gratis internet til turister på udvalgte steder i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at alternativ 2 vælges
  Beslutningskompetence
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Nem, ubesværet tilgang til gratis internet er af stor betydning for turisters valg af destination. Dyre roaming-afgifter afholder mange udenlandske besøgende fra adgang til sociale medier, og dermed begrænser mulighederne for f.eks. upload af glade feriebilleder, som kan være med til at brande Roskilde som en attraktiv by at besøge.
  Regeringens nye Lov om Dansk Turisme indeholder derfor det lovforslag, at en kommune skal kunne tilbyde gratis internet til f.eks. turister. Folketinget har nu vedtaget nævnte lov, og kommuner kan derfor pr. 1. juli 2015 tilbyde gratis internet.
  For at undgå konkurrenceforvridning i forhold til udbydere af internet til f.eks. borgere og virksomheder, er der i loven indbyggede begrænsningeri en kommunes mulighed for at facilitere gratis internet: Kommuner må kun tilbyde gratis internet i ”udendørs turisme-relevante områder” i én time per døgn per enhed (telefon, Ipad, pc mv.)
  En mulig udbyder har afgivet tilbud på løsning af opgaven samt identificeret ”turisme-relevante” områder i Roskilde by. Disse foreslås at være Gågaden fra Blågårdsstræde til Hestetorvet samt Stændertorvet og Roskilde Havn (området foran Snekken og vandrehjemmet). Tilbuddet forudsætter inddragelse af ca. 20 butikker i Gågaden til etablering af løsningen samt diverse tilladelser til opsætning af udstyr.
  Udbyderen estimerer, at løsningen kan etableres for kr. 250.000 kr. Dertil kommer visse mindre beløbsposter jf. tilbud til dækning af bl.a. opsætning af udstyr og til at holde nævnte, deltagende butikker skadefri for udgifter til elektricitet. De årlige driftsomkostninger vil efterfølgende ligge i størrelsesordenen kr. 60.000 – 70.000.
  - Alternativ 1: At Forvaltningen snarest muligt indleder en proces med at få skitseret konkrete løsningsforslag, herunder finansieringsforslag til en løsning med gratis internet på de udvalgte steder, med henblik på behandling på udvalgets næste møde.

  - Alternativ 2: At Roskilde Kommune afventer andre kommuners mulige implementering af gratis, kommunalt Wi-Fi med henblik på at lære af de erfaringer der gøres, inden vi eventuelt selv foretager investeringer i opsætning af udstyr mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 37

  Alternativ 2 vælges.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 38 Forslag til udvalgets studietur sept. 2015

  bilag_studietur_sept._2015.pdf

  Pkt. 38

  Forslag til udvalgets studietur sept. 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets medlemmer har reserveret dagene fra den 16.- 18. september 2015 til afholdelse af en studietur. Der skal træffes beslutning om, hvor studieturen skal gå hen og hvilket fokus turen skal have.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At temaet for studieturen omhandler effekterne af etableringen af Business Regions
  2. At man beslutter sig for ét af nedenstående forslag til studietur.
  3. At man forholder sig til om det udvalgsmøde der er planlagt til afholdelse den 11. september 2015 aflyses, og i stedet afholdes i forbindelse med studieturen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Sagsfremstilling

  Etableringen af Business Regions er en generel tendens. I hele Nordeuropa etableres der i disse år samarbejder på det strategiske plan, hvor byer, kommuner og regioner rykker tættere sammen. I Nordjylland har man etableret Business Region North Denmark, i Østjylland Business Region Aarhus og Roskilde Kommune er aktivt involveret i udviklingen af Greater Copenhagen.
  Udvalgets studietur foreslås derfor henlagt til én af Greater Copenhagens udenlandske konkurrenter. Studieturen vil have til formål, at give udvalget inspiration til, hvordan Roskilde Kommune får mest muligt udbytte ud af sit tilhørsforhold til Greater Copenhagen. Udvalget vil bl.a. kunne møde politiske beslutningstagere, involverede organisationer og lokale virksomheder i den Business Region, som vælges som destination for studieturen, med henblik på erfarings – og vidensudveksling.
  Udvalgets studietur foreslås at blive henlagt til én af følgende Byer, der hver især danner rammen for deres egen business region. Se vedlagte bilag med uddybende forslag til indholdet af besøg i hvert af de 3 områder.
  - Stockholm, som i regi af Stockholm Business Region, er Greater Copenhagens største konkurrent og meget succesfuld med tiltrækning af nye virksomheder, trods det faktum at området er 20 % dyrere for en virksomhed at etablere sig i end i Greater Copenhagen.

  - Hamburg, som i kraft af den projekterede Femern Bælt forbindelse bliver landfast med Sjælland, er som erhvervsregion stærk på områder som kemisk industri, fødevareerhverv, vedvarende energi, biovidenskab mv.
  - Barcelona, som er kåret som Europas 5. bedste by at have virksomhed i, og som ligeledes ligger højt på listen over de bedste byer i verden at leve i.
  Da udvalget ikke kan nå at godkende et endeligt program inden turen, udarbejder og fastlægges Forvaltningen dette program i samarbejde med udvalgsformanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udvalgets mødebudget indeholder plads til en studietur i løbet af Byrådsperioden.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 38

  Stockholm vælges som destination for udvalgets studietur. Formålet med turen er, at få inspiration fra Business Region Stockholm til, hvordan Roskilde Kommune får det bedst mulige udbytte af det kommende tilhørsforhold til Greater Copenhagen.
  Det planlagte udvalgsmøde fredag den 11. september 2015 aflyses, og afholdes som en integreret del af studieturen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-06-2015, pkt. 39

  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) opfordrede til at man i forbindelse med opførelsen af det kommende P-hus tænkte private aktører ind.
  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) opfordrede til, at man i forbindelse med de nye kommende lokalplaner også skaber rum for etablering af nye boliger.
  Boligprojektet Himmelev Have blev præsenteret og der blev drøftet muligheder og udfordringer ved at bygge i Roskilde. Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) påpegede, at det er vigtigt at politikkerne ikke fremmer en nulfejlskultur, men derimod støtter op om de fagligt begrundede beslutninger der træffes i Forvaltningen.
  Efter mødet fik udvalgsmedlemmer en rundvisning samt fremvisning af boligerne i Himmelev Have.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Marianne Madsen (DI) og Morten Gjerskov (Byrådet).