You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 19, 2019 - 17:00
Sted: Hamborg
 • Pkt. 26 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 26

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 27 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 27

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelsessektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 27

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Hjemmesiden 4000.nu er gået luften, hvor man bl.a. kan få det forkromede overblik over hvad der sker af aktiviteter i Roskilde.

  Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark)

  Roskilde Kommune skal være opmærksom på, at nabokommunerne ligger større områder ud til boligudbygning. En opfordring til at Roskilde Kommune gør det samme i forbindelse med den kommende kommuneplan.

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  FGU - (Forberedende Grund Uddannelse) er kommet i gang og kører planmæssigt.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 28 Orientering om erhvervsklimaundersøgelserne fra Dansk Byggeri og Dansk Industri

  Dansk_Byggeri_-_analysens_resultater_for_Roskilde.pdf Dansk_Industri_-_resultater_Roskilde.pdf

  Pkt. 28

  Orientering om erhvervsklimaundersøgelserne 2019 fra hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Både Dansk Byggeri og Dansk Industri har siden udvalgets seneste møde udgivet deres respektive erhvervsklimaundersøgelser, hvor de en gang om året benchmarker kommunernes erhvervsvenlighed. Udvalget vil blive givet en orientering om hvordan Roskilde placerer sig i de to undersøgelser.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Dansk Byggeri offentligjorde i juni 2019 deres erhvervsklimaundersøgelse, mens Dansk Industri primo september har udgivet deres. Mens Dansk Byggeris analyse udelukkende er baseret på statistiske parametre og objektive kriterier, er Dansk Industris analyse derudover også baseret på spørgeskemainterviews og dermed subjektive vurderinger fra en række lokale virksomheder, som er medlemmer af DI.
  I analysen fra Dansk Byggeri er Roskilde Kommune gået seks pladser frem til en plads som nr. 61 mod en plads som nr. 67 i 2018.
  Elementer der trækker Roskilde ned i denne analyse er bl.a. ”dækningsafgiften”, ”udbudspolitikken” samt ”andelen af folkeskoleelever der søger ind på en erhvervsuddannelse”. Omvendt ligger Roskilde pænt i kategorierne i ”åbningstider på genbrugsstationer”, ”dialogmøder”, ”partnerskabsaftaler” og ”offentliggørelse af udbud”.
  I analysen fra Dansk Industri indtager Roskilde Kommune en placering som nr. 83 af de 93 kommuner, der er vurderet i analysen. Dette er en tilbagegang på enkelt plads fra sidste års analyse.
  Roskilde bedste placering er indenfor er kategorien infrastruktur og transport, hvor vi opnår en placering som nr. 33, og omvendt er den dårligste placering inden for kategorien ”fysiske rammer”, hvor Roskilde er placeret som nr. 86.
  Forvaltningen vil give en uddybende orientering om analysernes resultater for Roskilde på mødet. Analysernes resultater vedr. Roskilde er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 28

  Udvalget drøftede de to undersøgelser. Selvom der ikke nødvendigvis er enighed om de præmisser, som undersøgelserne er bygget op på, så tages resultaterne til efterretning, og den konstruktive dialog med såvel Dansk Byggeri som Dansk Industri fortsættes.
  Udvalget påpegede desuden, at det kunne være hensigtsmæssigt at inddrage andre undersøgelser og analyser med henblik på, at få det reelle billede af tingenes tilstand. Det fremhæves f.eks., at Roskilde ligger nr. 25 i CEVEAS analyse "Danmarks bedste erhvervskommune" fra 2018, og i underkategorien omkring iværksætteri endda helt fremme som den 8. bedste kommune.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 29 Finansiering af julebelysning i Roskilde Bymidte

  Pkt. 29

  Finansiering af julebelysning i Roskilde bymidte

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I 2016 investerede Roskilde Kommune og Roskilde Handel hver 800.000 kr. til indkøb af julebelysning. Det har ikke været muligt for Roskilde Handel at opkræve tilstrækkeligt med midler blandt foreningens medlemmer til at sikre driften. Udvalget bedes forholde sig til om man vil bevilge midlerne til den fortsatte drift af julebelysningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering afsætter midler i 2019-2021 til den fortsatte drift af julebelysningen forudsat at den praktiske del fortsat håndteres af Roskilde Handel.
  2. at de 250.000 kr., som UVEG på mødet den 26. oktober 2018 bevilgede Roskilde Handel til afholdelse af julemarkedet i 2019, indgår i finansieringen af driften af julebelysningen i 2019.
  3. at Roskilde Handel og Roskilde Kommune i fællesskab undersøger om ikke driften at julebelysningen fremadrettet kan gøres billigere end tilfældet er i dag.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune (UVEG) og Roskilde Handel investerede i 2016 hver 800.000 kr. i indkøb af julebelysning. Herefter var det hensigten, at medlemmerne af Roskilde Handel skulle indbetale til driften af julebelysningen via en frivillig betalingsordning. Det har ikke været muligt at opkræve tilstrækkeligt med midler til at sikre denne drift i 2019. Derfor foreslås det, at Roskilde Kommune og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering bevilger midler til at finansiere driften af julebelysningen herunder juletræstændingen i perioden 2019-2021 (den resterende del af dette udvalgs periode).
  Roskilde Handel havde ifølge eget regnskab udgifter i 2018 for 444.258 kr. til driften af julebelysningen. Dette indebærer bl.a. udskiftning af pærer, op og nedtagning samt opbevaring. Derudover havde Roskilde Handel omkostninger på 87.871 kr. til juletræstændingen af det store juletræ på Stændertorvet.
  Da julebelysningen og juletræstændingen er en vigtig del af Roskilde´s selvforståelse som regionens største og vigtigste handelsby og julestemningen samtidig et afgørende element i at sikre et godt julesalg for byens butikker foreslås det, at udvalget afsætter 300.000 kr. (samt de 250.000 kr. der er afsat til julemarkedet) i 2019 samt 550.000 kr. 2020 og 2021 til driften af julebelysning samt juletræstændingen. Det får så samtidig den konsekvens, at der ikke bliver noget julemarked i år.
  Det foreslås samtidig, at der fremadrettet ses nærmere på om ikke der findes billigere løsninger end den nuværende, at håndtere den årlige drift af julebelysningen på.

  Økonomi

  Sagen afhænger af at UVEG i 2020 og 2021 fortsat har de ovenfor beskrevne midler til rådighed efter resultaterne af årets budgetforhandlinger.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 29

  Sagen blev udsat til yderligere drøftelse på udvalgets næste møde den 25.oktober 2019.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 30 Status på nuværende erhvervs- og vækstpolitik og igangsættelsen af proces for ny

  Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 30

  Igangsættelsen af proces for udarbejdelse af ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nuværende Erhvervs- og Vækstpolitik udløber med udgangen af 2019. Det foreslås, at udvalget igangsætter udarbejdelsen af en ny.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der på næste udvalgsmøde den 25.oktober 2019 afsættes en time til de indledende drøftelser om igangsættelsen en proces for udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune udarbejdede tilbage i 2016 en Erhvervs- og Vækstpolitik med titlen ”Roskilde – fra nutid til fremtid”. Politikken blev bl.a. udarbejdet på baggrund af en række drøftelser i UVEG samt en workshop hvor omkring 75 virksomheder repræsenterende en lang forskellige brancher deltog.
  Politikken er bygget op omkring fem indsatsområder, hvortil der er tilkoblet en række specifikke målsætninger. Politikken er vedlagt som bilag til dette punkt.
  Erhvervs- og Vækstpolitikken udløber med udgangen af 2019. Derfor foreslås det, at arbejdet med udviklingen af en ny politik kickstartes med en temadrøftelse på udvalgets næste møde den 25. oktober 2019.
  Det foreslås, at temamødet får følgende indhold:
  - Forvaltningen giver en status på hvilke resultater den nuværende Erhvervs- og Vækstpolitik har ført med sig i forhold til de konkrete målsætninger.
  - Hver af de eksterne aktører forbereder et max. fem minutters oplæg til hvad deres respektive organisationer vil ligge vægt på bliver indarbejdet/prioriteret/ fravalgt i en kommende politik.
  - På baggrund af et oplæg fra Forvaltningen drøftes og fastlægges en proces for inddragelse af kommunens erhvervsliv og eventuelle eksterne eksperter samt en tidsplan for hvornår en ny vedtaget erhvervs- og Vækstpolitik kan være godkendt i Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 31 Status på og forslag til regulering af kontrakten med Erhvervsforum Roskilde

  Afrapportering_Erhvervsforum_Roskilde_og_Visit_Roskilde.pdf

  Pkt. 31

  Erhvervsforum Roskildes halvårlige afrapportering vedr. kontrakten med Roskilde Kommune (UVEG)

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Efter et offentlig udbud i første halvdel af 2018 indgik Roskilde Kommune (UVEG) kontrakt med Erhvervsforum Roskilde mhp, at drive erhvervs - og turismeservice frem til og med 2021. Afrapporteringen for 1. halvår af 2019 ligger klar til udvalgets orientering og eventuelle godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at afrapporteringen godkendes, da det vurderes at Erhvervsforums aktiviteter er tilfredsstillende gennemført og overordnet set ligger inden for rammerne af det tilbud, som det offentlige udbud blev vundet på.
  2. at udvalget giver Forvaltningen mandat til at indgå i en nærmere dialog med Erhvervsforum om, at tilpasse de aktiviteter der ikke længere giver mening og i stedet erstatte dem af noget der er mere værdiskabende.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum startede i juli 2018 arbejdet med at drive erhvervs- og turismeservice for Roskilde Kommune efter at have vundet det offentlige udbud. I forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten mellem Erhvervsforum og Roskilde Kommune blev der udarbejdet en række KPIér (variable som skal afspejle om de opsatte målsætninger er nået). KPIérne har taget udgangspunkt i de ydelser, som Erhvervsforums havde beskrevet i forbindelse med deres tilbud på opgaven.
  Erhvervsforum har nu opgjort måltallene for det 1. halvår af 2019. Disse er vedlagt som bilag, hvor KPIérne er fordelt på hhv. erhvervsservice (pkt. 1-14) og turismeservice (pkt.15-21). Der er tilhørende bilag, hvori der er tilføjet uddybende kommentarer til en række af KPIérne.
  Erhvervsforum påpeger i afrapporteringen en række aktiviteter som man har forsøgt gennemført ift. kontrakten, men som der ikke har vist sig at være efterspørgsel efter. Det foreslås, at Forvaltningen tager en dialog med Erhvervsforum ift. at rette ressourcerne imod andre værdiskabende aktiviteter.
  Forvaltningens vurdering er, at målene er tilfredsstillende opfyldt indenfor såvel erhvervs- og turismeservice og overordnet set ligger inden for rammerne af det tilbud, som det offentlige udbud blev vundet på. Derfor anbefales det, at udvalget godkender afrapporteringen. Afrapporteringen vil ikke som udgangspunkt blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de konkrete måltal og de konkrete aktiviteter som Erhvervsforum og Visit Roskilde har gennemført.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 31

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 32 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 32

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 32

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  Summertræf: Roskilde Kommune afholdte Summertræf den 10. september om Verdensmålene i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Kongrescenter og CORO. Omkring 250 deltagere deltog og dagen sluttede af med et indlæg fra Huxi Bach.
  Tour de France: Der blev givet en status på Tour de France projektet.
  Fjordlandet: Roskilde Kommune har indtil nu været i turismesamarbejdet Fjordlandet, som ud over Roskilde har bestået af Frederikssund, Lejre og Holbæk. Sidstnævnte har meldt ud, at de formentlig går i en fælles DMO med VisitVestsjælland. Der indledes nu et samarbejde mellem de 3 resterende kommuner om at danne en fælles DMO. Denne skal arbejde med at fremme turismeudviklingen i en større skala end det er tilfældet i dag – ud fra logikken om at turister ikke er optaget af kommunegrænser. Formålet er med andre ord at skabe en effektbaseret moderne turismeorganisation, som kan udnytte turismepotentialerne i vor geografi.
  Business Hub Roskilde: Der blev orienteret om projektet Business Hub, som har haft succes med at sætte iværksættere, ambitiøse studerende, erfarne erhvervsfolk og investorer sammen.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

 • Pkt. 33 Eventuelt

  Pkt. 33

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 33

  Intet under dette punkt.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).