You are here

Referat

Dato: Fredag, Januar 20, 2017 - 07:30
Sted:
 • Pkt. 1 Godkendelse af referat

  Pkt. 1

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 9. december 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 1

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 2 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 2

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 2

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 3 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Erhvervsforum_Roskilde_-_status_paa_maalsaetninger_-_jan_2017.pdf

  Pkt. 3

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotat fra januar 2017 er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 3

  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)

  Rigtig godt gang i byggeriet, stort prispres på materialer og lønninger i byggebranchen

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Domkirken, Romu og Vikingeskibsmuseet genereret 446.000 besøgende i 2016. Det forventes, at udviklingen i 2017 bliver ligeså god. Ikke oplevelsen af, at der endnu er en målbar synergi mellem Rockmuseet og de andre store attraktioner.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Mange spændende tiltag i gang. Blandt andet et projekt med 10 torsdage i træk med koncerter. Roskilde Handel ønsker, at drøfte indførslen af betalt parkering, så kunderne ikke stresser rundt i forbindelse med deres indkøb. Stor tilfredshed vedr. den nye julebelysning, som vil blive udbygget yderligere til julen 2017.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 4 Orientering om status på brug af udviklingsmidler fra Region Sjælland

  Pkt. 4

  Orientering om status på brug af udviklingsmidler fra Region Sjælland

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om status på de tre projekter, som Regionsrådet godkendte i forbindelse med udmøntningen af de resterende Risø Park-midler (kr. 4 mio.).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  D. 21. september 2016 afsendte Roskilde Kommune 2. afrapportering til Region Sjælland om status på de tre projekter. Regionen godkendte efterfølgende to af projekterne (”Selvstarter” og ”Viden, der Virker”), mens afrapportering om Roskilde-Lampen blev afvist og projektet skrinlagt.

  Status ”Selvstarter” (afsat 1.8 mio. kr.)

  Region Sjælland havde ingen indvendinger til projektets afrapportering, hvorfor denne blev godkendt. I uge 3 i januar 2017 er der tilmeldingsfrist for nye, potentielle Selvstartere, hvorefter screeningsproces begynder. Projektet forløber planmæssigt.

  Status ”Viden, der Virker” på RUC (afsat 1 mio. kr.)

  Projektet forløb ikke planmæssigt, da det kun var lykkedes at etablere varig kontakt mellem 4 specialestuderende og lokale virksomheder. RUC bad derfor Regionsrådet om tilladelse til at justere projektets målgruppe (fra specialestuderende til kandidatstuderende med potentielt speciale-emne, der dernæst tilknyttes specifik virksomhed/case). Effektmåltallet på 20 samarbejder i alt fastholdes. Regionsrådet godkendte efter forhandlinger denne ansøgning og efterfølgende ny milepælsplan:

  Periode Målsætning
  Status pr. 20. december 2016 6 etablerede samarbejder
  Foråret 2017 10-12 etablerede samarbejder
  Efteråret 2017 2-4 etablerede samarbejder

  Status ”Roskilde-Lampen” (afsat 1 mio. kr.)

  Den seneste statusrapport viste, at projektet ikke forløb planmæssigt. Det var oprindeligt beregnet til at udvikle en prototype på en Roskilde Lampe, men ændredes til at få udviklet en række ”karakterskabende belysninger af Kulturstrøget”. Ligeledes var projektet ikke påbegyndt jf. oprindelig ansøgning, og trods projektets afslutning d. 31.december 2016 var intet forbrug indrapporteret pr. 21. september 2016.
  Regionsrådet vurderede derfor, at projektet ikke havde opfyldt retningslinjerne for brug af erhvervsudviklingsmidler: ”Hvis projektet opgives eller ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen og tilsagnsskrivelsen, eller projektet i øvrigt ikke vurderes at overholde tilskudsbetingelserne, kan projektet lukkes”. Regionsrådets oprindelige tilsagn bortfaldt dermed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 4

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 5 Orientering om status på en række tværgående erhvervs/turisme samarbejder

  Pkt. 5

  Orientering om status på en række tværgående erhvervs/turisme - samarbejder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en kort status på nogle af de tværgående samarbejder, som Roskilde Kommune er involveret i, og som har en erhvervs og - eller turistmæssig tilgang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Greater Copenhagen

  - Roskilde Kommune indgår i en arbejdsgruppe omkring involvering af erhvervslivet i Greater Copenhagen (GC). GC har sat en fælles strategisk retning for involvering af erhvervslivet, der skal bidrage til den overordnede vision i GC-samarbejdet om øget vækst og beskæftigelse. Formålet er at skabe en mere offensiv og generisk involvering af de virksomheder og erhvervsorganisationer i kommuner og regioner og sikre et større ejerskab hos regioner, kommuner, erhvervsorganisationerne og virksomhederne.

  Musikby 2020

  - Under projektet Musikby 2020 er der et spor med benævnelsen ”Musik som erhverv & turisme”, et spor som bl.a. har deltagelse af Roskilde Festival, Gimle og Bandakademiet. Der arbejdes p.t. på udarbejdelsen af nogle hypoteser, som skal belyse hvilke handlinger Roskilde Kommune og (musik)erhvervslivets aktører kan foretage sig for at gøre Roskilde til Danmarks førende musikby i 2025.

  Åben Skole

  - Der foretages en øget indsats under Åben Skole mhp., at etableringen af konkrete samarbejder mellem Roskildes skoler og lokale virksomheder. Dette samarbejde skal udvikle og udfolde uopdyrkede potentialer, i form af fælles læring og innovation på tværs af den offentlige og private sektor. Den overordnede hensigt er, at sikre den nødvendige og erhvervsuddannede arbejdskraft til lokale virksomheder ved at gøre elever interesserede i og bekendte med de mange muligheder, som virksomhederne tilbyder. En række virksomheder vil i den kommende tid blive kontaktet mhp., at etablere konkrete samarbejder med skolerne.

  Fjordlandssamarbejde

  - Roskilde Kommune har været tovholder på det tværkommunale samarbejde mellem Roskilde, Lejre, Holbæk og Frederikssund Kommune. Konsulentbureauet Seismonaut præsenterede d. 5. januar 2017 foreløbige anbefalinger til tre udvalgte kernefortællinger, udviklet i samarbejde med de fire kommuners Visitorganisationer, (”Fællesskab”, Landskab og kulturhistorie” og ”Fjordliv og frihed”) samt oplæg til brandingproces. Visitorganisationerne involveres nu i det afsluttende arbejde med at kvalificere den endelige opgaveløsning og sikre fremadrettet ejerskab og implementering hos alle aktører.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 5

  Godkendt.
  Claus Christiansen (Visit Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel) og Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i dele af beslutningen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 6 Projektkatalog til understøttelse af Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Bilag_1_-_Projektkatalog_-_mulige_projekter_til_understoettelse_af_politikker.pdf Bilag_2_-_Ansoegning_til_UVEG_-_Visit_Roskilde.pdf Bilag_3_-_Ansoegning_UVEG_-_Digitaliseringsforloeb_for_SMV.pdf Bilag_4_-_Ansoegning_UVEG_-_tre_uger_med_baeredygtighed.pdf Bilag_5_-_indsatsomraader_til_understoettelse_af_Erhvervs-_og_Vaekstpolitikken.pdf

  Pkt. 6

  Projekt-katalog til understøttelse af Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har i samarbejde med forskellige aktører indenfor de pågældende områder udarbejdet hhv. en Turismepolitik og en Erhvervs- og Vækstpolitik. Udvalget skal tage stilling til hvilke projekter man i givet fald vil igangsætte i 2017 med henblik på, at understøtte disse to politikker.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvilke af de angivne projekter, som man i givet fald ønsker at fremme i 2017.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalg

  Sagsfremstilling

  Udvalget bad på deres seneste møde den 9. december 2016 om et liste over projekter (med tilhørende udgiftsestimering), der kunne igangsættes med henblik på, at understøtte indsatsområderne i hhv. Erhvervs- og Vækstpolitikken og i Turismepolitikken.
  Der foreligger nu et projektkatalog (se bilag 1), hvor der oplistes 20 projekter i ikke prioriteret rækkefølge, der kan understøtte indsatsområderne. Projekterne er ikke oplistet efter prioritering. Projektkataloget er baseret på ansøgninger fra Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Handel og Visit Roskilde, samt projekter som Roskilde Kommune ønsker at fremme. (se bilagene 2-5)
  Udvalget har to puljer, hvorfra disse projekter kan finansieres i 2017.
  - Udvalgets udviklingspulje, hvor der på nuværende tidspunkt er en saldo på ca. 2.900.000 kr., som endnu ikke er allokeret til konkrete projekter.
  - Udvalgets event - og erhvervspulje, hvor der som en del af budgetforliget 2017 er afsat 2.500.000 kr. til ”større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 6

  Udvalget besluttede, at allokere halvdelen af de ca. 2.900.000 kr. som udvalget har tilbage i udviklingspuljen til brug i 2017.
  Udvalget besluttede, at støtte følgende projekter med midler fra Udviklingspuljen:
  "RO:KOST 2017" (50.000 kr.), "Julemarked på Stændertorvet" (250.000 kr.), "Go Orange 2017" (250.000 kr.), "Filmpræsentation af Roskilde" (100.000 kr.), "Digitaliseringsforløb for SMWére i Roskilde" (180.500 kr.), "Alle Tiders Roskilde" (700.000 kr.) jf. pkt. 7 i denne dagsorden, og "Konference Kvalificeret arbejdskraft - Ja tak!" (100.000 kr.)
  Resten af udviklingspuljen reserveres til fordeling på de næstkommende møder i UVEG. Udvalget ønsker forud for disse møder, at der i offentligheden efterspørges gode projekter, som kan understøtte indsatsområderne i Erhvervs- og Vækstpolitikken og i Turismepolitikken. Der opstiller en række principper, der skal være opfyldt i forbindelse med ansøgninger til puljen. Disse principper rundsendes til udvalgets medlemmer til godkendelse.
  Udvalget besluttede endvidere, at støtte følgende projekter med midler fra Event- og Erhvervspuljen: "DTU Reaktor" (1.250.000 kr.) jf. pkt. 8 i denne dagsorden, "Copenhagen Phil" (100.000) og "Interessevaretagelse RUC" (150.000 kr.)
  I aftaleteksten for budgetforliget 2017, er der indskrevet følgende forudsætning for brugen af midlerne i Event - og Erhvervspuljen: "I det omfang der afsættes penge til interessevaretagelse, er det en vedtagelse der endelig besluttes af ØU". Derfor sendes sagen videre til endelig godkendelse i ØU.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde), Marie Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Torben Strand (Dansk Industri), Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde) og Svend Overgaard (Roskilde Handel) deltog ikke selve beslutningen.

 • Pkt. 7 Alle Tiders Roskilde

  Groenagers_designtilbud.pdf 2_1s_designtilbud.pdf Stagis_designtilbud.pdf Orchestras_mediepakke-vurdering.pdf MECs_mediepakke-vurdering.pdf Brandingplatform_-_Alle_Tiders_Roskilde.pdf

  Pkt. 7

  Alle Tiders Roskilde

  Sagsnr. 288359 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om grafisk identitet for ”Alle Tiders Roskilde” samt lancering af vision og mission. Lanceringen skal synliggøre, hvad der gør Roskilde Kommune unik, og hvorfor potentielle tilflyttere, handlende og turister skal vælge Roskilde frem for andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Grønagers design-idé og grafikpakke godkendes
  2. Der bevilges 700.000 kr. fra udvalgets pulje til implementering af en kommunebranding-kampagne for Alle Tiders Roskilde med mål om øget kendskabet til Roskilde Kommunens forcer hos primært børnefamilier med henblik på bosætning samt virksomheder og turister/handlende.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fredag den 28. oktober 2016 besluttede UVEG, at bestille tilbud på designmanual, der skal skabe en visuel identitet for brandet Alle Tiders Roskilde (ATR), i forlængelse af byrådsbeslutningen 15. juni 2016 om, at implementere ATRs mission og vision.

  Designmanual

  Forvaltningen har haft opgaven i udbud hos 4 kommunikationsbureauer. Tre ud af fire bureauer valgte, at afgive tilbud:
  - Forslag 1 (Bilag 1 fra Grønagers Grafisk Produktion)
  - Forslag 2 (Bilag 2 fra 2+1 Idébureau)
  - Forslag 3 (Bilag 3 fra Stagis)
  Opgaven bestod i at skabe en visuel identitet samt en grafisk pakke til brug for såvel Roskilde Kommune, som et bredt udvalg af aktører i Roskilde Kommune – inden for handel, musik, turisme, kulturliv og udannelse mv.
  Forvaltningen indstiller forslag 1 som vinder af udbuddet, med følgende begrundelse:
  Det signalerer dialog med borgere og omverden visualiseret ved en talebobbel. Taleboblen er hurtig og let at afkode - det er i den, Roskilde Kommune kan fortælle vores historie til andre, eller stille spørgsmål og give et svar. Forslagets tre niveauer rummer plads til opgave- og aktørkompleksitet både for kommunen og eksterne aktører.
  To varianter af logoet - ét med og ét uden # (hashtag) gør logoet anvendeligt til at invitere til dialog på de sociale medier – mens grafikken langtidssikres i tilfælde af at brugen af # går af mode.
  Brug af farver i forbindelse med de enkelte sub-identiteter og grafiske ikoner givet en stærk genkendelse og samtidig en stor fleksibilitet for lokale aktører, der gerne vil bruge deres eget ikon – og samtidig kommunikere igennem ATR.
  Ved at sætte Alle Tiders Roskilde i tre linier, giver det et harmonisk logo sammen med taleboblen – og bibeholder dobbeltbetydningen i sloganet.
  Der vil på Roskilde.dk blive oprettet en grafikbank, hvor alle aktører kan hente den rå grafik. Forvaltningen finder forslag 2 svært at afkode, mens forslag 3 har større vægt på at byde ind på en senere kampagne frem for den grafiske kerneopgave.

  Kommunebranding – Alle Tiders Roskilde – Strategi for lancering

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune bruger ATR til fremadrettet at arbejde systematisk med storytelling og branding af, hvad der gør vores kommune unik for borgere og virksomheder. (bilag 6)
  Hvert år kommer 1.000 nye borgere til Roskilde Kommune, men de seneste år er der sket stigende konkurrence om, hvem der kan tiltrække de ressourcestærke borgere, virksomheder og turister i kommunerne omkring København. Derfor er det vigtigt, at Roskilde Kommune gør opmærksom på, hvorfor tilflyttere, handlende og turister skal vælge netop Roskilde Kommune. Hvad der gør Roskilde til noget særligt.
  På foranledning af UVEG – og i forlængelse af udarbejdelse designmanual – har forvaltningen bedt mediebureauerne Orchestra (bilag 4) og MEC (bilag 5) om minianalyser på hvad en lancering koste at implementere ATR.
  Orchestra, som forvaltningen mener giver den bedste analyse, har vurderet et mediebudget på 700.000 kr. for en lanceringskampagne og har valgt at segmentere på bosætning af børnefamilier i Roskilde Kommune, som primær målgruppe for lanceringen samt fokusere indsatsen på omkringliggende byer – herunder Københavnsområdet. Det understreges, at selv om der fokuseres på bosætning, vil andre målgrupper også blive ramt. F.eks. vil den familie, der overvejer at flytte til Roskilde fra København, også blive ramt af vores budskaber om et rigt kulturliv, der kan gøre dem til turister og handlede. Men for ikke at skyde med spredehagl er det vigtigt ikke at lancere imod alle senere målgrupper på én gang, da eksponeringsgraden og dermed effekten vil blive for lav.
  Det er forvaltningens indstilling, at der afsættes 700.000 kr. til en lancering af ATR. Midlerne øremærkes ikke annoncering alene – men dækker også udvikling, planlægning og udarbejdelse af materiale til lanceringen - herunder produktion af video til sociale medier, webtv mv. Lanceringen vil ske i to blokke og være afviklet inden udgangen af sommeren 2017.
  Det er Orchestra vurdering, at de med et rent mediebudget på 700.000 kr., vil kunne skabe kendskab i målgruppen, ”folk overvejer at flytte til Roskilde” på 60 procent. Med lidt mindre budget til ren mediedækning, vil der derfor kunne forventes, at kendskabsgraden bliver forholdsvis mindre med budgettet. Men stadig et markant kendskab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 7

  Ad 1. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd
  Ad 2. Godkendt
  Udvalget præciserer vigtigheden af, at de brugte ikoner fremstår historisk korrekte.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 8 Incubatorprojekt DTU- Reaktor (Lukket)

 • Pkt. 9 Udpegelse af repræsentanter til dommerkomite ifm. Roskilde Kommunes Klimapris

  Pkt. 9

  Udpegelse af repræsentanter til dommerkomite ifm. Roskilde Kommunes Klimapris

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. til en Klimapris i 2017 og 2018 målrettet virksomheder. Klima- og Miljøudvalget anmoder, at UVEG om at udpege tre organisationsrepræsentanter til at sidde i denne dommerkomité.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges tre organisationsrepræsentanter fra udvalget til dommerkomitéen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2017 er der afsat en pulje på 50.000 kr. til én eller flere virksomheder, der har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion. Klima- og Miljøudvalget skal fastlægge kriterier og sammensætte en dommerkomite.
  Det er ikke lovligt at give en pengepris. Klimaprisen kan i stedet gives som mulighed for at donere beløbet til et velgørende grønt formål som fx Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Dansk Cyklistforbund, foreninger vedr. affald, madspild el.lign.
  Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 10. januar 2017 vedtaget følgende:

  Kriterier

  - Virksomheden skal have gjort en særlig indsats for en grøn og bæredygtig omstilling
  - Virksomheden skal have lokal forankring til Roskilde Kommune.

  Nominering

  Alle kan nominere kandidater til Klimaprisen. Ved nomineringen skal der vedlægges en sides begrundelse for, hvordan kandidaterne opfylder kriterierne.

  Dommerkomite

  Vinderen(erne) bliver udpeget af Klimarådet suppleret af 3 repræsentanter fra UVEG (organisationsrepræsentanter).

  Overrækkelse og præmie

  Klimaprisen overrækkes af formanden for Klima- og Miljøudvalget ved den årlige sommerkur for erhvervslivet. Vinderen(erne) får et diplom samt æren af at donere midlerne til et velgørende grønt formål efter eget valg.
  Der afholdes møde i dommerkomitéen den 24. maj kl. 16.00 på Roskilde Rådhus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Klimaprisen er finansieret af midler fra Udviklingspuljen.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 9

  Udvalget udpeger Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 10 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 10

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 10

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  - Proces for at sikre et levende byliv i Algades østlige ende og på Hestetorvet
  Som en udløber af studieturen til Vejle/Flensborg, og som et resultat af den udarbejdede detailhandelsanalyse fra 2016, har Plan- og Teknikudvalget på et møde den 12. januar 2017 vedtaget, sammen med Roskilde Handel, at igangsætte en BID –proces (Business Improvement District) for at sikre et levende byliv i Algades østlige ende og på Hestetorvet.
  - Workshops for detailhandel, turen er snart kommet til Viby
  I 2016 er der som en udløber af samarbejdsaftalen med Roskilde Handel blevet afholdt workshop og studietur for interessenter i Roskilde bymidte, bl.a. handelslivet, kulturaktører og medlemmer af div. politiske udvalg for at give inspiration til konkrete, mulige tiltag og indsatser til at styrke detailhandlen samt sikre ejerskab til disse i byens handelsliv. Den 31/1-17 afsluttes projektet med en opsamlende workshop.
  Iforåret 2017 planlægges en lignende proces for Viby, hvor lokale aktører, politikere mv. præsenteres for konkrete forslag til udvikling af Viby bymidte og dens detailhandel. Datoerne forventes udmeldt inden længe, hvorefter invitationer sendes til relevante aktører.
  - Byggesagstider for erhverv
  Der blev i 4. kvartal 2016 oprettet 193 sager om erhvervs- og etagebyggeri. Den gns. sagsbehandlingstid var på 11 dage (netto), hvilket er mål fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse. Der er i hele 2016 oprettet 706 sager om erhvervs- og etagebyggeri og der har i 2016 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 16 dage (netto) for disse sager.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

 • Pkt. 11 Eventuelt

  Pkt. 11

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 11

  Intet at bemærke
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).