You are here

Referat

Dato: Fredag, Maj 20, 2016 - 07:30
Sted: virksomheden Malmos A/S, Marbjergvej 11, 4000 Roskilde
 • Pkt. 25 Godkendelse af referat

  Pkt. 25

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde fredag den 8. april 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 25

  Godkendt.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 26 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 26

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 27 Valg af ny næstformand

  Pkt. 27

  Valg af ny næstformand

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Torben Stevold har grundet nyt job valgt at stoppe som formand for Roskilde Handel og træder dermed også ud af udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Der skal vælges en ny næstformand for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges en ny næstformand blandt udvalgets eksterne medlemmer

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissoriet for udvalgets arbejde skal der udnævnes en næstformand, som kan overtage formandens forpligtelser, såfremt denne skulle blive forhindret. Næstformand skal jf. kommissoriet udnævnes blandt udvalgets eksterne medlemmer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 27

  Sagen udsat til næste møde. Udvalgets eksterne medlemmer snakker sammen frem mod næste møde med henblik at indstille en ny næstformand. Hans- Bo Hyldig fra Håndværksrådet koordinerer dette arbejde.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 28 Orientering fra formanden

  Pkt. 28

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.
  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  Det kommende udvalgsmøde fredag den 10. juni 2016 kl. 07.30-10.00 afholdes på Rockmagneten incl. rundvisning v. Frank Birkebæk.
  Nuværende punkter til det kommende udvalgsmøde:
  - Ansøgning til det fortsatte arbejde med etableringen af en paraplyorganisation med arbejdstitlen Business Roskilde
  - En tilbagemelding på virksomhedernes eventuelle interesse i en evt. delegationstur til Hangzhou
  - Det endelig program for udvalgets studietur til Stockholm i september 2016
  - En opfølgning og status på alle de projekter, som udvalget har bevilget midler til
  Formanden kunne endvidere orientere om bl.a., at:
  - Det årlige sommerarrangement for erhvervslivet løber af stablen mandag den 22. august 2016
  - Kommuneplanen og dermed eventuelle omlægninger af arealer fra erhverv til bolig blev drøftet på Byrådets seminar den 28.- 29. april 2016.
  - Der i 1.kvartal 2016 blev oprettet 174 nye sager om erhvervs- og etagebyggeri. Servicemålet er 8 uger (56 dage) fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse. Der har i 1. kvartal været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 12 dage (netto), målt fra ansøgningen var fyldestgørende, til der blev givet tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som blev registreret i 1. kvartal, er på 38 dage, målt fra sagen var fyldestgørende. Servicemålet for erhvervs- og etagebyggeri er overholdt for alle sager.
  - Der er igangsat en mindre annoncekampagne, hvor nogle af de virksomheder, som har været i kontakt med Roskilde Kommune/Erhvervsforum eller jobcenteret står frem med positive testimonials.
  - Væksthus Sjælland indenfor den nærmeste fremtid udgiver en ny analyse . I denne analyse kan man bl.a. læse:
  · At Roskilde Kommune i 2014 havde den største vækst i blandt kommunerne i Region Sjælland, hvad angår væksten i antallet af eksportvirksomheder (stigning på 15 %).
  · At Roskilde Kommune er blandt de tre kommuner i Region Sjælland, som har den højeste etableringsrate af nye iværksættere, hvorimod overlevelsesraten ligger mere på det regionale gennemsnit,
  Rapporten vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer når den endelige udgave foreligger.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 29 Orientering fra Erhvervslivets repræsentanter

  erhvervsforum_-_status_paa_maalsaetninger_maj_2016.pdf

  Pkt. 29

  Orientering fra Erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Etableret foreningen Visit Roskilde, hvor Claus Christiansen er blevet formand og Lars Sloth fra Gimle er blevet næstformand.
  Besøgstallene for de store attraktioner ligger på nuværende tidspunkt på ca. samme niveau som sidste år.

  Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv)

  Dansk Erhverv har fået ny formand og ny næstformand. Ny formand er blevet Jens Mathiesen fra Scandic Hotels A/S og ny næstformand er blevet Peter Poulsen fra Dansk Supermarked.
  Dansk Erhverv vil i den kommende periode have et stort fokus på, hvordan de lokale forhold er for medlemmerne ude i de enkelte kommuner.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde),

  Den nye bestyrelse i Erhvervsforum Roskilde arbejder med at sætte deres forskellige kompetencer i spil. En af Erhvervsforums mærkesager er at arbejde med den åbne skole, altså at samtænke det bedste fra erhvervslivet og uddannelses- og skoleverdenen. Der skal udarbejdes en katalog over de gode historier/ cases. ErhvervsForum Roskilde er meget tæt på, at nå de 500 medlemsvirksomheder.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel)

  Roskilde Handels bestyrelse er udvidet med to personer, da der er brug for en lang række forskellige kompetencer for at kunne løfte de mange projekter der arbejdes med og for. Roskilde skal være en handelsby, som ikke er som alle de andre. Vigtig at få sammensat byen rigtigt og få tiltrukket nogle butikker som "passer ind".

  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)

  Man kan på nuværende tidspunkt stort set sælge alle de boliger man kan bygge i og omkring Roskilde. Der er mange udenlandske købere i markedet og pensionskasserne er også begyndt at interesse sig for Roskilde. Der er god vækst i byggeriet og lønningerne er stigende.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 30 Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

  oplevelser_i_fjordlandet.pdf

  Pkt. 30

  Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

  Sagsnr. 277439 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Den 1. april 2016 blev der på Roskilde Rådhus afholdt møde, hvor bl.a. borgmestre og kommunaldirektører fra Frederikssund, Lejre, Holbæk og Roskilde kommune drøftede muligheden for et styrket, tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet. Odsherred Kommune har tilkendegivet interesse i samarbejdet men deltog ikke i mødet

  Indstilling

  Det indstilles, at

  1. der bliver etableret en politisk styregruppe fra de deltagende kommuner bestående af borgmestre og formænd for kommunernes erhvervs- og vækstudvalg (eller lignende), og
  2. styregruppen får kompetence til at igangsætte en analyse af, hvordan områdets kendte karakteristika kan styrkes og markedsføres yderligere. Analysens fokus er at udstikke retningen for den fælles strategi for de fælles turismeudviklingsmuligheder i området.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. december 2015 mødtes bl.a. borgmestre og kommunaldirektører fra Lejre, Holbæk og Roskilde til en indledende drøftelse om et muligt, fremtidigt turisme-samarbejde mellem Fjordlandets kommuner.
  Mødet tog udgangspunkt i det aktuelle udviklingsarbejde blandt de 44 kommercielle turismeaktører fra kommuner omkring Isefjorden, Lammefjorden og Roskilde Fjord, det såkaldte Fjordland, samt de 5 kommuners turistorganisationer, som sammen har udviklet nye, unikke oplevelses- og pakkeløsninger i området. Målet for samarbejdet har været at udvikle 1-2 pakker indenfor hvert af de 5 tema-områder (se vedhæftede)

  Projektet har fokuseret på at udvikle, sælge og markedsføre sammenhængende natur- og kulturoplevelser, der har tiltrækningskraft til at sætte Fjordlandets unikke oplevelses-univers på landkortet i Danmark og det nære udland og dermed tiltrække flere turister.
  Mødet den 1. april 2016 tog derfor afsæt i dette samarbejde, og på baggrund af oplæg fra Dansk Kyst- & Naturturisme samt fælles drøftelse var der politisk enighed om at arbejde videre med at undersøge potentialerne i et intensiveret, kommunalt samarbejde på turismeområdet, herunder arbejde hen imod eventuelle konkrete projekter.
  Det blev derfor besluttet at foreslå at etablere en politisk styregruppe, som skal arbejde videre med mulighederne for et sådant kommunalt samarbejde. Styregruppen foreslås at bestå af borgmestre og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner og skal formulere visionen for og strategien bag det kommunale turismesamarbejde.
  Styregruppens videre strategiarbejde foreslås at tage udgangspunkt i en analyse af,
  hvordan Fjordlandets kendte karakteristika kan styrkes, brandes og markedsføres yderligere. Den politiske styregruppe skal vælge et konsulentfirma der kan lave analysen.
  Det er forventningen, at det tværkommunale samarbejde kan igangsættes på denne side af sommerferien, og at resultaterne af en konsulentundersøgelse kan foreligge i 3. kvartal 2016.

  Økonomi

  Økonomi er ikke blevet drøftet på nuværende tidspunkt. Der vil være en mindre udgift til konsulentbistand. Bevillingssag forelægges de enkelte kommuner, når det er kendt.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 30

  Anbefales.
  Lars Lindskov deltager i styregruppen, i sin egenskab som formand for UVEG.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 31 Præsentation af analysen om Roskildes DNA

  brand_book_roskilde.pdf

  Pkt. 31

  Præsentation af analysen om Roskilde´s DNA

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på mødet den 11. december 2015, at igangsætte en undersøgelse med henblik på at kortlægge Roskilde´s DNA. Denne analyse er nu færdig og konklusionerne klar til at blive præsenteret for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse af undersøgelsens anbefalinger og konklusioner.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsesformanden for reklamebureauet Bates Y&R Jacob Hastedt, som selv bor i Veddelev blev sat på opgaven med at kortlægge Roskilde´s DNA. Jacob vil på mødet præsentere udvalget for resultaterne og de observationer, som han har gjort i processen med arbejdet på at kortlægge Roskilde´s DNA. Det vil efterfølgende være mulighed for udvalget, at drøfte de fremlagte resultater.
  Kortlægningen af Roskilde´s DNA er tænkt som en forløber til etableringen af en paraplyorganisation for de tre organisationer Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Handel og Visit Roskilde med arbejdstitlen Business Roskilde. Udvalget vil på deres næste møde den 10. juni 2016 skulle forholde sig til en ansøgning fra de tre organisationer om midler til at ”forløse” Roskilde´s DNA, bl.a. gennem etableringen af sådan en driftsorganisation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 31

  DNA analysen blev præsenteret og resultaterne blev efterfølgende drøftet. Et samlet udvalg er enigt i analysens resultater og anbefalinger.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

 • Pkt. 32 Eventuelt

  Pkt. 32

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 32

  Ingen bemærkninger.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).