You are here

Referat

Dato: Fredag, Juni 20, 2014 - 07:30
Sted: Vikingeskibsmuseet
 • Pkt. 20 Godkendelse af referat

  Pkt. 20

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referat fra seneste udvalgsmøde den 9. maj 2014. Referatet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 20

  Udvalget vil gerne have præciseret, at der i forbindelse med temadrøftelsen om detailhandelen på seneste møde skal stå følgende: At der som del af arbejdet med at styrke detailhandelen også sættes fokus på fremkommeligheden til butikkerne og infrastrukturen i det hele taget.
  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 21 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 21

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 21

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 22 Orientering ved formanden

  Pkt. 22

  Orientering ved formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets formand Carsten Wickmann giver en kort orientering om hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 22
  Formanden orienterede bl.a. om følgende:
  Punkter til næste møde (12. september - Tema - "Globalisering og internationale relationer")
  - En sag overført fra ØU, hvor udvalget bedes drøfte principper for fremtidige internationale samarbejder, herunder forslag til hvilke byer der skal samarbejdes med i fremtiden.
  - Forslag til mulige destinationer og tema for udvalgets eventuelle studietur
  - Drøftelse af to erhvervsklimaundersøgelser (Dansk Industri offentliggør deres den 3. sept. 2014). Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune er i gang med egen lokale undersøgelse, hvor resultaterne vil blive offentliggjort i forbindelse med mødet)
  - Opsamling fra temadrøftelsen omkring detailhandelen (fra mødet den 9. maj 2014)
  Mødet vil blive afholdt hos virksomheden Thermo Fischer Scientific.
  Formanden orienterede desuden om:
  - at SKAT har besluttet at samle en række af deres servicecentre i Roskilde, hvilket betyder 300-400 nye arbejdspladser til kommunen.
  - at regeringens nye vækstpakke bl.a. indeholder et forslag om, at hoteller i fremtiden får mulighed for at afløfte 100% af momsen mod tidligere 75%.

  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 23 Mulige tidspunkter for udvalgets studietur i 2015

  Pkt. 23

  Mulige tidspunkter for udvalgets studietur i 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage på studietur i løbet af byrådsperioden. Det anbefales, at turen afholdes i første halvdel af perioden, altså inden udgangen af 2015. Derfor skal udvalget forhåndsreservere mulige datoer, som forvaltningen kan arbejde videre med i forbindelse med planlægningen af turen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget, indtil en nærmere afklaring af destination er afklaret, forhåndsreserverer datoerne i de to foreslåede alternative rejsetidspunkter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget har mulighed for at tage på studietur i løbet af byrådsperioden. Først og fremmest gælder det om, at finde og få reserveret mulige datoer til afholdelse af studieturen. Mulige destinationer og eventuelle temaer for turen vil blive præsenteret i en separat sag i forbindelse med næste udvalgsmøde den 12. september 2014.
  Formålet med denne to-deling er, at temaet på udvalgsmødet den 12. september er ”Globalisering og internationale relationer”. På dette møde skal udvalget bl.a. behandle en sag oversendt fra Økonomiudvalget, hvor udvalget bedes komme med forslag til principper for det fremtidige internationale samarbejde, herunder hvilke byer, der skal samarbejdes med i fremtiden. To-delingen af sagen muliggør dermed, at studieturen evt. kan kombineres med vurderingen af en destination som mulig samarbejdspartner.
  Det foreslås, at der frem mod afklaringen af destinationen reserveres følgende to alternative tidspunkter:
  - Alternativ 1: Tirsdag den 7. april 2015 – fredag den 10. april 2015
  - Alternativ 2: Mandag den 14. september – torsdag den 17. september 2015
  Begge alternativer omfatter fire dage. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med at turen skal strække sig over alle fire dage, men blot for at sikre større fleksibilitet i forbindelse med planlægningen. Det endelige tidspunkt og destinationen for turen kan så evt. besluttes endeligt den 12. september.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 23

  Udvalgets understregede, at de rette forudsætninger for afholdelsen af en studietur skal være til stede. Det afgørende for turens tilblivelse skal være, at en evt. studietur giver merværdi i forhold Roskilde Kommunes fremtidige internationale engagement.
  Udvalget valgte alternativ 1 (7. april – 10.april 2015), som det bedste tidspunkt for en studietur. Alternativ 1 vil dermed danne udgangspunkt for administrationens fortsatte planlægning.

  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 24 Gebyrer for byggesagsbehandling fra 2015

  gebyrer_fra_2015.pdf

  Pkt. 24

  Gebyrer for byggesagsbehandling fra 1. januar 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Fra 1. januar 2015, skal gebyrer, som kommunen ønsker at pålægge byggesager, være baseret på timeberegning med én timesats. Forvaltningen præsenterer 3 modeller, der har forskellige budgetmæssige konsekvenser fra 2015. Sagen har været forelagt Plan- og Teknikudvalget på deres møde den 10. juni 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen oversendes til budgetforhandlingen for 2015

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag er kommunens gebyrer for byggesagsbehandling enten faste gebyrer eller m2-afhængige, og de fremgår af takstbladet. Fra 1. januar 2015 kan denne tilgang ikke længere benyttes. Der er alene mulighed for at fastsætte en timetakst og beregne gebyrer efter medgået tid til den enkelte byggesag, dog undtaget anmeldelsessager vedr. carporte mv., der kan have fast gebyr pr. sag.
  I kommunens budget er indarbejdet en indtægt på 7,4 mio. kr. fra byggesagsområdet i 2014 (fordelt med 2,0 mio. kr. på boligområdet og 5,4 mio. kr. på erhvervsområdet) og tilsvarende indtægtsbudget er indarbejdet for budgetoverslagsårene. I budgetaftalen for budget 2014 indgik, at anmeldelsessager herunder nedrivninger, carporte og simple konstruktioner, fra og med 2014, ikke længere var gebyrbærende.
  På grund af ændringer inden for især erhvervsbyggeriet, hvor der ikke som tidligere er store gebyrtunge byggesager, må det forventede gebyrprovenu på erhvervsområdet forventes at blive på omkring 3 mio. kr. Det giver usikkerhed for om budgettet for 2014 kan opfyldes, og området følges derfor nøje i forbindelse med budgetopfølgningen.
  De nye regler indebærer, at kommunen skal tage stilling til i hvilket omfang der fortsat ønskes byggesagsgebyrer. Der skal fastlægges en, og kun en, fast timepris. Det samlede provenu må max. udgøre direkte, indirekte eller komplementære udgifter indenfor den enkelte bygningskategori.
  Der skal tages stilling til hvilke bygningskategorier, kommunen ønsker at gebyrbelægge. Herved får kommunen mulighed for at vælge kategorier, der ikke skal betale gebyr. Man kan også vælge at have én kategori, der blot dækker alt byggeri. Bygningskategorier kan f.eks. være enfamiliehuse, kontorbyggeri, offentlige bygninger mv.
  Der er endvidere nogle statsligt fastlagte sagstyper, som byrådet kan gøre gebyrbærende, f.eks. tilladelser, dispensationer, afslag mv.
  Endelig skal der tages stilling til hvilke mulige arbejdsopgaver, der skal medtages i gebyrberegningen, såsom forhåndsdialog, sagsbehandlingstimer, mv.
  Der er dermed mange kombinationsmuligheder i beregning af timetakst og hvad der faktureres. Det bemærkes, at det ikke er muligt at ”plukke” undervejs i forskellige kombinationer. Har kommunen f.eks. besluttet at tage gebyr for høringer i sager med enfamiliehuse, skal man medregne alle høringer, også selv om de kan bliver mange, og dermed dyrt for ansøger.
  Den timebaserede model er indført for at skabe balance mellem arbejdsindsats og gebyr. Da alle sagskategorier er knyttet tæt sammen qua enhedspris og sagstyper, vil det, uafhængigt af hvilken model man måtte vælge, betyde, at:
  - tidligere meget gebyrtunge erhvervssager bliver væsentligt billigere,
  - tidligere gebyrlette erhvervssager bliver lidt billigere,
  - boligsager der er velbelyste bliver lidt billigere mens
  - byggesager der er dårligt oplyste bliver dyrere, og
  - sager der har modstand fra f.eks. naboer risikerer at blive endog meget dyrere.
  Det er derfor nødvendigt, at træffe valg om hvilken vej man vil, overordnet set.
  Der er generelt stor usikkerhed at spore iblandt kommunerne med hensyn til gebyrsammensætning og det forventede udkomme. Det er således det store emne på netværksmøder mv. Der findes i dag allerede kommuner, der efter de hidtidige regler tager timebaseret gebyr, ligesom der findes kommuner der, helt eller delvist, ikke tager gebyrer. Disse kommuner er dog også nødt til at tage deres beregningsmetoder op til revision. F.eks. tager Faxe 543 kr. pr. time, Vordingborg 305 kr. (kun nogle kategorier), Guldborgsund 614 kr. (også for afslag), Horsens 732 kr., Holbæk 695 kr. (også afslag), Odense tager ingen gebyrer.
  Set ud fra tidligere beregninger af direkte og indirekte omkostninger, vil der være hjemmel til at opkræve et samlet årligt gebyr på ca. 9,5 mio. kr. Hvis dette beløb skal dækkes ind, bliver timeprisen på omkring 1190 kr., baseret på et sandsynligt antal fakturerbare timer.
  Forvaltningen har valgt at opbygge 3 modeller (se vedlagte bilag , gældende for både bolig og erhverv). Som det er besluttet fra budget 2014 og frem, er anmeldelsessager heller ikke i modellerne gebyrlagte, og der ikke tages gebyr for afslag, da det vurderes at være vanskeligt for en skatteborger, at acceptere gebyr for noget, man ikke får. Der faktureres heller ikke for partshøringer, da de kan skævvride sager, og da der kan sås tvivl om, hvornår man lovligt kan tage gebyr, og hvornår man ikke kan.

  Model 1- budgetneutral gebyrmodel

  Med udgangspunkt i anslåede sagsbehandlertimer fastlægges en timepris på 900 kr. Der tages gebyr for timeforbrug til tilladelser, dispensationer og forhåndsdialog.
  Herved bliver erhvervssager generelt billigere, og specielt store erhvervssager bliver væsentligt billigere. Indtægten flyttes fra erhvervssager til boligsager, som vil blive mere end fordoblet. Det betyder, at boligsager, der tidligere til en vis grad balancerede mellem henholdsvis brugerbetaling og skattefinansiering, fremover nærmest vil blive dækket af brugerbetaling. Som konsekvens heraf vil erhvervssager i væsentlig grad blive skattefinansierede.
  I boligsager kan der desuden blive tale om store forskelle mellem komplicerede og ukomplicerede sager. Omkring 50 % af boligsagerne vil forventes at ligge på sammenligneligt niveau med 2014 gebyret, mens 5-15 % vil ligge væsentligt højere, hvor det nok vil se værst ud for tilbygninger.
  Modellen har til formål, at indtægtsbudgettet fra 2015 på 7,4 mio. kr. og frem ikke skal reguleres, hvilket dog bl.a. afhænger af antallet af byggesager.

  Model 2 – udlignende gebyrmodel

  Modellen skal ses om et forsøg på at udligne de forventeligt store forskelle i gebyrer på umiddelbart sammenlignelige sager. Der kan i to tilsyneladende ens sager være stor forskel på medgåede timer, og dermed også gebyrstørrelse. Det er for så vidt en rimelig sammenhæng mellem timer og pris, men vil kunne opfattes som en urimelig forskelsbehandling af borgere. Det foreslås derfor, at timeprisen sættes til 600 kr., og at der alene tages gebyr for tilladelser.
  Det anslås, at indtægtsbudgettet fra 2015 og frem skal reguleres ned til ca. 3,9 mio. kr. fra 7,4 mio. kr. i det gældende budget.

  Model 3- Ingen byggesagsgebyrer

  Modellen bygger på, at området skattefinansieres fuldt ud. Ingen forskel mellem komplicerede og ukomplicerede sager, og man undgår uoverensstemmelser i opfattelsen af hvilke dele af sagsbehandlingen der skal medregnes og faktureres. Modellen er meget erhvervsvenlig, og åbner for synspunkter om, hvorvidt skatteborgernes penge skal bruges til erhvervsfremme.
  Modellen kan medføre noget ekstra arbejde, da der ikke er incitament til at aflevere et fyldestgørende projektmateriale eller være tilbageholdende med ønsker om formøder, løbende dialog og dispensationsanmodninger.
  Området vil ikke give indtægter, og dermed forværre budget 2015 og frem med en årlig mindreindtægt på 7,4 mio. kr.
  De nævnte indtægter ved de forskellige modeller er baseret på sagstal fra 2012 og 2013 og med kalkulerede tidsforbrug for forskellige sagstyper, og er i sagens natur ganske afhængige af begge disse forhold. Det skal i den forbindelse nævnes, at Erhvervsafdelingen i 2015 vil have en sagsbehandler mindre til at fakturere timer end tilfældet har været for 2012/13.
  Forvaltningen peger ud fra en samlet vurdering af incitamentsstruktur, gennemskuelighed og tilfredshed blandt borgere og virksomheder på model 2, idet den kun belaster budgettet i mindre grad og skaber tydelighed og mindre forskelle mellem sagerne.
  Sagen sendes til høring i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering den 20. juni 2014, sådan at udvalgets kommentarer foreligger til den videre budgetbehandling.

  Økonomi

  Alt efter valg af model vil det have budgetmæssige konsekvenser i 2015 og frem.
  Vælges model 1 vil indtægtsbudgettet kunne fastholdes på 7,4 mio. kr.
  Vælges model 2 vil indtægtsbudgettet skulle reguleres til 3,9 mio. kr. fra og med 2015
  Vælges model 3 vil indtægtsbudgettet skulle sættes til 0 mio. kr. fra og med 2015.
  Forvaltningen finder endvidere, at der bør foretages en evaluering af den valgte gebyrmodel inden for de første 5 år efter ikrafttræden.

  Plan- og Teknikudvalget. 10-06-2014, pkt. 130

  V og O stillede forslag om model 3. For stemte Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O), imod stemte de øvrige 3 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget på grund af stemmelighed.
  Herefter foreslog A og Ø sagen fremsendt til økonomiudvalget med forvaltningens indstilling, suppleret med at der afventes arbejdet fra KL/regeringen om gebyrer. For stemte Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige 3 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget på grund af stemmelighed.
  Herefter besluttede udvalget at anbefale forvaltningens indstilling.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 24

  Et flertal af udvalget anbefaler model 3 (ingen byggesagsgebyrer). Trods uenighed om valg af model er der i udvalget enighed om, at der skal sendes et klart signal til erhvervslivet om, at Roskilde Kommune dels ønsker at fastholde allerede eksisterende virksomheder og dels ønsker at tiltrække nye.
  Desuden gør udvalget opmærksom på vigtigheden af, at der fortsat skal arbejdes med at forbedre forventningsafstemningen til de borgere/virksomheder der søger byggetilladelser, herunder sagsbehandlingstiden og kvaliteten af byggesagsbehandlingen.
  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 25 Drøftelser af udvalgets ønsker til budgetforhandlingerne

  markedsfoeringsstrategi.pdf

  Pkt. 25

  Drøftelser af udvalgets ønsker til budgetforhandlingerne

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler de indledende budgetforhandlinger. Udvalget bedes drøfte hvilke ønsker man ønsker at bære ind i forhold til efterårets forhandlinger om budgettet for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse af hvilke af de beskrevne indsatsområder, som udvalget ønsker at bære ind i de kommende budgetforhandlinger

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i denne sag beskrevet tre forskellige mulige indsatsområder, som udvalget kunne foreslå.
  Pulje til markedsføring
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering skal arbejde for at tiltrække flere erhvervsdrivende og turister til kommunen. Imidlertid eksisterer der ikke et budget til markedsføring. Det foreslås derfor, at udvalget byder ind med at der oprettes en pulje på 2 mio. kr. i 2015 og 1.5 mio. kr. i 2016 og 2017. En pulje som udvalget kan råde over i forhold til at iværksætte kampagner og/eller planlægge kort- eller langsigtede initiativer, der kan styrke profileringen af kommunen. De ekstra 0.5 mio. kr. i 2015 er til udarbejdelsen af en markedsføringsstrategi. Se nærmere beskrivelse i vedhæftede bilag.
  Dækningsafgiften
  Udvalget kunne vælge, at byde ind med en nedtrapning af dækningsafgiften. Dækningsafgiften er en skat som kommunerne kan vælge at pålægge erhvervsejendomme indenfor en grænse på maks. 10 ‰. Den enkelte kommune fastsætter selv, om man vil opkræve dækningsafgift på erhvervsejendomme indenfor en grænse på maks. 10 ‰. I forbindelse med budget 2014 besluttede man, at afsætte 5 mio. kr. årligt til nedsættelse af dækningsafgiften på private erhvervsejendomme. Svarende til et fald på afgiften fra 9.3 ‰ til 8.46 ‰. Udvalget kunne overveje om man skulle byde ind med en yderligere sænkelse af denne skat. Roskilde Kommune havde i 2013 indtægter for 55 mio. kr. på private erhvervsejendomme.
  I de kommuner der ligger omkring Roskild ligger dækningsafgiften i 2014 på følgende niveau: Køge (0 ‰), Frederikssund (5 ‰), Ringsted (9 ‰), Lejre (0 ‰), Høje Taastrup (9,35 ‰), Næstved (5 ‰) og Holbæk (0 ‰).

  Den mobile markedsplads
  Der er igennem årene blevet talt meget om behovet for et julemarked i Roskilde. For at sikre at en sådan investering ikke blot skal komme julen i Roskildes bymidte til gode, introduceres den Mobile Markedsplads.
  Markedspladsen består af 12-16 stk. markedsboder der vil kunne anvendes til forskellige events og torvearrangementer rundt i Roskilde Kommune (Viby, Jyllinge, Gundsømagle, Roskilde mv.), herunder julemarked, høstfest, oktoberfest, påskemarked og meget mere. Boderne vil være ca. 2½ x 4½ meter, udført i træ (design under udarbejdelse), monteret med tilslutning til el mv., og vil være aflåselige. Designet vil tage højde for at de let skal kunne transporteres på lastbil.
  Den skønnede investering pr. markedsbod ligger i størrelsesordenen DKK 80.000,-. Den endelige pris afhænger naturligvis af design. Da der vil kunne være 2 stk. boder på en lastbil, vil transport fra opmagasinering til en destination i kommunen og tilbage til opmagasinering koste ca. DKK 5.000,-. Hertil skal lægges løbende vedligeholdelse, hvilket igen er afhængig af omfanget af brugen, ligesom omkostningen til opmagasinering er afhængig af kommunens egne muligheder. Prisleje for leje af bod er under vurdering, men det skønnes at lejeindtægten pr bod bør ligge på DKK 60-80.000 årligt + fragt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 25

  Pulje til markedsføring: Udvalget indstiller til de kommende budgetforhandlinger, at der oprettes en markedsføringspulje under Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.
  Udvalget indstiller, at der afsættes 3 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016 og 2.5 mio. kr. i 2017
  Den ekstra 0.5 mio. kr. i 2015 skal bruges til udarbejdelsen af en markedsføringsstrategi, resten til den operationelle udførelse (konkret markedsføring).
  Dækningsafgift: Et flertal af udvalget indstiller til de kommende budgetforhandlinger, at dækningsafgiften på private erhvervsejendomme aftrappes over en treårig-periode:
  2014: 8,46 ‰, 2015: 7,50 ‰, 2016: 5,00 ‰, 2017: 2,50 ‰, 2018: 0
  Et flertal af udvalget vil med den foreslåede trinvise nedsættelse af dækningsafgiften sende et stærkt signal til erhvervslivet om, at man ønsker at fremme mulighederne for at drive virksomhed i Roskilde Kommune.
  Mobil markedsplads: Udvalget indstiller, at der afsættes 1 mio. i 2015 til erhvervelse af mobile markedsboder i 2015, samt 0.5 mio.kr om året til årlig drift (omkostningerne til drift, opmagasinering og vedligehold).
  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 26 Politikudvikling for Byrådsperioden 2014-2017

  Pkt. 26

  Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har i den seneste byrådsperiode vedtaget én politik og én strategi på VEG-udvalgets område. Nemlig en erhvervs- og turismepolitik fra 2011 samt en global strategi fra 2013. Der ligges op til en drøftelse af hvilke politikker der skal udarbejdes på udvalgets område i indeværende byrådsperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og stiller forslag til hvilke politikker, der i indeværende byrådsperiode skal formuleres indenfor udvalgets område, herunder forslag til tværgående politikker.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede på forårsseminaret i april 2014, hvordan den politiske målstyring kan forenkles og hvordan antallet af mål nedbringes samtidig med, at der formuleres tværgående mål og politikker, som vedrører flere fagudvalg.
  På VEG-udvalgets område, er der aktuelt følgende politikker og strategier
  - Erhvervs- og Turismepolitik (fra 2011)
  - Global strategi (fra 2013)
  Erhvervs- og turismepolitikken løber frem til og med august 2014. Der har ikke været specielt gode erfaringer med at have en samlet erhvervs- og turismepolitik. Derfor er der i øjeblikket en ny separat turismepolitik under udarbejdelse. Desuden anbefales det, at udvalget i foråret 2015 igangsætter udarbejdelsen af ny erhvervspolitik.
  Hvis der skal tænkes i tværgående politikker, og hvis man har en målsætning om at den politiske målstyring skal forenkles og antallet af mål nedbringes, så kunne det anbefales, at gøre erhvervspolitikken noget bredere funderet i organisation. Det kunne i givet fald være en vækst- og erhvervspolitik, som samtidig kunne indeholde nogle konkrete målsætninger omkring globalisering og internationale relationer.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 26

  Der udarbejdes en turismepolitik i 2014 der træder i kraft pr. 1. januar 2015 og løber frem til og med 31. december 2017 (resten af udvalget levetid). Desuden igangsættes udarbejdelsen af en erhvervs- og vækstpolitik i 2015. Det tilstræbes, at denne politik bliver tværgående og dermed inddrager de forskellige forvaltninger i den kommunale organisation.
  Udvalget påpeger, at det altafgørende for de to politikker er, at der stilles målbare mål op for hvert af indsatsområderne.
  Fraværende: Marianne Madsen og Morten Gjerskov.

 • Pkt. 27 Temadrøftelse - ny turismepolitik

  strategidokument_turisme_i_roskilde_2014-2017.pdf

  Pkt. 27

  Temadrøftelse - ny turismepolitik

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  VEG-udvalget besluttede på mødet den 7. marts 2014, at indstille til Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny turismepolitik. En indstilling som Byrådet senere godkendte. Dialogforum under Visit Roskilde har udarbejdet et strategioplæg, som tager udgangspunkt i de af turismeaktørerne identificerede styrkepositioner i Roskilde. Der ligges op til en drøftelse af dette oplæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i det udarbejdede strateginotat drøfter hvilke af Roskildes mange styrkepositioner, der skal satses på i den kommende turismepolitik.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 7. marts 2014 igangsatte udvalget processen for udarbejdelsen af en ny turismepolitik. Efterfølgende har der været nedsat en strategigruppe under Visit Roskilde med deltagelse af en række turismeaktører, herunder Roskilde Kommune. Denne strategigruppe har arbejdet med at udpege nogle identificerede udviklingsspor, som den fremtidige turismeindsats kan koncentreres omkring.
  Disse udviklingsspor dannede den 21. maj udgangspunkt for et debatmøde mellem en række af de lokale turismeaktører, repræsentanter fra Roskilde Kommune og repræsentanter fra Visit Roskilde. På dette debatmøde kom der mange gode input til de fremlagte udviklingsspor og ikke mindst var der en stor vilje blandt aktørerne til, at ”denne gang skulle det virkelig rykke”. Det vedlagte strateginotat blev færdiggjort, og er bl.a. blevet præsenteret og drøftet på Kultur – og Idrætsudvalgsmødet den 4. juni, uden yderligere bemærkninger.
  Direktøren for Erhvervsforum Roskilde Jens Müller vil på udvalgsmødet give en kort motiveret begrundelse for udvælgelsen af de i notatet anbefalede udviklingsspor.
  Når udvalget er kommet med sine bemærkninger til det fremlagte strategioplæg, vil strategigruppen under Visit Roskilde færdiggøre turismepolitikken, herunder afsætte nogle konkrete målepunkter for indsatsen de kommende år.
  I forhold til den tidligere godkendte procesplan vil udvalget skulle vedtage den endelige turismepolitik på næste møde den 12. september. Man kunne eventuelt jf. den på sidste udvalgsmøde valgte køreplan for udvalgets møder i 2014, vælge af skubbe den endelige vedtagelse til det efterfølgende møde den 31. oktober. Dermed vil turismepolitikken kunne godkendes på Byrådsmødet den 26. november, og træde i kraft fra 1. januar 2015 og være gældende 3 år frem (resten af udvalgets periode).

  Økonomi

  Sag

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 27

  Udvalget drøftede udkastet til den nye turismepolitik. Et flertal af udvalget godkendte, at man udarbejder en færdig turismepolitik med fokus på de tre identificerede strategispor, og de tre udviklingsspor. Den færdigudarbejdede turismepolitik skal endelig besluttes på udvalgets møde den 31. oktober 2014.
  Fraværende: Marianne Madsen, Morten Gjerskov og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-06-2014, pkt. 28

  Torben Stevold orienterede om nye udlånsmuligheder til gavn for vækst og udvikling.
  Jacob Bojsen eftersøgte eventuelle sponsorer til Roskildes nye kultur- og fritidsområde "Milen".

  Stig Bo Jensen gjorde rede for at indførelsen af betalt parkering på Ro´s Torv ikke har medført nedgang i omsætningen. Desuden har langt den overvejende del af de kunder der har prøvet det nye parkeringssystem på Ro´s Torv, har haft en god eller meget god oplevelse

  Claus Christiansen informerede om, at Havhingsten skal udstilles i Tyskland til september. Det bliver en større delegation der skal afsted. Der blev opfordret til, at virksomheder med interesse i Tyskland henvender sig til Vikingeskibsmuseet for evt. deltagelse i udstillingen.
  Fraværende: Marianne Madsen, Morten Gjerskov og Cecilia Bonefeld-Dahl.