You are here

Referat

Dato: Fredag, Juni 21, 2019 - 10:00
Sted: Fysiocenter Roskilde, Københavnsvej 170, Roskilde
 • Pkt. 18 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 18

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 18

  Godkendt.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 19 Temadrøftelse - Erhvervsudlæg og tilhørende infrastruktur i kommuneplan 2020

  Pkt. 19

  Temadrøftelse - Erhvervsudlæg og tilhørende infrastruktur i kommuneplan 2020

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget fik på deres møde den 14.12.2019 en kort præsentation af hvad der er tilbage af ledige erhvervsarealer i Roskilde Kommune og udtrykte ved den lejlighed et ønske om muligheden for en yderligere og mere dybdegående drøftelse af emnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der tages en drøftelse af hvordan vi gennem den fysiske planlægning sikrer den fremtidige ønskede erhvervsudvikling i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 er indskrevet, at der i forbindelse med kommunens planstrategi og kommuneplan udarbejdes en strategi for erhvervsudviklingsmuligheder, herunder køb af erhvervsjord.
  Planlægningen af erhvervsområder er en vigtig del af byplanlægningen, specielt kan der være udfordringer ift. placeringen af produktionserhverv. Når man skal planlægge for den fremtidige erhvervsudvikling, så er det klart at de fysiske forhold spiller en væsentlig rolle og der opstår en række spørgsmål/dilemmaer som man bør forholde sig til, som f.eks.:
  - Skal vi acceptere, at vi ikke kan henvise eksisterende virksomheder med udvidelsesønsker til nye arealer inden for kommunegrænsen, og dermed acceptere at de flytter ud af kommunen?
  - Flere steder giver det udfordringer, at boliger og virksomheder er beliggende side om side. Hvordan sikrer vi virksomhedernes udviklingsmuligheder?
  - Skal vi udlægge nye erhvervsområder for at imødekomme fremtidig efterspørgsel eller skal vi i højere grad arbejde med en omdannelse af de eksisterende erhvervsområder?
  - Bør der både være kommunalt ejede og private erhvervsudlæg eller bør Roskilde Kommune udelukkende være planmyndighed, og ikke ejer af fremtidige erhvervsudlæg?
  Roskilde Kommune er i øjeblikket i gang med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan, som forventes færdig i 2020. I den forbindelse får udvalget som oplæg til denne drøftelse besøg af Planchef Vilfred Hvid og Vej-og Parkchef Ivan Hyllested. De vil orientere om hvordan man arbejder med den fysiske erhvervsudvikling i kommuneplanen og i planlægningen i øvrigt. Hvilke mulige greb skal sikre, at den overordnede infrastruktur og dermed virksomhedernes forventede transportbehov kan følge med den forventede udvikling?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 19

  Udvalget drøftede tog en bred drøftelse af de opstillede problemstillinger/dilemmaer.
  Udvalgsformanden opfordrede de enkelte erhvervsorganisationer til at komme på banen/tage initiativ til at komme med nogle oplæg om hvordan Roskildes erhvervsliv skal udvikle sig. Herunder nogle ønsker til den fysiske udvikling, som der kan arbejdes med i forhold til den kommende kommuneplan.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 20 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 20

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 20

  Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde)

  Præsenterede udnævnelse af Lara Klingbeil som Erhvervsforums nye Erhvervs- og turismechef.

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Hejste et opmærksomhedsflag i forbindelse med økonomien i forbindelse med en evt. fremtidig DMO (Destination Management Organisation)

  Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  Der er indtil videre to nominerede virksomheder til Roskildes Erhvervspris nemlig "System Audio" og "Why food and cocktail". Desuden er der to yderligere nomineringer på vej, som vil offentliggjort i pressen i den kommende tid.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 21 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_med_delmaal.pdf

  Pkt. 21

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af Byrådets beslutning om at Roskilde Kommunes skal arbejde med FNs verdensmål, skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger 2-4 verdensmål som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde.
  Det kan også overvejes at vælge ét eller flere verdensmål, der ligger uden for udvalgets fagområde, og som derfor tilbyder andre perspektiver på problemer og løsninger. Fx kan verdensmål 3, Sundhed og Trivsel, give andre perspektiver på arbejdet med klimatilpasning eller byudvikling, og verdensmål 13, Klimaindsats, kan give andre perspektiver på arbejdet med dagtilbud eller ældrepleje.
  Det forslås, at arbejdet med de 2-4 udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for fagområdet, herved sikres, at verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalgets møde i august 2019.

  Særligt for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen anbefale følgende fire mål (markeret med gult)

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Forvaltningen foreslår, at der f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af en kommende ny Erhvervs- og Vækstpolitik relateres til de udvalgte verdensmål.
  Til inspiration kan det f.eks. nævnes at Plan- og Teknik udvalget har valgt mål nr. 5, 9, 10, 11 og 17, og at Kultur- og Idrætsudvalget har valgt målene 3, 10, 11 og 17.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 21

  Udvalget besluttede at arbejde videre med følgende Verdensmål:
  - 5. Ligestilling mellem kønnene
  - 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  - 9. Industriel innovation og infrastruktur
  - 12. Ansvarlig forbrug og produktion

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 22 Udvalgets studietur til Hamborg

  Udkast_til_program_for_studietur_Hamborg_september.pdf

  Pkt. 22

  Udvalgets studietur til Hamborg

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på mødet den 8. februar 2019, at studieturen i denne byrådsperiode skulle gå til Hamborg i dagene torsdag den 20. september og fredag den 21.september 2019. Der foreligger et udkast til et program, som udvalget skal tage stilling til.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det foreliggende programudkast

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med virksomheden Seismonaut, som har stor erfaring med planlægning og gennemførelse af studieture, udarbejdet et udkast til et program som er vedlagt som bilag.
  Programmet er forsøgt tilrettelagt ud fra de ønsker som udvalget på mødet den 8. februar 2019 tilkendegav kunne være interessante at vide mere om i relation til Hamborg.
  Når udvalget har drøftet programudkastet vil Seismonaut gå i gang med at få aftalerne endeligt bekræftet og få booket flybilletterne. Derfor er der behov for på mødet eller umiddelbart efterfølgende via en mail til erhvervschef Jens Thornsen, at det enkelte udvalgsmedlem giver en bindende tilbagemelding, hvorvidt man har mulighed for at deltage på turen.
  Seismonauts direktør Anna Porse Nielsen vil deltage i turen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 22

  Det blev godkendt, at der arbejdes videre med det foreliggende programudkast for studieturen.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 23 Tiltrækning af bacheloruddannelse i Innovation og Entrepreneurship

  Bacheloruddannelsen_i_Innovation_og_Entrepreneurship.pdf Stoetteerklaering_Roskilde_udvalg.pdf

  Pkt. 23

  Tiltrækning af professions- og bacheloruddannelsen i Innovation og Entrepreneurship til Roskilde

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Uddannelsesinstitutionen Zealand – Sjællands Erhvervsakademi arbejder på, at tiltrække en bacheloruddannelse i innovation og entreprenørship. Zealand forespørger om udvalget vil bakke op med en støtteerklæring, som kan vedlægges når den endelige ansøgning skal indsendes til Uddannelsesministeriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver en støtteerklæring. Enten ved at udarbejde en samlet udtalelse, som underskrives af udvalgsformanden eller ved at hver deltager underskriver vedlagte forslag til støtteerklæring.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Uddannelsesinstitutionen Zealand – Sjællands Erhvervsakademi beliggende på Maglegårdsvej i Roskilde ønsker fra sommeren 2020 at udbyde en ny uddannelse, nemlig uddannelsen i Innovation og Entreprenørskab. Uddannelsen er på 1½ år og er en overbygning på de merkantile uddannelser Markedsføringsøkonom og Serviceøkonom, der hver varer to år.
  Formålet med uddannelsen er, at stimulere og lære de studerende et innovativt mindset,der kombineret med en solid forretningsforståelse, sætter dem i stand til at løse opgaver af innovativ og entreprenørmæssig karakter. De studerende vil kunne identificere og udvikle forretningsmuligheder i både nye og eksisterende virksomheder og organisationer.
  Støtteerklæringen blive en del af den prækvalifikation, som i august skal godkendes af Zealands direktion. Efterfølgende skal ansøgningen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet til endelig godkendelse.
  Et kort uddybende notat om uddannelsen og et udkast til en støtte-erklæring er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 23

  Godkendt. Der udarbejdes en samlet støtteerklæring indeholdende alle udvalgsmedlemmers navne og organisationer, som skrives under af udvalgsformanden.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 24 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 24

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 24

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:

  Fjordlandet

  Holbæk har besluttet at afsøge mulighederne ved mulighederne for at blive en del af ’DMO-Vestsjælland’ (Slagelse, Sorø, Kalundborg – og snart Odsherred). Dermed har de i første omgang droppet DMO-Fjordlandet). Som en konsekvens heraf kommer der en sag på UVEG´s september-møde.

  Status på Tour De France

  Udvalgets eksterne deltagere vil blive inviteret med til et kick-off møde med omkring 100-150 indbudte. Et møde der afholdes på Rådhuset den 26. august kl.17.00 – 19.00.

  Et stort erhvervsarrangement den 10. september 2019

  Den 10. september afholder Roskilde Kongrescenter, CORO, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune et stort erhvervsarrangement i Roskilde Kongrescenter. Udvalget vil få tilsendt indbydelser på den anden side af sommerferien, men book gerne datoen allerede nu.

  Initiativer i samarbejde med Roskilde Handel

  Vi har igangsat udarbejdelsen af et handelsbarometer sammen med ICP. De første tal ligger klar i februar 2020 og vil til den tid blive præsenteret for UVEG. Tal som vi muligvis kan sammenligne med lignende tal fra f.eks. Køge, Slagelse og Næstved.
  Desuden vil der i løbet efteråret blive afholdt et møde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Handel og alle butiksejerne (ikke lejerne) af butikslejemål i Skomagergade og Algade. Dette med henblik på, at sikre en fortsat høj belægning af udlejede butikslejemål til spændende koncepter.

  Nye interessante tal fra Copenhagen Capacity

  Copenhagen Capacity har netop udgivet en ny interaktiv database, hvor man kan trække data om internationale virksomheder og deres ansattes bidrag til vækst og beskæftigelse i den enkelte kommune. De nyeste tal er fra 2016, og viser f.eks. at der er 174 udenlandske ejede virksomheder i Roskilde Kommune og at de ansatte i disse virksomheder udgør 21% af samtlige privatansatte lønmodtagere i Roskilde Kommune.
  Udvalgets medlemmer vil sammen med referatet få udsendt et link til databasen.

  Virksomhedsbesøg ved Mille Foods

  Udvalgsformanden orienterede udvalget om et spændende besøg hos virksomheden Mille Foods. En virksomhed som der allerede er etableret et rigtig godt samarbejde/forhold til.

  Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere april 2019 (en mindre tilbagegang ift, tallene fra marts)

  Roskilde: 31.678 et fald på 313 lønmodtageren ift. marts 2019
  Køge: 21.584 et fald på 204 lønmodtagere ift. marts 2019

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 25 Eventuelt

  Pkt. 25

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 21-06-2019, pkt. 25

  Intet at bemærke.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Ole Holtse Olsen (LO- Roskildeegnen) og Gitte Simoni (Byrådet).