You are here

Referat

Dato: Fredag, Oktober 25, 2019 - 08:00
Sted: BEC (Bankernes EDB Central) Havsteensvej 4, 4000 Roskilde
 • Pkt. 34 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 34

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 34

  Godkendt.
  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 35 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 35

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelsessektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 35

  Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  De kommende regnskaber fra selskaberne vil formentlig vise en mindre nedgang. Det vil dog være meget forskelligt fra branche.

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Roskilde Handel vil i 2020 sætte fokus på, at få flere medlemmer i foreningen. Der efterspørges desuden informationer og inddragelse i arbejdet med P-analysen.

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Tendens til nedgang af antal besøgende på de store attraktioner

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Byggeriet parter står over de kommende overenskomstforhandlinger, og er i den forbindelse i gang med en indledende dialog med lønmodtagerorganisationerne. Ingen har interesse i en konflikt.

  Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark)

  Der er begyndende afmatning i byggeriet. SMV Danmark vil i den kommende tid sætte fokus på Roskilde Kommunes udbudsprocedurer. Der er utilfredshed med den måde hvorpå Roskilde Kommune udbyde sine håndværksopgaver. Manglende involvering af det lokale erhvervsliv og svært for de små virksomheder at byde ind på opgaver…

  Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen)

  Kan konstatere at de første hjemsendelser er begyndt og afmatningen i økonomien i gang. LO vil i den kommende tid tage en dialog med Roskilde Festival om frivillighedsbegrebet. En dialog som andre aktører formentlig også vil blive inviteret med til.

  Jesper Østrup (Campus Roskilde)

  Der må i den kommende tid forventes en stigning i antallet af elever på de tekniske uddannelse. Der er ofte en sammenhæng i forhold til de økonomiske konjunkturer.
  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 36 Fjordlandet - det videre samarbejde

  Pkt. 36

  Forslag til proces og tidsplan vedr. turismesamarbejde Fjordlandet
  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der er mellem Regeringen og KL indgået en aftale om en ny struktur for organiseringen af turismen i Danmark. Den nye struktur medfører, at mange mindre Visit organisationer skal lægges sammen til større enheder. Udvalget skal forholde sig til den fremadrettede proces med at få skabt en DMO omfattende Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner under Visit Fjordlandet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender den beskrevne proces.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der indledes nu et samarbejde mellem de tre kommuner (Frederikssund, Lejre og Roskilde) om at danne en fælles DMO.Det er aftalt at den fysiske placering af DMOen skal være beliggende i Roskilde Kommune og at der skal arbejdes med at fremme turismeudviklingen i en større skala end det er tilfældet i dag. Dette ud fra logikken om at turister ikke er optaget af kommunegrænser. Formålet er at skabe en effektbaseret moderne turismeorganisation, som kan udnytte turismepotentialerne i vor geografi.

  Opgaven

  Der skal i den forbindelse undersøges følgende:
  1. Hvordan vi kan sikre et indhold af aktiviteter/produkter, som virker værdiskabende for turisterhvervet i Fjordlandet?

  2. Hvordan vi kan skabe tættest mulige samarbejde med Wonderful Copenhagen enten i en form af en associeringsaftale eller direkte medlemskab/filial af Wonderful Copenhagen?

  3. Hvordan laver vi en budgetmodel som sikrer at de deltagende parter leverer en basisbudget og kan tilkøbe ydelser i forhold til lokale behov?

  4. Hvordan skal en DMO bygges op i forhold til bestyrelse, organisationsplan og antal medarbejdere?

  Disse 4 hovedspørgsmål skal være indarbejdet i et beslutningsoplæg til kommunalbestyrelserne i april måned 2020, således at der kan træffes beslutning om dannelse af fremtidig organisation.

  Organisering

  På baggrund af denne opgavebeskrivelse laves en egentlig projektbeskrivelse. Det foreslås her, at der dannes en hurtigarbejdende gruppe bestående af direktørerne for visitorganisationerne og kommunaldirektørerne. De aftaler selv den videre proces herunder eventuel nedsættelse af mere specifikke underarbejdsgrupper. Denne gruppe afrapporterer til det politiske niveau undervejs. Wonderful Copenhagen inviteres med i en del af arbejdet med henblik på besvarelse af spørgsmål 2.

  Budget

  Der afsættes en ramme på 200.000 kr. mellem de 3 kommuner til finansiering af konsulentbistand. Roskildes andel af midlerne tages fra UVEG´s budget.

  Tidsplan

  Arbejdet igangsættes oktober måned og forventes forelagt kommunalbestyrelserne til endelig godkendelse i april måned 2020.Ultimo februar indkaldes borgmestre, udvalgsformænd og visitorganisationer til en midtvejsrapportering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 36

  Godkendt. Turistaktørforeningen ønsker at blive inddraget i processen
  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 37 Finansiering af julebelysning i Roskilde Bymidte

  Pkt. 37

  Finansiering af julebelysning i Roskilde bymidte

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Sagen blev udsat på udvalgets seneste møde den 19.september 2019
  I 2016 investerede Roskilde Kommune og Roskilde Handel hver 800.000 kr. til indkøb af julebelysning. Det har ikke været muligt for Roskilde Handel at opkræve tilstrækkeligt med midler blandt foreningens medlemmer til at sikre driften. Udvalget bedes forholde sig til om man vil bevilge midlerne til den fortsatte drift af julebelysningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering afsætter midler i 2019-2021 til den fortsatte drift af julebelysningen forudsat at den praktiske del fortsat håndteres af Roskilde Handel;
  2. at de 250.000 kr., som UVEG på mødet den 26. oktober 2018 bevilgede Roskilde Handel til afholdelse af julemarkedet i 2019, indgår i finansieringen af driften af julebelysningen i 2019, og
  3. at Roskilde Handel og Roskilde Kommune i fællesskab undersøger om ikke driften at julebelysningen fremadrettet kan gøres billigere end tilfældet er i dag.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune (UVEG) og Roskilde Handel investerede i 2016 hver 800.000 kr. i indkøb af julebelysning. Herefter var det hensigten, at medlemmerne af Roskilde Handel skulle indbetale til driften af julebelysningen via en frivillig betalingsordning. Det har ikke været muligt at opkræve tilstrækkeligt med midler til at sikre denne drift i 2019. Derfor foreslås det, at Roskilde Kommune og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering bevilger midler til at finansiere driften af julebelysningen herunder juletræstændingen i perioden 2019-2021 (den resterende del af dette udvalgs periode).
  Roskilde Handel havde ifølge eget regnskab udgifter i 2018 for 444.258 kr. til driften af julebelysningen. Dette indebærer bl.a. udskiftning af pærer, op og nedtagning samt opbevaring. Derudover havde Roskilde Handel omkostninger på 87.871 kr. til juletræstændingen af det store juletræ på Stændertorvet.
  Da julebelysningen og juletræstændingen er en vigtig del af Roskilde´s selvforståelse som regionens største og vigtigste handelsby og julestemningen samtidig et afgørende element i at sikre et godt julesalg for byens butikker foreslås det, at udvalget afsætter 300.000 kr. (samt de 250.000 kr. der er afsat til julemarkedet) i 2019 samt 550.000 kr. 2020 og 2021 til driften af julebelysning samt juletræstændingen. Det får så samtidig den konsekvens, at der ikke bliver noget julemarked i år.
  Det foreslås samtidig, at der fremadrettet ses nærmere på om ikke der findes billigere løsninger end den nuværende, at håndtere den årlige drift af julebelysningen på.

  Økonomi

  Sagen afhænger af at UVEG i 2020 og 2021 fortsat har de ovenfor beskrevne midler til rådighed efter resultaterne af årets budgetforhandlinger.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 19-09-2019, pkt. 29

  Sagen blev udsat til yderligere drøftelse på udvalgets næste møde den 25.oktober 2019.
  Fraværende: Claus Christiansen (Turistaktørforeningen), Keld Nielsen (Dansk Industri), Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Jacob Søgaard Nielsen (Byrådet) og Henrik Stougaard (Byrådet).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 37

  Udvalget er enige om, at bevilge en underskudgaranti til dækningen af julebelysningen i 2019, dog max. op til 550.000 kr.
  Derudover blev det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på hvordan der kan skabes en holdbar permanent solidarisk løsning. En løsning der kan sikre julebelysningen mange år i fremtiden. Arbejdsgruppen består af Torben Stevold (Formand for Roskilde Handel), Rune Tarnø (Formand for Erhvervsforum Roskilde), Camilla Vilby-Mokvist (Byrådet) og udvalgsformand Lars Lindskov (Byrådet).
  Arbejdsgruppen skal præsentere forslag til løsning(er) på udvalgets møde den 17. april 2020.
  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 38 Forslag til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2020

  Godkendt_Kommissorium_for_udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf

  Pkt. 38

  Forslag til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2020

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at de foreslåede datoer godkendes, og
  2. at der tages en drøftelse for afholdelsen af de i kommissoriet beskrevne temamøder

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der skal tages stilling til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2020. Som det fremgår af vedlagte kommissorium, skal der afholdes seks ordinære UVEG - møder om året (februar, april, juni, september, oktober og december) på fredage fra kl. 08.00 – 10.00.
  - 28. februar
  - 17. april
  - 19. juni
  - 11. september
  - 23. oktober
  - 11. december
  I kommissoriet står der ligeledes, at ”der skal afholdes to årlige temamøder omhandlende temaer inden for beskæftigelse og arbejdskraft. Mødet om foråret har fokus på snitflader til Skole- og Børneudvalget, mens mødet om efteråret har fokus på snitflader til Beskæftigelses – og Socialudvalget”.
  Derudover skal der afholdes ”To årlige fællesmøder omhandlende temaer inden for klima, infrastruktur og miljø/teknik området”. Kommissoriet blev vedtaget og godkendt i Byrådet i foråret 2018 og var dermed en politisk beslutning, hvilket vil betyde at en given ændring i kommissoriet også ville skulle godkendes politisk. Det kunne dog være hensigtsmæssigt, at man i forbindelse med denne sag tog en drøftelse af værdien af disse temamøder, der indtil videre er blevet afholdt og hvorvidt udvalget fortsat ønsker afholdelsen af disse temamøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 38

  Ad. 1: Godkendt.

  Ad.2: Der var tilkendegivelser omkring vigtigheden af, at tænke på tværs af fagområderne, og derved fastholde kontakten til de andre udvalg. Det blev dog ligeledes pointeret, at tiden skulle bruges på dialog om specifikke problemstillinger og ikke til præsentationer og fremlæggelser. Endelig blev vigtigheden af en optimal udnyttelse af udvalgsmedlemmers tid understreget. Forvaltningen har fået til opgave, at forsøge at tilrettelægge det således, at de i kommissoriet omtalte temamøder indarbejdes i de ordinære møder.
  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 39 Udkast til blå-grøn strategi

  Groen_Blaa_Strategi_endeligt_udkast_021019.pdf

  Pkt. 39

  Udkast til Grøn-Blå strategi

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Grøn-Blå strategi, som sendes i offentlig høring fra den 2. december til den 27. januar 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget kommer med eventuelle kommentar, som kan medtages som en del af den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi er en strategi der går på tværs af fagområder og er bygget op over fire hovedtemaer ”Natur”, ”Sundhed”, ”Klima” og ”Oplevelser”. Strategien har fokus på at videreudvikle kommunens grønne og blå værdier, med større biologisk mangfoldighed, både på landet og i byerne, udvikling af nye naturområder, sammentænkning med klimaindsats, samt bedre tilgængelighed og mulighed for oplevelser, læring og bevægelse i naturen. Som fælles ramme for strategien er et ambitiøst ønske om, at udviklingen skal ske i fællesskab med lokale kræfter.

  Grøn Blå Strategi kan udgøre en vigtig løftestang for realiseringen af Roskildes Turismepolitik. I Grøn Blå Strategi kan erhvervs- og turismeprojekter kobles med f.eks. naturprojekter, klimaprojekter og kultur- og idrætsprojekter. Det giver mulighed for at skabe synergi mellem projekterne, så vi udnytter muligheder for at sammentænke løsninger, sætte ressourcer i spil og skabe endnu bedre tilbud til kommunens erhvervsliv, borgere og turister. Eksempelvis kan nævnes projekter som udvikling at Skjoldungestien – med fokus på natur, kultur og destinationsudvikling, samt udvikling af nye bynære naturområder som Himmelsøen og Lynghøjsøerne – der øger attraktionsværdien i forhold til bosætning, erhverv og turisme.

  - Klima- og Miljøudvalget har i 2018/2019 arbejdet med indhold til Grøn Blå Strategi. Dette er sket gennem en omfattende involveringsproces, hvor borgere, foreninger og samarbejdspartnere er kommet med idéer ved 7 lokale arrangementer, en udstilling i byens hus, en borgerworkshop på Boserupgård Naturcenter, samt en sparringsgruppe der har været med i arbejdet hele vejen til det nuværende udkast af Grøn Blå Strategi forelægger. Klima- og Miljøudvalget har senest på møde den 4.december 2018, punkt 177, drøftet idéer fra borgerworkshoppen, fremlagt af borgerrepræsentanter på udvalgsmødet.
  - Under den offentlige høring vil Byens Hus være ramme for formidling af Grøn Blå Strategi, med en udstilling der takker for det store lokale engagement, samt indbyder til fortsat at bidrage med input.

  - Grøn Blå Strategi forventes forelagt til endelig vedtagelse i marts 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 39

  Godkendt.
  Gode intentioner med en Grøn-Blå strategi. Om strategien ligefrem bliver en vigtig løftestang for realiseringen af Roskilde Turismestrategi kan man godt sætte spørgsmålstegn ved. Omvendt så går tendensen, også på turismeområdet, mod at fremtidens turister ønsker bæredygtige produkter og serviceydelser.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 40 Udlodning af midler fra UVEG´s pulje

  Ansoegningsskema_-_Udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf

  Pkt. 40

  Udlodning af midler fra UVEG´s pulje

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  UVEG har i foråret 2017 og i efteråret 2018 efterspurgt gode projekter i offentligheden med henblik på, at understøtte disse med udviklingsmidler fra UVEG´s pulje. Udvalget skal tage stilling til om man ønsker, at igangsætte en tredje runde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om man ønsker, at efterspørge konkrete projekter i offentligheden, som udvalget kan støtte økonomisk.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  UVEG har to gange tidligere efterspurgt gode projekter i offentligheden mhp., at understøtte med udviklingsmidler. Det foreslås, at udvalget drøfter hvorvidt der skal igangsættes en ny proces med henblik på udlodning af midler til behandling på udvalgets møde den 28. februar 2020.
  I forbindelse med seneste ansøgningsrunde havde Forvaltningen udarbejdet et ansøgningsskema, som ville kunne bruges igen. Dette ansøgningsskema er vedlagt som bilag til punktet. Såfremt man ønsker at igangsætte en ny runde og bruge det vedlagte skema, så anbefales det at der desuden indføres en linje i skemaet om, at projekter fra ansøgere der ikke tidligere har modtaget støtte fra UVEG, vil blive foretrukket. Selvfølgelig under forudsætning af, at de overholder de givne retningslinjer, og at projektet i øvrigt vurderes at være af høj kvalitet.
  Der vil blive annonceret for ansøgningsrunden i Roskilde Avis og på kommunens hjemmeside.

  Tidsproces

  25.oktober 2019 : UVEG beslutter, hvorvidt man vil igangsætte en proces
  November 2019 : Der annonceres efter projekter i Roskilde Avis
  25.januar 2020 : Frist for indkomne ansøgninger
  28. februar 2020 : UVEG behandler de indkomne ansøgninger og beslutter,
  hvilke projekter der skal modtage støtte.
  På UVEG´s møde den 12. december 2019 vil der komme en opfølgning på resultaterne af de midler, som udvalget bevilgede i sidste runde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 40

  Godkendt.
  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 41 Temadrøftelse - Ny Erhvervs- og Vækstpolitik

  Erhvervs-_og_vaekstpolitik_roskilde_-_fra_nutid_til_fremtid.pdf

  Pkt. 41

  Temadrøftelse - Ny Erhvervs- og Vækstpolitik

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på seneste møde den 19. september 2019, at igangsætte en proces for udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at processen igangsættes på baggrund af udvalgsmedlemmernes respektive input og den i sagen skitserede proces.
  2. at UVEG er vært ved møde den 28. november 16.00-18.00 hvor det lokale erhvervsliv inviteres til drøftelse af indhold og pejlemærker i en ny politik.
  3. at det indstilles til Økonomiudvalget, at arbejdet med udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik igangsættes og følgende denne beskrevne proces.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelsen starter med, at Forvaltningen gør status på resultaterne af den eksisterende Erhvervs- og Vækstpolitik (denne er vedlagt som bilag til punktet). Dernæst har hver af de eksterne aktører max. 5 minutter til at komme med oplæg om, hvad deres respektive organisationer vil ligge vægt på der bliver indarbejdet/prioriteret/fravalgt i forbindelse med en kommende politik. Budskaberne fra de respektive organisationer vil danne platformen for udarbejdelsen af den nye politik.
  Dernæst skal udvalget forholde sig den skitserede tidsproces:

  Tidsproces

  25.oktober 2019 : UVEG igangsætter proces med en temadrøftelse

  28.november 2019 : UVEG er vært ved et møde, hvor det lokale erhvervsliv
  inviteres med mulighed for inddragelse og indflydelse. Mødet afholdes i Rådhusets kantine kl. 16.00 – 18.00

  Dec. 2019 – feb. 2020 : Der udarbejdes en udkast til en ny politik

  28. februar 2020 : Første udkast drøftes i UVEG
  Marts 2020 : Udkastet sendes i offentlig høring og i høring blandt andre
  relevante politiske udvalg

  17. april 2020 : UVEG behandler politikken med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd
  Det anbefales, at involvere konsulenter i processen. Konsulenter som har fingeren på pulsen i forhold til hvilke erhvervssektorer der i fremtiden vil være i vækst og hvilke Roskilde vil kunne være en interessant destination for.

  Økonomi

  Der foreslås, at der afsættes 100.000 kr. af UVEG-midlerne til den samlede udarbejdelse (konsulenter, forplejning, politikkens visuelle udtryk).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 41

  Ad. 1.: Godkendt.
  Ad. 2.: Godkendt.
  Ad. 3.: Sagen skal ikke omkring Økonomiudvalget før igangsættelse.
  Udvalgets medlemmer kom desuden med følgende bemærkninger til det forestående arbejde:
  - Der mangler en overordnet debat om, hvordan vi fysisk får plads til også i fremtiden at kunne udvikle kommune erhvervsmæssigt.
  - Trafikken og infrastrukturen er forhold der bør drøftes i forhold til erhvervsudviklingen.
  - Vi bliver nødt til at se på, hvad der skal være de helt overordnede linjer i kommunens udvikling.
  - Hvis vi sætter os konkrete, målbare mål i den kommende politik, så er det vigtigt at vi gør os klart hvad målene indebærer og at de harmonerer med de andre indsatser der i Roskilde Kommune.
  - Vi skal også kunne stille krav til erhvervslivet. Virksomhederne skal også bidrage til at løfte ambitionerne

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 42 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 42

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 42

  Mille Foods: At udfordringer med råvaredokumentation kan risikere at udskyde opstarten af produktionen på deres nye fabrik i Roskilde.

  Nytårskur for erhvervslivet: Den traditionelle nytårskur for erhvervslivet er nu fastlagt til at finde sted den tirsdag den 14. januar. Nytårskuren hvor vi bl.a. uddeler erhvervsprisen og hædrer årets gazelle-virksomheder. I vil blive indbudt, så snart program og invitation er endelig klar,

  Roskilde – Bedste Transportkommune i Region Sjælland: Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, har for første gang kåret Årets Transportkommune, og i Region Sjælland løb Roskilde Kommune med prisen.

  Ud over kommunens investeringer i det lokale vejnet har Roskilde klaret sig godt i forhold til udlicitering og udbud af transportopgaver, hvor kommunen blandt andet har udlicitering af øvrig affalds- og godsvognmandskørsel samt udbud af snerydning og saltning, som også tæller op i den samlede vurdering.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).

 • Pkt. 43 Eventuelt

  Pkt. 43

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 25-10-2019, pkt. 43

  Udvalget opfordrer Skole - Børne udvalget til at have mere fokus på ord- og talblindhed. Specielt set i lyset af, at det i dag er relativt simpelt at diagnosticere om børn og lider af dette.

  Fraværende: Keld Nielsen (Dansk Industri), Kasper Bæk (Erhvervsforum Roskilde) og Gitte Simoni (Byrådet).