You are here

Referat

Dato: Fredag, Februar 28, 2020 - 08:00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, Roski
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

 • Pkt. 2 Ansøgninger til UVEG´s pulje til erhvervs- og turismefremme februar 2020

  Ansoegninger_UVEG.pdf

  Pkt. 2

  Ansøgninger til UVEG´s pulje til erhvervs- og turismefremme februar 2020

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på mødet den 25. oktober 2019, at efterspørge gode projekter i offentligheden mhp., at understøtte disse med udvalgets udviklingsmidler. Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at imødekomme nogle eller dele af de 18 indkomne ansøgninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter de af Forvaltningen anbefalede projekter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 25. oktober 2019, at efterspørge gode projekter i offentligheden, som kan understøtte Erhvervs- og Vækstpolitikken og Turismepolitikken. Der er modtaget 18 ansøgninger med diverse understøttende bilag. Ansøgningerne er vedlagt som bilag til dette punkt, dog uden de eventuelle understøttende bilag.

  Udvalget har frie midler til brug i 2020 på: 1.748.000 kr.

  Indkomne ansøgninger:

  nr. Ansøger Projekt-titel Ansøgt beløb
  1 BC Match v./Susanne Stilling Frederiksen Business og Competence Match kr. 125.000
  2 Jesper Handberg Nielsen
  (Skrivekompagniet)
  Iværksætteravis for studerende i Roskilde kr. 250.000
  3 Musiconcrete Mere turisme- og medborgerskab på Musicon kr. 140.000
  4 Konsulenthuset for Socialøkonomi Impact Hub RUC kr. 250.000
  5 Virtu Cykling Group Chasing Cancellara kr. 250.000
  6 Roskilde Domsogn Menighedsråd og Verdensarvsrådet for Roskilde Domkirke UNESCO Verdensarvsdag 2020 kr. 80.000
  7 Kapduens Venner Kapduen kr. 250.000
  8 Vikingeskibsmuseet Mød #Alletiders Vikinger City 2 kr. 50.000
  9 Musiconsekretariatet mfl. Selvstarter – et tværorganisatorisk accerationsforløb for studerende iværksættere i Roskilde kr. 250.000
  10 Roskilde Handel EM på storskærm i Roskilde Bymidte – Hestetorvet kr. 88.000
  11 Roskilde Handel Skøjtebane på Hestetorvet dec./feb. 2020/2021 kr. 155.000
  12 Visit Roskilde Markedsføring af destinationen Roskilde på Københavns Turistinformation kr. 125.000
  13 Visit Roskilde Markedsføring af destinationen Roskilde i Københavns Lufthavn kr. 240.000
  14 Visit Roskilde Touren går til Roskilde kr. 112.500
  15 Visit Roskilde RO:KOST madfestival 2020 kr. 150.000
  16 Visit Roskilde Roskilde Ruter – selvguidede ture i Roskilde Kommune kr. 90.000
  17 Jobcenter Roskilde Flere borgere i småjobs (ordinære løntimer) kr. 100.000
  18 Grønager Grafisk Shopping Guide Roskilde/ GO TO ROSKILDE Guide kr. 230.000
  Indkomne ansøgninger på i alt kr. 2.935.500

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tildeler fuld støtte til følgende 6 projekter:

  Nr. Begrundelse Beløb
  6 Verdensarvsdagen for 2018 og 2019 var gode arrangementer, som inddragede mange forskellige aktører på tværs af faggrænser. Det er Forvaltningens vurdering, at der er rigtig god ”value for money” både handels -og turistmæssigt ved at støtte afviklingen af denne dag. kr. 80.000
  8. Projektet om at møde #Alletiders vikinger i City 2 virker spændende og nytænkende og passer godt ind i den nuværende turismepolitiks målsætninger om at have fokus på tiltrækning af flere danske turister kr. 50.000
  9. Selvstarter-projektet har tidligere haft stor succes med at integrere mange forskellige aktører i et samarbejde om en fælles iværksætterdagsorden. Desuden har projektet et rigtig fint ophæng til Erhvervshus Sjælland, og kan samtidig ses som en understøttelse af iværksættermiljøet på Musicon. Kr. 250.000
  10 EM i storskærm i Roskilde. Da lignende arrangementer blev afholdt i forbindelse med EM i fodbold i 2018 var det en folkefest på Hestetorvet. Projektet giver gang i byen og understøtter detailhandel. Kr. 88.000
  12 UVEG besluttede ved seneste uddeling, at tildele Markedsføring af destinationen Roskilde på Københavns Turistinformation midler. Forvaltninger indstiller at der fortsat tildeles midler til denne vigtige del af turisme-indsatsen. kr. 125.000
  15. RO:KOST Projektet har igennem flere år været en stor succes, og involverer flere og flere lokale spisesteder. kr. 150.000
  I alt kr. 743.000

  Forvaltningen indstiller, at følgende projekter bevilges delvis støtte eller tildeles støtte med visse betingelser tilknyttet:

  Nr. Begrundelse Beløb
  3 Projektet med Mere turisme- og medborgerskab på Musicon stritter lidt i forskellige retninger. Desuden fremgår det ikke tydeligt af ansøgningen hvilke af de anførte partnere, som man har indgået en aftale med. Det anbefales dog, at der bevilges 70.000 kr. til udvikling af de rekreative, bæredygtige udeområder på Musicon mhp. at skabe opholdsrum for f.eks. turister. Pengene bør dog kun bevilges under den forudsætning, at det sker i samarbejde med og under ledelse af Musicon-sekretariatet, som har bevilget midler til noget tilsvarende. kr.70.000
  4 Efter Forvaltningens vurdering virker projektet Impact Hub RUC lidt abstrakt, og erfaringerne fra tidligere lignende projekter har været, at resultatet ikke nødvendigvis har ført så meget konkret med sig. Der mangler en tydelig beskrivelse i projektet af, hvordan man helt konkret vil inddrage erhvervslivet i projektet.

  Forvaltningen anbefaler dog alligevel, at der bevilges 50.000 kr. til projektet under følgende to forudsætninger.
  - At projektet opnår den beskrevne bevilling fra Innovationsdistrikt Sjælland
  - At et af UVEG´s medlemmer (alternativt en repræsentant fra forvaltningen) deltager i projektets advisory Board, som det også er foreslået fra projektejer.

  kr. 50.000
  7. Der er ingen tvivl om, at Kapduen er et sympatisk projekt, drevet af ildsjæle. Det er vanskeligt at vurdere projektets potentiale og effekt, ligesom det er vanskeligt at vurdere om projektet kan indsamle det samlede budget til realisering. Projektet har dog et meget spændende turistpotentiale. Det indstilles derfor, at projektet bevilges det halve af det ansøgte beløb altså 125.000 kr. Beløbet udbetales dog først når projektet kan dokumentere, at resten af midlerne til gennemførelsen af fase 1 er indsamlet. kr.125.000
  14. Touren går til Roskilde. Projektet skal hænge sammen med den øvrige kommunikation og fortælling for Tour de France starten fra Roskilde. Den angivne projektperiode er f.eks. lidt skæv ift målgruppen og ville kunne styrkes ved fx at supplere med film indeholdende selve Grand Départ, som efterfølgende kan anvendes i turismefremstød. Derfor kunne projektperioden række ind i 2021.

  Derudover bør filmene være på engelsk og fransk tekstning/speak, så filmene også kan anvendes på letourcph.dk og i fremadrettet markedsføring. Så en bevilling forudsætter, at projektet gennemføres i tær samarbejde med den kommunale projektleder for Tour de France.

  kr.112.500
  I alt kr. 357.500

  Forvaltningen indstiller, at der gives afslag til følgende 9 projekter

  Nr. Begrundelse
  1 Roskilde Kommune er partner i det såkaldte VIA- projekt, hvor der samarbejdes med bl.a. Copenhagen Capacity, Absalon, Zealand mfl. om at sikre regionens virksomheder adgang til højtkvalificeret arbejdskraft gennem tiltrækning og modtagelse af udenlandske højtuddannede specialister samt tiltrækning og fastholdelse af udenlandske studerende.

  Formålet med aktiviteterne i VIA-projektet og projekt ”Business and Competence Match” er meget overlappende. Derfor er det Forvaltningens vurdering, at det ikke være hensigtsmæssigt, at støtte og igangsætte et projekt af lignende karakter på nuværende tidspunkt.

  2 Forvaltningen vurderer ikke, at det beskrevne projekt mediværksætteravis for studerende i Roskilde, er et projekt der vil gøre en forskel. Først og fremmest er projektperioden på kun 3 mdr. På så kort en periode at det vanskeligt for et nyt medie, at fange målgruppen (som samtidig læser til eksamen eller skriver afsluttende projekt i den pågældende periode). Derfor er det ligeledes meget usikkert hvorvidt projektet kan videreføres efter projektperioden, som det er beskrevet i ansøgningen. Endelig synes produktet, at være alt for højt værdisat.
  5 Der er mange gode og spændende idéer i Chasing Cancellara, som også passer godt ind i kommunens andre initiativer i forbindelse med Tour de France projektet. Det er dog Forvaltningens vurdering, at det ligger uden for denne puljes formål og hensigt, at støtte en kommerciel aktivitet udført af kommercielle aktører.
  11 Der arbejdes i øjeblikket på, at finde midler til julebelysningen. Efter Forvaltningens vurdering bør finansieringen af julebelysning falde endelig på plads inden der bevilges andre midler til aktiviteter i bymidten omkring jul, dette inkluderer en Skøjtebane på Hestetorvet. Alternativt må Roskilde Handel tage kontakt til Visit Roskilde ift., at der eventuel kan afsættes penge fra turismemillion til skøjtebanen.
  13 Der henvises til den af UVEG årlige tildelte turismemillion, hvis Visit Roskilde ønsker at realisere projektet med Markedsføring af destinationen Roskilde i Københavns Lufthavn.
  16 Der henvises til den af UVEG årlige tildelte turismemillion, hvis Visit Roskilde ønsker at realisere projektet med Roskilde Ruter – selvguidede ture i Roskilde Kommune.
  17 Der er i forvejen mange midler der kan søges fra centrale søges puljer i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats. Derfor er det Forvaltningens vurdering, at projektet med Flere borgere i småjobs ikke bør nyde fremme.
  18 Den overordnede idé med projektet er overordnet god. Vurderingen er dog, at Shopping Guide Roskilde/GO TO Roskilde Guide er så løst beskrevet, at opgaven ville kunne løse af andre udbydere i byen og derfor bør konkurrenceudsættes. Samtidig burde UVEG/Roskilde Kommune have indflydelse på opsætning og indhold. Det anbefales derfor, at der ikke bevilges midler til dette specifikke projektet.

  Hvis udvalget vælger at følgende ovenstående anbefalinger, så vil udvalget have bevilget i alt 1.100.500 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 2

  Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde), Claus Christiansen (Turistaktørforeningen) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark) var inhabile i behandling af visse af de ansøgningerne og deltog derfor ikke i selve beslutningsprocessen om hvorvidt disse projekter skulle støttes.

  Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) ønsker kun at støtte de seks projekter som Forvaltningen har indstillet til fuld støtte.

  Udvalget valgte, at støtte følgende 12 projekter:

  Nr. Ansøger Projekt-titel Bevilget beløb
  3 Musiconcrete Mere turisme og medborgerskab på Musicon * kr. 70.000
  4 Konsulenthuset for socialøkonomi Impact hub RUC ** kr. 50.000
  6 Roskilde Domsogn Menighedsråd og Verdensarvsrådet for Roskilde Domkirke UNESCO Verdensarvsdag 2020 kr. 80.000
  7 Kapduens Venner Kapduen *** kr. 125.000
  8 Vikingeskibsmuseet Mød #Alletiders Vikinger City 2 kr. 50.000
  9 Musiconsekretariatet mfl. Selvstarter – et tværorganisatorisk accerationsforløb for studerende iværksættere i Roskilde kr. 250.000
  10 Roskilde Handel EM på storskærm i Roskilde Bymidte – Hestetorvet kr. 88.000
  11 Roskilde Handel Skøjtebane på Hestetorvet dec./feb. 2020/2021 **** kr. 155.000
  12 Visit Roskilde Markedsføring af destinationen Roskilde på Københavns Turistinformation kr. 125.000
  14 Visit Roskilde Touren går til Roskilde *****112.500
  15 Visit Roskilde RO:KOST madfestival 2020 150.000
  16 Visit Roskilde Roskilde Ruter – selvguidede ture i Roskilde Kommune 90.000

  * Pengene bevilges under den forudsætning, at projektet realiseres med -og under ledelse af Musiconsekretariatet.

  ** Pengene bevilges såfremt projekt opnår bevillingen fra Innovationsdistrikt Sjælland. UVEG indstiller Erhvervsforums Direktør Martin Sattrup Christensen til at repræsentere UVEG i projektets advisory Board

  *** Pengene udbetales først til projektet, når det af ansøger kan dokumenteres at resten af midlerne til gennemførelsen af fase 1 er indsamlet.

  **** Pengene bevilges, da Roskilde Kommunes Børneungebyråd ligeledes har tilkendegivet, at de ønsker et skøjtebane i bymidten.

  ***** Pengene bevilges under forudsætning af, at projektet gennemføres i tæt samarbejde med den kommunale projektleder af Tour de France.

  Udvalget har dermed valgt, at støtte med et samlet beløb på: 1.345.500 kr.

  Udvalget tog desuden en drøftelse af hvorvidt en udviklingspulje bør give midler til driften af årligt tilbagevendende arrangementer. Udvalget tager denne drøftelse op igen, såfremt der kommer en uddeling af puljemidler igen i 2021.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO) og Keld Nielsen (Dansk Industri)

 • Pkt. 3 Forslag til fremtidig finansiering af julebelysningen i Roskilde Bymidte

  Pkt. 3

  Forslag til fremtidig finansiering af julebelysningen i Roskilde Bymidte

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På udvalgsmødet den 25. oktober 2019 nedsattes en arbejdsgruppe mhp., at kortlægge hvordan der kan skabes en holdbar permanent solidarisk løsning på problematikken med finansieringen af julebelysningen i Roskilde. En løsning der skal sikre julebelysningen mange år i fremtiden. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag, som udvalget skal tage stilling til.

  Indstilling

  Arbejdsgruppen indstiller, at

  1. de 350.000 kr. der årligt er afsat til udsmykning i gågaden konverteres til brug for julebelysningens drift med virkning fra julen 2020.
  1. Roskilde Handel forsøger at finde en besparelse på de resterende 100.000 kr. ved at udbyde opgaven med driften af julebelysningen.
  1. UVEG i 2020 giver en underskudsgaranti på op til 100.000 kr. til driften af julebelysningen i 2020, såfremt det ikke lykkedes Roskilde Handel at opnå den nødvendige besparelse på 100.000 kr. ved udbuddet.
  1. såfremt Roskilde Handel ved et udbud af opgaven ikke opnår den nødvendige besparelse på 100.000 kr. findes den resterende del med virkning fra julen 2021 enten ved et fast årligt kommunalt tilskud eller ved at hæve stadelejen.

  Beslutningskompetence

  Plan - og Teknikudvalget /Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen bestående af Torben Stevold (Roskilde Handel), Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde), Camilla Vilby-Mokvist (Byrådet) og udvalgsformand Lars Lindskov (Byrådet) er mødtes to gange og er blevet enige om, at fremlægge følgende løsning til finansieringen af julebelysningen.
  De udgifter som Roskilde Handel i 2019 har haft til drift (opsætning, vedligehold og opbevaring) af julebelysningen løber op i rundt regnet 450.000 kr. Hovedfinansieringen skal fremadrettet findes ved en konvertering af de 350.000 kr. fra kommunens vejdriftsbudget, som Roskilde Kommune og Vejlauget Gågaderne i Roskilde siden 2005 i fællesskab har disponeret til kunst, belægninger og andre installationer. Af projekter der er realiseres for disse midler kan bl.a. nævnes Granitbelægninger i den sydlige ende af Sankt Ols Gade, lysekronerne ”Lenticularis” i Skomagergade, historiske fliser i gaderne, renovering af Schmeltz’s have, statue af Lise Nørgaard i Algade, granit vandkunsten ”Stub” med vandløb i Rosenhavestræde, udstillingsmontre og lys i Snæversti og lys på Sankt Laurentii tårnet på Stændertorvet m.m.
  De 350.000 kr. kommer således fra erhvervet selv, da midlerne er en del af den stadeleje, som Byrådet opkræver for udlejning af vejarealer til udstilling af butikkernes varer og restaurationernes udeservering. En konvertering af de 350.000 kr. vil ikke få konsekvenser for den almindelig drift, indkøb og tilsyn af arealerne i bymidten.
  Den resterende del af finansieringen, altså omkring 100.000 kr., foreslås forsøget indhentet ved at Roskilde Handel får opgaven markedsprøvet. Hvis denne øvelse ikke resulterer i den ønskede besparelse, foreslås det at UVEG dækker den resterende del i 2020.
  Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at udvalget tager stilling til om den resterende del i årene fra 2021 og fremefter, såfremt der ikke findes en besparelse på 100.000 kr. ved markedsprøvningen, skal findes ved en fast hævelse af stadelejen eller et fast årligt kommunalt tilskud fra Roskilde Kommune.
  Da pengene i givet fald skal finansieres via en konto der i dag ligger under Plan-og Teknikudvalget (PTU) oversendes sagen efter behandling i UVEG til PTU inden den skal videre i Økonomiudvalg og Byråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 3

  Anbefales overfor PTU. Henrik Stougaard (Ø) kan godkende konkurrenceudsættelsen, men ikke resten af det fremsendte løsningsforslag.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).

 • Pkt. 4 Temadrøftelse om den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik

  Roskilde_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_-_1._udkast.pdf

  Pkt. 4

  Temadrøftelse om den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Det blev på udvalgsmødet den 19. september 2019 besluttet, at igangsætte en proces for udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Roskilde Kommune. Der foreligger nu et første udkast, som udvalget skal drøfte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det vedlagte udkast. Derefter bearbejder Forvaltningens udvalgets kommentarer med henblik på at vende politikken en sidste gang i arbejdsgruppen inden politikken sendes i offentlig høring, herunder til høring i relevante politiske udvalg.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Efter at arbejdet med den nye Erhvervs- og Vækstpolitik blev igangsat har der efterfølgende været et møde på Rådhuset den 28. november 2019, hvor omkring 50 virksomhedsrepræsentanter bød ind med forslag og idéer. Et sammenkog af de mange input fra erhvervslivet blev præsenteret på UVEG´s møde den 6. december 2019. Her blev det besluttet, at Forvaltningen på baggrund af erhvervslivets input skulle udarbejde et 1. udkast, som skulle forelægges udvalget den 28. februar 2020.
  Det blev samtidig foreslået, at de af udvalgets medlemmer som havde tid og interesse kunne deltage i skriveprocessen. Dette resulterede i en lille arbejdsgruppe bestående af Torben Stevold (Roskilde Handel), Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde), Camilla Vilby-Mokvist (Byrådet) og udvalgsformand Lars Lindskov (Byrådet). Arbejdsgruppen er mødtes et par gange og har udarbejdet første udkast, som er vedlagt som bilag.
  Dette første udkast tager sit udgangspunkt i fem overordnede mål, fem fokusområder og fem indsatsområder.

  Overordnede mål:
  » At fortsætte med at skabe nye og anstændige arbejdspladser, der fører til økonomisk vækst for alle.
  » At øge turisme-omsætningen, og bakke op om udviklingen af erhvervet og aktørerne.

  » At skabe mulighed for en diversificeret og spændende detailhandel, og dermed en øget omsætning i butikkerne.

  » At øge antallet af iværksættere der starter egen virksomhed, og dermed konsolidere Roskilde som en af de absolut mest interessante iværksætterkommuner i landet.
  » At styrke Roskildes image som en kommune, hvorfra det i alle dele af kommunen er godt at drive virksomhed, og hvor ansvarlighed og bæredygtighed er i fokus.

  Fokusområder:

  Iværksættere, Detailhandel, Industri 4.0, Turisme og Grøn omstilling.

  Indsatsområder:

  - Konkurrencedygtig virksomhedsservice
  - Styrkelsen af virksomhedernes mulighed for at tiltrække arbejdskraft
  - Den gode fortælling
  - Brobygning og partnerskaber
  - Den digitale infrastruktur
  Udvalget bedes drøfte det vedlagte udkast. En drøftelse kunne bl.a. tage sit udgangspunkt i følgende:
  - Er udvalget enige i mål, fokus – og indsatsområder?

  - Er udvalget enige i, at denne politik har det lange lys på, og derfor bør være en politik som har til hensigt at fungere over en lang periode (flere byrådsperioder), dog med en revision hvert andet år?

  - Er udvalget enige i, at politikken arbejder med overordnede mål frem for konkrete KPI´er – altså konkrete resultatmål, som det var tilfældet med den tidligere politik (f.eks. antallet af private arbejdspladser)?
  - Hvordan får vi rent praktisk indarbejdet de fire verdensmål, så det ikke bare bliver et vedhæng?
  Det grafiske udtryk, som politikken er præsenteret i, er ikke det endelige. Når udvalget er blevet enige om indholdet bliver det grafiske tilrettet med fotos mv. inden det sendes i offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 4

  - Det skal præciseres hvem der er afsender af politikken (ikke kun Roskilde Kommune, men alle de i udvalget repræsenterede organisationer)
  - Der kunne godt arbejdes med en større sammenhæng mellem fokusområder og indsatsområder. Samtidig kunne politikken godt i højere grad ligge op til konkrete handlinger.
  - Det skal præciseres hvad der menes med anstændige jobs. Desuden skal der arbejdes med en bedre tilknytning af verdensmålene til resten af politikken.
  Udvalget vælger at sende de nuværende oplæg i høring med et par enkelte justeringer.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).

 • Pkt. 5 Turisme - Udviklingsplan for Sjælland og Øerne

  Praesentation_Udviklingsplan_Sjaelland_05.02.2020.pdf

  Pkt. 5

  Turisme - Udviklingsplan for Sjælland og Øerne

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne i Region Sjælland har ambitioner for turismen og vil stå i spidsen for at give turismen et markant løft som væksterhverv. Derfor blev der i sensommeren 2018 igangsat arbejdet med en udviklingsplan for turismen på Sjælland og Øerne. Første udkast til planen ligger klar og udvalget bedes drøfte og eventuelt kommentere denne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udviklingsplanen og eventuelt kommenterer den overfor KKR Sjælland (Et tværkommunalt råd bestående af bl.a. borgmestrene fra de 17 kommuner i Region Sjælland)

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplanen skal udtrykke Region Sjællands fælles ambition for udviklingen af turismen frem mod 2025 og give bud på, hvad der skal til for at indfri disse ambitioner.
  Der foreligger nu et første udkast (vedhæftet som bilag) som har været drøftet i KKR Sjælland på deres møde den 5. februar 2020. Udviklingsplanen er nu ude i en kommenteringsrunde i kommunerne med henblik på, at der skal ske en endelig vedtagelse på KKR Sjællands møde den 1. april 2020.
  Planen udgør en overordnet, tværkommunal ramme for udviklingen, som det er op til stat, kommuner, destinationer, regioner, grundejere og erhvervsaktører at udfylde sammen og hver for sig. Udviklingsplanen er en dynamisk plan, som løbende kan opdateres og videreudvikles, så den afspejler de aktuelle behov og favner de muligheder, der kommer.
  Der lægges op til en stærkere specialisering og rollefordeling af turismen i Sjælland og øerne i respekt for kommunernes nye organisering destinations-selskaber. Det bemærkes, at Fjordlandskommuner, herunder Roskilde, fremstår som en afgørende og vigtig destination for Region Sjælland. Både fordi Roskilde primært har en stor turismeomsætning, har mange attraktioner og ikke mindst er stepbrættet for mange turisters viderefærd, når de lander i København.
  De strategiske ambitioner er indrammet i pejlemærker for den sjællandske turisme i 2025:
  – Øget omsætning (fra 12,6 mia. til 15 mia. kr.) og døgnforbrug (fra 533 kr. til 636 kr.)
  – Stigning i antal overnatninger (fra 4,8 mio. til 5.8 mio.)
  – Flere internationale besøg fra Kbh. (fra 110.000 til 330.000)
  – Øget tilfredshed (fra 4,5 til 4,6).
  Det samlede materiale til udviklingsplanen, herunder en række baggrundsnotater kan findes her:
  https://www.kystognaturturisme.dk/indsatser/udviklingsplan-for-sjaelland-og-oeerne/

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 5

  Udvalget ønskede, at Roskilde betydning for turismens udvikling i Region Sjælland bliver tydeligere fremhævet i planen. Forvaltningen udarbejder i samarbejde med Turistaktørforeningen et høringssvar.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).

 • Pkt. 6 Temadrøftelse - Alle Tiders Musikby

  Status_paa_initiativer_under_Alle_Tiders_Musikby_og_kortlaegning_af_andre_musikalske_initiativer.pdf

  Pkt. 6

  Temadrøftelse - Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 326899 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal have en temadrøftelse om Alle Tiders Musikby og om muligt beslutte initiativer, der skal indstilles til Alle Tiders Musikby – handleplan 2020-2023.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalget på baggrund af vedhæftede bilag har en temadrøftelse om Alle Tiders Musikby.
  2. udvalget drøfter og hvis det er muligt beslutter nye initiativer, der skal skrives ind i handleplanen for Alle Tiders Musikby 2020-2023.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Den 30. august 2017, punkt 198, vedtog et enigt Byråd strategien for Alle Tiders Musikby. Efterfølgende blev den første handleplan for udmøntningen af Alle Tiders Musikby godkendt. Handleplanen defineres for 4 år af gangen og hvert år justeres den og der tilføjes endnu et år med nye initiativer. Således er handleplanen fortløbende uden slutdato.
  Det er nu blevet tid til at finde nye initiativer og udarbejde den tredje version af handleplanen. Forvaltningen indstiller derfor, at udvalget har en temadrøftelse om Alle Tiders Musikby og om initiativer på udvalgets områder, som udvalget indstiller til kommende handleplan 2020-2023.
  Til det formål er blandt andet vedhæftet notatet: Status på initiativer under Alle Tiders Musikby og kortlægning af andre musikrelaterede initiativer.
  Den 30. august 2017, punkt 198, vedtog et enigt byråd strategien for Alle Tiders Musikby. Efterfølgende blev den første handleplan for udmøntningen af Alle Tiders Musikby godkendt. Handleplanen defineres for fire år af gangen og hvert år justeres den og der tilføjes endnu et år med nye initiativer. Således har handleplanen ingen slutdato.

  Det er nu blevet tid til at finde nye initiativer og udarbejde den tredje version af handleplanen. Forvaltningen indstiller derfor, at udvalget har en temadrøftelse om Alle Tiders Musikby og nye mulige initiativer på udvalgets område, som udvalget vil anbefale indarbejdes i den kommende handleplan.
  Til det formål er blandt andet vedhæftet statusnotat på initiativer under Alle Tiders Musikby og kortlægning af andre musikrelaterede initiativer.
  I udviklingen af strategien for Alle Tiders Musikby var der allerede fokus på forholdet mellem musik og erhverv. Hensigten var, at Roskilde Kommune skulle være attraktiv for musikbranchen, musikorganisationer og beslægtede erhverv.
  Dette skulle ske gennem et gunstigt erhvervs- og iværksættermiljø og et stærkt brand.

  Musik er et erhverv både i den lille skala for den enkelte musiker, sangskriver eller sanger og i den store skala, hvor Roskilde Festival er et godt eksempel med en årlig omsætning på et tocifret millionbeløb.
  Samtidigt er der alle erhvervene rundt om musikken såsom afviklerne, spillestederne, producerne m.fl. Dertil kommer alle de afledte effekter på hotel- og restauratørområdet.
  På innovationsområdet har Musicon-sekretariatet to år i træk afholdt Musicon Hackathons. Den første Hackathon blev afviklet i forbindelse med EU-projektet MONICA og havde til formål at finde nye løsninger på problematikker i henhold til at afvikle open air koncerter. Musicon-sekretariatet var partner i projektet og ansvarlig for at implementere og afvikle hackathonen. Projektet blev afviklet i et partnerskab med 29 deltagere fra ni forskellige lande herunder tre universiteter, fire kommuner og en række internationale virksomheder.
  Den anden Hackathon blev afholdt i maj 2019 og tog afsæt i en konkret case, som Roskilde Festival og Musicon sekretariatet havde formuleret og som Danmarks Tekniske Universitet bidrog til.
  I november 2019 arrangerede Roskilde Festival Højskole, DTU og EU-projektet MONICA et udendørs lydforsøg før og under arrangementet Sound Summit. Lydforsøget blev udført af en af de vindende virksomheder fra MONICA-Hachatonen, som siden 2018 har deltaget i et accelerationsforløb med henblik på at udvikle og kommercialisere deres teknologi og forretning.
  Som et led i den strategiske samarbejdsaftale mellem Musicon-sekretariatet og Roskilde Festival, afvikler Musicon-sekretariatet de kommende to år én årlig hackathon, der har til formål at tiltrække studerende og iværksættere til at bidrage til at skabe innovative løsninger på problematikker, der vedrører afvikling af kulturelle begivenheder, byudvikling mm.
  Derudover får Roskilde Danmarks første eliteuddannelse i kommerciel sangskrivning og produktion i 2020, som centrale aktører i den nationale musikbranche etablerer i Vor Frue.

  Forslag til prioriteringer i handleplan 2020-2023

  Ud over de to nævnte eksempler er potentialet i forhold til musik og erhverv langt større i Roskilde Kommune. Hvis dette potentiale skal forløses anbefaler forvaltningen, at UVEG sætter det på dagsordenen og udvikler en reel strategi for, hvordan Roskilde Kommune bliver attraktiv for musikbranchen, musikorganisationer og beslægtede erhverv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 6

  Udvalget tog en kort drøftelse og tog AlleTiders Musikby til efterretning
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).

 • Pkt. 7 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 7

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består ud over de fem politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, LO Roskilde-Egnen, Uddannelsessektoren, Finans Danmark, Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 7

  Martin Sattrup Christensen blev præsenteret som ny direktør for Erhvervsforum Roskilde. Martin deltager i UVEG-møderne med observatør-status.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).

 • Pkt. 8 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 8

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 8

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  Byggesagstider:
  Ifølge en ny opgørelse fra Dansk Byggeri, er Roskilde Kommune blandt de kommuner i Danmark, som har den længste sagsbehandlingstid på byggesager.

  Ifølge Dansk byggeri er sagsbehandlingstiden i Roskilde steget fra gennemsnit 57 dage i 2018 til 85 dage i 2019.
  Denne gennemsnitslige sagsbehandlingstid er fundet via tal fra Kommunernes Landsforening (KL) som har opgjort følgende gennemsnitlig sagsbehandlingstider for de enkelte kategorier i Roskilde Kommune:
  - 97 dage for enfamiliehuse (363 sager)
  - 88 dage for simple konstruktioner (96 sager)
  - 58 dage for lager-/industri (22 sager)
  - 51 dage for øvrig erhverv (64 sager)
  - 51 dage for etageboliger (50 sager)

  https://www.kl.dk/media/23093/servicemaalsstatistik-2019.pdf

  Ny stor virksomhed på vej til Roskilde
  Virksomheden Butina har besluttet at flytte fra Holbæk til Roskilde. Virksomheden har omkring 70 medarbejdere og designer, udvikler og sælger bedøvningsanlæg til slagtesvin. Virksomheden har nu fået sine byggetilladelser og rykker ind i en bygning ude på Langebjerg inden sommerferien.
  Jobrekord i Roskilde Kommune
  Roskilde Kommune satte i 3.kvartal 2019 jobrekord med ca. 34.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Der har aldrig været så mange fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Roskilde Kommune, som nu. Forvaltningen forventer, at dette tal vil fortsætte med at stige i løbet af 2020, hvorefter det vil falde, bl.a. som følge af mangel på ledige erhvervsarealer…
  Byggeriet af en nyt erhvervshus på Musicon igangsat
  Der har netop været taget første spadestik til det nye 5000 kvm store erhvervshus på Musicon. Huset er næsten allerede fuldt udlejet og en række lokale virksomheder får ny adresse i huset. Det drejer sig Alpha Akustik, BDO, Momentum og Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen. Derudover kommer Erhvervshus Sjælland til at have en satelittafdeling i huset.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-02-2020, pkt. 9

  Kommunaldirektør Henrik Kolind orienterede udvalget om en kontakt til byen Milton i Canada, som via DSV (som netop har færdigbygget en ny stor logistikterminal i byen) har vist interesse i et samarbejde med Roskilde.
  Nogle af de emner som Milton ifølge deres kommunaldirektør Andrew Siltala kunne være interesserede i at samarbejde om er følgende:
  - Tourism and politics to promote innovation and collaboration with companies (Milton have already to big companies - DSV and Rockwool)
  - Collaboration with local university
  - Cityplanning and development
  Kommunaldirektøren vil på baggrund af udvalgets positive tilkendegivelser arbejde videre med kontakten med Milton med henblik på en vurdering af hvorvidt det kunne resultere i en udveksling med henblik på at få afklaret om der er basis for et længerevarende samarbejde.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Torben Stevold (Roskilde Handel), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Ole Holtse Olsen (LO Roskildeegnen), Keld Nielsen (Dansk Industri) og Jesper Østrup (Roskilde Campus).