You are here

Referat

Dato: Fredag, Oktober 28, 2016 - 07:30
Sted: virksomheden Kingo Carlsen A/S, Egegårdsvej 7,
 • Pkt. 50 Godkendelse af referat

  Pkt. 50

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 15. august 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 50

  Venstre ønsker, at referatet berigtiges så det tydeligt fremgår, at udvalget ikke kan støtte en overbygning på de tre organisationer baseret på et kommunalt bidrag i den størrelsesorden, som det er angivet i projektbeskrivelsen.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 51 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 51

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 51

  Godkendt.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 52 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  erhvervsforum_roskilde_-_status_paa_maalsaetninger_oktober_2016.pdf

  Pkt. 52

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 52

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  Dansk Byggeri har rundsendt materiale til folkeskolerne, som informerer om hvilke muligheder der byder sig indenfor de håndværksmæssige fag.

  Torben Strand (Dansk Industri)

  DI´s Regionalforening har fokus på åben Skole og praksisundervisning. DI har desuden nedsat en ekspertgruppe, som peger på at ikke kun undervisning men også arbejde er vejen til udvikling for de unge. Virksomhederne skal således kunne håndtere unge, der vælger denne vej.

  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)

  Stadig stor byggeaktivitet i og omkring Hovedstaden, hvilket resulterer i et stigende løn - og prispres. Ikke helt problemfrit med at få lærlinge ud i virksomhederne.
  Kvittering fra Håndværksrådet i forhold til det netop afholdte arrangement ”stormøde for lokale håndværkere”.

  Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv)

  Hos Dansk Erhvervs medlemmer er der stor frustration over de mange forskellige offentlige og halvoffentlige institutioner, som administrerer og uddeler offentlige midler.
  Frustrationen går dels på uoverskueligheden af disse ordninger, og dels over manglen på konkurrenceudsættelse af disse midler.
  Derudover kigger Dansk Erhverv i øjeblikket på, hvordan der kan skabes bedre transportlinjer til skoler/universiteter.

  Claus Christiansen (Visit Roskilde)

  Visit Roskilde arbejder fortsat med, at fastlægge grundlaget for foreningens arbejde. Man vil gerne fortsat arbejde tæt sammen med Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde. Desuden drøfter man hvorledes der kan inddrages en mere turistmæssig vinkel på de borgerrettede aktiviteter, såsom bl.a. lys-festen og Go Orange.
  Desuden er man i dialog med kineserne omkring etablering af et vikingeskibsmuseum i Kina. Der er underskrevet et ”letter of intent”. Endelig er der udarbejdet et udkast til en plan for etablering og udvikling af Nationalparken Skjoldungernes land.

  Jens Müller (Erhvervsforum Roskilde)

  Arbejdet med den nye fælles overbygning er skrinlagt
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 53 Status på udvalgets økonomi

  Pkt. 53

  Status på udvalgets økonomi

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Ifm. budgetaftalen 2015-2018 fik udvalget bevilget 8 mio. kr. over tre år til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser og turister. I budgetaftalen 2017 er der afsat 2.5. mio. kr. ekstra, som skal fordeles af UVEG. Der gives en status på udvalgets økonomi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at de tre overordnede aktiviteter samles til én aktivitet og dermed én pulje
  2. at udvalget tager stilling til udmøntningen af de 2.5. mio.kr. fra budgetaftalen 2017

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget fik i forbindelse med budgetaftalen 2015-2018 tildelt 8 mio. kr. fordelt over tre år. Midler der var afsat med fokus på initiativer, der skal skabe og tiltrække arbejdspladser og turister. Midlerne blev besluttet uddelt på tre overordnede aktiviteter.

  Aktivitet 2015 2016 2017
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 1.5 mio.kr, 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 0,5 mio.kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr.
  I alt 3,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr.

  For at sikre mere overskuelighed over udvalgets økonomi foreslås det, at midlerne for de tre aktiviteter sammenlægges til én pulje.
  Udvalget bevilgede i 2015 i alt 2.622.000 kr. til forskellige projekter. Derudover har udvalget i 2016 indtil videre bevilget 975.925 kr.

  Aktivitet (bevilgede) 2016
  Soft Landing 250.000 kr.
  Go Orange 250.000 kr.
  Magasinet Business Roskilde (underskudsgaranti) 79.925 kr.
  RO:KOST 50.000 kr.
  Det virtuelle handelsakademi 100.000 kr.
  Julemarked + juleaktiviteter 200.000 kr.
  Internationale turister til Roskilde 50.000 kr.
  I alt 979.925 kr.

  Udvalget har 378.000 kr. tilbage fra 2015 og 1.520.075 kr. tilbage fra 2016. De resterende midler fra 2015 er overført til 2016 og dermed har udvalget et økonomisk råderum i 2016 på 1.898.075 kr.

  År Ikke disponerede midler
  2015 378.000 kr.
  2016 1.520.075 kr.
  Udvalgets økonomiske råderum 2016 1.898.075 kr.

  Budgetforliget 2017 – Event - og Erhvervspulje

  Derudover blev der i forbindelse med budgetforliget afsat midler til en Event - og erhvervspulje. I budgetteksten står følgende: ”Budgetpartierne er enige om at afsætte 2.5 mio. kr. til større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune. Puljen fordeles af UVEG. I det omfang der afsættes penge til interessevaretagelse, er det en anbefaling, som endelig besluttes af ØU”.
  Det foreslås, at udvalget tager stilling til hvordan denne pulje skal udmøntes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 53

  1. Godkendt
  2. Udvalget ønsker til næste møde, at få et forslag til hvordan midlerne til brug i 2017 kan understøtte den vedtagne Erhvervs- og Vækstpolitik

  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 54 Orientering om modernisering af planloven

  modernisering_af_planlov_-_vaesentligste_aendringer_af_betydning_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om modernisering af planloven

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om lovforslaget til modernisering af Planloven og dets betydning for udviklingen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for vækst, erhverv og globalisering

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort lovudkast til modernisering af Planloven. Lovforslaget svarer indholdsmæssigt til regeringsaftalen "Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" fra juni 2016.
  Et overordnet formål er at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst under fortsat hensyn til natur og miljø.
  Forvaltningen har vurderet betydningen for Roskilde Kommune, se vedlagte notat. På flere punkter giver ændringerne kommunen større råderum for mere lokalt baserede afgørelser ud fra konkrete afvejelser, frem for statslig regelstyring. På enkelte punkter mister kommunen indflydelse i forhold til de enkelte borgeres og virksomheders rettigheder.
  Af betydning for den kommunale planlægning kan især fremhæves mulighed for udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, mindre restriktive detailhandelsregler, mere fokus på miljøforhold ved lokalplanlægning, samt øget mulighed for at dispensere fra lokalplaner til midlertidige anvendelser.
  Af punkter, hvor borgere og virksomheder får mere selvbestemmelse, kan især fremhæves udvidelser af ret til at bo i sommerhuse samt fritidshuse i landzone, ret til at udvide boliger op til 500 m2 uden landzonetilladelse, ret til at tage alle typer overflødiggjorte bygninger i anvendelse til andre formål og til at udvide sådanne bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 54

  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 55 Orientering om status på brug af udviklingsmidler fra Region Sjælland

  Pkt. 55

  Orientering om status på brug af udviklingsmidler fra Region Sjælland 2016

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om status på de tre projekter, som Regionsrådet godkendte i forbindelse med udmøntningen af de resterende Risø Park-midler (kr. 4 mio.).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  D. 21. september 2016 afsendte Roskilde Kommune 2. afrapportering til Region Sjælland om status på de tre projekter.

  Status ”Accelerationsforløb for iværksættere”/”Selvstarter”.(afsat 1.8 mio kr.)

  Projektet forløber planmæssigt med 20 elever fra primært skolernes iværksætter- og webintegrator-linjer. Visuel identitet og grafiske produkter er færdigudarbejdet – for yderligere information om projektet se www.selvstarter.nu. Udvalget inviteres til et arrangement 24/11 kl. 16.00-19.30, som markerer afslutningen på det første iværksætterforløb på Musicon. Invitation følger.

  Status ”Roskilde-lampen”: Udvikling af prototypen af en unik Roskilde-lampe til belysning af Kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde. (afsat 1 mio. kr.).

  Projektet forløber ikke planmæssigt jf. oprindelig ansøgning til regionen. Der blev i begyndelsen af projektet arbejdet på design af en Roskilde Lampe. Projektets effektmål er siden ændret til at selve belysningen/lyssætningen anses for vigtigere end selve designet. Derfor har projektet ændret karakter fra ”at få udviklet og politisk godkendt en prototype på en teknologiske smart, smukt tilpasset lampe med god lyskvalitet” til ”at få udviklet en række karakterskabende belysninger af Kulturstrøget”.
  Sideløbende har rygter om (risiko for) konkurs hos lokal samarbejdspartner betydet, at indgåelse af det planlagte offentligt/private partnerskabsaftale med partneren er blevet udskudt. Firmaet har ytret ønske om fortsat at ville deltage i projektet, trods dets mindre rolle, som firmaet vil skulle indtage pga. ændringerne i projektet. Hvis partneren kan se egen rolle i projektet, ønsker projektgruppen ligeledes at fastholde samarbejdet.

  Status ”Viden der Virker”: Et to-årigt forløb på RUC med fokus på ansættelse af højtuddannede akademikere i Roskilde Kommunes SMV’ere. (afsat 2.2 mio. kr.)

  Projektet forløber ikke som planlagt. Der er ikke etableret mere end ét samarbejde i perioden og dermed kun fire i alt. I projektets samlede løbetid forventes 20 samarbejder etableret. De fire samarbejder er derfor, noget lavere end forventet. RUC oplever ikke udfordringer med at engagere virksomheder, men derimod og mod forventning de specialestuderende, trods positive respons på RUCs markedsføringstiltag om deltagelse. RUC skønner, at det kan blive nødvendigt at justere projektets målgruppe (fra kandidatstuderende uden speciale-emne til kandidater med speciale-emne, der dernæst tilknyttes specifik virksomhed/case) samt måltallet (fra 20 samarbejder til et lavere antal) fremadrettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 55

  Udvalget er ikke tilfredse med udviklingen af projektet "Viden der virker". Forvaltningen tager en drøftelse med Region Sjælland og RUC om projektet. Udvalget ønskede desuden, at næste udvalgsmøde (9. december 2016) skal afholdes på RUC. Formålet er bl.a., at få en dialog med RUC om, hvorfor det er så vanskeligt at rekruttere RUC-specialestuderende til at indgå i projektet med virksomhederne.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 56 Forslag om bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Pkt. 56

  Forslag om bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Venstre foreslår at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved ”Stormødet for lokale håndværkere” på Rådhuset den 11. oktober 2016 blev der fremført følgende fire parameter som såvel Dansk Byggeri som Håndværksrådet, fremførte som en stor ulempe og meget besværligt for erhvervslivet, og som var en del af forklaringen på at Roskilde Kommune var røget ned på Dansk Byggeri liste over Erhvervs- og Byggevenlige kommuner. Det drejede sig om:
  - Dækningsafgiften
  - Kædeansvar med økonomisk hæftelse
  - Rekruttering – mangel på teknisk uddannede
  - Bagatelgrænse ved arbejdsgaranti (Roskilde Kommune stiller i udgangspunktet arbejdsgaranti ved alle projekter).
  I forhold til sidstnævnte blev der efterlyst en bagatelgrænse, for hvornår der skal stilles arbejdsgaranti.
  Venstre foreslår derfor at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering indstiller til Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 56

  Udvalget anbefaler forslaget fra Venstre med den bemærkning, at modellen med den nye bagatelgrænse på 500.000 kr. evalueres efter et år.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 57 Ansøgning om tilskud til afholdelse af fagenes dag.

  ansoegning_roskilde_handel-_oktober_2016.pdf projektbeskrivelse_fagenes_dag_-_oktober_2016.pdf

  Pkt. 57

  Ansøgning om tilskud til afholdelse af fagenes dag.

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handel søger om støtte til at gennemføre et projekt kaldet Fagenes Dag. Et projekt der gennemføres i samarbejde med LO-Roskilde, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Tekniske Skole. Udvalget skal tage stilling til om projektet skal bevilges støtte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet bevilges det ansøgte beløb på 110.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handel søger UVEG om et tilskud til afholdelse af projektet ”Fagenes Dag”. Projektet er et samarbejde mellem LO, Roskilde Tekniske Skole, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel. Ansøgning og projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.
  Formålet med projektet er, at øge de unges interesse for at vælge en erhvervsuddannelse. Dette skal ske via offentlige arrangementer, videodækning og øvrig mediadækning, hvorved lærlinge indenfor de forskellige fag arbejder og frembringer konkrete produkter og serviceydelser. Projektet vil sætte fokus på lærlingene, deres mestre, deres arbejdsplads og det konkrete fag. Fokuseringen gøres effektiv gennem anvendelse af medier som snapchat, facebook, instagram, avisomtaler, Youtube-indslag og annoncering.
  Projektet kulminerer på Stændertorvet i maj 2017, hvor der finder en tre dage lang finale sted. En finale hvor unge mennesker fra erhvervsuddannelser viser deres færdigheder.
  Der er tilsagn fra syv lokale virksomheder om at medvirke. Disse virksomheder dækker bredt både fagligt og geografisk.
  De fire partere i projekter bidrager samlet set med 150.000 kr., og initiativtagerne har en begrundet formodning om, at Vækstforum Sjælland ligeledes vil bidrage med 150.000 kr. Der søges udvalget om 110.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De 110.000 kr. bevilges af udvalgets pulje.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 57

  Godkendt.

  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde), Torben Strand (Dansk industri) og Jens Müller (Observatør Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i beslutningen

 • Pkt. 58 Oplæg til konference om mangel på teknisk udddannet arbejdskraft

  udkast_til_program_til_konference_om_mangel_paa_kvalificeret_arbejdskraft.pdf

  Pkt. 58

  Oplæg til konference om mangel på teknisk uddannet arbejdskraft

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I UVEG har man flere gange drøftet udfordringerne omkring virksomhederne mangel på kvalificeret arbejdskraft og udfordringerne omkring unges menneskers manglende interesse for at vælge en erhvervsuddannelse. Udvalget skal drøfte et oplæg til afholdelse af en konference om emnet til foråret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget drøfter konferencens mål, indhold og udkast til dato.
  2. at der afsættes 100.000 kr. fra UVEG´s pulje til afholdelse af denne konference.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Det foreslås, at der på baggrund af de mange drøftelser der har været i UVEG i det forgange år, arrangeres en konference for at sætte fokus på temaet og udbrede disse drøftelser til en bredere kreds.
  Dette kunne ske i form af afholdelse af en konference i marts 2017, som UVEG er vært ved sammen med Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelses- og Socialudvalget og evt. Skole- og Børneudvalget.
  Der er til sagen vedlagt et meget foreløbigt programudkast, som udvalget bedes kvalificere. Det skal præciseres, at der endnu ikke er indgået aftaler med nogle af de i programmet anførte oplægsholdere. Udvalget bedes ligeledes forholde sig til den foreslåede dato for konferencens afholdelse, nemlig torsdag den 23. marts 2017.
  Dette foreløbige programudkast vil ligeledes blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget på deres 1. nov. 2016. Herefter gives Forvaltningen mandat til at arbejde videre med de fra de to udvalgte afgivne input og fastlægge det færdige program for konferencen. Et færdigt program der vil ligge færdigt til orientering til de respektive udvalgs næste møder Beskæftigelsesrådet (28. nov. 2016), Beskæftigelses- og Socialudvalget(6.december 2016) og UVEG (9. dec. 2016).
  Det foreslås, at UVEG afsætter 100.000 kr. til afholdelse af konferencen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De 100.000 kr. afholdes af UVEG´s budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 58

  Forvaltningen bedes kommer tilbage med et revideret udkast der tager udgangspunkt i udvalgets drøftelser.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

 • Pkt. 59 Udarbejdelse af design-manual for Alle Tiders Roskilde

  Pkt. 59

  Udarbejdelse af design-manual for ”Alle Tiders Roskilde”

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om der skal bevilges midler til udarbejdelse af en design-manual for at implementere vision, mission og brandessens omkring ”Alle tiders Roskilde”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der bevilges 200.000 kr. til udarbejdelse af designmanual.
  2. at pengene tages fra udvalgets pulje til markedsføring

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Byrådets beslutning (byrådsmødet den 15. juni 2016) om at implementere visionen, missionen og brandessens omkring ”Alle Tiders Roskilde”, foreslås det at der udarbejdes en designmanual til udrulningen af et fælles brand. Denne designmanual vil have til formål at beskrive de visuelle rammer indenfor hvilket ”Alle Tiders Roskilde” skal kommunikeres af Roskilde Kommune, lokale virksomheder, foreninger og andre aktører i Roskilde Kommune.
  Designmanualen er en beskrivelse af en virksomheds designelementer: logo, typografier, farver, supergrafik, billeder, mv., og regler for hvordan de benyttes. Her beskrives hvordan der skal arbejdes med den professionelle grafiske kommunikation, herunder annoncer, brochurer, website og andre digitale medier, og hvordan aktørerne selv producerer konsistente grafiske produkter til inkorporering i deres kommunikation.
  Det indstilles af der indbydes 3-4 grafisk bureauer til at udarbejde forslag til en designmanual. Ud fra disse forslag indstilles et vinderforslag til udvalgets anbefaling overfor økonomiudvalg og Byråd. Vinderforslaget vil danne grundlag for udarbejdelsen af den endelige designmanual.
  Det forventes, at opgaven kan løses indenfor rammerne af 200.000 kr., og det foreslås, at pengene tages af udvalgets pulje til markedsføring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da udgifterne på de 200.000 kr. afholdes indenfor udvalgets budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 59

  Godkendt. Udvalget præciserer, at bureauerne udover et bud på en designmanual også skal komme med et bud på en strategi til implementering af designmanualen.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).
  Torben Strand (Dansk Industri) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Pkt. 60 Forslag til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2017

  Pkt. 60

  Forslag til datoer for afholdelse af udvalgets møder i 2017

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede datoer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der skal tages stilling til mødedatoer for afholdelse af udvalgets møder i 2017. Det foreslås, at der ligesom i 2016 afholdes 7 møder i 2017. Møderne afvikles fredage fra 07.30 – 10.00.
  - 20. januar
  - 10. marts
  - 28. april
  - 09. juni
  - 08. september
  - 03. november
  - 08. december
  -
  - Alle møderne vil som udgangspunkt blive afholdt på virksomheder rundt om i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 60

  Godkendt. Møderne afholdes fortsat på virksomheder fra 07.30 - 10.00. Datoerne vil blive reserveret i udvalgets kalendere via outlook.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Pkt. 61 Orientering fra udvalgsformanden

  Pkt. 61

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde. Desuden vil der blive foretaget en evaluering af to af de arrangementer som udvalget har været medarrangør af, nemlig ”sommerarrangement for erhvervslivet” og ”stormøde for lokale håndværkere”. Endelig vil der blive foretaget en evaluering af den netop afholdte studietur til Stockholm.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 61

  Formanden orienterede om følgende:
  - Nytårskur for erhvervslivet afholdes den 16. januar 2017 fra kl. 16.00
  - Udarbejdelsen af Business Roskilde BR3 igangsættes i januar 2016
  - Der afholdes på tirsdag møde med virksomheder fra DI omkring resultaterne af den netop overståede undersøgelse. 20 virksomheder har tilmeldt sig arrangementet.
  - Byggesagstider for erhverv og etageboligbyggerier: P.t. sagsbehandlingstid på 21 dage målt fra ansøgning var fyldestgørende til der blev givet tilladelse.
  - Erhvervslokalplaner
  Lokalplan 636: Netop vedtaget en ny lokalplan på den ydre del af Københavnsvej (ind mod Høje Taastrup). Denne lokalplan åbner mulighed for etablering af pladskrævende virksomheder
  Lokalplan 645: Netop sendt i høring, åbner op for nye større udvalgsbutikker ude ved siden af Bauhaus.,
  - Roskilde – et eftertragtet sted at bo
  Boligønsker.dk, har netop offentliggjort en undersøgelse som viser i hvilke områder de boligsøgende søger boliger i.

  • Roskilde er den kommune i Region Sjælland, som har 3. flest boligsøgende ift. antal indbyggere
  • Roskilde har 3. flest boligsøgende pr. indbygger blandt de kommuner der har de 20 største byer

  - Punkter til næste UVEG-møde (fredag den 9. december 2016)

  • Ansøgning fra Musicon om midler til markedsføring af erhvervsmulighederne på Musicon
  • Punkt vedr. stillingstagen til et evt. udbud af opgaven med erhvervsservice, jf. tidligere beslutning i Økonomiudvalget
  • Oplæg til en ny samarbejdsaftale gældende for 2017 mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune
  • Status på Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri) deltog ikke i behandlingen af punktet

 • Pkt. 62 Eventuelt

  Pkt. 62

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 62

  Niels Moestrup orienterede om, at han går af som Formand for Dansk Byggeri Sjælland, da han er blevet Bestyrelsesformand for Træsektionen under Dansk Byggeri. Det er Dansk Byggeri der udpeger repræsentanterne i UVEG, men udvalget håber, at Niels Moestrup fortsætter som medlem af UVEG.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri) deltog ikke i behandlingen af punktet