You are here

Referat

Dato: Fredag, Januar 29, 2016 - 07:30
Sted: Virksomheden Stryhns A/S, Vestre Kirkevej 13, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Godkendelse af referat

  Pkt. 1

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde fredag den 11. december 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 2 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 2

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 2

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 3 Orientering fra formanden

  Pkt. 3

  Orientering fra formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 3

  Udvalgsformand Lars Lindskov informerede om følgende:
  - Nytårskur: Siden sidst afholdt nytårskur for erhvervslivet 230 tilmeldte. 24 Gazeller kåret ved lejligheden.
  - At der sker en personudskiftning i udvalget. Lars-Christian Brask (Byrådet for Venstre) indtræder i udvalget i stedet for Karsten Lorentzen (Byrådet for Dansk Folkeparti), som afløser Merete Dea Larsen i Skole- og Børneudvalget.
  - Håndværkerarrangement. Afholdt håndværkermøde med Dansk Byggeri og Væksthus Sjælland. Omkring 75 deltagere deltog. Der afholder et lignende arrangement i samarbejde med Håndværksrådet engang i foråret.
  - Region Sjælland - Infrastruktur-konference: Regionen afholder infrastruktur-konference den 12. februar 2016. Invitationen udsendt sammen med dagsorden.
  - Roskilde Kommune – infrastruktur-konference: Roskilde Kommune afholder en infrastruktur-konference den 17. marts 2016 fra 16-20.
  - Der blev i 2015 oprettet 677 sager om erhvervs- og etagebyggeri (tallet for 2014 var 518, hvilket svarer til en stigning på næsten 23 %). Der har i 2015 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 17 dage målt fra sagen er fyldestgørende til der er givet tilladelse/afslag.

  - At Erhvervs- og Vækstpolitikken blev endelig vedtaget på Byrådsmødet den 27. januar 2016.
  - 2. udgave af magasinet Business Roskilde forventes at udkomme til april 2016
  - Der er kommet en ny arbejdsmarkedsanalyse fra Det Regionale arbejdsmarkedsråd, hvoraf fremgår hvilke brancher der forventes at mangle arbejdskraft i Region Sjælland. Det drejer sig primært om kvalificeret arbejdskraft indenfor bygge og anlæg, Industrien samt hotel og restauration. Derudover viser en rundspørge blandt virksomhederne specifikt mangel på chauffører, bygningskonstruktører, elektronik-fagteknikere, automatteknikere, teknikere, faglærte kokke, faglærte tjenere, rengøringspersonale samt ufaglært serverings- og køkkenpersonale. Analysen kan findes på http://rar-bm.dk/da/Sjaelland.aspx
  - At sagen om kommunens internationale relationer blev behandlet i ØU den 21.januar 2016, hvor den blev godkendt. Det betyder, at Forvaltningen nu vil kontakte en række lokale virksomheder mhp., at undersøge deres interesse for deltagelse i en delegation til Kina sidst på året. Forvaltningen vil desuden kontakte den hollandske by Delft med henblik på at høre deres interesse i at indlede et samarbejde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 3

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

 • Pkt. 4 Orientering fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 4

  Orientering fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation,

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 4

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri):
  - I Dansk Byggeri er der fokus på folkeskolen og vigtigheden af tidligt at få eleverne gjort opmærksomme på erhvervsuddannelserne
  - Der opleves en manglende viden blandt folkeskolelærerne om de forskellige uddannelsesvalg.

  Torben Strand (Dansk Industri):
  - Der er igangsat et samarbejde mellem Plastindustrien og Roskilde Kommune med henblik på, at etablere på at afholde kurser om plast for fysik- og kemilærerne på kommunens skoler. Kursets formål er, at give lærerne idéer og redskaber til at arbejde med plast i kemi- og fysikundervisningen.
  - Dansk Industri har deltaget i arbejdet med en prioritering af mulige fremtidige infrastrukturprojekter, som er blevet vurderet ud fra deres samfundsværdi.

  Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde):
  - Arbejdet med at kortlægge Roskildes DNA er igangsat. Der opfordres til at bidrage til arbejdet på den facebook-gruppe der er oprettet.
  - Erhvervsforum Roskilde skal have ny formand, da Stig Bo Jensen ikke genopstiller i forbindelse med generalforsamlingen, som afholdes den 7. april 2016.
  Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv):
  - Hos Dansk Erhverv arbejdes der for tiden meget med emnerne digitalisering, detailhandel og SMvére.
  - Dansk Erhverv oplever en stor udfordring ved, at servicesektoren mangler i den Vækstplan "Vækst og udvikling i hele Danmark", som Regeringen lancerede i nov. 2015.
  - Dansk Erhverv har oprettet en fond, som skal sikre at barriererne for brugen af teknologi i folkeskolen nedbrydes.
  Claus Christiansen (Visit Roskilde):
  Hos Visit Roskilde glæder man sig over, at Dansk Folkeparti har stillet forslag om at afsætte 100 mio. kr. i den kommende finanslov til etableringen af et nyt og mere moderne Vikingeskibsmuseum.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) .

 • Pkt. 5 Orientering om resultaterne fra detailhandelsanalysen

  Pkt. 5

  Orientering om resultaterne fra detailhandelsanalysen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget besluttede på deres møde den 27. februar 2015 at igangsætte udarbejdelsen af en detailhandelsanalyse og et årligt tilbagevendende handelsbarometer. Analyse er færdig og mangler kun at blive finpudset inden endelig offentliggørelse. Udvalget vil få en orientering om analysens resultater.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Cowi har udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde Kommune. Analysen forventes klar til at blive offentliggjort i løbet af februar. Analysen som er den første detailhandelsanalyse i Roskilde siden 2009 giver en status på, hvordan situationen p.t. ser ud for detailhandelen i Roskilde Kommune.

  Derudover omfatter analysen bl.a. en opdateret kortlægning af butikkerne i kommunen med særlig vægt på forsyningen af dagligvarehandlen og udviklingen i centerbyerne. Analysen danner desuden grundlaget for vurderinger af det fremtidige arealbehov til detailhandlen.
  Forvaltningen vil på mødet give en uddybende orientering af resultaterne fra analysen.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 5

  Udvalget fik en orientering om de overordnede resultater og tendenser i detailhandelsanalysen. Det forventes, at der afholdes et offentligt møde i løbet af marts, hvor resultaterne fra den færdige analyse kan præsenteres.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)

 • Pkt. 6 Evaluering og forlængelse af samarbejdsaftale med Roskilde Handel

  samarbejdsaftale_roskilde_kommune_og_roskilde_handel_2015.pdf status_samarbejdsaftale_2015.pdf udkast_til_samarbejdsaftale_roskilde_kommune_og_roskilde_handel_2016.pdf

  Pkt. 6

  Evaluering - og forlængelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Handel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Roskilde Handel udløber pr. 31. december 2015. Udvalget skal evaluere på aftalen og de opnåede resultater i 2015 samt tage stilling til en eventuel forlængelse af aftalen for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget evaluerer samarbejdsaftalen og godkender en forlængelse af aftalen gældende til den 31. december 2016.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Formålet med samarbejdsaftalen var et fælles ønske fra Roskilde Kommune og Roskilde Handel om at bidrage til lokal udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling for kommunens detailhandel.
  Ligeledes har hensigten været, at sikre Roskilde Handel øget synlighed i den kommunale forvaltning samt styrke det i forvejen gode samarbejde de to parter imellem.
  I vedhæftede bilag gives en status på de syv konkrete initiativer, som blev aftalt i forbindelse med den nuværende aftale. Disse initiativer kan videreføres og videreudvikles i en eventuel, ny samarbejdsaftale for 2016.
  En ny samarbejdsaftale for 2016 bygger langt hen af vejen på en fortsættelse af indsatsområderne i den eksisterende aftale. Derud ønsker Roskilde Handel at udvide den eksisterende aftale, som pt. er forankret i Erhvervsafdelingen, med andre, relevante enheder, hvis indsatsområder har direkte indflydelse på Roskilde Handels aktører.
  Roskilde Handel ønsker derfor at inddrage Kultur og Idræt samt Veje og Grønne Områder, som lig Erhvervsafdelingens key account manager for Roskilde Handel, rettidigt skal informere Roskilde Handel om alle relevante, praktiske som strategiske, initiativer og aktiviteter, der kan tænkes at kunne påvirke handelslivet (f.eks. afspærring af gader, forsinkelser i byggearbejde, kulturelle begivenheder arrangeret at forvaltningen mv.). Begge enheder har sagt god for at allokere ressourceperson til formålet.
  Ift. at tiltrække kvalificeret og veluddannet arbejdskraft til kommunens handelsliv kan Jobcentret eventuelt ligeledes inddrages. Formålet vil være, at Jobcentret vil kunne klæde jobsøgende kandidater på til at varetage et arbejde i handelslivet – både for medlemmer og ikke-medlemmer af Roskilde Handel.
  Endelig vil Roskilde Handel og Roskilde Kommune som en del af en eventuel ny aftale, være mere opsøgende i forhold til butikker, kædebutikker og butikskoncepter, som ikke er beliggende i Roskilde i dag.
  Der er vedlagt et udkast til en ny samarbejdsaftale gældende for 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 73

  Punktet udsat til udvalgets næste møde den 29. januar 2016

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 6

  Godkendt.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet). Torben Stevold (Roskilde Handel) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 7 Evaluering og fornyelse af målsætningsdokumentet mellem Udvalget og Erhvervsforum Roskilde

  erhvervsforum_roskilde_maalsaetningsdokument_for_2015.pdf evaluering_af_maalsaetninger_2015_for_partnerskabsaftale_mellem_rk_og_efr.pdf erhvervsforum_roskilde_-_maalsaetningsdokument_for_2016.pdf

  Pkt. 7

  Evaluering og fornyelse af målsætningsdokumentet mellem Udvalget og Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Handlingerne i denne aftale tager sit udgangspunkt i et målsætningsdokument, som udvalget har besluttet skal evalueres og fornys en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der foretages en evaluering af målsætningsdokumentet for 2015, og at udkastet til det nye målsætningsdokument for 2016 drøftes og godkendes med eventuelle tilføjelser.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune indgik den 1. april 2013 en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. På mødet den 5. december 2014 besluttede udvalget at forlænge denne partnerskabsaftale til og med udgangen af 2017. Desuden besluttede man, at aftalen skal evalueres en gang årligt med udgangspunkt i et målsætningsdokument samtidig med, at målsætningsdokumentet revideres for det kommende år.
  Erhvervsforum Roskilde har udarbejdet et notat, hvor de selv vurderer målsætningerne for 2015. Dette notat er vedlagt som bilag. Derudover er både målsætningsdokumentet for 2015 og udkastet til målsætningsdokumentet for 2016 vedlagt som bilag.
  Der hvor de to målsætningsdokumenter fra 2015 og 2016 adskiller sig, er bl.a. ved følgende:
  - Målene til 2016 har mere fokus på mål for virksomhedsspecifikke projekter, som Raketvækst, Softlanding og Accelerationsforløb for erhvervsskoleelever i Roskilde

  - Målene for 2016 har mere fokus på iværksætterforløb og iværksættervejledninger

  - Målene for 2016 mere fokus på netværksarrangementer
  - Målene for 2016 har et mindre fokus på måltal med henblik på, at tiltrække og medvirke til skabelsen af nye arbejdspladser

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 11-12-2015, pkt. 74

  Punktet udsat til udvalgets næste møde den 29. januar 2016

  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Morten Gjerskov (Byrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet)

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 7

  Godkendt.
  Udvalget ønsker fremadrettet at der til hvert udvalgsmøde foreligger en skriftlig orientering fra Erhvervsforum Roskilde over status på afholdte aktiviteter, og som samtidig forholder sig til de opsatte mål. Hvis udvalgets medlemmer har kommentarer eller spørgsmål til statusnotatet, kan dette ske under punktet "Orientering fra erhvervslivets repræsentanter".
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet). Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde), Jens Müller (observatør fra Erhvervsforum Roskilde), Torben Strand (Dansk Industri) og Claus Christiansen (Visit Roskilde) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 8 Idéer til anvendelse af Beskæfigelsesrådets midler

  Pkt. 8

  Idéer til anvendelse af Beskæfigelsesrådets midler

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Byråd har besluttet, at bevilge 500.000 kr. årligt gældende fra 2016 til brug i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Udvalget skal drøfte om man har nogle gode idéer i forhold til brugen af disse penge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter idéer til, hvordan midlerne kan anvendes med henblik på forelæggelsen af konkrete forslag på det kommende møde i Beskæftigelsesrådet.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har nedsat et Beskæftigelsesråd. Det overordnede formål med Rådet er, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet. Dels så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og samtidig således, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet ved Karim Arfaoui og Lars Lindskov.
  Byrådet har besluttet, at afsætte en pulje på 500.000 kr. årligt til brug for initiativer der fremmer et velfungerende arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Det vil sige initiativer der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.
  Udvalget bedes komme idéer til, hvordan midlerne kan anvendes. Dette med henblik på forelæggelsen af konkrete forslag fra UVEG på det kommende møde i Beskæftigelsesrådet.

  Økonomi

  Byrådet har bevilget puljen på 500.000 kr. årligt, da kommissoriet for rådet arbejde er godkendt. Bevillingen løber fra Budget 2016

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 8

  UVEG anbefaler over Beskæftigelsesrådet, at man afsætter midler til projekter/kampagner, som kan sikre en bedre vejledning af de unge i forbindelse med fremtidige mulige uddannelsesvalg. Det kunne evt. være matchmaking-arrangementer mellem folkeskolerne og de øvrige uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) .

 • Pkt. 9 Temadrøftelse - fra begrænsninger til muligheder

  Pkt. 9

  Temadrøftelse – fra begrænsninger til muligheder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I Roskildes nye Erhvervs- og Vækstpolitik, der formentlig bliver vedtaget i Byrådet den 27. januar 2016, er et af fokusområderne et varieret udbud af erhvervsbygninger og erhvervsarealer. Udvalget skal dels drøfte hvordan dette opnås, dels hvilke forudsætninger der skal til for at nå politikkens målsætning om salg af 100.000 m2 erhvervsjord inden 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse og en evt. kommer med indspil til den kommende kommuneplan.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Mange virksomheder ønsker, at etablere sig i Roskilde Kommune. En efterspørgsel der har været markant stigende det seneste år. Nogle virksomheder har mulighed for at overtage allerede eksisterende bygninger, for andre er en etablering kun en mulighed, hvis de kan finde et stykke jomfrueligt erhvervsjord. Roskildes Kommune fortsatte erhvervsmæssige udvikling er afhængig af, at vi også i fremtiden har forskellige varer på hylderne, som kan give plads til disse virksomheder.
  Roskilde Kommune har nogle begrænsninger for så vidt angår den jomfruelige erhvervsjord. Det nuværende udbud matcher ikke altid virksomhedernes krav til beliggenhed og kvalitet, og samtidig er der visse typer af virksomheder som det er svært ved at finde plads til.
  Roskilde Kommune er i øjeblikket i gang med udarbejdelsen af en ny kommuneplan, som skal være færdig i løbet af 2016. Kommuneplanen som er Roskilde Byråds plan for kommunens udvikling de kommende 12 år, styrer bl.a. den overordnede arealanvendelse og danner rammer for indholdet i nye lokalplaner.
  Forvaltningen vil holde et indledende oplæg, som udvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i. Et oplæg som dels vil give en status på omfanget af ledige erhvervsarealerne, dels vil fremhæve hvilke pejlemærker der ligger i det nuværende oplæg til den nye kommuneplan i henhold til udlæg og konvertering af erhvervsarealer. Endelig vil der blive givet en vurdering af de største geografiske udfordringer i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 9

  Temadrøftelsen udsat til næste møde fredag den 8. april 2016.
  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 10 Evaluering af udvalgets arbejde i 2015

  Pkt. 10

  Evaluering af udvalgets arbejde i 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har nu været i gang med arbejdet siden april 2013. Endnu et år et gået og det er tid til, at evaluere udvalgets arbejde i 2015 og evt. korrigere udvalget arbejdsform.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der foretages en evaluering af udvalgets arbejde for 2015.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  En af de ting som, udvalget allerede har forholdt sig til, er længden på udvalgets møder. På udvalgsmødet den 11. september 2015 besluttede man, at forlænge møderne med ½ time gældende fra 2016.
  Forvaltningen vil desuden foreslå, at der på de næste fem møder i udvalget tages en temadrøftelse om hvert af de fokusområder, der fremgår af den nye Erhvervs- og Vækstpolitik.
  Er der andre forhold vedr. udvalgets mødestruktur, indhold, det praktiske setup eller andet, der reguleres på?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 10

  Det blev foreslået, at man pga. tidspres på møderne vender dagsordenen om således at beslutningssagerne kommer på først.
  Forvaltningen og udvalgsformanden vurderer frem til udsendelsen af næste dagsorden, om der med fordel kan foretages ændringer i dagsordenens opsætning.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) .

 • Pkt. 11 Eventuelt

  Pkt. 11

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 29-01-2016, pkt. 11

  Intet at bemærke.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) .