You are here

Referat

Dato: Fredag, Oktober 30, 2015 - 07:30
Sted: Jyllinge Erhvervscenter, Møllehaven 8, 4040 Jyllinge
 • Pkt. 52 Godkendelse af referat

  Pkt. 52

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget skal godkende referatet fra seneste møde i udvalget den 11. september 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 52

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 53 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 53

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 53

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 54 Orientering fra Formanden

  Pkt. 54

  Orientering fra Formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 54

  Formanden orienterede om følgende:
  - At der i det netop indgåede budgetaftale, er mange gode erhvervsrettede initiativer
  - At Europaparlamentet har vedtaget at fjerne roamingtaksterne fra den 15. juni 2017, og allerede til april 2016 vil der ske en betydelig nedsættelse af priserne, men et år senere er det helt slut, og priserne vil være ens i alle 28 EU-lande. Dermed er der næppe en grund til at bruge ressourcer på at etablere muligheder for gratis wifi til turister, ej heller i Roskilde
  - At der afholdes Eksport- og Internationaliseringskonference den 11. november 2015.
  Der er omkring 40 tilmeldte, men der er plads til mange flere. Stadigvæk mulighed for tilmelding, så spred det gode budskab.
  - at der er i tredje kvartal 2015 modtaget 157 nye sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 31 %. Byrådets servicemål er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende. Der har i tredje kvartal 2015 været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 16 dage (netto), samt på 42 dage (brutto) målt fra ansøgningstidspunktet. Servicemålet er overskredet i 6 % af sagerne.
  - At der afholdes generalforsamling for IQ Roskilde torsdag den 26. november 2015 kl. 18.00-20.00 på Comwell i Roskilde.
  - At nytårskuren for erhvervslivet afholdes den 18. januar 2016 i kantinen på Rådhuset. Emnet er gazellevirksomheder. Dels kommer en Roskilde-virksomhed og beretter om hvordan de har opnået at blive kåret som gazelle-virksomhed flere år i træk. Derudover kommer erhvervsredaktør og erhvervskommentator Niels Lunde fra Børsen mfl.
  - At samarbejdet i Greater Copenhagen skrider fremad. Stort set alle kommunerne på Sjælland og i Skåne har indtil videre meldt sig ind i samarbejdet. Indtil videre mangler kun Malmø og Lund Kommuner.
  - At der kan mærkes en stigende interesse fra investorer og virksomheder, som søger nye lokationer. Det drejer sig både om nye virksomheder, som gerne vil etablere sig i Roskilde og eksisterende virksomheder som ønsker at udvide.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 55 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 55

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politisk valgte medlemmer af repræsentanter fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. For at få et øjebliksbillede af hvilke emner der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation, får de syv virksomhedsrepræsentanter mulighed for at komme med et kort indlæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 55

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri). Første gang Dansk Byggeri var repræsenteret i UVEG. Niels Moestrup præsenterede sig, og fortalte om Dansk Byggeri´s politik ift. kædeansvar og sociale klausuler. Generelt ros til samarbejdet med Roskilde Kommune.
  Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet). Organisationen har netop haft 175 års jubilæum. Fortsat høj aktivitet i byggebranchen, primært hos de store aktører. Boligmarkedet i Kbh. er begyndt at stagnere på grund af det høje prisleje. Der opfordres til, at Roskilde Kommune er proaktiv i forhold til at påvirke den forestående revision af planloven.
  Stig Bo Jensen (Erhvervsforum Roskilde). I Erhvervsforum glæder sig over de tiltag der var taget i budgettet. Man har netop opstartet det 5. iværksætterhold og at det i gennemsnit var ca. hver tredje af de iværksættere der gennemgår forløbet, som etablerer egen virksomhed. Endelig efterspurgte man en handleplan med henblik på, at forbedre Roskildes placering på DI´s erhvervsklimaliste.
  Claus Christiansen (Visit Roskilde): Visit Roskilde arbejder med pakkeløsninger til turisterne. Derudover er man ved, at udarbejde høringssvar til den kommende Kultur- og Idrætspolitik. Høringssvaret vil opfordre til prøve at man sætter fokus på kvalitet i nogle af de allerede eksisterende projekter frem for, at der hele tiden skal udvikles nye.
  Torben Stevold (Roskilde Handel): Ønsker at samarbejdsaftalen mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune bliver bredt ud til hele kommunen. Et ønske om bedre kommunikation fra Roskilde Kommune vedr. vej - og trafik ændringer. Roskilde Handel vil inden længe præsentere den ny plan for 2016, som man gerne vil drøfte med de politiske partier.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 56 Status på brugen af udvalgets budgetmidler for 2015

  oplaeg_til_brug_af_markedsfoeringsmidler_for_2015_-_bilag_fra_uveg_den_7._april_2015.pdf visit_roskilde_-_status_paa_markedsfoeringsprojekter_2015.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om status på brugen af udvalgets budgetmidler for 2015

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget efterspurgte i forbindelse med seneste udvalgsmøde en status på brugen af de afsatte budgetmidler for 2015.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget bad på seneste møde om en status over brugen af budgetmidlerne for 2015. Som det ses af nedenstående, så havde udvalget i 2015 i alt tre mio. kr. Disse tre millioner kr. blev besluttet fordelt på tre aktiviteter.

  Aktivitet 2015 2016 2017
  Udarbejdelse af markedsføringsstrategi og markedsføring af Roskilde 1.5 mio.kr, 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr.
  Vækst i eksisterende virksomheder 1,0 mio.kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr.
  Pulje af ikke-disponerede midler 0,5 mio.kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr.
  I alt 3,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr.

  Markedsføring

  På udvalgsmødet den 17. april 2015 besluttede udvalget, at allokere markedsføringspuljen til en række forskellige projekter (se vedlagte bilag). Som det ses af denne oversigt har Visit Roskilde været tovholder på de fleste af disse projekter. Visit Roskilde har udarbejdet et statusnotat, som redegør for projekternes status. (notatet er vedlagt som bilag til sagen).
  Derudover var der afsat i alt 400.000 kr. til indvielsen og åbningen af Stændertorvet. I og med at indvielsen af Stændertorvet er udsat til marts/april 2016, er disse midler ikke blevet brugt.
  Endelig var der afsat 450.000 kr. til ”Ekstern markedsføring af Roskilde som erhvervskommune”. Af disse midler er der indtil videre afsat ca. 400.000 kr. til udarbejdelse og distribution af erhvervsmagasin, samt diverse understøttende erhvervsannoncer. Udvalgets medlemmer vil til mødet få udleveret et printet eksemplar af magasinet, som forventer færdigt, trykt og distribueret til bl.a. 600 lokale virksomheder primo november.

  Vækst i eksisterende virksomheder

  På udvalgsmødet den 19. juni 2015 besluttede man, at bevilge 250.000 kr. om året de næste tre år til Soft-landing projektet. Projektet som er et Interreg projekt bliver i øjeblikket behandlet i Europa-Kommissionen og forhåndstilbagemeldingerne er positive. På mødet den 19. juni besluttede man desuden, at afvente disponeringen af de resterende midler indtil der er vedtaget en ny Erhvervs- og Vækstpolitik.

  Pulje af ikke-disponerede midler

  Her har man indtil videre afsat til 217.500 kr. til udviklingen af en applikation til Roskilde Handel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 56

  Udvalget efterspurgte en mere overskuelig fremstilling af udvalget økonomi
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 57 Markedsføringspuljen for 2016

  projektbeskrivelse_stjerneloebet_2016.pdf dgi_ansoegning_kiu.pdf tilbud_symbiotisk.pdf

  Pkt. 57

  Drøftelse af brugen af markedsføringspuljen for 2016

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering skal drøfte hvorledes midlerne i markedsføringspuljen på kr. 1 mio. skal anvendes i 2016, herunder drøfte om nogle af midlerne kan allokeres til de i sagen tre beskrevne projektforslag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget godkender tilskud til de beskrevne forslag på i alt 550.000 kr.
  2. at udvalget drøfter brugen af den resterende pulje i 2016 på 450.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal tage stilling til fordelingen af den 1 mio. kr. der er afsat til markedsføring i 2016. Der er nedenfor beskrevet tre konkrete projektforslag, som udvalget kan vælge at afsætte midler til.

  Julebelysning i Roskilde Bymidte 2016 - ca. 200.000 kr.

  Roskilde Handel har fundet 800.000 kr. til etablering af julebelysning. Det foreslås, at Roskilde Kommune bidrager med et tilsvarende beløb. Jf. punkt om finansiering af julebelysning i Roskilde Bymidte i denne dagsorden.

  Årshjul/arrangementsoversigt - ca. 250.000 kr.

  Roskilde Kommune og Roskilde Handels samarbejdsaftale, indgået i oktober 2014, udtrykker hensigt om ”at samle de væsentligste aktører inden for Roskilde detailhandel med henblik på at styrke fælles branding, herunder afholdelse af større arrangementer i bymidten” samt om en samkoordinering af projekter og events.
  Til dette formål er der nedsat et udvalg bestående af bl.a. VisitRoskilde, Roskilde Handel, Musicon, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Kommune og Byens Hus med henblik på at udvikle en flerårig og kommune-dækkende arrangementsoversigt over alle større begivenheder. Oversigten skal dels være et internt arbejdsredskab for alle aktører i Roskilde Kommune ift. egen langsigtet planlægning af arrangementer, dels et eksternt markedsføringsredskab, der skal gøre bl.a. nær-turister opmærksomme på de mange tiltag i kommunen. (Tilbud til udvikling og implementering er vedlagt som bilag)

  Markedsføring af Stjerneløbet i 2016 – 100.000 kr.

  DGI Midt- og Vestsjælland ønsker at afholde Stjerneløbet i Roskilde Kommune forventeligt i september 2016. Løbet vil dels være en elite-event med deltagelse af nationale/ internationale stjerner, dels et motionist-arrangementet med deltagelse af borgere fra Sjælland. I 2015 var der skønnet 5.000 tilskuere.
  DGI ønsker at markedsføre eventen i et stærkt samarbejde med Visit Roskilde og Roskilde handel og dermed understøtte kommunens turisme-strategi om at tiltrække flere nationale events. DGIs målsætning er at skabe en event med national bevågenhed fra mediernes side og regional bevågenhed fra et tilskuer-perspektiv, hvilket samlet forventes at tiltrække mange gæster til Roskildes handelsliv og turisterhverv.
  DGI har anmodet KIU om kr. 360.000 til bl.a. udvikling og afvikling af selve løbet. Vedlagte ansøgning fra DGI på kr. 100.000 er til markedsføring af arrangementet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 57

  Julebelysning: Som udgangspunkt er udvalget positivt indstillet omkring medfinansiering af julebelysningen, man ønsker dog en konkret ansøgning fra Roskilde Handel til behandling på næste udvalgsmøde, hvor projektet er nærmere beskrevet.
  Årshjul/arrangementsoversigt: Udvalget ønskede ikke at bevilge penge til udviklingen af årshjulet. Løsningen er derimod ifølge udvalgets medlemmer, at der skabes en bedre kommunikation/koordination mellem aktørerne.
  Stjerneløbet: Udvalget besluttede, at bevilge 100.000 kr. til markedsføring af stjerneløbet
  Viby Cityforening: Udvalgsformanden havde modtaget en henvendelse fra Viby Cityforening i forhold til muligheden for, at søge midler fra udvalgets markedsføringspulje. Udvalget ville se positivt på en konkret ansøgning. En ansøgning som angiver en prioritering af de fremsendte ønsker, herunder en specifikation på anlæg og drift samt muligheder for medfinansiering
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 58 Finansieringen af ny julebelysning i Roskilde Bymidte i 2016

  Pkt. 58

  Finansieringen af ny julebelysning i Roskilde Bymidte i 2016

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  En altafgørende del af detailhandelens omsætning ligger i forbindelse med det årlige julesalg. Derfor er det vigtigt med en ordentlig julebelysning for at kunne tiltrække handlende til byen. Roskilde Handel er kommet med et tilbud om fælles medfinansiering af ny julebelysning for 2016. Udvalget skal tage stilling til dette forslag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der afsættes 800.000 kr. fra UVEG´s udviklingspuljer til finansieringen af julebelysning i Roskilde Bymidte i 2016.
  2. at de midler der oprindeligt var afsat til indvielsen af Stændertorvet halveres fra 200.000 kr. – 400.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde vil gerne være en magnet for handel på hele Sjælland. Desuden arbejder Roskilde Handel via samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune om at generobre titlen, som Danmarks bedste handelsby. Roskilde Bymidte mangler dog en ordentlig julebelysning. Derfor er Roskilde Handel kommet med et udspil til Roskilde Kommune om delt finansiering af en ny julebelysning i Roskilde Bymidte i 2016.
  Det er Roskilde Handels vurdering, at en ordentlig og dækkende julebelysning for Roskilde Bymidte vil koste i omegnen af 1.600.000 kr. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 350.000 kr.
  Roskilde Handel vil afsætte 800.000 kr. til indkøb af julebelysning, hvis Roskilde Kommune finder et tilsvarende beløb.
  Det foreslås, at UVEG finansierer de resterende 800.000 kr. gennem følgende af udvalgets puljer:
  Fra puljen til ikke-disponerede midler i 2015 282.500 kr.
  Fra puljen til ikke-disponerede midler i 2016 117.500 kr.
  Penge oprindeligt afsat til åbningen af Stændertorvet 200.000 kr.
  Fra puljen til markedsføring i 2016 200.000 kr.
  I alt fra UVEG´s puljer 800.000 kr.
  Der er dog fortsat ikke fundet finansiering til at dække de årlige driftsmidler på 350.000 kr. Der vil i løbet af 2016 arbejdes på, at tilvejebringe disse midler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 58

  Udvalget principgodkendte medfinansieringen af julebelysningen. Der ønskes dog en konkret ansøgning fra Roskilde Handel til behandling på næste udvalgsmøde, hvor projektet er nærmere beskrevet. I mellemtiden søges afklaring på indkøbs- og driftsudgifterne afklaret på et møde mellem formanden for UVEG, PTU og KIU samt relevante embedsfolk den 13. november kl.14.00.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).
  Torben Stevold (Roskilde Handel), deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 59 Beslutning vedr. studietur til Stockholm 2016

  Pkt. 59

  Beslutning vedr. studietur til Stockholm i 2016

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget vedtog på udvalgsmødet 19. juni 2015, at udvalgets studietur skulle henlægges til Stockholm. Udvalget skal tage stilling til nyt forslag til rejseperiode, som foreslås at være 15. – 16. september 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender den foreslåede rejseperiode 15. – 16. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Studieturen vil have som formål at give udvalget inspiration til, hvordan Roskilde Kommune får mest muligt udbytte ud af sit tilhørsforhold til Greater Copenhagen, samt hvordan kernefortællingen om Greater Copenhagen implementeres i forvaltningen og blandt kommunes borgere og virksomheder. Udvalget vil bl.a. møde politiske beslutningstagere, involverede organisationer og lokale virksomheder, med henblik på
  erfaringsudveksling.
  Stockholm
  Stockholm, som i regi af Stockholm Business Region, er Greater Copenhagens største konkurrent og meget succesfuld med at tiltrække virksomheder. Et program for sådan en to-dages tur til Stockholm kunne indeholde følgende:
  - CEO Olle Zetterberg fra Stockholm Business Region (SBR) til en dialog omkring branding, opbygning af alliancer, organisering og opnåede resultater
  - Tilväxtchef Mats Hedenström, Länstyrelsen, om den økonomiske udvikling i regionen, samarbejde mellem forskellige myndigheder og hvilke virkemidler, som staten har for at påvirke regional vækst
  - Förbundsdirektør Madeleine Sjöstrand, i Stockholms Län, om de regionale kommuners samarbejde
  - Avdelingschef Lars-Erik Sandhgren, Katrineholms Kommune, om effekter og holdning til samspillet i en funktion region
  - 1 – 2 relevante cases/besøg om hvad virksomheder konkret får ud af at være beliggende i Stockholm samt om SBR’s indsats for deres virksomhed

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for 2016.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 59

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 60 Tema : Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019

  udkast_til_erhvervs-_og_vaekstpolitik_2015.pdf roskilde_vaekstregnskab_2015_-_3.kvartal.pdf sammenfatning_af_erhvervslivets_input_fra_workshoppen.pdf

  Pkt. 60

  Tema: Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Det blev på udvalgsmødet den 27. februar 2015 besluttet at opstarte processen med udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. Der foreligger nu et færdigt udkast, som udvalget skal drøfte inden det sendes i høring hos erhvervslivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplægget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu et færdigt udkast til Roskildes nye Erhvervs- og Vækstpolitik, som skal være gældende i perioden 2016-2019. Det foreliggende udkast er vedlagt som bilag, og er blevet til på baggrund af:
  - Drøftelser i styregruppen
  - Data fra vækstregnskaber udarbejdet af Væksthus Sjælland (det seneste udgivne er vedlagt som bilag).
  - Workshops med udvalgte virksomheder/interessepersoner (sammenfatning med synspunkterne fra workshoppen er vedlagt som bilag)
  De overordnede linjer i politikken skulle også have været baseret på drøftelser i udvalget. Sagen var på dagsordenen på seneste udvalgsmøde, men udvalget nåede ikke til behandlingen af punktet.
  Den overordnede vision for Erhvervs- og Vækstpolitikken er:
  ”Vi skal og vil fremtidssikre erhvervslivets muligheder for at skabe vækst, velstand og nye arbejdspladser”.
  Politikken omfatter fem indsatsområder med følgende overskrifter:
  ”Fra viden til målbar vækst”
  ”Fra sagsnummer til kunde”
  ”From small to great”,
  ”Fra købstad til destination”
  ”Fra begrænsninger til muligheder”.
  Disse fem indsatsområder er dækkende for mange af de input og tilkendegivelser, som omkring 50 virksomhedsrepræsentanter kom med i forbindelse med Erhvervskonferencen på Slagteriskolen den 31. august 2015.
  Processen frem mod en endelig godkendelse er følgende. Efter behandlingen i UVEG med eventuelle rettelser, sættes politikken grafisk op. Herefter udsendes den til offentlig høring i tre uger (de virksomheder der deltog på erhvervskonferencen får den tilsendt direkte til deres mail). Styregruppen forholder sig derefter til eventuelle indkomne bemærkninger og foretager de justeringer, som styregruppen finder relevante. Erhvervs- og Vækstpolitikken godkendes endeligt i UVEG den 11. december og i Byrådet den 16. december 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 60

  Udvalget nåede ikke at behandle punktet. Det blev aftalt, at der afholdes et ekstra udvalgsmøde, alene med dette punkt på dagsorden. Mødet afholdes onsdag den 25. november kl. 07.30 - 9.00 i mødelokale 2A. Tidspunktet er booket i udvalgsmedlemmerne kalendre.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 61 Eventuelt

  Pkt. 61

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 61

  Intet under dette punkt.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).

 • Pkt. 62 Gebyrer for byggesager 2016

  Pkt. 62

  Gebyrer for byggesager 2016

  Sagsnr. 274849 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af vedtagelse af budget 2016 forelægges sag om byggesagsgebyrer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fra 1. januar 2016 opkræves kun gebyr for byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse. Der beregnes alene gebyr for timer der vedrører administrativ sagsstyring (og ikke for sagsbehandling).
  2. indtægtsbudgettet for 2016 for fritliggende enfamiliehuse sættes til 210.000 kr. Øvrige indtægtsbudgetter vedr. byggesagsgebyrer sættes til 0 kr. Gebyret fastsættes til 360 kr./time og beregnes pr. påbegyndt ½ time. Gælder for alle sager modtaget efter d. 1.1.2016.
  3. der afsættes 783.000 kr. årligt fra 2016 og frem til at opnormere byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse for at nedbringe sagsbehandlingstiden.
  4. forvaltningen bemyndiges til at ændre kommunens gebyrvedtægt vedr. byggesagsbehandling i overensstemmelse med ovenstående.

  Beslutningskompetence

  Byrådet vedr. indstillingens punkt 1,2 og 4. Økonomiudvalget vedr. punkt 3.

  Sagsfremstilling

  Kommuner kan opkræve timetakst for byggesagsbehandling. Roskilde Kommune har i 2015 en timetakst på 360 kr./time og opkræver gebyr for både administrativ sagsstyring og byggesagsbehandling i alle byggesagskategorier, som fører til en tilladelse.
  Der er i budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. vedrørende afskaffelse af gebyrer for byggesagsbehandling på erhvervsområdet og 1,0 mio. kr. vedrørende halvering af byggesagsgebyrer på boligområdet. Forvaltningen foreslår en model for sager modtaget efter 1. januar 2016, hvor alle typer erhvervsbyggeri samt etagebolig- og rækkehusbyggeri ikke vil blive opkrævet gebyr.
  For de fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse foreslår forvaltningen, at der
  alene opkræves gebyr for den administrative sagsstyring i alle sager – svarende til 1½ time for så godt som alle sager. Timeprisen fastholdes på 2015-niveau, dvs. 360 kr., men beregnes fremover fra påbegyndt ½ time. Den årlige indtægt skønnes til 210.000 kr., hvilket er mere end en halvering.
  Forvaltningen har overvejet et alternativ, hvor den nuværende timepris mere end halveres til 150 kr./time og opkræves som hidtil. Skøn for årlig indtægt er 260.000 kr. Forvaltningen finder denne model mindre attraktiv, da erfaringerne viser, at nogle borgere har svært ved at forstå tidsforbruget på deres sag.
  Der har på det seneste været en mærkbar stigning i antal sager på boligområdet og en ændret adfærd i form af forespørgsler forud for selve ansøgningen. Derfor foreslås de resterende midler fra budgetforliget vedr. byggesagsgebyrer anvendt til opnormering på boligsagsområdet.
  Sagen forelægges i både Plan- og Teknikudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering forud for forelæggelse i Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet der er tale om udmøntning af midler afsat i budget 2016.
  For ansøger af tilladelse til fritliggende enfamiliehuse vil der - hvis indstillingen følges - for langt de fleste - være et mindre og mere ensartet og forståeligt gebyr på 540 kr. (1½ time).
  Det afsatte budget til byggesagsbehandling/gebyrnedsættelse efterlader hermed 783.000 kr., som foreslås afsat til opnormering på bolig-sagsområdet med henblik på, at der kan leves op til de fastsatte sagsbehandlingstider, selv om der registres en mærkbar stigning i antallet af sager.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 30-10-2015, pkt. 62

  Anbefales.

  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv).