You are here

Dagsorden

Dato: Fredag, Oktober 30, 2015 - 07:31
Sted: Jyllinge Erhvervscenter, Møllehaven 8, 4040 Jyllinge
 • Pkt. 62 Gebyrer for byggesager 2016

  Pkt. 62

  Gebyrer for byggesager 2016

  Sagsnr. 274849 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af vedtagelse af budget 2016 forelægges sag om byggesagsgebyrer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fra 1. januar 2016 opkræves kun gebyr for byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse. Der beregnes alene gebyr for timer der vedrører administrativ sagsstyring (og ikke for sagsbehandling).
  2. indtægtsbudgettet for 2016 for fritliggende enfamiliehuse sættes til 210.000 kr. Øvrige indtægtsbudgetter vedr. byggesagsgebyrer sættes til 0 kr. Gebyret fastsættes til 360 kr./time og beregnes pr. påbegyndt ½ time. Gælder for alle sager modtaget efter d. 1.1.2016.
  3. der afsættes 783.000 kr. årligt fra 2016 og frem til at opnormere byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse for at nedbringe sagsbehandlingstiden.
  4. forvaltningen bemyndiges til at ændre kommunens gebyrvedtægt vedr. byggesagsbehandling i overensstemmelse med ovenstående.

  Beslutningskompetence

  Byrådet vedr. indstillingens punkt 1,2 og 4. Økonomiudvalget vedr. punkt 3.

  Sagsfremstilling

  Kommuner kan opkræve timetakst for byggesagsbehandling. Roskilde Kommune har i 2015 en timetakst på 360 kr./time og opkræver gebyr for både administrativ sagsstyring og byggesagsbehandling i alle byggesagskategorier, som fører til en tilladelse.
  Der er i budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. vedrørende afskaffelse af gebyrer for byggesagsbehandling på erhvervsområdet og 1,0 mio. kr. vedrørende halvering af byggesagsgebyrer på boligområdet. Forvaltningen foreslår en model for sager modtaget efter 1. januar 2016, hvor alle typer erhvervsbyggeri samt etagebolig- og rækkehusbyggeri ikke vil blive opkrævet gebyr.
  For de fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse foreslår forvaltningen, at der
  alene opkræves gebyr for den administrative sagsstyring i alle sager – svarende til 1½ time for så godt som alle sager. Timeprisen fastholdes på 2015-niveau, dvs. 360 kr., men beregnes fremover fra påbegyndt ½ time. Den årlige indtægt skønnes til 210.000 kr., hvilket er mere end en halvering.
  Forvaltningen har overvejet et alternativ, hvor den nuværende timepris mere end halveres til 150 kr./time og opkræves som hidtil. Skøn for årlig indtægt er 260.000 kr. Forvaltningen finder denne model mindre attraktiv, da erfaringerne viser, at nogle borgere har svært ved at forstå tidsforbruget på deres sag.
  Der har på det seneste været en mærkbar stigning i antal sager på boligområdet og en ændret adfærd i form af forespørgsler forud for selve ansøgningen. Derfor foreslås de resterende midler fra budgetforliget vedr. byggesagsgebyrer anvendt til opnormering på boligsagsområdet.
  Sagen forelægges i både Plan- og Teknikudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering forud for forelæggelse i Økonomiudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet der er tale om udmøntning af midler afsat i budget 2016.
  For ansøger af tilladelse til fritliggende enfamiliehuse vil der - hvis indstillingen følges - for langt de fleste - være et mindre og mere ensartet og forståeligt gebyr på 540 kr. (1½ time).
  Det afsatte budget til byggesagsbehandling/gebyrnedsættelse efterlader hermed 783.000 kr., som foreslås afsat til opnormering på bolig-sagsområdet med henblik på, at der kan leves op til de fastsatte sagsbehandlingstider, selv om der registres en mærkbar stigning i antallet af sager.