You are here

Referat

Dato: Fredag, Oktober 31, 2014 - 07:30
Sted: Rambøll A/S - Ny Østergade 7, 4000 Roskilde
 • Pkt. 42 Godkendelse af referat

  Pkt. 42

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende referat fra seneste udvalgsmøde den 12. september 2014. Referatet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 42

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 43 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 43

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 43

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 44 Orientering ved formanden

  Pkt. 44

  Orientering ved formanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgets formand Carsten Wickmann giver en kort orientering om hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 44

  Formanden orienterede om følgende:
  - Det netop indgåede budgetforlig, og hvilke muligheder der har medført for erhvervslivet. At der er afsat betydeligt flere midler end tidligere til at fremme rammevilkårene for erhvervslivet, ligesom der også i budgettet er afsat midler til både anlægsinvesteringer og udviklingspuljer.
  - At Forvaltningen i forbindelse med det løbende service-tjek af erhvervsarealer er i gang med at undersøge mulighederne for, at erhvervsområderne ved Grønningen i Viby og ved Darupvang, kan rumme flere typer virksomheder.
  - At Borgmesterens traditionelle nytårskur for erhvervslivet afholdes mandag den 12. januar 2015
  - At SKAT leder efter lokaler/byggemuligheder i Roskilde. Forvaltningen har lavet et katalog over muligheder. Udsendes til udvalgets medlemmer.
  - At Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en analyse af konsekvenser og muligheder ved S-tog til Roskilde
  - At der på næste udvalgsmøde den 5.december bl.a. kommer følgende punkter på dagsordenen:

  • Turismepolitik til endelig godkendelse
  • Partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde
  • Sag om etablering af Advisory Board på beskæftigelsesområdet

  Det blev desuden foreslået, at udvalget skulle være vært ved en investorkonference i 2015. Forvaltningen blev bedt om at arbejde videre med idéen.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 45 Opfølgning på Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse

  bilag_pkt._45_-_opfoelgning_paa_dansk_industris_klimaundersoegelse.pdf

  Pkt. 45

  Opfølgning på Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøftede på seneste møde resultaterne af to erhvervsklimaundersøgelser, herunder den årligt tilbagevendende undersøgelse fra Dansk Industri. Udvalget efterspurgte i den forbindelse nogle bud fra Forvaltningen på, hvilke indsatser og initiativer der kan resultere i, at Roskilde rykker længere op af listen til næste år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget drøftede på seneste møde den 12. september 2014 to erhvervsklimaundersøgelser. Dels den undersøgelse, som Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune selv har fået foretaget, dels Dansk Industri´s årligt tilbagevendende erhvervsklimaundersøgelse blandt landets kommuner, hvor Roskilde i 2014 endte som nr.72.
  I forbindelse med denne drøftelse, efterspurgte udvalget nogle bud fra Forvaltningen på, hvilke indsatser og initiativer der kan resultere i, at Roskilde rykker længere op af listen til næste år. Forvaltningen har udarbejdet et notat der giver en vurdering af hvilke indsatser, der forventeligt kan/bør resultere i en højere placering på DI´s liste i 2015. Notat er vedlagt som bilag.
  Den overordnede konklusion i notatet er, at der allerede er igangsat mange tiltag som peger i den rigtige retning. Herudover er der yderligere tiltag på vej, som sammen med de erhvervspolitiske prioriteringer der er foretaget i forbindelse med de senere års budgetaftaler, bør kunne bringe Roskilde længere op på listen over erhvervsvenlige kommuner.
  Efter seneste udvalgsmøde blev der afholdt et møde med DI, hvor Roskilde Kommune var repræsenteret ved Borgmester Joy Mogensen, Udvalgsformand Carsten Wickmann og Erhvervschef Jens Thornsen. Meldingen fra Dansk Industri var, at man var meget tilfredse med den erhvervspolitiske udvikling, der var igangsat i Roskilde Kommune.
  Desuden var budskabet fra DI, at der er en vis inkubationstid fra man iværksætter disse erhvervsrettede tiltag til det slår igennem som en ændret oplevelse/opfattelse ude hos den enkelte virksomhed. Derfor var opfordringen fra DI, at Roskilde Kommune skulle fortsætte det nuværende arbejde og gøre meget ud af, at kommunikere og synliggøre de tiltag og initiativer der iværksættes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 45

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 46 Byggesagsgebyr 2015 - timepris for byggesagsbehandling jf. byggeloven

  bilag_til_dagsorden._notat_-_kopi_af_mail_fra_kl.pdf

  Pkt. 46

  Byggesagsgebyrer 2015 - Timepris for byggesagsbehandling jf. byggeloven

  Sagsnr. 253037 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrer for tilladelser mv. beregnes efter medgåede timer til sagsbehandlingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at timeprisen for byggesagsbehandlingen i 2015 sættes til 360,00 kr., og at der tages timegebyr for sagsbehandling vedrørende tilladelser og lovliggørelser jf nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 10. juni 2014, pkt. 130, at oversende sagen om timepris for byggesagsbehandling til budgetforhandlingen for 2015. I henhold til budgetforliget og det vedtagne budget skal timeprisen for byggesagsbehandling fastsættes således, at den samlede gebyrindtægt i 2015 vil blive 2,8 mio. kr.
  Ifølge økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet skal der gennemføres ensartet gebyrmodel på tværs af kommunerne. På grund af fortsatte forhandlinger er der endnu ikke kommet en udmelding fra parterne (se bilag).
  Forvaltningen har på baggrund af beregningsmæssig fremskrivning baseret på tidligere års sagsantal og forventet sagsantal for 2015, nået frem til en timepris på 360 kr. for at opnå den ønskede indtægt. Der tages timegebyr for medgået tid i sager, der behandles i henhold til byggeloven, for hvert påbegyndt kvarter. Der medregnes sagsbehandlingstid, herunder journaliseringstid og den tid der medgår til, at identificere, om sagen også skal behandles efter anden lovgivning. Der tages alene gebyr for tilladelser og lovliggørelser. Der medregnes således ikke gebyrtimer for forhåndsdialog, dispensationer, afslag, nabohøring mv. Anmeldelsessager er som tidligere ikke gebyrbelagte. Timegebyret forventes at indebære, at alle kategorier får et lavere gebyr, på nær nogle få tunge sager, hvor der f.eks. skal anvendes meget tid på at få det nødvendige materiale fra ansøgeren. Her kan der endda forekomme et større gebyr. Det bemærkes, at især store erhvervssager vil falde markant i gebyrstørrelse.
  Sagen forelægges Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på mødet den 31.10.2014. Indstillingen herfra vil foreligge på Plan- og Teknikudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2015. Der er i budget 2015 budgetteret med en indtægt på 2,8 mio. kr. for byggesagsbehandling.
  Gebyrindtægten i 2015 for erhvervs- og enfamiliehusbyggeri med den foreslåede timepris skønnes til 2,8 mio. kr., hvor indtægten for erhverv udgør 1,4 mio. kr. og for enfamiliehuse 1,4 mio. kr.
  De bemærkes, at indtægter for byggesagsbehandling som hidtil bør ses som et gennemsnit henover en årrække, og at det afsatte beløb i budgettet sjældent ”rammes” præcist i det enkelte år. Der er en særlig usikkerhed forbundet med overgang fra den hidtidige beregningsmetode (fast pris og m2-afhængigt gebyr) til timepris.
  Forvaltningen følger løbende gebyrindtægten i forbindelse med budgetopfølgningen.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 46

  Abefales.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 47 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune

  bilag_til_pkt._47_-_udkast_til_samarbejdsaftale_mellem_roskilde_handel_og_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 47

  Samarbejdsaftale mellem Roskilde Handel og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets temadrøftelse den. 9. maj 2014, har Forvaltningen i samarbejde med Roskilde Handel udarbejdet et oplæg til en samarbejdsaftale parterne imellem. Aftalen indeholder initiativer og processer for at styrke detailhandelen og samarbejdet med Roskilde Kommune. Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at godkende og tage ejerskab til samarbejdsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Roskilde Handel har udarbejdet et oplæg til en fælles samarbejdsaftale. Parterne ønsker med aftalen at bidrage til udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling for den samlede detailhandel.
  Roskilde Kommune ønsker dermed at udbygge det i forvejen gode samarbejde med Roskilde Handel, ved at understøtte detailhandlens konkurrencesituation via konkrete projekter og initiativer.
  Samarbejdsaftalen skal ligeledes sikre detailhandelen øget synlighed i kommunens forvaltning gennem en vedholdende og tæt kontakt parterne imellem. Endelig skal det fremhæves, at formålet er at synliggøre de mange snitflader, der allerede eksisterer partnere imellem, herunder bl.a. afholdelse af arrangementer i bymidten, branding og
  markedsføring af Roskildes Kommunes samlede detailhandel.
  Samarbejdsaftalen træder i kraft pr.1. januar 2015 og løber frem til og med 31. december 2015. Aftalen er den første af sin art mellem parterne og skal derfor opfattes som et pilotprojekt. Udvalget vil i forbindelse med deres udvalgsmøde den 11. december 2015 få mulighed for at evaluere aftalen i forhold til opnåede resultater. Dette med henblik på en forlængelse, hvor aftalen bliver mere konkret i forhold til mål og midler.
  Der er ikke bundet konkrete økonomiske ressourcer op på aftalen, udover den finansiering der allerede ligger indlejret i nogle af de konkrete indsatsområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 47

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 48 Tilskud til turismeapplikation

  bilag_til_pkt._48_projektbeskrivelse_-_udvikling_af_turistapplikation.pdf

  Pkt. 48

  Tilskud til turismeapplikation

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Visit Roskilde har ansøgt om et tilskud på 100.000 kr. til udviklingen af en turisme-applikation. Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at imødekomme ansøgningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Turisterne har i den grad taget de digitale hjælpemidler i brug, når de skal orientere sig om hvad der findes af attraktioner og fortællinger på de forskellige destinationer. Det er efterhånden blevet en forventet service, at en destination kan yde denne form for service til deres gæster. Derfor ønsker Visit Roskilde, at udvikle en turistapp., som dels tilbyder turisten foruddefinerede turforslag, og som dels kan ”skræddersy” et individuelt turforslag på baggrund af indtastede personoplysninger (alder,opholdets længde, interesser osv.).
  Den gennemgående guide/fortæller i app’en bliver Mr. Orange, som vil hjælpe dig rundt til byens attraktioner, anbefale gode spisesteder eller give dig et praj om byens gratis oplevelser. Mr. Orange ”taler” både dansk, engelsk og tysk og kan fremadrettet nemt udbygges med flere sprogversioner, såfremt der måtte være behov for dette.
  Der påtænkes udvikling af en prototype af Orange app’en. Herefter forventes færdiggørelsen af app’en, at blive overdraget til et eksternt bureau.
  En videreudvikling af de digitale muligheder for turisterne i Roskilde, var bl.a. et emne, som udvalget drøftede i forbindelse med deres temamøde om turismen den 20. juni 2014.
  Der er vedlagt en kort projektbeskrivelse som bilag. Erhvervsforums Roskildes direktør Jens Müller vil på mødet give en kort introduktion til applikationen og dens tænkte funktionaliteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Tilskuddet afholdes indenfor det eksisterende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 48

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Christiansen, Cecilia Bonefeld-Dahl, Stig Bo Jensen og Torben Stevold.

 • Pkt. 49 Tilskud til service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune

  bilag_til_pkt._49_-_service-_og_kompetenceloeftskursus.pdf

  Pkt. 49

  Tilskud til service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at bidrage med kr. 500.000 til medfinansiering af et service- og kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune, i regi af Roskilde Handel og VisitRoskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der reserveres 500.000 kr. til medfinansiering af det beskrevne kompetenceløftskursus for detailhandlere og turistaktører i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handel og VisitRoskilde har, i samarbejde med Forvaltningen og et konsulenthus, udviklet et kompetenceudviklingsforløb for turist- og detailerhvervet i Roskilde Kommune, som er designet omkring grundelementerne værtsskab, salg og service. Projektet hedder ”Værtensmestrene” og har to primære formål:

  - At give virksomhederne redskaber inden for værtsskab, salg og service, så den enkelte virksomhed kan udvikle sig mod større gevinst på bundlinjen, større kundetilfredshed og øget medarbejder-tilfredshed.

  - At give virksomhederne nye værktøjer og handlinger til, hvordan de på tværs af turisme- og detailbranchen kan samarbejde endnu mere værdiskabende, puste til stoltheden og det unikke i Roskilde samt øge forståelsen for, at turismens - og handlens håndtering af gæsternes værdikæde er gensidig afhængig og nødvendig for vækst.

  Der tages udgangspunkt i deltagelse af de virksomheder, som er medlem af Roskilde Handel (ca. 260 medlemmer) samt i de aktører, som er organiseret under VisitRoskilde (ca. 60 medlemmer) men projektet er ikke kun forbeholdt ovenstående medlemmer men skal udbydes til alle interesserede, relevante aktører i Roskilde Kommune.

  Pilotprojektet forventes at opstarte i februar 2015 under forudsætning, at der kan rejses de nødvendige midler. Roskilde Handel og VisitRoskilde har primo oktober 2014 ansøgt Vækstforum Sjælland om EU Socialfondsmidler med en støtteprocent på kr. 1.490.000, hvilket udgør halvdelen af projektets samlede budget på estimeret kr. 2.990.000. Hvis Vækstforum Sjælland ikke godkender denne ansøgning, forventes projektet at kunne gennemføres i mindre skala i kraft af tilskuddet på kr. 500.000 fra Roskilde Kommune samt egenfinansiering fra VisitRoskilde, Roskilde Handel og de deltagende virksomheder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Tilskuddet afholdes indenfor det eksisterende budget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 49

  Sagen udsat til næste møde. Forvaltningen fremskaffer og vedlægger uddybende information om projektet.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 50 Temadrøftelse om fastholdelse og tiltrækning af virksomheder

  bilag_til_pkt._50_-_fastholdelse_og_tiltraekning_af_virksomheder.pdf

  Pkt. 50

  Temadrøftelse om fastholdelse og tiltrækning af virksomheder

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Virksomheder og arbejdspladser er vigtige for Roskilde. Hvad kan vi gøre for at tiltrække nye virksomheder og for at fastholde og videreudvikle de virksomheder, der allerede har valgt at lokalisere sig i Roskilde Kommune? Udvalget skal drøfte de givne forudsætninger, mulige fremtidige initiativer og eventuelle fravalg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget med udgangspunkt i de to oplæg, tager en overordnet drøftelse af Roskildes muligheder for at fastholde og tiltrække virksomheder.
  2. at der med udgangspunkt i denne drøftelse, træffes beslutning om udvalget i givet fald ønsker at iværksætte konkrete tiltag i relation hertil.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Afdelingsleder for Rambøll A/S Kurt Nielsen-Dharmante vil give en kort præsentation af virksomheden, og efterfølgende holde et kort oplæg dels om hvorfor Rambøll valgte at placere sig i Roskilde, og dels hvilke parametre Roskilde Kommune ifølge Rambøll bør satse på i bestræbelserne på, at fastholde og tiltrække virksomheder.
  Erhvervschef Jens Thornsen vil efterfølgende holde et kort oplæg om de muligheder og udfordringer som de fysiske forhold i Roskilde (erhvervsarealer, bygninger, statslige bindinger mv.) afstedkommer i relation til temaet.
  Landets kommuner iværksætter mange forskelligartede tiltag for at skabe vækst og dermed fastholde og tiltrække virksomheder til nærområdet. Kommunernes Landsforening udgav i 2013 en case-samling (se nedenstående link), som giver en række forskellige eksempler på, hvad kommuner har igangsat af projekter bl.a. med henblik på at tiltrække nye virksomheder. Roskilde er i publikationen repræsenteret med både Musicon og Risø Park. Eksemplerne i publikationen er gode, som inspiration til udvalgets drøftelse.
  http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_59705/cf_202/Kommunale_veje_til_v-kst_-_Eksempler_p-_lokale_erh.PDF
  Derudover er der til yderligere inspiration vedlagt et notat, der skitserer tre meget forskellige kommuners (Skanderborg, Guldborgssund og Københavns Kommuner) tilgange til, at fastholde og tiltrække virksomheder.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 50

  Rambøll fremhævede tre hovedfaktorer, som har været stærk medvirkende til at man valgte at placere sit sjællandske hovedkontor i Roskilde, nemlig personale, infrastruktur og image.
  De mange uddannelsesinstitutioner der er i byen, den geografiske beliggenhed og det at Roskilde tiltrækker mange veluddannede borgere, gør det nemt for Rambøll at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Desuden har Roskilde et godt image og nogle spændende fokusområder, som Rambøll gerne vil associeres med.
  Udvalget drøftede herudover kommunens fysiske rammer i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder. Der var bevidsthed i udvalget om, at de fysiske rammer har nogle begrænsninger som betyder, at visse typer af virksomheder vil have svært ved at kunne etablere sig i Roskilde.
  Det blev foreslået, at der blev udarbejdet en langsigtet strategi for omdannelse af de eksisterende erhvervsområder, herunder mulighederne for dannelse af offentlige/private partnerskaber med henblik på at kunne løfte denne opgave.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.

 • Pkt. 51 Eventuelt

  Pkt. 51

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 31-10-2014, pkt. 51

  Intet at bemærke.
  Fraværende: Claus Christiansen og Cecilia Bonefeld-Dahl.