You are here

Byggeaffald

Byggeaffald, asbest og farligt affald skal anmeldes

Vi skal have din anmeldelse senest 14. dage før arbejdet går i gang. 

Ved håndtering af bygge- og anlægsaffald skal der ske en udsortering af genanvendelige materialer. Det er ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og affald til deponering.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også i de tilfælde hvor der benyttes rådgiver, entreprenør eller håndværker.  

Følg disse trin til rigtig håndtering af bygge- og anlægsaffald:

 1. Gennemgå byggeprojektet og identificere de forskellige typer af affald
 2. Anmeld farligt affald til kommunen
 3. Sortér alt affald korrekt
 4. Genbrug eller genanvend affaldet eller send det til virksomheder der kan

Ved nybyggeri og nye anlæg kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Samtidig skal ressourcerne i det uforurenede affald udnyttes bedst muligt. Farligt affald  fra nybyggeri skal anmeldes.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

 • 1) Identificér de forskellige typer affald

  For at kunne sortere affaldet korrekt er det nødvendigt - før du starter med at nedrive eller renovere - at gennemgå bygningen for, hvilke typer affald, du forventer, der opstår.

  Særligt skal du identificere miljø- og sundhedsfarligt affald, og du skal forsøge at opgøre mængderne.

  Start med at undersøge hvornår bygningen/anlægget er opført og er blevet renoveret. Hvis du ikke selv har oplysninger om, hvornår bygningen er opført eller renoveret, kan du ofte finde oplysningerne på Den Offentlige Informationsserver, OIS på adressen eller i kommunens register om byggesager.

  Bygninger skal screenes for PCB-holdigt materiale, hvis de er opført i perioden 1950-1977, og hvis byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald.

  PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

  Skema til PCB-screening er en del af anmeldeskemaet til bygge- og anlægsaffald. Hvis der skal sættes kryds i ”Ja” i et af punkterne i skemaet, skal der foretages en nærmere kortlægning. Det indebærer, at der skal udtages prøver af byggematerialerne, der skal analyseres for indholdet af skadelige stoffer.

  Udover PCB kan bygningsdele også indeholde en række andre skadelige stoffer, som fx bly og asbest. Læs mere i vejledningspjecen Håndtering af bygge- og anlægsaffald.

  Minimumskrav til analyser

  • Malede overflader: Skal analyseres for PCB og tungmetallerne Bly, Cadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Zink og Kviksølv
  • Udvendig sokkel: Skorsten og tagpap skal analyseres for Polyaromatiske Hydrocarboner (PAH)
  • Fliseklæb og ældre tagpap: Analyseres for asbest
  • Termoruder fra før 1980: Skal analyseres for PCB
  • Elastiske fuger: Skal analyseres for PCB og Klorparafiner.
 • 2) Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

   

   

   

  Du skal bruge anmeldelsesskema samt screeningsskema for bygge- og anlægsaffald, når du anmelder asbest og byggearbejde. Skemaet skal sendes til os senest 14. dage før byggearbejdet påbegyndes. Du skal anmelde hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald.
  • Du fjerner asbestholdige materialer. Skal anmeldes uanset byggearbejdets størrelse eller affaldsmængde.
  • Du har farligt affald, fx bly i maling, PCB, kemikalierester etc. Skal anmeldes uanset byggearbejdets størrelse eller affaldsmængde.

  Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt. Anmeldelsen foretages på baggrund af bygningsgennemgangen og det angives bl.a. hvilke affaldstyper og –mængder, der kan forventes at opstå i forbindelse med arbejdet.

  Ved nybyggeri skal du anmelde farligt affald her

  Læs mere i vejledningspjecen Håndtering af bygge- og anlægsaffald.

 • 3) Sortér affaldet korrekt

  Sorter rene fraktioner af bygge- og anlægsaffald

  Som hovedregel skal du sortere bygge- og anlægsaffald på det sted, hvor affaldet fremkommer.  Du skal sørge for, at affaldet som minimum bliver sorteret i følgende fraktioner, hvis de fremkommer:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint
  2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  3. Beton
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  5. Jern og metal
  6. Gips
  7. Stenuld
  8. Jord
  9. Asfalt
  10. Blandinger af beton og asfalt
  11. Pap
  12. Andre genanvendelige materialer
  13.Kasserede maskiner - elskrot

  Det sorterede affald skal være rent for alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern.

  Hvis den samlede mængde affald fra et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, kan du undlade at sortere.

  Sorter forurenet bygge- og anlægsaffald

  Noget bygge- og anlægsaffald indeholder skadelige stoffer i et sådant omfang, at det ikke kan blive genanvendt eller genbrugt.  Affaldet skal behandles, så de skadelige stoffer fjernes, eller affaldet må deponeres sikkert.

  Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder skadelige stoffer, skal affaldet klassificeres som farligt affald.

  Når der forekommer farligt affald ved byggearbejder m.m. må de forskellige typer farligt affald ikke blive blandet sammen.  Farligt bygge- og anlægsaffald skal holdes adskilt fra andet affald.

  Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder mindre mængder skadelige stoffer, men ikke skal klassificeres som farligt affald, skal du også holde dette affald adskilt fra det øvrige affald af hensyn til mulighederne for at genanvende det uforurenede affald.

  Hvor rent skal affaldet være for at kunne genanvendes?

  Du kan her finde en oversigt over grænseværdier for forurenende og farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald.

 • 4) Genbrug og korrekt bortskaffelse

  Direkte genbrug og genanvendelse

  En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til.

  Nedenstående typer af uforurenet bygge- og anlægsaffald, må du uden tilladelse anvende til genbrug til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint.
  2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  3. Beton.
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
  5. Jern og metal.
  6. Gips.
  7. Stenuld.

  Tidligt i byggeprojektet skal du tænke over, om noget af bygge- og anlægsaffaldet kan blive brugt igen. Kan du genbruge affaldet selv, bliver der sparet flest ressourcer.  Mange bygningsdele og brugte byggematerialer kan ofte afsættes til andre byggerier eller til virksomheder, der har specialiseret sig i at købe og sælge brugte byggematerialer.

  Eksempler på virksomheder, der køber og sælger brugte byggematerialer:

  Modtageanlæg og indsamlingsvirksomheder m.v.

  Hvis du ikke selv kan sørge for, at affaldet bliver genbrugt, kan du overdrage det til én eller flere af følgende

  • Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som behandler affald til genbrug.
  • En godkendt indsamlingsvirksomhed. En indsamlervirksomhed kan være en transportvirksomhed, som er godkendt til at overtage ansvaret for affald. En almindelig transportvirksomhed overtager ikke ansvaret for det affald, virksomheden transporterer.
  • Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret fordi det har godkendelse til at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, i modsætning til andre kommunale behandlingsanlæg.
  • Forhandlere og mæglere. Disse har ikke altid selv affaldsanlæg eller transportvirksomhed. De køber og sælger affald eller de sørger for at formidle kontakt mellem affaldsproducenten og købere.

  Dem du overdrager affaldet til skal være registreret i Affaldsregistret.

  Virksomheder der kun modtager affald fra egne produkter eller kun fra en snæver kreds, eller kun modtager specifikke produkter, er undtaget fra kravet om registrering i Affaldsregistret.

  Private borgere og bygherrer kan ofte med fordel bruge en genbrugsplads eller en kommunal ordning. Læs om Roskilde Kommunes genbrugspladser.

  Affald til forbrænding, deponering og særlig behandling

  Uforurenet affald, du hverken kan genbruge eller aflevere til en genanvendelsesanlæg, skal forbrændes eller deponeres efter anvisning fra kommunen.

  Roskilde Kommune anviser affald til forbrænding til aflevering på Roskilde Kraftvarmeanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. Læs mere om modtagereglerne for forbrændingsegnet affald.

  Affald til deponi anvises til aflevering på Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge. Bemærk, at du skal udfylde en affaldsdeklaration på forhånd. Du finder deklaration og flere informationer her.

  Nogle typer af bygge- og anlægsaffald må hverken genbruges eller genanvendes. Det gælder f.eks. asbestholdigt affald eller andet affald, som indeholder skadelige stoffer i mængder, der kan skade miljø eller sundhed. Kommunen anviser dette affald til bortskaffelse så stoffernes skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen af de skadelige stoffer er.

 • Love, vejledninger links m.m.

  Affaldshåndteringsregler

  Lovgivning af særlig betydning for håndtering af bygge- og anlægsaffald:

  Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald med senere ændringer).

  Restproduktbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1672 af 15/12/2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald).

  Asbestbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 18/12/2015 om asbest med senere ændringer).

  Affaldsregisterbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 896 af 29/06/2017 om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed med eventuelle senere ændringer).

  Støj, midlertidige aktiviteter

  Bygge- og anlægsarbejde medfører ofte støj og eventuelt støv og øget trafik i lokalområdet.

  Bygge-, anlægs- og nedknusningsaktiviteter skal overholde bestemmelserne i Forskrift for Miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

  Yderligere oplysninger, links m.m.

  Nærmere oplysninger om bygge- og anlægsaffald kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Nyttige links:

  PCB-Guiden indeholder målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner. Der står en række myndigheder bag guiden.

  SBi-anvisning 241, 2013: Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. Anvisningen beskriver, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening. Anvisningen forklarer desuden, hvordan man gennemfører en kortlægning for at kunne sortere PCB-holdigt byggeaffald korrekt.

  SBi-anvisning 242, 2013: Renovering af bygninger med PCB. Anvisningen beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

  Sikkerhed ved arbejde med bygningsdele, der indeholder PCB.Folder fra Arbejdstilsynet med de grundliggende regler for arbejde med PCB-holdige byggematerialer.

  At-intern instruks IN-9-3 4/2014 om PCB i bygninger

  Vejledning og beskrivelse for udførsel af PCB-sanering (Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering).

  Byggematerialer med asbest, SBi-anvisning 229, 1. udgave 2010. (Indeholder beskrivelser af byggematerialer med asbest. Publikationen er rigt illustreret).

  Industriens Branchemiljøråd er sammensat af fagforbund og organisationer for arbejdsgivere. Udgiver bl.a. vejledninger mv. om arbejde med affald og farlige stoffer.

  Arbejdstilsynet - vejledninger m.m. om arbejdsmiljø ved byggearbejder, affaldshåndtering m.v..

  Miljøstyrelsen: Bygge- og anlægsaffald. Her kan bl.a. findes en lang række publikationer om farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald under ”Publikationer”.

  Retsinformation - alt dansk lovgivning.

Kontakt

Affald og Genbrug - Erhvervsaffaldsteamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 66

Senest opdateret

26.10.2018