You are here

Industri-, lagerbyggeri i én etage og landbrugsbyggeri

Inden man går i gang med et byggeprojekt, skal der søges om byggetilladelse. Byggearbejdet må ikke begyndes, før nødvendig byggetilladelse er givet.

En ansøgning skal indeholde en række oplysninger om projektet. Det omfatter blandt andet situationsplaner, brandplaner, oplysninger om byggeriets anvendelse. Længere nede på siden kan du finde oplysninger om hvad din ansøgning skal indeholde. Her kan du også finde information om gebyrer og andre ting der er relevante i forhold til din byggesag. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig til Erhvervsafdelingen. 

Denne side gælder kun for ansøgninger om byggetilladelse til de erhvervsbygninger som i byggelovgivningen er blevet defineret som erhvervsbyggeri af begrænset kompleksitet.

Byggeri af begrænset kompleksitet er byggeri, der byggeteknisk er relativt ukompliceret, fx fordi der bygges med velkendte teknikker, der er tale om typehuse eller bygninger, der sættes sammen af byggemoduler. Det kan også være standardiseret elementbyggeri, som bruges til industri-, lager- og landbrugsbygninger.

Industri- og lagerbygning i én etage og landbrug

 • Byggearbejder, der kræver byggetilladelse

  Eksempelvis skal der byggetil­ladelse til følgende:

  • Nybygning af industri- eller lagerbyggeri og landbrugsbygninger
  • Tilbygninger til industri- eller lagerbyggeri og landbrugsbygninger
  • Ombygning af industri- og lagerbyggeri og landbrugsbygninger
  • Væsentlig ændring i en bygnings anvendelse

  Hvis der skal opføres en ny hal som eksempelvis har en indskudt etage eller hvis den skal anvendes til andre formål end landbrug, industri eller lager, så vil byggearbejdet ikke være omfattet af denne pjece, da arbejdet i så fald ikke skal betragtes som værende ukompliceret.

  Andre mindre byggearbejder skal anmeldes efter de særlige regler som gælder for mindre arbejder.  Byggearbejder på landbrugs- og erhvervsbyggeri der skal anmeldes, fx:

  • Et enkeltstående ombygningsarbejde i en eksisterende erhvervsenhed med et areal på højest 150 m2
  • Etablering af vaskeplads eller udendørs anlæg til husdyrgødning, korn eller foder på en landbrugsejendom

  Bestemmelserne om byggesagsbehandling af anmeldelsessager fremgår ikke af denne pjece, da der skal foretages en teknisk sagsbehandling af disse anmeldelsessager.

  Hvis der er tvivl om, hvorvidt byggeriet er omfattet af de nye bestemmelser om teknisk byggesagsbehandling eller om det er anmeldelsessag, kan der rettes henvendelse til Erhvervsafdelingen.

  Det er kommunen, som i tvivlstilfælde afgør, om et byggeri er omfattet eller ej.

 • Byggeansøgning

  Inden man går i gang med et byggeprojekt, skal der søges om byggetilladelse.

  Ansøgningen skal underskrives af ejeren eller ansøger skal indsende fuldmagt fra ejer.

  Byggearbejdet må ikke begyndes, før nødvendig byggetilladelse er givet.

  Det fremgår af Bygningsreglementets kap. 1.3.2, at avls- og driftsbygninger og visse industri- og lagerbyggeri i én etage betragtes som byggeri af begrænset kompleksitet.  For disse bygninger gælder, at kommunen skal give byggetilladelse til forhold, som er omfattet af bestemmelserne i Bygningsreglementets kap. 2 og kap. 5, dvs. bygningens højde, placering på grunden m.v. og bestemmelserne om brandforhold.

  De øvrige bestemmelser skal overholdes, men behandles ikke af kommunen. Derimod skal ejeren sammen med færdigmelding indsende erklæring og dokumentation for, at kravene i kap. 3, 4, 6, 7 og 8 er overholdt. Hvis projektet ikke overholder bestemmelserne i Bygningsreglementet skal der søges dispensation fra bestemmelsen inden arbejdet påbegyndes.

  Bygningsreglementet indeholder flere funktionsbaserede bestemmelser. Disse bestemmelser betragtes normalt som værende overholdt, hvis arbejdets udføres i overensstemmelse med reglementets vejledningstekst eller de SBI-anvisninger og standarder som der henvises til i Bygningsreglementet.

  Det skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse, om byggeriet er omfattet af bestemmelserne for ukompliceret erhvervsbyggeri. Kommunen skal påse, om dette er tilfældet.

 • Tjek hvilke bestemmelser, der gælder

  Det skal undersøges, om der på ejendommen er tinglyst en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, afstand til vejskel (byggelinie), bygningers udseende, materialer til f. eks. ydervæg, tag og vinduer og lignende.

  Hvis der ikke er lokalplan for ejendommen skal byggeriet tillades efter reglerne i BR08 kap. 2.

  Kommunen skal vurdere byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne med hensyn til:

  • Grundens størrelse, bebyggelsesprocent
  • Bygningshøjde, højde i forhold til vej og skel
  • Etageantal
  • Opholdsarealer
  • Parkeringsarealer
 • Tjekliste for nødvendigt ansøgningsmateriale

  Inden kommunen kan give en byggetilladelse, skal Kommunen vurdere, om de bebyggelsesregulerende bestemmelser er opfyldt, derfor skal indsendes tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser på grunden.

  Der skal desuden indsendes materiale vedrørende brandforhold til brug for kommunens sagsbehandling i forhold til brandkravene i BR08 kap. 5.

  I det følgende er angivet, hvilke tegninger og oplysninger et projekt normalt skal indeholde:

  • Ansøgning som er underskrevet af ejer og ansøger
  • Oplysning om byggeriets anvendelse
   Hvis bygningen skal anvendes til industri med faste arbejdspladser, så skal der gøres rede for evt. fremstillings- og arbejdsprocesser som skal udføres i bygningen. Det bør derfor fremgå af ansøgningsmaterialet, hvis der eksempelvis skal udføres svejsning, slibning, polering, pladearbejde, støbning, overfladebehandling, lakering, undervognsbehandling, knusning af materialer, imprægnering, ekstrudering, osv.
  • Situationsplan i målestok 1:200 
   Tegningen skal vise beliggenhed af eksisterende og nye bygninger, med angivelse af afstand til skel og andre bygninger. Redegørelse for det ubebyggede areal, opholdsarealer, parke­ringspladser, adgangsforhold m.v.
  • Terræn- og beplantningsplan 1:200
   Grundstykkets nuværende og fremtidige niveau. Dette skal angives med højdekoter og ½ m højdekurver både på den aktuelle grund og på de tilstødende grunde. Redegørelse for belægninger, beplantning, belysning, stier m.v.
  • Beregning af bebyggelsesprocent, oplysning om grundstørrelse og etageareal
  • Redegørelse for byggelinier og afstandsforhold
  • Brandplaner i målestok 1:100 eller 1:50
   Planer med angivelse af brandsektioner, brandceller, brandventilation, brand­døre, slangevinder m.v.
  • Brandteknisk dokumentation
   Der skal vedlægges en brandteknisk beskrivelse som gør rede for de brandtekniske forhold som ikke fremgår af brandplaner eller snittegning. Det kan eksempelvis være en beskrivelse vedrørende dimensionering af evt. brandventilation, oplysninger om øvrige brandtekniske installationer, oplysninger om anvendelseskategori og personantal, indvendige og udvendige overflader, redningsforhold og om drift- og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele, jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" 2006 og "Information om brandteknisk dimensionering" 2004.
  • Snittegninger i målestok 1:20 eller 1:50
   Snittegninger med oplysninger om materialevalg til hovedkonstruktion og indvendige og udvendige overflader til den brandtekniske sagsbehandling og beskrivelse af materiale- og farvevalg til udvendige bygningsdele. Der er ikke krav om at der skal være øvrige oplysninger på snittegningen.
  • Facadetegninger i målestok 1:50
   Facadetegninger med angivelse af terrænkoter og højder.
  • Oplysning om opvarmning
  • Oplysning til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret
   Det kan eksempelvis være oplysninger om arealer, husnumre, antal arbejdsrum, antal wc, antal bad, opvarmning, og lignende informationer som skal registreres i BBR.
  • Evt. tilladelse eller dispensation i forhold til anden lovgivning
   Hvis projektet kræver tilladelse eller dispensation i forhold til anden lovgivning skal tilladelsen eller dispensationen fremsendes.
 • Anden lovgivning

  Før der kan gives byggetilladelse, skal bygningsmyndigheden tjekke, at byggeriet ikke vil være i strid med anden lovgivning, som eksempler kan nævnes, at der kræves landzonetilladelse efter lov om planlægning, tilladelse efter Beredskabsloven til brandfarlig virksomhed, tilladelse efter vejloven til ny vej eller ny indkørsel eller tilladelse efter lov om forurenet jord, hvis ejendommen er kortlagt som forurenet ejendom.

  Ansøger er dog selv ansvarlig for, at der ikke er forhold vedrørende kap. 3-4 og kap. 6-8 som er i modstrid med bestemmelser i anden lovgivning.

  I forbindelse med erhvervsbyggeri af begrænset af kompleksitet skal bygningsmyndigheden ikke gennemgå kloaksystemet i forbindelse med behandlingen af byggesagen.

  Ansøgeren bør derfor være opmærksom på, at virksomheder, der udleder spildevand som har en anden sammensætning, end hvad der normalt afledes fra almindelig husholdning, skal der søge om særskilt tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4. Miljømyndigheden kan evt. stille vilkår om f.eks. olieudskiller og prøvetagningsbrønde i forbindelse med spildevand som ledes til offentlig kloak.

  Udledning af spildevand til vandløb, søer og havet eller nedsivning af spildevand til undergrunden kræver også tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4.

  Kontakt Miljø om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.

 • Facadeteam

  Hvis lokalplanen stiller krav til udformningen af facader, vil projektet blive behandlet af kommunens Facadeteam.

  Formålet med Facadeteams arbejde er at sikre en ensartet linje i vurderingen af byens facader og skilte og hermed en ensartet sagsbehandling.

 • Forhåndsdialog

  Før den endelige byggeansøgning indsendes, tilbyder Roskilde Kommune en forhåndsdialog på baggrund af et skitseprojekt. Ved forhåndsdialogen kan principielle spørgsmål som f. eks. lokalplanbestemmelser og bebyggelsesregulerende bestemmelser drøftes, og der kan træffes aftale om nødvendigt ansøgningsmateriale samt tidsplan for sagsbehandlingen.

  Forhåndsdialog benyttes først og fremmest ved større byggerier, eller byggerier der er komplicerede fx på grund af beliggenhed eller en særlig konstruktionsmåde.

  Der kan være en betydelig risiko for værdispild i byggeprocessen, hvis der ikke gennemføres en åben samarbejdende dialog mellem bygherre og myndighed. Det er vigtigt, at dialogen begynder på et tidligt tidspunkt i processen. Derfor ønsker Roskilde Kommune, at der afholdes en forhåndsdialog inden større/komplicerede byggerier sættes i gang.

  Forhåndsdialogens formål er at udnytte de muligheder, der er for at påvirke byggeriets samlede kvalitet så tidligt som muligt i processen og på et tidspunkt, hvor byggeriet kan påvirkes uden store økonomiske omkostninger.

  Under forhåndsdialogen ønsker Roskilde Kommune at afklare rammerne for byggeprojektet, og indgå aftaler om fx tidsplaner og krav til dokumentation.

  Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

  Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

  Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogen succes, at parterne på forbereder sig grundigt inden forhåndsdialogen.

  Forhåndsdialogen kan ske i flere etaper, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at aftale en møderække.

 • Dispensation

  Kommunen kan dispensere fra en bestemmelse i Bygningsreglement eller lokalplan, hvis dispensationen skønnes forenelig med det hensyn der ligger til grund for bestemmelsen. Hvis projektet ikke overholder gældende regler er det ansøgers pligt at søge dispensation. Ansøgning om dispensation skal altid begrundes.

  Hvis der skal gives dispensation fra en af de tekniske bestemmelser som kommunen ikke skal kontrollere, så skal der indhentes en dispensation inden det pågældende arbejde påbegyndes.

 • Gebyr

  Roskilde Byråd har fastlagt gebyrer for blandt andet udstedelse af byggetilladelser og nedrivningstilladelser.

 • Færdigmelding og dokumentation som skal opbevares af kommunen

  Når byggearbejdet er færdigt og skal tages i brug, så skal byggeriet færdigmeldes til kommunen.

  Før byggeriet færdigmeldes, skal bygherren kontrollere om de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt. Ansøger skal desuden indsende dokumentation for, at bestemmelserne i BR08 kap. 3-8 er overholdt.

  Ansøger skal, når byggeriet tages i brug, på ejers vegne indsende en erklæring, hvor ansøger på ejers vegne skriver under på, at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt den fornødne dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt.

  Ansøgeren, som kan være ejeren eller dennes rådgiver, vurdere selv, hvilket materiale, der er relevant at sende ind til kommunen. Det er ansøgerens ansvar, at der foreligger det nødvendige materiale på sagen.

  Kommunen har i den forbindelse alene en arkivfunktion. Det betyder, at kommunen alene skal kontrollere, at ejeren eller ejerens rådgiver, har skrevet under på, at byggesagen overholder byggelovgivningens krav, og at den fornødne dokumentation er indsendt.  Kommunen vil derfor arkivere dokumentationen uden at undersøge de fremsendte dokumenter.

  Vi har nedenfor angivet nogle eksempler på den dokumentation som det måske kan være relevant at fremsende i forbindelse med erklæringen:

  • Plantegninger i målestok 1:100 eller 1:50
   Målsatte tegninger med angivelse af indretning.
  • Ledningsplan 1:200
   Situationsplan med forsyningsledninger.
  • Kloak- og afløbsplaner i målestok 1:100
   Tegninger som viser fundamenter, udvendige og indvendige afløbsledninger med angivelse af ledningsdimensioner, ledningsfald, koter på brønde, koter på overside og underside af fundamenter, samt tilslutningskoter til hovedkloak.
  • Dokumentation vedrørende konstruktioner
   Statiske beregninger, leverandørberegninger eller anden dokumentation for at konstruktionerne er dimensioneret og stabiliseret i overensstemmelse med BR08 kap. 4. Der bilægges tilhørende konstruktionstegninger af eksempelvis fundamenter, rammer, spær, tagkonstruktion, vindafstivning, forankringer, detaljer, osv.
  • Detaljeret snittegning i målestok 1:50 eller 1:100
   Snittegningen bør have detaljerede oplysninger om bærende konstruktio­ner, radonsikring, isolering, materialevalg, osv.
  • Energibehovsberegning eller varmetabsberegning (ved om- og tilbygning)
  • Dokumentation af ventilationsforhold / evt. ventilationsprojekt
  • Tegninger visende niveaufri adgangsforhold

  Byggearbejdet kan tages i brug uden at der er givet en ibrugtagningstilladelse.

 • Information om bygningsreglement

  Bygningsreglement BR08 kan findes på internettet på www.br08.dk , købes i en boghandel eller lånes på biblioteket.

  SBI-anvisning 216 om Bygningsreglement BR08 kan findes på internettet på Statens Byggeforskningsinstitut,  eller købes i en boghandel eller evt. lånes på biblioteket.

  Lokalplaner kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside om lokalplaner.

 • Landzoneforhold

  Oplysninger om landzonesager, zonetilladelser m.v. kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Plan og Byggesag på tlf. 46 31 35 72 eller 46 31 35 63.

 • Bygningsregulerende forhold

  Oplysninger vedrørende bygningsreglement og tolkning af lokalplaner m.v. kan fås ved henvendelse til Erhvervsafdelingen på tlf. 46 31 35 35.

 • Brandfarlig virksomhed

  Oplysninger om regler for brandfarlig virksomhed kan fås hos Roskilde Brandvæsen tlf. 46 31 39 00.

 • Forsyningsforhold

  Oplysninger om vand og varme kan fås hos FORS, Betonvej 12, 4000 Roskilde tlf. 70 20 20 66, fors@fors.dk

 • Miljø

  Oplysninger om f.eks. spildevandstilladelser, renovation og jordforurening kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Miljø på mail miljo@roskilde.dk

 • Afløbssystem

  Oplysning og kloakstik og tilslutningsbetingelser (bl.a. afledningsret og kloaktilslutningsbidrag) kan indhentes i Oplysninger om vand og varme kan fås hos FORS, Betonvej 12, 4000 Roskilde tlf. 70 20 20 66, fors@fors.dk.

  Regn- og spildevand skal nor­malt være separeret på grunden.

 • Terræn

  Ved nye byggemodninger kan oplysninger om eksisterende terrænforhold og oplys­ninger om eksisterende vejkoter indhentes ved henvendelse til Teknik og Miljø, Veje og Grønne områder på tlf. 46 31 37 03.

  Der skal normalt foretages supplerende højdemålinger på stedet.

 • Checkliste for oplysning til en byggeansøgning

  Sagsbehandlingstiden for en byggeansøgning er meget afhængig af, om ansøgning og projektmateriale indeholder de nødvendige oplysninger.

  Ud fra denne liste kan det kontrolleres, om ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger til opstart af byggesagsbehandlingen:

  • Adresse og matrikelnummer
  • Ejers underskrift eller en fuldmagt
  • Beskrivelse af anvendelse
  • Evt. tilladelser efter anden lovgivning
  • Evt. dispensationsansøgning
  • Deklarationer (tinglyste deklarationer, jf. tingbogen)
  • Byggelinjer
  • Afstande til nabo- og vejskel
  • Bygningshøjde, højdegrænseplan, gulv- og terrænkote før og efter terrænregulering
  • Placering af p-plads
  • Placering og indretning af opholdsarealer
  • Renovationsforhold
  • Alle bygningers indbyrdes placering på grunden
  • Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent
  • Beplantning på grunden
  • Brandteknisk dokumentation
  • Opvarmningsform (fx fjernvarme, naturgas, oliefyr)
  • Beskrivelse af materiale, farve på facader m.v.

  Alt efter byggeriets anvendelse og byggeriets udformning kan der under sagens behandling vise sig behov for yderligere oplysninger.

  Spørgsmål kan rettes til Erhverv på mail erhverv@roskilde.dk  eller telefon 46 31 35 35

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

07.09.2018