You are here

Indvinding af råstoffer

Når du vil indvinde råstoffer til videre salg, kræver det, at du har fået tilladelse efter råstofloven. Fra 1. juli 2014 er det Region Sjælland, som skal give tilladelsen.

Når Region Sjælland behandler din ansøgning om indvinding af råstoffer vil der samtidig foretages en VVM-screening og meddeles evt. tilladelser eller dispensationer efter andre lovgivninger. For større indvindinger skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse med kommuneplantillæg. Regionen sender ansøgningen videre til kommunen for de evt. tilladelser efter anden lovgivning, der forsat skal gives af kommunen.

By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet særlige skemaer til behandling af sager om råstofindvinding. Du kan hente ansøgnings- og anmeldeskemaer med vejledninger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside til:

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Dette kræver en tilladelse til råstofindvinding. Ansøgningen skal sendes til Region Sjælland.

Prøvegravninger

Prøvegravning over 200 m3 i forbindelse med større ansøgninger om råstofindvinding skal anmeldes. Skemaet skal sendes til Region Sjælland.

Ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Dette er indvinding på egen ejendom, f.eks. til vedligeholdelse af interne mark- og skovveje mv. De indvundne råstoffer må ikke sælges videre til forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder. Ikke-erhvervsmæssig indvinding kræver ikke en tilladelse til råstofindvinding, men hvis mængden overskrider 200 m3 råstoffer om året, er der anmeldepligt. Anmeldeskemaet skal sendes til Region Sjælland.

Læs mere om behandlingen af tilladelsen

 • Hvordan kommer arealerne til at se ud efter råstofindvinding?

  Samtidig med at der bliver meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer, godkender regionen en plan for efterbehandling af området efter at råstofindvindingen er afsluttet. Efterbehandlingen skal udføres, så arealerne kan indgå i en fremtidig arealanvendelse som f. eks rekreativt område, samt sikre, at der ikke opstår en fremtidig risiko for forurening af grundvandet.

  Overordnede retningslinjer om efterbehandling fremgår af kommuneplanrammerne for de enkelte områder.

   

 • Hvem fører tilsyn med råstofgravning?

  Region Sjælland fører tilsyn med råstofgravene og tager sig af henvendelser fra bl.a. naboer, som lejlighedsvis føler sig generet af driften i grusgravene.

  De fleste spørgsmål og problemer løses dog ofte ved en dialog mellem indvinderen i grusgraven og naboerne til grusgravene.

   

 • Hvor er der råstoffer?

  Det er forsat Region Sjælland, der står for kortlægningen af råstoffer og udlægger arealer til råstofindvinding. Arealerne indarbejdes i kommuneplanen. Udlagte arealer kan ikke overgå til en anvendelse, der forhindre eller vanskeliggør råstofindvinding.

  Du kan se de udlagte områder på Region Sjællands hjemmeside og på regionens web-kort.

 • Må der tilføres Jord til råstofgravene?

  Der er et generelt forbud mod at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan i ganske særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2018