You are here

Vurdering af Virkningen på Miljøet

Flere forskellige erhvervsprojekter er omfattet af regler om Vurdering af Virkningen på Miljøet. Det betyder, at kommunen skal foretage en forudgående vurdering af projektet inden det kan realiseres.

Vurdering af Virkningen på Miljøet eller som det ofte er forkortet VVM, henviser til reglerne der gælder for en række bygge- og anlægsprojekter, som kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Disse projekter kan kun gennemføres, når der er lavet en VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af et projekt og konsekvenserne for miljøet. Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, vil der være en offentlig høring. Her kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt i VVM-redegørelsen, samt om der er alternative forslag til projektet, der skal undersøges.

Reglerne for VVM fremgår af VVM-bekendtgørelsen.

Visse projekter er altid VVM-pligtige. For andre projekter afgør kommunen ved såkaldte VVM-screeninger, om konkrete projekter er VVM-pligtige eller ej. Screeninger er enten selvstændige afgørelser eller indgår som en del af kommunens godkendelse eller tilladelse til projektet. Kommunens afgørelser om VVM offentliggøres og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vurdering af Virkningen på Miljøet - VVM

 • Er mit projekt omfattet af VVM-reglerne?

  Projekter, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2, er omfattet af VVM-reglerne.

  Du har som projektejer ansvar for at anmelde projektet til kommunen.

 • Hvad betyder det når der er VVM-pligt?

  Når der er VVM-pligt igangsættes en længere proces. I VVM-processen står inddragelsen af borgere, interessegruppe og andre myndigheder som et centralt element. VVM-processen består derfor af flere forskellige trin hvor der sker en inddragelse af offentligheden.

  Forhøringen:

  VVM-processen indledes med, at VVM-myndigheden indkalder ideer og forslag fra offentligheden og evt. berørte myndigheder for at få fastlagt de nærmere krav til indholdet af den pågældende VVM-redegørelse.

  Høring af forslag:

  På grundlag af forhøringen udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse. Herefter sendes forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse i offentlig høring i mindst 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse til berørte myndigheder.

  Klagefrist:

  Efter endt høring og på grundlag af en gennemgang af de indkomne bemærkninger samt under forudsætning af, at miljøministeren ikke har grebet ind, kan kommunen vedtage kommuneplantillægget, og efterfølgende give tilladelse til projektets etablering. Der kan klages over det endelige kommuneplantillæg og tilladelsen til projektet. Klagefristen vil være på 4 uger efter kommunens afgørelse har været offentliggjort.

 • Hvornår er mit projekt VVM-pligtigt?

  Hvis dit projekt findes på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er det omfattet af VVM-pligt. Hvis projektet er på bilag 2 skal kommunen gennem en screening vurdere, om projektet kan have en væsentlig påvirkning af miljøet.

Kontakt

Hanne Birgit Brandt
Rådhusbuen 1 - Bygning B, 2. sal lokale 323
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 62

Senest opdateret

14.05.2018