You are here

Aftale vedr. kronisk sygdom §56 og 58a - lønmodtager og selvstændig

Hvis du lider af en kronisk lidelse, kan du sammen med din arbejdsgiver søge om refusion i forbindelse med dit sygefravær. Muligheden gælder ikke kun lønmodtagere, men også selvstændige.

Man kan med en sådan aftale opnå ret til refusion de første 30 kalenderdage af sygefraværet for lønmodtagere

Er du lønmodtager og lider af en kronisk eller langvarig lidelse, kan du sammen med din arbejdsgiver ansøge din bopælskommune om en §56-aftale. Selvstændige kan ansøge om en §58a aftale. Hermed får du ret til refusion i forbindelse med sygefravær.

Når kommunen modtager ansøgningen anmodes der om attest vedrørende kronisk sygdom fra din praktiserende læge til brug for sagens videre behandling.

Sådanne aftaler kan indgås når:

  • Lønmodtagerens eller den selvstændiges sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af den kroniske/langvarige lidelse skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inde for 1 år
  • Lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen er besluttet på ansættelsestidspunkt eller
  • Arbejdsgiveren eller den selvstændige under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen

En midlertidig aftale kan også bevilges ved langvarige behandlinger, som fx fertilitetsbehandling. En sådan aftale fordrer dog, at indlæggelsen eller behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet eller at arbejdsgiveren i det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før behandlingen

Aftalens omfang

Aftalen skal være skriftlig og kan indgås for op til 2 år ad gangen og kan kun bruges ved fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen.
Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtageren eller den selvstændiges fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Hvis du får ny arbejdsgiver, skal du søge en ny aftale med din nye arbejdsgiver.

Flytter du fra kommunen, hvor din § 56- eller § 58a-aftale er indgået, skal du at kontakte fraflytterkommunen og bede om at videregive dine sagsakter vedrørende aftalen til tilflytterkommunen.

Refusion

Man kan med en sådan aftale opnå ret til refusion de første 30 kalenderdage af sygefraværet for lønmodtagere og de første 2 uger af sygefraværet for selvstændige, hvis beskæftigelseskravet i sygedagpengelovens § 30 er opfyldt. Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtageren eller den selvstændige.

Arbejdsgiverens eller den selvstændiges ret til refusion har virkning fra aftalens indgåelse og omfatter kun det bestående ansættelsesforhold.

Refusionsretten omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser, behandlinger, efterbehandlinger, kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Hvis du har spørgsmål til udbetaling af refusion kontakt Ydelsescenter. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen kontakt da Sygedagpengeafsnittet.
Mail: jobcenter@roskilde.dk Tlf: 46 31 30 00.

Kontakt

Ydelsen
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0
Job og Ressourcer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

23.08.2018