You are here

Lykkegårdsvej

 • erhvervsområde ved Lykkegårdsvej

  Baggrundskort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Lykkegårdsvej oversigt

  Baggrundskort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • panorama_lykkegaardsvej

  Baggrundskort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 • Lykkegårdsvej fra nord

  Baggrundskort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Større erhvervsområde syd for Københavnsvej til større virksomheder. Området er ca. 19.000 m2 og kan opdeles i mindre områder.

Erhvervsarealerne er beliggende ved Langebjerg (Roskilde øst) og kan anvendes til lettere industri og værkstedsvirksomheder samt engros- og lager virksomheder. Det samlede areal er på ca. 19.000 m2. Prisen for arealerne er på 650 kr pr. m2 plus moms. For de arealer hvor tilstandsservitutter sætter begrænsninger for anvendelsen ydes der rabat, således prisen er på 250 kr. pr. m2 plus moms.

Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Arealerne kan udstykkes i de ønskede størrelser. Der er byggepligt indenfor et år fra overtagelsen.

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

Tilbud skal sendes til erhverv@roskilde.dk

For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

Fakta

 • Arealerne er på ca. 19.000 m2
 • Området er ligger indenfor gå afstand til Trekroner Station og motorvejen kan nås indenfor 5 minutter.
 • Området er reguleret af lokalplan 588, der giver plads til lettere industri og værkstedsvirksomhed, en gros og lagervirksomhed med tilhørende forretningsvirksomhed samt kontor og administrationsformål. 
 • Nærmeste naboer er Remirent som udlejer bygge og anlægsmaskiner og Lyreco, som leverer kontorartikler. Lyreco bygger 18.000 m2 til deres danske lager og skandinaviske hovedkontor.
 • Matrikelnummer 6a, St. Hede Roskilde Jorder
 • Højspændingsledning krydser dele af grunden. For deklarationsbæltet (10 meter på hver side af højspændingsledningen) gives et afslag i prisen.

Forhold omkring byggemodning og forsyning

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning.

  Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen.

  Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

Senest opdateret

20.12.2018