You are here

Områder til detailhandel

Her kan du få et overblik over Roskilde Kommunes intentioner og planlægning for detailhandel

Kommunens planlægning giver mulighed for at etablere yderligere ca. 50.000 m2 butikker. Mulighederne er primært i Roskilde bymidte og ved Trekroner. Men også i flere af kommunens mindre centerområder og øvrige byer kan der startes nye butikker.

I planloven skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker til pladskrævende varegrupper.

Vi vil gerne tale med dig om dit projekt

I flere af kommunens byområder, hvor der i forvejen er butikker, er det relativt ukompliceret at starte en ny butik. Men planlovens regler om detailhandel er komplicerede og er ændret over tiden.  Der er derfor også områder, hvor projekter kræver en nærmere tolkning af lokalplan, kommuneplan og planloven.

Kommunen opfordrer derfor til at kontakte Erhvervsafdelingen for generelle oplysninger om muligheder for butikker.

Ved konkrete sager opfordrer kommunen til at kontakte Miljø og Byggesag telefon 46 31 35 03.

Muligheder for detailhandel

 • Hvor kan der være nye dagligvarebutikker?

  Nye dagligvarebutikker skal etableres i centerområder. Centerområderne er geografisk fordelt ud over kommunen, og deres størrelser afspejler de lokale indbyggertal.

  Centerområder, hvor dagligvarehandelen i varierende grad kan udvides er:

  • Roskilde bymidte
  • Trekroner bymidte
  • Musicon bydelscenter
  • Jyllinge bymidte
  • Viby bymidte
  • Holbækvej lokalcenter (ved ny planlægning)
  • Gadstrup lokalcenter
  • Gundsømagle lokalcenter
  • Ågerup lokalcenter.

  Se oplysninger om rummeligheder, butiksstørrelser og gældende planer for disse centerområder

  Byrådets politik

  Byrådets politik er, at alle borgere skal have god adgang til køb af dagligvarer i nærheden af boligen. Dagligvarebutikker findes i dag overvejende i kommunens bymidter, bydelscentre og lokalcentre.

  Kommunen får jævnligt forespørgsler om at etablere nye dagligvarebutikker ved større indfaldsveje og lignende steder uden for centerstrukturen. Det har givet anledning til politiske overvejelser. Hvordan skal branchens ønsker afvejes i forhold til hensynet til den lokale forsyning?

  Kommunen har i en rapport fra 2010 analyseret mulighederne i eksisterende centre og på en række efterspurgte enkeltlokaliteter. Se tilhørende kort. Hvert enkelt center og hver lokalitet er vurderet med hensyn til plangrundlag, byggemuligheder, forbrugsgrundlag samt trafik.

  På baggrund af rapporten vedtog Økonomiudvalget den 13. april 2011, at

  • Centerstrukturen fastholdes som udgangspunkt
  • Hensyn til den lokale forsyning, levende bymidter og tilgængelighed for alle trafikarter er fortsat grundprincip for den generelle detailhandelsplanlægning

  Det kan derfor ikke forventes, at kommunen vil imødekomme ønsker om nye dagligvarebutikker uden for de eksisterende centre. Mindre butikker op til 300 m2 kan dog etableres i en lang række byområder, også uden for centerområderne. Det kan f.eks. være kiosker eller bagerbutikker.

 • Hvor kan der være nye udvalgsvarebutikker?

  Nye dagligvarebutikker skal etableres i centerområder. Centerområderne er geografisk fordelt ud over kommunen, og deres størrelser afspejler de lokale indbyggertal.

  Centerområder, hvor dagligvarehandelen i varierende grad kan udvides er:

  • Roskilde bymidte
  • Trekroner bymidte
  • Musicon bydelscenter
  • Jyllinge bymidte
  • Viby bymidte
  • Holbækvej lokalcenter (ved ny planlægning)
  • Gadstrup lokalcenter
  • Gundsømagle lokalcenter
  • Ågerup lokalcenter.

  Se oplysninger om rummeligheder, butiksstørrelser og gældende planer for disse centerområder

  En række ældre lokalplaner giver desuden mulighed for at etablere visse typer udvalgsvarebutikker i nogle få områder langs Københavnsvej i Roskilde. Dette forudsætter dog, at projektet ikke kræver ny lokalplan.

  Byrådets politik

  Byrådets politik er at bygge videre på kommunens velfungerende centerstruktur i balance med befolkningsudvikling og trafikal tilgængelighed, og at handelen i Roskilde bymidte skal styrkes ved at skabe mulighed for flere butikker, herunder enkelte store udvalgsvarebutikker.

  Udvalgsvarehandelen er i dag stort set koncentreret i Roskilde by, herunder på RO's Torv og i områder langs med Københavnsvej. De øvrige butikker i kommunen er fortrinsvist placeret i Jyllinge og Viby. I kommunens øvrige centerområder er primært dagligvarebutikker, men også enkelte udvalgsvarebutikker.

  Specielle butikskoncepter

  Nogle butikskoncepter kan være svære at passe ind i den generelle centerstruktur, hvor der skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper.

  Det gælder f.eks. butikker med visse former for byggeartikler, tilbehør til biler og både, særlige former for sportsudstyr samt diverse foder og tilbehør til dyr.

  Efter planlovens definition er det ikke butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Omvendt passer de heller ikke naturligt ind i bymidter og andre centerområder. Kommunen opfordrer derfor til at kontakte Plan & Udvikling på telefon 46 31 35 62 for nærmere drøftelse af mulighederne.

 • Hvor kan der være nye butikker til pladskrævende varegrupper?

  Nye butikker, der udelukkende sælger varer, der er særligt pladskrævende, kan placeres i en række erhvervsområder. Kommuneplanens udpegning af områder er vist på kort. Hertil kommer, at en række ældre lokalplaner giver mulighed for "storsalgsbutikker" i Roskilde øst. Der er således mulighed for nyetablering i

  • Erhvervsområder i Roskilde bys østlige del
  • Erhvervsområdet Darupvang
  • Erhvervsområdet Møllehaven i Jyllinge

  Erhvervsområder i Roskilde bys østlige del

  I visse områder mellem Byageren og motorvejen kan der etableres nye butikker for pladskrævende varegrupper. De konkrete bestemmelser i gældende lokalplaner fremgår af kortet Muligheder for udvalgsvarehandel på Københavnsvej (link til kort). Det er den enkelte lokalplans definition af butikstyper og størrelser, som gælder. Hvis der ikke står noget om varetyper i lokalplanen, eller hvis et projekt kræver ny lokalplan, gælder planlovens nuværende definition af pladskrævende varegrupper. Kommuneplanen åbner mulighed for butikker for pladskrævende varegrupper i følgende områder i Roskilde øst

  Område

  Total m2

  Rest m2

  Butiksstørrelser m2

  Kommuneplanramme

  Bytoften

  9.500

  1.500

  1.500

  3.E.1

  Industrivej Øst

  22.300

  5.000

  5.000

  3.E.6

  Erhvervsområde Navervej

  9.100

  3.000

  5.000

  3.E.11

  Trekroner Syd

  14.000

  14.000

  7.000-14.000

  3.EK.3

   

  Erhvervsområdet Darupvang

  Der er ikke lokalplan for området Darupvang, som ligger i Roskilde bys sydvestlige del. Kommuneplanen har følgende bestemmelser for området:

  Område

  Total m2

  Rest m2

  Butiksstørrelser m2

  Kommuneplanramme

  Erhvervsområde Darupvang

  5.000

  1.500

  1.500

  4.E.4

   

  Erhvervsområdet Møllehaven i Jyllinge

  Der er ikke lokalplan for den del af området Møllehaven, som kan anvendes til butikker for pladskrævende varegrupper. Kommuneplanen har følgende bestemmelser for området:

  Område

  Total m2

  Rest m2

  Butiksstørrelser m2

  Kommuneplanramme

  Møllehaven, Jyllinge

  7.500

  7.500

  1 butik på 3.000, øvrige 1.500

  8.E.1

   

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

06.12.2018