You are here

Store Hede Vest

 • afgrænsning af område A

  Afgrænsning af område A

 • Afgrænsning af område B

  Afgrænsning af område B

Større erhvervsområde ved Vestre Hedevej beregnet til større industri- og produktionsvirksomheder (jf. ovenstående kort).

Arealet kan anvendes til tungere industri og produktionsvirksomheder, engros- og lagervirksomhed. 

Område A og B udbydes til en pris 325 kr. + moms pr. m2. Området er på samlet145.000 m2. 

Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Der er byggepligt indenfor et år fra overtagelsen.

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

Tilbud skal sendes til erhverv@roskilde.dk
For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

Fakta

 • Arealet er på i alt på ca.145.000 m2. 
 • Områderne er reguleret af lokalplan 329
 • Matrikelnummer 6a, 8a, 9b, 9d, 10d, 10e, 10g, 11, 16b, 21b, 94b, 95 St. Hede Roskilde Jorder
 • Der er efter miljøbeskyttelseslovens paragraf 20 givet tilladelse til, at der kan modtages fyldjord i området. Der er ikke foretaget undersøgelser af et evt. behov for ekstrafundering i området. 

Forhold omkring byggemodning og forsyning

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning.

  Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen.

  Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

Senest opdateret

10.03.2020