You are here

Trekroner Øst

 • trekroner oest

  Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Større erhvervsområde ved Trekroner Allé beregnet til bl.a. kontor- og servicevirksomhed

Lokalplan 504 udlægger dette ca. 36.000 m2 store område til erhvervsformål så som kontor, administration,

service servicevirksomheder (f.eks. hotel) og lettere ikke generende fabrikations- og laboratorievirksomheder samt offentlige formål. Området opdeles som lommer med bebyggelse, som angivet på skitsen.

Erhvervsarealerne ligger med Roskilde Universitetscenter som nærmeste nabo med ca. 10.000 studerende indenfor natur, samfund og humanisme. Ved siden af erhvervsområdet ligger også det nye boligområde i Trekroner, der er en blanding af private ejerboliger, andelsboliger, forskellige former for lejeboliger og bofællesskaber.

Området er stationsnært med Trekroner station i nærheden og motorvejen indenfor 5 min, hvilket gør en let at komme til. 

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris.

For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på
tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

Fakta

 • Arealet er på ca. 36.000 m2.
 • Matrikelnummer 85a, 67, 68c og 7000z St. Hede, Roskilde Jorder
 • Lokalplanen angiver byggefelter i lommerne 
 • Pris: 800 kr. m2.

Forhold omkring byggemodning og forsyning

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning.

  Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen.

  Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

Senest opdateret

25.11.2019